EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0256

Izvedbeni sklep Komisije z dne 30. maja 2013 o potrditvi orodja Biograce za izračun toplogrednih plinov za dokazovanje skladnosti s trajnostnimi merili iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta

OJ L 147, 1.6.2013, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 031 P. 249 -

No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/256/oj

1.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 147/46


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 30. maja 2013

o potrditvi „orodja Biograce za izračun toplogrednih plinov“ za dokazovanje skladnosti s trajnostnimi merili iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(2013/256/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (1) ter zlasti člena 18(6) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 93/12/EGS (2) in zlasti člena 7c(6) Direktive,

po posvetovanju z Odborom za trajnost biogoriv in drugih tekočih biogoriv,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivi 98/70/ES in 2009/28/ES določata trajnostna merila za biogoriva. Člena 7b in 7c ter Priloga IV k Direktivi 98/70/ES so podobni členoma 17 in 18 ter Prilogi V k Direktivi 2009/28/ES.

(2)

Kadar se pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva upoštevajo za namene iz člena 17(1)(a), (b) in (c) Direktive 2009/28/ES, bi morale države članice od gospodarskih subjektov zahtevati, da dokažejo skladnost pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv s trajnostnimi merili iz člena 17(2) do (5) Direktive 2009/28/ES.

(3)

Če gospodarski subjekt predloži dokaz ali podatke, pridobljene v skladu s prostovoljnim sistemom, ki ga je potrdila Komisija, v okviru navedenega sklepa o potrditvi, država članica od dobavitelja ne bi smela zahtevati dodatnih dokazil o skladnosti s trajnostnimi merili.

(4)

Komisija je 19. februarja 2013 prejela prošnjo za potrditev „orodja Biograce za izračun toplogrednih plinov“. Orodje se lahko uporablja za izračun emisij toplogrednih plinov za širok nabor pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv. Prostovoljni sistemi, ki uporabljajo navedeno orodje, morajo zagotoviti njegovo ustrezno uporabo ter izpolnjevanje ustreznih standardov zanesljivosti, preglednosti in neodvisne revizije. Potrjeni sistem bi moral biti na voljo na platformi za preglednost, uvedeni z Direktivo 2009/28/ES.

(5)

Ocena „orodja Biograce za izračun toplogrednih plinov“ je pokazala, da vsebuje točne podatke za namene člena 17(2) Direktive 2009/28/ES in člena 7b(2) Direktive 98/70/ES ter izpolnjuje metodološke zahteve iz Priloge IV k Direktivi 98/70/ES in Priloge V k Direktivi 2009/28/ES.

(6)

V primeru sprememb v sistemu bo Komisija ocenila, ali sistem še vedno zadostno upošteva trajnostna merila, za katera je potrjen.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za trajnost biogoriv in drugih tekočih biogoriv –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prostovoljni sistem „orodje Biograce za izračun toplogrednih plinov“ (v nadaljnjem besedilu: sistem), ki ga je Komisija prejela v potrditev 19. februarja 2013, vsebuje točne podatke za namene člena 17(2) Direktive 2009/28/ES in člena 7b(2) Direktive 98/70/ES.

Člen 2

Če se po sprejetju sklepa Komisije sistem vsebinsko spremeni na način, ki bi lahko vplival na podlago tega sklepa, je treba o spremembah nemudoma obvestiti Komisijo. Komisija oceni spremembe, o katerih je bila obveščena, in odloči, ali sistem še vedno zadostno upošteva trajnostna merila, za katera je potrjen.

Če se jasno dokaže, da sistem ne izvaja elementov, ki veljajo za odločilne za ta sklep, ali v primeru resnih strukturnih vrzeli glede navedenih elementov, lahko Komisija ta sklep razveljavi.

Člen 3

Ta sklep velja za obdobje petih let.

Člen 4

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. maja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 140, 5.6.2009, str. 16.

(2)  UL L 350, 28.12.1998, str. 58.


Top