EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0511

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 511/2012 z dne 15. junija 2012 o uradnih obvestilih v zvezi z organizacijami proizvajalcev in medpanožnimi organizacijami ter pogodbenimi pogajanji in razmerji iz Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

OJ L 156, 16.6.2012, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 303 - 304

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/11/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/511/oj

16.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/39


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 511/2012

z dne 15. junija 2012

o uradnih obvestilih v zvezi z organizacijami proizvajalcev in medpanožnimi organizacijami ter pogodbenimi pogajanji in razmerji iz Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT ) (1) ter zlasti točk (b) in (c) členov 126e(2) in 185f(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Oddelek IIA poglavja II naslova II dela II Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki je bil vstavljen z Uredbo (EU) št. 261/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2), vsebuje pravila o organizacijah proizvajalcev in medpanožnih organizacijah v sektorju mleka in mlečnih izdelkov.

(2)

Člena 126a in 126b Uredbe (ES) št. 1234/2007 določata pravila o priznavanju organizacij proizvajalcev in njihovih združenj ter medpanožnih organizacij. V skladu z navedenima členoma morajo države članice Komisijo obvestiti o svojih odločitvah glede priznanja, zavrnitve ali preklica priznanja. Za pripravo poročil Svetu in Evropskemu parlamentu v skladu s členom 184(9) Uredbe (ES) št. 1234/2007 so potrebne informacije o številu priznanih subjektov, njihovi velikosti v smislu količine surovega mleka, ki ga proizvedejo člani proizvajalci, in, kjer je to ustrezno, o razlogih za zavrnitev ali preklic priznanja.

(3)

Člen 126c Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa pravila glede pogodbenih pogajanj pri dobavi surovega mleka. V skladu z navedenim členom morajo organizacije proizvajalcev in države članice poslati uradna obvestila.

(4)

Člen 126d Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da morajo države članice Komisijo obvestiti o sprejetih pravilih za uravnavanje ponudbe sira z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo.

(5)

V skladu s členom 185f Uredbe (ES) št. 1234/2007 morajo države članice, ki sklenejo, da mora biti vsaka oddaja surovega mleka na njenem ozemlju, ki jo kmet zagotovi predelovalcu surovega mleka, zajeta v pisni pogodbi, sklenjeni med strankama, in/ali sklene, da morajo prvi kupci pripraviti pisno ponudbo za sklenitev pogodbe o dobavi surovega mleka, ki jo zagotovi kmet, Komisijo obvestiti o sprejetih pravilih v zvezi s pogodbenimi razmerji.

(6)

Določiti bi bilo treba enotna pravila o vsebini navedenih uradnih obvestil in datumu njihove predložitve.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   V skladu s členoma 126a(4)(d) in 126b(3)(e) Uredbe (ES) št. 1234/2007 države članice najpozneje do 31. marca vsako leto Komisijo obvestijo glede odločitev, sprejetih v predhodnem koledarskem letu, in sicer o:

(a)

številu organizacij proizvajalcev, združenj priznanih organizacij proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu: „združenja“) in medpanožnih organizacij, ki so jih priznale in, kjer je to ustrezno, o letnih tržnih količinah surovega mleka, ki so ga proizvedle organizacije proizvajalcev in združenja;

(b)

številu zavrnjenih vlog za priznanje, ki so jih predložile organizacije proizvajalcev, združenja in medpanožne organizacije, ter razlogih za zavrnitev;

(c)

številu priznanih organizacij proizvajalcev, združenj in medpanožnih organizacij, ki so jim bila preklicana priznanja, ter razlogih za preklic.

2.   Kadar se obvestilo iz točke (a) prvega odstavka nanaša na nadnacionalno organizacijo proizvajalcev ali združenje, so v uradnem obvestilu, kjer je to ustrezno, navedene letne tržne količine surovega mleka, ki so jih proizvedli člani glede na državo članico.

Člen 2

1.   Uradna obvestila o količinah surovega mleka, ki so obravnavne v okviru pogodbenih pogajanj iz člena 126c(2)(f) Uredbe (ES) št. 1234/2007, je treba predložiti pristojnim organom države članice ali držav članic,

(a)

kjer poteka proizvodnja surovega mleka in

(b)

če ne gre za iste države, pristojnim organom države članice ali držav članic, kjer poteka oddaja predelovalcu ali zbiralcu.

2.   Uradno obvestilo iz prvega odstavka je treba predložiti pred začetkom pogajanj, v njem pa sta navedena proizvedena količina, ki jo je predvidela organizacija proizvajalcev ali združenje in ki bo obravnavana v okviru pogajanj, ter predvideno časovno obdobje dobave količine surovega mleka.

3.   Vsaka organizacija proizvajalcev ali združenje do 31. januarja vsako leto poleg uradnega obvestila iz prvega odstavka predloži podatke o količini surovega mleka vsake države članice proizvodnje, ki je bila dostavljena v okviru pogodb, ki jih je organizacija proizvajalcev izpogajala v predhodnem koledarskem letu.

Člen 3

1.   V skladu s členom 126c(8) Uredbe (ES) št. 1234/2007 države članice Komisijo najpozneje do 15. marca vsako leto obvestijo o:

(a)

skupni količini surovega mleka po državi članici proizvodnje, ki je bila dobavljena na njihovem območju v okviru pogodb, ki so jih izpogajale priznane organizacije proizvajalcev in združenja v skladu s členom 126c(2)(f) Uredbe (ES) št. 1234/2007 v predhodnem koledarskem letu, kot so jo sporočile pristojnim organom v skladu s členom 2(3) te uredbe;

(b)

številu primerov, ko so se nacionalni organi za konkurenco v skladu s členom 126c(6) Uredbe (ES) št. 1234/2007 odločili, da se bodo nekatera pogajanja ponovno začela ali pa ne bodo potekala, in o kratkem povzetku takih odločitev.

2.   Kadar se prejeta uradna obvestila iz člena 2(1) te uredbe nanašajo na pogajanja v okviru več držav članic, države članice za namene drugega pododstavka člena 126c(6) Uredbe (ES) št. 1234/2007 Komisiji posredujejo informacije, ki jih Komisija potrebuje, da oceni, ali je konkurenca izključena oziroma ali so mala in srednja podjetja, ki surovo mleko predelujejo, resneje oškodovana.

Člen 4

1.   Obvestila iz člena 126d(7) Uredbe (ES) št. 1234/2007 vsebujejo pravila, ki so jih države članice sprejele za uravnavanje ponudbe sira z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo, ter povzetek, v katerem je navedeno naslednje:

(a)

ime sira;

(b)

naziv in vrsta organizacije, ki zahteva ureditev ponudbe;

(c)

izbrana sredstva za urejanje ponudbe;

(d)

datum začetka veljavnosti pravil;

(e)

časovno obdobje, za katerega veljajo pravila.

2.   Država članica Komisijo obvesti o razveljavitvi pravil pred koncem obdobja iz točke (e) prvega odstavka.

Člen 5

Obvestila iz člena 185f(5) Uredbe (ES) št. 1234/2007 vsebujejo pravila, ki jih je država članica sprejela v zvezi s členom 185f(1) navedene uredbe, in povzetek, v katerem je navedeno:

(a)

ali je država članica sklenila, da mora biti oddaja surovega mleka, ki jo kmet zagotovi predelovalcu, zajeta v pisni pogodbi, sklenjeni med strankama, in če je to sklenila, o stopnji ali stopnjah oddaje, ki morajo biti zajete v pogodbah, če dobavo zagotovi eden ali več zbiralcev, ter vsako minimalno trajanje pisnih pogodb;

(b)

ali je država članica sklenila, da mora prvi kupec surovega mleka pripraviti pisno ponudbo za sklenitev pogodbe s kmetom, in, kjer je to ustrezno, minimalno trajanje pogodbe, ki mora biti vključena v ponudbo.

Člen 6

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. junija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 94, 30.3.2012, str. 38.


Top