Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0627

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 627/2012 z dne 10. julija 2012 o zaključku delnega vmesnega pregleda in pregleda zaradi izteka v zvezi s protidampinškimi ukrepi, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske, ki so bili uvedeni z Uredbo (ES) št. 1425/2006

OJ L 182, 13.7.2012, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/627/oj

13.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/6


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 627/2012

z dne 10. julija 2012

o zaključku delnega vmesnega pregleda in pregleda zaradi izteka v zvezi s protidampinškimi ukrepi, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske, ki so bili uvedeni z Uredbo (ES) št. 1425/2006

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), ter zlasti člena 11(2), (3), (5), (6) in člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je po posvetovanju s svetovalnim odborom predložila Evropska komisija,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

1.   Veljavni ukrepi

(1)

Z Uredbo (ES) št. 1425/2006 (2) je Svet uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRC“) in Tajske.

(2)

Navedena uredba je bila nato spremenjena z uredbami Sveta (ES) št. 1356/2007 (3), (ES) št. 249/2008 (4) in (ES) št. 189/2009 (5) ter Izvedbenima uredbama Sveta (EU) št. 474/2011 (6) in (EU) št. 475/2011 (7).

2.   Zahtevki za preglede in njihov začetek

(3)

Komisija je 18. maja 2010 prejela zahtevek za delni vmesni pregled Uredbe (ES) št. 1425/2006, ki ga je predložila družba Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, proizvajalec izvoznik nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas iz LRK („vložnik“).

(4)

Komisija je nato po objavi obvestila o bližnjem izteku veljavnih dokončnih protidampinških ukrepov v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe prejela zahtevek za pregled zaradi izteka ukrepov, vložen 30. junija 2011.

(5)

Zahtevek je skupaj vložilo 44 proizvajalcev Unije, ki predstavljajo približno 30 % celotne ocenjene proizvodnje Unije nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas.

(6)

Zahtevek je temeljil na predpostavki, da bi iztek ukrepov verjetno povzročil nadaljevanje dampinga in škode, v kolikor bi se dovolil iztek ukrepov.

(7)

Po posvetovanju s svetovalnim odborom je Komisija ugotovila, da obstaja dovolj dokazov za začetek delnega vmesnega pregleda in pregleda zaradi izteka ukrepa, in z obvestilom, objavljenim 21. septembra 2010 in 27. septembra 2011 v Uradnem listu Evropske unije, napovedala začetek delnega vmesnega pregleda v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe in pregleda zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) navedene uredbe.

3.   Preiskave

3.1   Obdobja preiskave

(8)

Preiskava v zvezi s pregledom zaradi izteka ukrepa glede nadaljevanja ali ponovitve dampinga in škode je zajemala obdobje od 1. julija 2010 do 30. junija 2011 („obdobje preiskave v zvezi s pregledom“ ali „OPP“). Preučitev trendov, pomembnih za oceno verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve škode, je zajela obdobje od 1. januarja 2008 do konca OPP („obravnavano obdobje“).

(9)

Obdobje preiskave v zvezi s pregledom, uporabljeno za delni vmesni pregled, omejen na preiskavo dampinga v zvezi z družbo Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, je zajelo obdobje od 1. aprila 2009 do 30. junija 2010.

3.2   Zadevni izdelek in podobni izdelek

(10)

Izdelek, ki je predmet pregleda obeh preiskav, so vreče in vrečke iz plastičnih mas z vsebnostjo najmanj 20 mas. % polietilena, in katerih debelina plasti ne presega 100 mikrometrov (μm), s poreklom iz LRK in Tajske („zadevni izdelek“), trenutno uvrščen pod oznake KN ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 in ex 3923 29 90.

(11)

Kar zadeva izdelek, ki se proizvaja in prodaja na trgu Unije, ni bilo mogoče sprejeti dokončnih ugotovitev v zvezi s členom 1(4) osnovne uredbe, ker ni bilo zadostnega sodelovanja industrije Unije pri pregledu zaradi izteka ukrepa (glej oddelek B).

(12)

Kar zadeva izdelek, ki ga vložnik vmesnega pregleda proizvaja in prodaja na domačem trgu, in tudi izdelek, ki se proizvaja in prodaja v morebitni primerljivi državi v okviru vmesnega pregleda, je treba opozoriti, da v preiskavi ni bilo sprejetih nobenih sklepnih ugotovitev zaradi zaključka obeh sedanjih preiskav in razveljavitve obstoječih ukrepov (glej oddelek B).

3.3   Strani, ki jih preiskava zadeva

(13)

Komisija je uradno obvestila družbo Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd in predstavnike LRK o začetku delnega vmesnega pregleda, omejenega na preiskavo dampinga. Obe strani sta imeli možnost, da pisno predložita svoja stališča in zahtevata zaslišanje v roku iz obvestila o začetku.

(14)

Komisija je uradno obvestila proizvajalce Unije, ki so vložili zahtevek za pregled zaradi izteka ukrepa, druge znane proizvajalce Unije in združenja proizvajalcev Unije, proizvajalce izvoznike, uvoznike in uporabnike, za katere je znano, da jih to zadeva, pa tudi njihova združenja. Prav tako so bili proizvajalci v možnih primerljivih državah, tj. v Indiji, Indoneziji, Maleziji, Turčiji in ZDA, ter predstavniki LRK in Tajske obveščeni o začetku pregleda zaradi izteka ukrepa. Zainteresirane strani so imele možnost, da pisno predložijo svoja stališča in zahtevajo zaslišanje v roku iz obvestila o začetku.

(15)

Vsem zainteresiranim stranem, ki so zahtevale zaslišanje in dokazale, da zanj obstajajo posebni razlogi, je bilo to odobreno.

3.4   Vzorčenje proizvajalcev Unije

(16)

Zaradi velikega števila proizvajalcev Unije, vključenih v preiskavo zaradi izteka ukrepa, je bila v ustreznem obvestilu o začetku predvidena uporaba vzorčenja v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

3.4.1   Opis industrije Unije

(17)

Proizvodnja sektorja vreč in vrečk iz plastičnih mas v Uniji je zelo razdrobljena z zelo številnimi proizvajalci različnih velikosti, vključno z obsežnim sektorjem malih proizvajalcev v več državah članicah.

(18)

Informacije, navedene v začetni fazi v zahtevku, so pokazale, da so velika in srednja podjetja predstavljala približno 25 % sodelujočih proizvajalcev in približno 70 % sodelujoče proizvodnje Unije. Po teh informacijah so mala podjetja predstavljala približno 75 % sodelujočih proizvajalcev in približno 30 % njihove proizvodnje.

(19)

Poleg tega so informacije pokazale, da je proizvodnja razporejena po več državah članicah, vendar je zelo zgoščena v Nemčiji, Franciji, Španiji in Italiji.

3.4.2   Metodologija vzorčenja

(20)

Člen 3(2) osnovne uredbe določa, da določitev škode temelji na pozitivnih dokazih in vključuje objektivno preverjanje, med drugim vpliva dampinškega uvoza na industrijo Unije. Vse ugotovitve škode in informacije, ki so zbrane za ta namen, bi torej morale biti reprezentativne za celotno industrijo Unije.

(21)

Iz povedanega sledi, da je treba pri vzorčenju upoštevati visoko stopnjo razdrobljenosti sektorja vreč in vrečk iz plastičnih mas. Da bi se lahko sprejele sklepne ugotovitve, ki bi bile reprezentativne za celotno industrijo Unije, se je štelo, da je treba zagotoviti tudi ustrezno odražen položaj malih podjetij.

(22)

Zato so bili za namen izbora reprezentativnega vzorca proizvajalcev Unije sodelujoči proizvajalci Unije razdeljeni v dva segmenta, ki temeljita na obsegu njihove letne proizvodnje: velika in srednja podjetja s proizvodnjo nad 15 000 ton na eni strani in mala podjetja s proizvodnjo pod 15 000 ton na drugi strani. Nameravalo se je vzorčiti največje družbe v vsakem segmentu.

(23)

Poleg tega se je upoštevala geografska razporejenost proizvajalcev po državah članicah, kakor je opisana v uvodni izjavi 19.

3.4.3   Postopek za izbiro začasnega vzorca

(24)

Postopek za pridobitev informacij, potrebnih za izbor vzorca proizvajalcev Unije, je temeljil na informacijah, pridobljenih v začetni fazi. Poleg tega je Komisija z ustreznim obvestilom o začetku pozvala vse proizvajalce, naj se ji javijo, če bi želeli biti vključeni v vzorec. Po objavi obvestila o začetku nobena družba ni stopila v stik s Komisijo in zahtevala, da bi se jo vključilo v vzorec.

(25)

V vzorec je bilo je bilo na podlagi meril, pojasnjenih v uvodnih izjavah 20 do 23, vključenih pet proizvajalcev, ki delujejo v štirih državah članicah. Ti so bili največji proizvajalci iz vsakega od obeh segmentov, ob upoštevanju velikosti in geografskega položaja. Tri vzorčene družbe spadajo v segment velikih in srednjih podjetij, dve pa v segment malih podjetij.

(26)

Izbrane družbe so odražale tudi geografsko razporejenost po državah članicah v smislu proizvodnje, pri čemer sta Nemčija in Francija predstavljali družbe, delujoče v segmentu velikih in srednjih podjetij, Španija in Italija pa tiste, ki delujejo v segmentu malih podjetij.

(27)

Tako izbrani vzorec je predstavljal 22,5 % celotne proizvodnje vreč in vrečk iz plastičnih mas sodelujočih proizvajalcev in 12,3 % celotne ocenjene proizvodnje Unije, na podlagi celotnih podatkov o celotni proizvodnji Unije, navedenih v zahtevku.

(28)

V začetni fazi so bili vsi znani proizvajalci Unije obveščeni o sestavi začasnega vzorca in imeli so možnost predložiti pripombe. Komisija ni prejela nobenih pripomb.

B.   POLOŽAJ INDUSTRIJE UNIJE

(29)

Opozoriti je treba, da mora določitev škode temeljiti na podlagi na dokazih temelječe ocene učinka dampinškega uvoza na industrijo Unije.

(30)

Zato je treba v vzorcu upoštevati razdrobljenost industrije, vprašalniki z zahtevo po splošnih podatkih, v glavnem o makroekonomskih kazalnikih v državah članicah, pa so bili dodatno poslani vsem znanim združenjem proizvajalcev Unije, da bi se pridobile potrebne informacije.

(31)

Kar zadeva vzorec proizvajalcev Unije, je bila raven reprezentativnosti resno ogrožena, saj sta največji vzorčeni proizvajalec, ki deluje v segmentu velikih in srednjih podjetij, in en proizvajalec, ki deluje v segmentu malih in srednjih podjetij, Komisijo obvestila, da ne želita odgovoriti na vprašalnik. To je pomenilo, da so samo tri od petih vzorčenih družb nadaljevale s sodelovanjem, in da informacije ne bodo zagotovljene ali bodo zagotovljene le delno za opredeljena segmenta in države članice proizvajalke.

(32)

Zato je prišlo do številnih poskusov, da bi se izbral novi reprezentativni vzorec, ki bi upošteval metodologijo izbora, opisano v uvodnih izjavah 17 do 28.

(33)

V zvezi s tem je bilo šest dodatnih proizvajalcev Unije, ki so izrazili pripravljenost za vzorčenje, opredeljenih kot možne zamenjave za dve družbi, ki sta prekinili sodelovanje v vzorcu. Vzpostavil se je stik s temi šestimi dodatnimi družbami, ki so bile zaprošene za sodelovanje z izpolnitvijo vprašalnika proizvajalca Unije.

(34)

Od teh šestih dodatnih proizvajalcev Unije se je le en proizvajalec, ki predstavlja segment velikih in srednjih podjetij, na koncu dogovoril za sodelovanje. Zamenjave, ki bi predstavljala proizvodnjo v Nemčiji, eni od največjih držav članic v proizvodnji vreč in vrečk iz plastičnih mas, ni bilo.

(35)

Zato ni bilo mogoče izbrati novega vzorca v skladu s členom 17(4) osnovne uredbe, saj zahtevane reprezentativnosti glede opredeljenih segmentov in držav članic proizvajalk ni bilo mogoče doseči.

(36)

Zaradi nizke stopnje sodelovanja vzorčenih proizvajalcev Unije ni bilo mogoče razumno sklepati, da podatki, zbrani od sodelujočih družb, odražajo položaj celotne industrije Unije, in zato ni bilo mogoče ustrezno oceniti, ali so bili pogoji iz člena 3(2) osnovne uredbe izpolnjeni.

(37)

Po poskusih, da bi se izbral novi vzorec, se je ena skupina proizvajalcev zavezala, da bo sodelovala v pregledu zaradi izteka ukrepa in ponovno opozorila, da je pomembno ohraniti veljavne protidampinške ukrepe za industrijo Unije. Ta skupina proizvajalcev je obžalovala, da je Komisija le enega od njih pozvala k izpolnjevanju vprašalnika. V tem okviru bi bilo treba opozoriti, da je bila pripravljenost teh družb za sodelovanje v celoti upoštevana in so bile vse vključene v skupino družb, ki so bile upoštevane pri izboru za novi vzorec. Vendar je treba opozoriti, da bi se za zagotovitev zahtevane reprezentativnosti morala upoštevati metoda izbora, kot je opisana v uvodnih izjavah 17 do 28, tudi za novi vzorec. Ker je le ena družba iz te skupine izpolnila zgoraj navedena merila, bi lahko bila le navedena družba pozvana, da postane del vzorca. Druge družbe pa so bile glede na velikost ali sedež v državah članicah že dovolj zastopane v vzorcu.

(38)

Nekatere informacije o proizvodnji na ravni države, prodaji in drugih ključnih makro kazalnikih so predložila nacionalna združenja Nizozemske, Španije, Italije in deloma Francije. Vendar Evropsko združenje za predelavo plastičnih mas ni predložilo v posebnem vprašalniku informacij, zato ni bilo mogoče zbrati dokončnih podatkov na makroekonomski ravni v Uniji.

C.   ZAKLJUČEK POSTOPKOV

(39)

Glede na zgoraj navedeno in v skladu s členom 9(2) osnovne uredbe bi bilo treba pregled zaradi izteka ukrepa v zvezi z uvozom vrečk iz plastičnih mas iz LRK in Tajske zaključiti.

(40)

Nizka raven sodelovanja proizvajalcev Unije in pomanjkanje reprezentativnega vzorca sta Komisiji preprečila oceno, ali so pogoji, določeni iz člena 3(2) in člena 11(2) osnovne uredbe, izpolnjeni. Tako se ne da sklepati, ali bi iztek veljavnih ukrepov verjetno privedel do nadaljevanja ali ponovitve škode, preiskava pa bi se na podlagi teh razlogov morala zaključiti.

(41)

Iz zgoraj navedenega sledi, da je vmesni pregled brezpredmeten in bi ga bilo treba prav tako končati.

(42)

Vse strani so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih se je nameraval priporočiti zaključek obeh preiskav. Odobreno jim je bilo tudi obdobje za predložitev pripomb po navedenem razkritju. Stališča in pripombe so bili ustrezno upoštevani, kadar je bilo to upravičeno.

(43)

Ker je bilo predlagano, da se pregled zaključi zaradi pomanjkanja sodelovanja proizvajalcev Unije, je ena zainteresirana stran trdila, da bi bilo treba protidampinške ukrepe razveljaviti z retroaktivnim učinkom, tj. s 30. septembrom 2011, ko naj bi veljavni ukrepi prvotno potekli.

(44)

V tem okviru je treba spomniti, da so zahtevek za pregled vložili proizvajalci Unije, ki predstavljajo več kot 30 % celotne proizvodnje Unije, v skladu z osnovno uredbo. Poleg tega člen 11(2) osnovne uredbe izrecno določa, da ukrepi ostanejo v veljavi, dokler ni znan rezultat pregleda. Vendar ugotovitve iz uvodne izjave 40 niso vplivale na zakonitost začetka pregleda kot takega, kar pomeni, da se še naprej uporabljajo določbe iz člena 11(2), ki določajo, da ukrepi ostanejo v veljavi, dokler ni znan rezultat takega pregleda. Zato je bilo treba to trditev zavrniti.

(45)

Več proizvajalcev Unije je prav tako odgovorilo na razkritje z izjavo, da se umikajo kot proizvajalci pritožniki. Vendar ob upoštevanju, da so drugi proizvajalci Unije ostali pri svojem stališču, in glede na to, da so bile zadevne zahteve, kakor so opisane v uvodni izjavi 5, izpolnjene v času začetka zadeve, to naj ne bi vplivalo na postopek.

(46)

Glede na navedeno nobena od prejetih pripomb ni bila takšna, da bi lahko spremenila zgoraj navedene sklepne ugotovitve. Zato se sklene, da bi bilo treba protidampinški postopek v zvezi z uvozom v Unijo nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz LRK in Tajske zaključiti, ukrepe pa razveljaviti. Iz tega sledi, da se bo tekoči vmesni pregled iz uvodne izjave 3 zaključil obenem s tem pregledom zaradi izteka ukrepa –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Protidampinški ukrepi v zvezi z uvozom nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas, trenutno uvrščenih pod oznake KN ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 in ex 3923 29 90, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske, se s tem razveljavijo, postopek v zvezi s tem uvozom pa se zaključi.

Člen 2

Delni vmesni pregled protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 in ex 3923 29 90, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, začet v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 1225/2009, se zaključi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. julija 2012

Za Svet

Predsednik

V. SHIARLY


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 270, 29.9.2006, str. 4.

(3)  UL L 304, 22.11.2007, str. 5.

(4)  UL L 76, 19.3.2008, str. 8.

(5)  UL L 67, 12.3.2009, str. 5.

(6)  UL L 131, 18.5.2011, str. 2.

(7)  UL L 131, 18.5.2011, str. 10.


Top