EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0653

Uredba Komisije (EU) št. 653/2012 z dne 17. julija 2012 o začetku pregleda v zvezi z novim izvoznikom Uredbe Sveta (ES) št. 192/2007 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz polietilen tereftalata s poreklom, med drugim, s Tajvana, odpravi dajatev na uvoz od enega izvoznika iz te države in uvedbi registracije takšnega uvoza

OJ L 188, 18.7.2012, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 062 P. 274 - 276

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/653/oj

18.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/8


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 653/2012

z dne 17. julija 2012

o začetku pregleda v zvezi z novim izvoznikom Uredbe Sveta (ES) št. 192/2007 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz polietilen tereftalata s poreklom, med drugim, s Tajvana, odpravi dajatev na uvoz od enega izvoznika iz te države in uvedbi registracije takšnega uvoza

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti („osnovna uredba“) (1), in zlasti člena 11(4) Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom v skladu s členom 11(4) in členom 14(5) osnovne uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   ZAHTEVEK

(1)

Evropska komisija („Komisija“) je prejela zahtevek za pregled v zvezi z novim izvoznikom v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe.

(2)

Zahtevek je 27. aprila 2012 vložila družba Lealea Enterprise Co., Ltd. („vložnik“), tj. proizvajalec izvoznik nekaterih vrst polietilen tereftalata na Tajvanu („zadevna država“).

B.   IZDELEK

(3)

Izdelek v pregledu je polietilen tereftalat z viskoznim številom 78 ml/g ali več, v skladu s standardom ISO (Mednarodna organizacija za standardizacijo) 1628-5, s poreklom, med drugim, s Tajvana („izdelek v pregledu“), ki se trenutno uvršča pod oznako KN 3907 60 20.

C.   OBSTOJEČI UKREPI

(4)

Trenutno veljavni ukrep je dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Uredbo Sveta (ES) št. 192/2007 (2), v skladu s katero velja za uvoz izdelka v pregledu s poreklom s Tajvana v Unijo, vključno z izdelkom, ki ga proizvaja vložnik, dokončna protidampinška dajatev v višini 143,4 %, razen za dve izrecno navedeni družbi, za kateri veljata individualni stopnji dajatev. Komisija je februarja 2012 začela pregled zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom iz Indije, Indonezije, Malezije, Tajvana in Tajske (3), tj. med drugim s Tajvana. Ukrepi ostajajo veljavni do zaključka preiskave v zvezi s pregledom zaradi izteka ukrepa.

D.   RAZLOGI

(5)

Vložnik trdi, da v obdobju preiskave, to je od 1. oktobra 1998 do 30. septembra 1999 („prvotno obdobje preiskave“), na katerem so temeljili protidampinški ukrepi, izdelka v pregledu ni izvažal v Unijo.

(6)

Poleg tega vložnik trdi, da ni povezan z nobenim proizvajalcem izvoznikom izdelka v pregledu, ki so predmet zgoraj navedenih protidampinških ukrepov.

(7)

Vložnik tudi trdi, da je začel izvažati izdelek v pregledu v Unijo po koncu obdobja prvotne preiskave.

E.   POSTOPEK

(8)

Proizvajalci Unije, za katere je znano, da jih to zadeva, so bili obveščeni o zahtevku za pregled in imeli so možnost, da predložijo svoje pripombe.

(9)

Na podlagi pregleda razpoložljivih dokazov Komisija ugotovi, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek pregleda v zvezi z novim izvoznikom v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe, v zvezi z določitvijo individualne stopnje dampinga za vložnika, v primeru odkritja dampinga pa tudi stopnjo dajatve, ki bi morala veljati pri uvozu izdelka v pregledu v Unijo.

(10)

Če se ugotovi, da vložnik izpolnjuje zahteve za določitev individualne dajatve, bo morda treba prilagoditi trenutno veljavno stopnjo dajatve za uvoz izdelka v pregledu, ki ga proizvajajo družbe, ki niso posamično navedene v členu 1(2) Uredbe Sveta (ES) št. 192/2007.

(a)   Vprašalniki

(11)

Komisija bo vložniku poslala vprašalnik za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo.

(b)   Zbiranje informacij in zaslišanja

(12)

Vse zainteresirane strani so pozvane, da izrazijo svoja stališča v pisni obliki in predložijo ustrezna dokazila.

(13)

Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane strani, če te vložijo pisni zahtevek za zaslišanje in v njem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

F.   ODPRAVA VELJAVNE DAJATVE IN REGISTRACIJA UVOZA

(14)

V skladu s členom 11(4) osnovne uredbe bi bilo treba razveljaviti veljavno protidampinško dajatev na uvoz izdelka v pregledu, ki ga vložnik proizvaja in prodaja za izvoz v Unijo. Hkrati bi bilo treba tak uvoz registrirati v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe, s čimer bi se zagotovil obračun protidampinških dajatev za nazaj od datuma začetka pregleda, če se pri pregledu vložnika ugotovi damping. V tej fazi postopka ni mogoče določiti zneska vložnikovih morebitnih prihodnjih obveznosti.

G.   ROKI

(15)

Zaradi dobrega upravljanja bi bilo treba določiti roke, znotraj katerih:

(16)

se lahko zainteresirane strani javijo Komisiji, pisno predstavijo svoja stališča in predložijo kakršne koli informacije, ki jih je treba upoštevati med preiskavo,

(17)

lahko zainteresirane strani vložijo pisni zahtevek, da jih Komisija zasliši.

(18)

Opozoriti je treba na dejstvo, da je uveljavljanje večine procesnih pravic iz osnovne uredbe odvisno od tega, ali se stran javi v roku iz člena 3 te uredbe.

H.   NESODELOVANJE

(19)

Kadar katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v rokih ali močno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo pozitivne ali negativne ugotovitve.

(20)

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te informacije ne upoštevajo, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

(21)

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

I.   ČASOVNI OKVIR PREISKAVE

(22)

Preiskava se v skladu s členom 11(5) osnovne uredbe zaključi v devetih mesecih po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

J.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

(23)

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (4).

K.   POOBLAŠČENEC ZA ZASLIŠANJE

(24)

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje iz Generalnega direktorata za trgovino. Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zaslišanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.

(25)

Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Pooblaščenec za zaslišanje poskrbi tudi za možnost zaslišanja vključenih strani, da se zagotovi predstavitev različnih stališč in nasprotnih argumentov.

(26)

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču Generalnega direktorata za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu s členom 11(4) Uredbe (ES) št. 1225/2009 se začne pregled Uredbe Sveta (ES) št. 192/2007, da se ugotovi, ali in v kakšnem obsegu naj pri uvozu polietilen tereftalata z viskoznim številom 78 ml/g ali več, v skladu s standardom ISO 1628-5, ki se trenutno uvršča pod oznako KN 3907 60 20, s poreklom s Tajvana, ki ga Lealea Enterprise Co., Ltd. proizvaja in prodaja za izvoz v Unijo (dodatna oznaka TARIC A996), velja protidampinška dajatev, uvedena z Uredbo Sveta (ES) št. 192/2007.

Člen 2

Protidampinška dajatev, uvedena z Uredbo Sveta (ES) št. 192/2007 v zvezi z uvozom, opredeljenim v členu 1 te uredbe, se odpravi.

Člen 3

Carinskim organom se v skladu s členom 11(4) in členom 14(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009 dajo navodila, da sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza v Unijo iz člena 1 te uredbe.

Registracija preneha veljati devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 4

1.   Če zainteresirane strani želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, pisno predstaviti svoja stališča in predložiti izpolnjen vprašalnik iz uvodne izjave 11 te uredbe ali kakršne koli druge informacije, ki naj se upoštevajo, v 37 dneh po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije, če ni drugače določeno.

2.   Zainteresirane strani lahko zaprosijo tudi za zaslišanje pred Komisijo v istem 37-dnevnem roku.

3.   Zainteresirane strani morajo svoja stališča in zahtevke predložiti v elektronski obliki (nezaupno dokumentacijo po elektronski pošti, zaupno na CD-R/DVD) ter pri tem navesti svoje ime, naslov, elektronski naslov ter telefonsko številko in številko telefaksa. Vsa pooblastila, podpisana potrdila in kakršne koli dopolnitve teh dokumentov, priložene izpolnjenim vprašalnikom, pa morajo biti predložene v papirni obliki, tj. po pošti ali osebno, na spodnji naslov. Če zainteresirana stran ne more predložiti stališč in zahtevkov v elektronski obliki, mora o tem takoj obvestiti Komisijo v skladu s členom 18(2) osnovne uredbe. Dodatne informacije o korespondenci s Komisijo so zainteresiranim stranem na voljo na zadevnem spletišču Generalnega direktorata za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, zahtevanimi v tej uredbi, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, morajo biti označene z „Limited (5) ter se jim mora v skladu s členom 19(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 priložiti nezaupna različica, ki mora biti opremljena z oznako „For inspection by interested parties“.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Telefaks: +32 22956505

E-naslov: Trade-R557-PET-A@ec.europa.eu

Člen 5

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. julija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 59, 27.2.2007, str. 1.

(3)  UL C 55, 24.2.2012, str. 4.

(4)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(5)  Dokument z oznako „Limited“ se šteje za zaupnega v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 343, 22.12.2009, str. 51) in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum). Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).


Top