EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0125

Uredba Komisije (EU) št. 125/2012 z dne 14. februarja 2012 o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij ( „REACH“ ) Besedilo velja za EGP

OJ L 41, 15.2.2012, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 306 - 309

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/125/oj

15.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 125/2012

z dne 14. februarja 2012

o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij („REACH“)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti členov 58 in 131 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1907/2006 določa, da se lahko zahteva avtorizacija za snovi, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev kot rakotvorne (skupina 1A ali 1B), mutagene (skupina 1A ali 1B) ali strupene za razmnoževanje (skupina 1A ali 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (2), za snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene, snovi, ki so zelo obstojne in se zelo kopičijo v organizmih, in snovi, za katere je znanstveno dokazano, da imajo lahko resne učinke na zdravje ljudi ali okolje, ki vzbujajo enako skrb.

(2)

Diizobutil ftalat (DIBP) izpolnjuje merila za razvrstitev kot strupen za razmnoževanje (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(c) navedene uredbe. Ta snov je bila identificirana in vključena v seznam snovi v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

(3)

Diarzenov trioksid izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvoren (skupina 1A) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a) navedene uredbe. Ta snov je bila identificirana in vključena v seznam snovi v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

(4)

Diarzenov pentaoksid izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvoren (skupina 1A) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a) navedene uredbe. Ta snov je bila identificirana in vključena v seznam snovi v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

(5)

Svinčev kromat izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvoren (skupina 1B) in strupen za razmnoževanje (skupina 1A) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a) in (c) navedene uredbe. Ta snov je bila identificirana in vključena v seznam snovi v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

(6)

Svinčev sulfokromat rumeni (C.I. Pigment Yellow 34) izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvoren (skupina 1B) in strupen za razmnoževanje (skupina 1A) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a) in (c) navedene uredbe. Ta snov je bila identificirana in vključena v seznam snovi v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

(7)

Svinčev kromat molibdat sulfat rdeči (C. I. Pigment Red 104) izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvoren (skupina 1B) in strupen za razmnoževanje (skupina 1A) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a) in (c) navedene uredbe. Ta snov je bila identificirana in vključena v seznam snovi v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

(8)

Tris (2-kloroetil) fosfat (TCEP) izpolnjuje merila za razvrstitev kot strupen za razmnoževanje (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(c) navedene uredbe. Ta snov je bila identificirana in vključena v seznam snovi v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

(9)

2,4-dinitrotoluen (2,4 DNT) izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvoren (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a) navedene uredbe. Ta snov je bila identificirana in vključena v seznam snovi v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

(10)

Evropska agencija za kemikalije je v priporočilu z dne 17. decembra 2010 (3) v skladu s členom 58 Uredbe (ES) št. 1907/2006 navedenim snovem dala prednost za vključitev v Prilogo XIV k navedeni uredbi.

(11)

Za vsako snov iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006, kadar vlagatelj želi snov še naprej uporabljati ali jo dati na trg, je v skladu s členom 58(1)(c)(ii) navedene uredbe primerno določiti datum, do katerega mora Evropska agencija za kemikalije prejeti vloge.

(12)

Za vsako snov iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 je v skladu s členom 58(1)(c)(i) navedene uredbe primerno določiti datum, od katerega sta uporaba in dajanje na trg prepovedana.

(13)

Priporočilo Evropske agencije za kemikalije z dne 17. decembra 2010 določa različne zadnje datume uporabe za snovi iz Priloge k tej uredbi. Te datume je treba določiti glede na predviden čas, potreben za pripravo vloge za avtorizacijo, ob upoštevanju razpoložljivih informacij o različnih snoveh in informacij, prejetih na javnih posvetovanjih, opravljenih v skladu s členom 58(4) Uredbe (ES) št. 1907/2006. Poleg tega je treba upoštevati zmogljivosti Agencije za obravnavanje vlog v predvidenem roku, določenem v Uredbi (ES) št. 1907/2006.

(14)

V skladu s členom 58(1)(c)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006 mora biti datum zadnje uporabe vsaj 18 mesecev pred datumom poteka.

(15)

Diizobutil ftalat je alternativa dibutil ftalatu, ki je že vključen v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006. Da bi se izognili morebitni zamenjavi teh dveh snovi, je treba datum zadnje uporabe za diizobutil ftalat določiti čim bližje datumu zadnje uporabe, določenem za dibutil ftalat.

(16)

Člen 58(1)(e) v povezavi s členom 58(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 določa možnost izvzetja uporab ali kategorij uporab, kadar posebna zakonodaja EU določa minimalne zahteve v zvezi z varovanjem zdravja ljudi ali okolja za zagotovitev primernega nadzora tveganj. V skladu s trenutno razpoložljivimi informacijami ni primerno določiti izvzetij na podlagi navedenih določb.

(17)

Na podlagi trenutno razpoložljivih informacij ni primerno določiti izvzetij za raziskave in razvoj, usmerjene v proizvod in proces.

(18)

Na podlagi trenutno razpoložljivih informacij ni primerno določiti rokov za pregled za nekatere uporabe.

(19)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. februarja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(3)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/annex_xiv_rec/second_annex_xiv_rec_en.asp


PRILOGA

V preglednico Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se dodajo naslednji vnosi:

Vnos št.

Snov

Intrinzične lastnosti iz člena 57

Prehodne ureditve

Izvzete uporabe (kategorije uporab)

Roki za pregled

Datum zadnje uporabe (1)

Datum poteka (2)

„7.

Diizobutil ftalat (DIBP)

št. ES: 201-553-2

št. CAS: 84-69-5

strupen za razmnoževanje

(skupina 1B)

21. avgust 2013

21. februar 2015

8.

Diarzenov trioksid

št. ES: 215-481-4

št. CAS: 1327-53-3

rakotvoren

(skupina 1A)

21. november 2013

21. maj 2015

9.

Diarzenov pentaoksid

št. ES: 215-116-9

št. CAS: 1303-28-2

rakotvoren

(skupina 1A)

21. november 2013

21. maj 2015

10.

Svinčev kromat

št. ES: 231-846-0

št. CAS: 7758-97-6

rakotvoren

(skupina 1B)

strupen za razmnoževanje

(skupina 1A)

21. november 2013

21. maj 2015

11.

Svinčev sulfokromat rumeni

(C.I. Pigment Yellow 34)

št. ES: 215-693-7

št. CAS: 1344-37-2

rakotvoren

(skupina 1B)

strupen za razmnoževanje

(skupina 1A)

21. november 2013

21. maj 2015

—“

12.

Svinčev kromat molibdat sulfat rdeči

(C. I. Pigment Red 104)

št. ES: 235-759-9

št. CAS: 12656-85-8

rakotvoren

(skupina 1B)

strupen za razmnoževanje

(skupina 1A)

21. november 2013

21. maj 2015

 

 

13.

Tris (2-kloroetil) fosfat

(TCEP)

št. ES: 204-118-5

št. CAS: 115-96-8

strupen za razmnoževanje

(skupina 1B)

21. februar 2014

21. avgust 2015

 

 

14.

2,4-dinitrotoluen (2,4-DNT)

št. ES: 204-450-0

št. CAS: 121-14-2

rakotvoren

(skupina 1B)

21. februar 2014

21. avgust 2015

 

 


(1)  Datum iz člena 58(1)(c)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

(2)  Datum iz člena 58(1)(c)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006.


Top