EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0210

2013/210/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 26. aprila 2013 o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2012 (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 2454)

OJ L 118, 30.4.2013, p. 30–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/210/oj

30.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/30


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 26. aprila 2013

o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2012

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 2454)

(2013/210/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) in zlasti členov 30 in 32 Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijske sklade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 1290/2005 Komisija na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih predložijo države članice, skupaj s podatki, ki se zahtevajo za potrditev obračunov, ter potrdilom o celovitosti, točnosti in verodostojnosti obračunov in poročil certifikacijskih organov, potrdi obračune plačilnih agencij iz člena 6 navedene uredbe.

(2)

V skladu z drugim pododstavkom člena 5(1) Uredbe Komisije (ES) št. 883/2006 z dne 21. junija 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP (2) se za proračunsko leto 2012 upoštevajo izdatki, ki so jih imele države članice med 16. oktobrom 2011 in 15. oktobrom 2012.

(3)

Prvi pododstavek člena 10(2) Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (3) določa, da se zneski, ki se izterjajo od vsake države članice ali se ji plačajo v skladu s sklepom o potrditvi obračunov iz prvega pododstavka člena 10(1) navedene uredbe, določijo tako, da se mesečna plačila glede na zadevno proračunsko leto, tj. 2012, odštejejo od izdatkov, priznanih za navedeno leto v skladu z odstavkom 1. Komisija ta znesek odšteje od mesečnega plačila za izvedene odhodke za drugi mesec po mesecu sprejetja sklepa o potrditvi obračuna oziroma ga temu plačilu doda.

(4)

Komisija je preverila podatke, ki so jih predložile države članice, in pred 31. marcem 2013 državam članicam sporočila rezultate preverjanj, skupaj s potrebnimi spremembami.

(5)

Komisija lahko na podlagi letnih obračunov in spremnih dokumentov za nekatere plačilne agencije odloči o popolnosti, točnosti in verodostojnosti predloženih letnih obračunov. V Prilogi I so navedeni potrjeni zneski po posameznih državah članicah in zneski, ki jih je od držav članic treba izterjati ali jih državam članicam plačati.

(6)

Podatke, ki so jih predložile nekatere druge plačilne agencije, je treba dodatno preučiti, zato njihovi obračuni ne morejo biti potrjeni s tem sklepom. Te plačilne agencije so navedene v Prilogi II.

(7)

V skladu s členom 9(4) Uredbe (ES) št. 883/2006 se morebitne prekoračitve rokov v avgustu, septembru in oktobru upoštevajo pri sklepu o potrditvi obračunov. Posamezni izdatki, ki so jih nekatere države članice prijavile med navedenimi meseci leta 2012, so nastali po veljavnih rokih. V tem sklepu bi bilo zato treba določiti ustrezna znižanja.

(8)

Komisija je v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 1290/2005 in členom 9 Uredbe (ES) št. 883/2006 že zmanjšala ali začasno ustavila vrsto mesečnih plačil pri vknjižbi izdatkov za proračunsko leto 2012. Da bi se izognili kakršnemu koli prezgodnjemu ali začasnemu povračilu zadevnih zneskov, se jih v tem sklepu ne bi smelo priznati in bi jih bilo treba nadalje pregledati v skladu s postopkom potrditve skladnosti iz člena 31 Uredbe (ES) št. 1290/2005.

(9)

V skladu s členom 32(5) Uredbe (ES) št. 1290/2005 zadevna država članica krije 50 % finančnih posledic zaradi neizvršene izterjave v primeru nepravilnosti, če do izterjave ni prišlo v štirih letih po datumu prve upravne ali sodne ugotovitve ali v osmih letih, če je izterjava predmet tožbe pred nacionalnimi sodišči. V skladu s členom 32(3) navedene uredbe morajo države članice Komisiji skupaj z letnimi obračuni predložiti poročilo o postopkih izterjav zaradi nepravilnosti. Podrobna pravila za izpolnjevanje obveznosti poročanja držav članic o zneskih, ki jih je treba izterjati, so določena v Uredbi (ES) št. 885/2006. V Prilogi III k navedeni uredbi je preglednica, ki so jo države članice morale predložiti v letu 2013. Na podlagi preglednic, ki jih izpolnijo države članice, bi morala Komisija sprejeti sklep glede finančnih posledic neizvršene izterjave, ki nastanejo zaradi nepravilnosti, ki so starejše od štirih oziroma osmih let. Ta sklep je ne glede na prihodnje sklepe o uskladitvi v skladu s členom 32(8) Uredbe (ES) št. 1290/2005.

(10)

V skladu s členom 32(6) Uredbe (ES) št. 1290/2005 se lahko države članice odločijo, da ne bodo izvajale postopka izterjave. Takšno odločitev je mogoče sprejeti le, če je skupna vsota obstoječih in verjetnih stroškov izterjave višja od zneska izterjave ali če izterjave ni mogoče izvršiti zaradi plačilne nesposobnosti dolžnika ali oseb, ki so pravno odgovorne za nepravilnost, pri čemer je plačilna nesposobnost ugotovljena in priznana v skladu z nacionalno zakonodajo. Če je takšna odločitev sprejeta v štirih letih po prvi upravni ali sodni ugotovitvi ali v osmih letih, če je izterjava v postopku pred nacionalnimi sodišči, bi bilo treba 100 % finančnih posledic zaradi neizvršene izterjave kriti iz proračuna EU. V poročilu iz člena 32(3) Uredbe (ES) št. 1290/2005 so navedeni zneski, za katere so se države članice odločile, da jih ne bodo izterjale, in razlogi za takšno odločitev. Za te zneske se ne bremeni zadevnih držav članic in se zato krijejo iz proračuna EU. Ta sklep je ne glede na prihodnje sklepe o uskladitvi v skladu s členom 32(8) navedene uredbe.

(11)

V skladu s členom 30(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005 ta sklep ne posega v poznejše sklepe Komisije, s katerimi se iz financiranja Evropske unije izvzamejo izdatki, ki niso bili izvršeni v skladu s predpisi Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Razen plačilnih agencij iz člena 2 se obračuni plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2012, potrdijo.

Zneski, ki se izterjajo od vsake države članice ali izplačajo vsaki državi članici na podlagi tega sklepa, vključno s tistimi, ki izhajajo iz uporabe člena 32(5) Uredbe (ES) št. 1290/2005, so določeni v Prilogi I.

Člen 2

Za proračunsko leto 2012 se obračuni plačilnih agencij držav članic za izdatke, ki jih financira EKJS, opredeljeni v Prilogi II, izključijo iz tega sklepa in bodo obravnavani v prihodnjem sklepu o potrditvi obračunov.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 26. aprila 2013

Za Komisijo

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(2)  UL L 171, 23.6.2006, str. 1.

(3)  UL L 171, 23.6.2006, str. 90.


PRILOGA I

POTRDITEV OBRAČUNOV PLAČILNIH AGENCIJ

PRORAČUNSKO LETO 2012

Znesek, ki se izterja od države članice ali plača državi članici

Opomba: Nomenklatura 2013 : 05 07 01 06, 6701, 6702.

 

2012 - Izdatki/Namenski prejemki za plačilne agencije, katerih obračuni so

Skupaj a + b

Znižanja in opustitve za celo proračunsko leto (1)

Znižanja v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1290/2005

Skupni znesek z znižanji in opustitvami

Plačila državam članicam za proračunsko leto

Znesek, ki se izterja (–) od države članice ali plača (+) državi članici (2)

potrjeni

izvzeti

= izdatki/namenski prejemki, navedeni v letnem poročilu

= skupni izdatki/namenski prejemki v mesečnih izjavah

 

 

a

b

Formula

d

e

Formula

g

Formula

BE

EUR

626 505 990,43

17 563 033,17

644 069 023,60

– 835 758,00

–9 465,76

643 223 799,84

643 268 110,28

–44 310,44

BG

EUR

409 313 564,46

0,00

409 313 564,46

0,00

0,00

409 313 564,46

409 382 531,46

–68 967,00

CZ

EUR

756 245 858,01

0,00

756 245 858,01

12 287 000,00

0,00

768 532 858,01

768 528 458,42

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

0,00

–66 422,98

DK

EUR

920 591 828,88

0,00

920 591 828,88

0,00

0,00

920 591 828,88

920 419 781,93

172 046,95

DE

EUR

5 208 255 884,14

226 507 719,74

5 434 763 603,88

–10 670,90

– 116 714,81

5 434 636 218,17

5 434 442 720,94

193 497,23

EE

EUR

84 668 605,91

0,00

84 668 605,91

6 584 000,00

0,00

91 252 605,91

91 240 137,57

12 468,34

IE

EUR

1 285 148 754,42

0,00

1 285 148 754,42

–41 641,57

–56 295,34

1 285 050 817,51

1 283 663 941,98

1 386 875,53

EL

EUR

2 291 882 303,19

0,00

2 291 882 303,19

– 261 095,95

–1 786 932,58

2 289 834 274,66

2 291 621 207,24

–1 786 932,58

ES

EUR

5 785 117 916,91

0,00

5 785 117 916,91

– 289 492,07

–1 953 186,99

5 782 875 237,85

5 785 098 764,38

–2 223 526,53

FR

EUR

8 574 978 838,60

0,00

8 574 978 838,60

– 618 018,77

–2 836 879,32

8 571 523 940,51

8 573 913 709,81

–2 389 769,30

IT

EUR

4 584 038 546,05

0,00

4 584 038 546,05

–5 943 018,39

–5 281 611,90

4 572 813 915,76

4 574 209 766,71

–1 395 850,95

CY

EUR

37 135 164,63

0,00

37 135 164,63

115 000,00

0,00

37 250 164,63

37 185 681,72

64 482,91

LV

EUR

126 627 252,89

0,00

126 627 252,89

202 904,04

0,00

126 830 156,93

126 811 515,51

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

0,00

– 184,79

LT

EUR

323 440 802,21

0,00

323 440 802,21

3 181 000,00

0,00

326 621 802,21

326 572 046,77

49 755,44

LU

EUR

33 823 988,14

0,00

33 823 988,14

–2 597,78

– 998,55

33 820 391,81

33 608 834,43

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

0,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

1 156 158 797,34

0,00

1 156 158 797,34

0,00

0,00

1 156 158 797,34

1 156 147 681,97

11 115,37

MT

EUR

5 237 634,56

0,00

5 237 634,56

0,00

0,00

5 237 634,56

5 225 133,76

12 500,80

NL

EUR

865 043 698,77

0,00

865 043 698,77

– 124 990,78

–3 055,23

864 915 652,76

866 711 150,74

–1 795 497,98

AT

EUR

731 289 360,97

0,00

731 289 360,97

0,00

0,00

731 289 360,97

731 300 872,35

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

0,00

– 519 914,58

PL

EUR

2 819 440 069,24

0,00

2 819 440 069,24

12 429 920,20

0,00

2 831 869 989,44

2 832 111 656,96

– 241 667,52

PT

EUR

753 645 124,44

0,00

753 645 124,44

–2 860 720,53

– 424 567,26

750 359 836,65

750 267 141,91

92 694,74

RO

EUR

989 121 603,72

0,00

989 121 603,72

–65 967,69

0,00

989 055 636,03

991 300 594,37

–2 244 958,34

SI

EUR

124 384 026,71

0,00

124 384 026,71

393 000,00

– 954,10

124 776 072,61

124 777 026,71

– 954,10

SK

EUR

328 103 748,64

0,00

328 103 748,64

3 634 000,00

0,00

331 737 748,64

331 777 829,53

–40 080,89

FI

EUR

550 258 170,47

0,00

550 258 170,47

–73 951,98

–23 890,45

550 160 328,04

550 231 344,07

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

0,00

– 631 641,70

SE

EUR

639 766 558,88

0,00

639 766 558,88

–24 704,47

0,00

639 741 854,41

639 799 725,33

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

0,00

–51 932,23

UK

EUR

3 313 755 544,68

0,00

3 313 755 544,68

– 578 462,05

0,00

3 313 177 082,63

3 308 426 422,77

4 750 659,86


 

Izdatki (3)

Namenski prejemki (3)

Člen 32 (= e)

Skupaj (= h)

05 07 01 06

6701

6702

 

 

i

j

k

Formula

BE

EUR

–34 844,68

0,00

–9 465,76

–44 310,44

BG

EUR

–68 967,00

0,00

0,00

–68 967,00

CZ

EUR

4 399,59

0,00

0,00

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

DK

EUR

172 046,95

0,00

0,00

172 046,95

DE

EUR

310 212,04

0,00

– 116 714,81

193 497,23

EE

EUR

12 468,34

0,00

0,00

12 468,34

IE

EUR

1 443 170,87

0,00

–56 295,34

1 386 875,53

EL

EUR

0,00

0,00

–1 786 932,58

–1 786 932,58

ES

EUR

– 270 339,54

0,00

–1 953 186,99

–2 223 526,53

FR

EUR

447 110,02

0,00

–2 836 879,32

–2 389 769,30

IT

EUR

3 885 760,95

0,00

–5 281 611,90

–1 395 850,95

CY

EUR

64 482,91

0,00

0,00

64 482,91

LV

EUR

18 641,42

0,00

0,00

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

LT

EUR

199 389,51

– 149 634,07

0,00

49 755,44

LU

EUR

212 555,93

0,00

– 998,55

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

11 115,37

0,00

0,00

11 115,37

MT

EUR

12 500,80

0,00

0,00

12 500,80

NL

EUR

–1 792 442,75

0,00

–3 055,23

–1 795 497,98

AT

EUR

–11 511,38

0,00

0,00

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

PL

EUR

– 241 667,52

0,00

0,00

– 241 667,52

PT

EUR

517 262,00

0,00

– 424 567,26

92 694,74

RO

EUR

–2 244 958,34

0,00

0,00

–2 244 958,34

SI

EUR

0,00

0,00

– 954,10

– 954,10

SK

EUR

–38 443,34

–1 637,55

0,00

–40 080,89

FI

EUR

–5 519,31

–41 606,27

–23 890,45

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

SE

EUR

–57 870,92

0,00

0,00

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

UK

EUR

4 750 659,86

0,00

0,00

4 750 659,86


(1)  Znižanja in opustitve so tisti, ki se upoštevajo pri predplačilu, dodani pa so jim zlasti popravki zaradi neupoštevanja plačilnih rokov, določenih v avgustu, septembru in oktobru 2012, ter popravki za presežek zalog.

(2)  Pri izračunu zneska, ki ga je treba izterjati od države članice ali plačati državi članici, se v primeru potrjenih izdatkov (stolpec a) upošteva skupna vsota v letnem poročilu, v primeru izvzetih izdatkov (stolpec b) pa skupna vsota v mesečnih izjavah.

Veljavni menjalni tečaj: člen 7(2) Uredbe (ES) št. 883/2006.

(3)  Če so namenski prejemki v korist državi članici, jih je treba prijaviti pod 05 07 01 06.

Opomba: Nomenklatura 2013 : 05 07 01 06, 6701, 6702.


PRILOGA II

POTRDITEV OBRAČUNOV PLAČILNIH AGENCIJ

PRORAČUNSKO LETO 2012 - EKJS

Seznam plačilnih agencij, katerih obračuni so izvzeti in bodo predmet poznejše odločitve o potrditvi obračunov

Država članica

Plačilna agencija

Nemčija

Hamburg-Jonas

Nemčija

Helaba

Belgija

BIRB


Top