Help Print this page 

Document 32013D0240

Title and reference
Sklep Sveta 2013/240/SZVP z dne 27. maja 2013 o spremembi Sklepa 2010/279/SZVP o policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)
  • No longer in force, Date of end of validity: 15/09/2017
OJ L 141, 28.5.2013, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 269 - 271

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/240/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 27/05/2013
  • Date of effect: 27/05/2013; začetek veljavnosti datum dokumenta glej člen 2
  • Date of end of validity: 15/09/2017; glej 32010D0279
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Sklep
Relationship between documents
Text

28.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/44


SKLEP SVETA 2013/240/SZVP

z dne 27. maja 2013

o spremembi Sklepa 2010/279/SZVP o policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 28, člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. maja 2010 sprejel Sklep 2010/279/SZVP (1), s katerim je podaljšal misijo EUPOL AFGHANISTAN za tri leta, in sicer do 31. maja 2013.

(2)

Na podlagi priporočil iz strateškega pregleda, izvedenega oktobra 2012, in sledeče prilagoditve operativnega načrta (OPLAN) bi bilo treba misijo EUPOL AFGHANISTAN podaljšati do 31. decembra 2014.

(3)

Misija EUPOL AFHGANISTAN bo potekala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe.

(4)

Sklep 2010/279/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/279/SZVP se spremeni:

1.

člen 1(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Policijska misija Evropske unije v Afganistanu (v nadaljnjem besedilu: ‚EUPOL AFGHANISTAN‘ ali ‚misija‘), ustanovljena s Skupnim ukrepom 2007/369/SZVP, se z 31. majem 2010 podaljša do 31. decembra 2014.“;

2.

člen 3(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za izpolnjevanje ciljev iz člena 2, misija EUPOL AFGHANISTAN:

(a)

afganistanski vladi pomaga pri spodbujanju institucionalne reforme Ministrstva za notranje zadeve ter pri razvijanju in usklajenem izvajanju politik in strategije za trajnostno in učinkovito ureditev civilne policije, zlasti kar zadeva afganistansko uniformirano (civilno) policijo in afganistansko kriminalistično policijo;

(b)

afganistanski vladi pomaga pri nadaljnji profesionalizaciji afganistanske nacionalne policije (ANP), zlasti s spodbujanjem razvoja infrastrukture za usposabljanje ter krepitvijo afganistanskih zmogljivosti za razvijanje in izvajanje usposabljanja;

(c)

podpira afganistanske organe pri nadaljnjem razvijanju povezav med policijo in pravno državo v širšem smislu ter zagotavlja ustrezno medsebojno sodelovanje s kazenskopravnim sistemom v širšem smislu;

(d)

prispeva k večji povezanosti in usklajevanju med mednarodnimi akterji ter še naprej razvija strategije za reformo policije, zlasti s pomočjo Mednarodnega odbora za usklajevanje policije (IPCB), v tesnem sodelovanju z mednarodno skupnostjo in v okviru stalnega sodelovanja s ključnimi partnerji, vključno z Mednarodnimi varnostnimi silami za pomoč (ISAF) pod vodstvom Nata, Natovo misijo za usposabljanje in drugimi sodelujočimi.

Te naloge so podrobneje opredeljene v operativnem načrtu (OPLAN). Misija svoje naloge med drugim izvaja s spremljanjem, mentorstvom, svetovanjem in usposabljanjem.“;

3.

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Struktura misije

1.   Misija ima glavni sedež v Kabulu. Sestavljajo jo:

(i)

vodja misije in njegov urad, katerega del je tudi višji uradnik za varnost misije;

(ii)

policijska enota;

(iii)

enota za pravno državo;

(iv)

enota za usposabljanje;

(v)

področna enota;

(vi)

enota za podporo misijam;

(vii)

po potrebi področni uradi zunaj Kabula;

(viii)

podporna enota v Bruslju.

2.   Osebje misije se napoti na centralno in regionalno raven ter na raven province in lahko po potrebi zaradi izvajanja nalog deluje tudi na okrožni ravni, in sicer ob upoštevanju varnostne ocene in pod pogojem, da so prisotni ključni dejavniki, kot sta ustrezna logistična in varnostna podpora. Z ISAF in državami, ki vodijo regionalna poveljstva/skupine za obnovo provinc (PRT), se sklenejo tehnični dogovori za izmenjavo informacij ter zdravstveno, varnostno in logistično podporo, vključno z namestitvijo pri regionalnih poveljstvih in skupinah PRT.

3.   Poleg tega se po potrebi napoti več članov osebja misije, da se izboljša strateško usklajevanje reforme policije v Afganistanu, zlasti usklajevanje s sekretariatom IPCB v Kabulu.“;

4.

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Varnost

1.   Poveljnik civilne operacije usmerja načrtovanje varnostnih ukrepov vodje misije in zagotavlja, da se ti ukrepi za misijo EUPOL AFGHANISTAN ustrezno in učinkovito izvajajo v skladu s členom 5.

2.   Vodja misije je odgovoren za varnost operacije in za zagotavljanje skladnosti z minimalnimi varnostnimi zahtevami, ki veljajo za operacijo, v skladu s politiko Unije v zvezi z varnostjo osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe in pripadajočih dokumentov napoteno izven Unije.

3.   Vodji misije pomaga višji uradnik za varnost misije (SMSO), ki poroča vodji misije in tudi vzdržuje tesne delovne stike z Evropsko službo za zunanje delovanje.

4.   Vodja misije v provincah in regijah, kjer je misija nameščena, imenuje uradnike za varnost, ki so pod vodstvom SMSO odgovorni za vsakodnevno upravljanje vseh varnostnih vidikov ustreznih elementov misije.

5.   Osebje EUPOL AFGHANISTAN pred začetkom dela opravi obvezno varnostno usposabljanje v skladu z OPLAN. Na območju napotitve se udeležijo tudi rednega usposabljanja za obnovitev znanja, ki ga organizira SMSO.

6.   Vodja misije zagotavlja varovanje tajnih podatkov EU v skladu s Sklepom Sveta 2011/292/EU z dne 31. marca 2011 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (2).

5.

člen 13(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Finančni referenčni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo EUPOL AFGHANISTAN, za obdobje od 31. maja 2010 do 31. julija 2011 je 54 600 000 EUR.

Finančni referenčni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo EUPOL AFGHANISTAN, za obdobje od 1. avgusta 2011 do 31. julija 2012 je 60 500 000 EUR.

Finančni referenčni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo EUPOL AFGHANISTAN, za obdobje od 1. avgusta 2012 do 31. maja 2013 je 56 870 000 EUR.

Finančni referenčni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo EUPOL AFGHANISTAN, za obdobje od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014 je 108 050 000 EUR.“;

6.

člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Posredovanje podatkov

1.   VP je pooblaščen, da v skladu s Sklepom 2011/292/EU Natu/ISAF posreduje tajne podatke in dokumente EU, pripravljene za namene misije. Da se to olajša, se pripravijo lokalni tehnični dogovori.

2.   VP je pooblaščen, da tretjim državam, ki se pridružijo temu sklepu, če je ustrezno in v skladu s potrebami misije, v skladu s Sklepom 2011/292/EU posreduje tajne podatke in dokumente do stopnje ‚CONFIDENTIEL UE‘, pripravljene za namene misije.

3.   VP je pooblaščen, da UNAMA, če je ustrezno in v skladu z operativnimi potrebami misije, v skladu s Sklepom 2011/292/EU posreduje tajne podatke in dokumente EU do stopnje ‚RESTREINT UE‘, pripravljene za namene misije. V ta namen se pripravijo lokalni dogovori.

4.   V primeru posebnih in neposrednih operativnih potreb je VP pooblaščen tudi, da državi gostiteljici v skladu s Sklepom 2011/292/EU posreduje tajne podatke in dokumente EU do stopnje ‚RESTREINT UE‘, pripravljene za namene misije. V ta namen se sklenejo dogovori med VP in pristojnimi organi države gostiteljice.

5.   VP je pooblaščen, da tretjim državam, ki se pridružijo temu sklepu, posreduje dokumente EU, ki niso tajne narave, v zvezi s posvetovanji v Svetu glede misije, za katera velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti v skladu s členom 6(1) Poslovnika Sveta (3).

6.   VP lahko pooblastila iz odstavkov 1, 2, 3 in 5 ter možnost sklepanja dogovorov iz odstavka 4 prenese na podrejene osebe, civilnega poveljnika operacije in/ali vodjo misije.

7.

v členu 17 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se od 31. maja 2010 do 31. decembra 2014.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 27. maja 2013

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 123, 19.5.2010, str. 4.

(2)  UL L 141, 27.5.2011, str. 17.“;

(3)  Sklep Sveta 2009/937/EU z dne 1. decembra 2009 o sprejetju Poslovnika Sveta (UL L 325, 11.12.2009, str. 35).“;


Top