EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0109

Uredba Komisije (EU) št. 109/2012 z dne 9. februarja 2012 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (snovi CMR) Besedilo velja za EGP

OJ L 37, 10.2.2012, p. 1–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 258 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/109/oj

10.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 37/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 109/2012

z dne 9. februarja 2012

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (snovi CMR)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti člena 68(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v vpisih od 28 do 30 prepoveduje, da se širši javnosti prodajajo snovi, razvrščene kot rakotvorne, mutagene in strupene za razmnoževanje (CMR), kategorij 1A ali 1B ali zmesi, ki jih vsebujejo v koncentracijah nad določenimi mejnimi vrednostmi. Zadevne snovi so navedene v dodatkih 1 do 6 Priloge XVII.

(2)

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (2) je bila 5. septembra 2009 z Uredbo Komisije (ES) št. 790/2009 (3) spremenjena, da bi se vključile številne na novo razvrščene snovi CMR. Dodatke od 1 do 6 k Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 je treba spremeniti zaradi uskladitve z vpisi o snoveh CMR v Uredbi (ES) št. 790/2009.

(3)

V skladu s členom 68(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 se lahko predlagajo omejitve potrošniške uporabe snovi CMR kategorij 1A in 1B samostojno, v mešanici ali izdelku.

(4)

Ugotovljeno je bilo, da so številne borove spojine strupene za razmnoževanje, in so bile razvrščene kot strupene za razmnoževanje v razred nevarnosti in kategorijo Repr. 1B s stavkom o nevarnosti H360FD v skladu z Uredbo (ES) št. 790/2009. Za Komisijo opravljena tržna raziskava (4) o uporabi boratov v mešanicah, ki se prodajajo širši javnosti, je pokazala, da se natrijev perborat ter tetra in monohidrat v detergentih in čistilih za gospodinjstvo uporabljajo v koncentraciji, ki presega specifično mejno vrednost koncentracije iz Uredbe (ES) št. 790/2009.

(5)

Odbor za oceno tveganja Evropske agencije za kemikalije (ECHA) je 29. aprila 2010 izdal mnenje o uporabi borovih spojin v sredstvih za fotografijo (5). Odbor za oceno tveganja je v mnenju navedel, da obstaja „več možnih virov, ki prispevajo k skupni izpostavljenosti boru pri potrošnikih,“ in da je te „dodatne vire treba upoštevati pri oceni tveganja za borove spojine“. Pri prejšnjih ocenah tveganja ni bila upoštevana večvrstnost virov izpostavljenosti potrošnikov boru v nasprotju s sedanjo pozornostjo na več virov izpostavljenosti nasploh.

(6)

Natrijev perborat ter tetra in monohidrat se uporabljajo predvsem kot belilna sredstva v detergentih za perilo in izdelkih za strojno pomivanje posode. Država članica poročevalka, odgovorna za izvedbo ocene tveganja v zvezi z natrijevim perboratom v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 793/93 z dne 23. marca 1993 o oceni in nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi (6), je v skladu s členom 136 navedene uredbe Evropski agenciji za kemikalije predložila dokumentacijo v skladu s Prilogo XV k Uredbi (ES) št. 1907/2006. V oceni tveganja, objavljeni leta 2007, je bilo ugotovljeno, da uporaba natrijevega perborata v detergentih za perilo in čistilih za gospodinjstvo, upoštevanih ločeno kot edini vir izpostavljenosti boru, ne pomeni tveganja za širšo javnost. Ker pa je več virov izpostavljenosti splošne javnosti boru, kot navaja mnenje Odbora za oceno tveganja iz leta 2010, in ker je bor strupen za razmnoževanje, je zaželeno, da se izpostavljenost splošne javnosti boru zmanjša. Ker je poleg tega populacija potrošnikov, izpostavljenih boru pri detergentih in čistilih za gospodinjstvo, precejšnja in ker so na voljo druge možnosti za perborate pri takih uporabah, je primerno omejiti uporabo perboratov v detergentih in čistilih za gospodinjstvo. Vendar je treba dovoliti časovno omejeno odstopanje, da se nekaterim proizvajalcem omogoči, da se prilagodijo in po potrebi nadomestijo borove spojine z drugimi možnostmi pri teh uporabah.

(7)

Ukrepi, ki jih določa ta uredba, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. junija 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. februarja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(3)  UL L 235, 5.9.2009, str. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs_studies/final_report_borates_en.pdf

(5)  http://echa.europa.eu/home_sl.asp

(6)  UL L 84, 5.4.1993, str. 1.


PRILOGA

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni:

1.

V razpredelnici z oznakami snovi, skupinami snovi in zmesi ter s pogoji omejitve se v stolpcu 2 vpisov 28, 29 in 30 v odstavku 2 doda naslednja točka (e):

„(e)

snovi iz stolpca 1 Dodatka 11 za aplikacije ali uporabe iz stolpca 2 Dodatka 11. Kadar je v stolpcu 2 Dodatka 11 naveden datum, se odstopanje uporablja do navedenega datuma.“

2.

V Uvodni besedi za dodatke 1 do 6 se med opombo A in opombo C vstavi opomba B:

Opomba B:

Nekatere snovi (kisline, baze itd.) se dajejo v promet kot vodne raztopine v različnih koncentracijah in se zato zanje zahteva drugačno razvrščanje in označevanje, saj se nevarnost spreminja z različnimi koncentracijami.“

3.

Preglednica v Dodatku 1 se spremeni:

(a)

vnesejo se naslednji vpisi v skladu z zaporedjem vpisov iz Dodatka 1 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006:

„Nikljev dihidroksid; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Nikljev hidroksid; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Nikljev sulfat

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Nikljev karbonat;

028-010-00-0

 

 

 

Bazični nikljev karbonat;

 

 

Ogljikova kislina, nikljeva (2+) sol; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Ogljikova kislina, nikljeva sol; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[karbonato(2-)-O:O’]]dihidroksitrinikelj; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[karbonato(2-)] tetrahidroksitrinikelj; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Nikljev diklorid

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Nikljev dinitrat; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Dušikova kislina, nikljeva sol; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Nikljev kamen

028-013-00-7

273-749-6

69012-50-6

 

Mulji in gošče iz elektrolizne rafinacije bakra, razbakreni, nikljev sulfat

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Mulji in gošče iz elektrolizne rafinacije bakra, razbakreni

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Nikljev diperklorat;

Perklorova kislina, nikljeva(II) sol

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Nikelj-dikalijev bis(sulfat); [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Diamonij-nikljev bis(sulfat); [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nikljev bis(sulfamidat);

Nikljev sulfamat

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Nikljev bis(tetrafluoroborat)

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nikljev diformat; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Mravljična kislina, nikljeva sol; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Mravljična kislina, baker-nikljeva sol; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nikljev di(acetat); [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nikljev (acetat); [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nikljev dibenzoat

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nikljev bis(4-cikloheksilbutirat)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nikljev(II) stearat;

Nikljev(II) oktadekanoat

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nikljev dilaktat

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nikljev(II) oktanoat

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Nikljev difluorid; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Nikljev dibromid; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Nikljev dijodid; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Nikelj-kalijev fluorid; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Nikljev heksafluorosilikat

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Nikljev selenat

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Nikljev hidrogenfosfat; [1]

028-032-00-0

238-278-2 [1]

14332-34-4 [1]

 

Nikljev bis(dihidrogen fosfat); [2]

242-522-3 [2]

18718-11-1 [2]

Trinikljev bis(ortofosfat); [3]

233-844-5 [3]

10381-36-9 [3]

Dinikljev difosfat; [4]

238-426-6 [4]

14448-18-1 [4]

Nikljev bis(fosfinat); [5]

238-511-8 [5]

14507-36-9 [5]

Nikljev fosfinat; [6]

252-840-4 [6]

36026-88-7 [6]

Fosforjeva kislina, kalcijeva nikljeva sol; [7]

- [7]

17169-61-8 [7]

Difosforjeva kislina, nikljeva(II) sol; [8]

- [8]

19372-20-4 [8]

Diamonij-nikljev heksacianoferat

028-033-00-6

74195-78-1

 

Nikljev dicianid

028-034-00-1

209-160-8

557-19-7

 

Nikljev kromat

028-035-00-7

238-766-5

14721-18-7

 

Nikljev(II) silikat; [1]

028-036-00-2

244-578-4 [1]

21784-78-1 [1]

 

Dinikljev ortosilikat; [2]

237-411-1 [2]

13775-54-7 [2]

Nikljev silikat (3:4); [3]

250-788-7 [3]

31748-25-1 [3]

Silicijeva kislina, nikljeva sol; [4]

253-461-7 [4]

37321-15-6 [4]

Trihidrogen hidroksibis[ortosilikato(4)]trinikelat(3-) [5]

235-688-3 [5]

12519-85-6 [5]

Dinikljev heksacianoferat

028-037-00-8

238-946-3

14874-78-3

 

Trinikljev bis(arzenat);

Nikljev(II) arzenat

028-038-00-3

236-771-7

13477-70-8

 

Nikljev oksalat; [1]

028-039-00-9

208-933-7 [1]

547-67-1 [1]

 

Oksalna kislina, nikljeva sol; [2]

243-867-2 [2]

20543-06-0 [2]

Nikljev telurid

028-040-00-4

235-260-6

12142-88-0

 

Trinikljev tetrasulfid

028-041-00-X

12137-12-1

 

Trinikljev bis(arzenit);

028-042-00-5

74646-29-0

 

Kobalt-nikljev siv periklaz;

028-043-00-0

 

 

 

C.l. Pigment Black 25;

 

 

C.l. 77332; [1]

269-051-6 [1]

68186-89-0 [1]

Kobalt-nikljev dioksid; [2]

261-346-8 [2]

58591-45-0 [2]

Kobalt-nikljev oksid; [3]

- [3]

12737-30-3 [3]

Nikelj-kositrov trioksid;

Nikljev stanat

028-044-00-6

234-824-9

12035-38-0

 

Nikelj-triuranov dekaoksid

028-045-00-1

239-876-6

15780-33-3

 

Nikljev ditiocianat

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Nikljev dikromat

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Nikljev(II) selenit

028-048-00-8

233-263-7

10101-96-9

 

Nikljev selenid

028-049-00-3

215-216-2

1314-05-2

 

Silicijeva kislina, svinec-nikljeva sol;

028-050-00-9

68130-19-8

 

Nikljev diarzenid; [1]

028-051-00-4

235-103-1 [1]

12068-61-0 [1]

 

Nikljev arzenid; [2]

248-169-1 [2]

27016-75-7 [2]

Nikelj-barij-titanova priderit svetlo rumena;

028-052-00-X

271-853-6

68610-24-2

 

C.l. Pigment Yellow 157;

 

 

C.l. 77900

 

 

Nikljev diklorat; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Nikljev dibromat; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Etil hidrogen sulfat, nikljeva(II) sol; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nikljev(II) trifluoroacetat; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nikljev(II) propionat; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nikljev bis(benzensulfonat); [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nikljev(II) hidrogen citrat; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Citronska kislina, amonij-nikljeva sol; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Citronska kislina, nikljeva sol; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nikljev bis(2-etilheksanoat); [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-etilheksanojska kislina, nikljeva sol; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimetilheksanojska kislina, nikljeva sol; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nikljev(II) izooktanoat; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Nikljev izooktanoat; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nikljev bis(izononanoat); [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nikljev(II) neodekanoat; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikljev(II) izodekanoat; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nikljev(II) neodekanoat; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodekanojska kislina, nikljeva sol; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nikljev(II) neoundekanoat; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(D-glukonato-O1,O2)nikelj; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nikljev 3,5-bis(terc-butil)-4-hidroksibenzoat (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nikljev(II) palmitat; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-etilheksanoato-O)(izononanoato-O)nikelj; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(izononanoato-O)(izooktanoato-O)nikelj; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(izooktanoato-O)(neodekanoato-O)nikelj; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-etilheksanoato-O)(izodekanoato-O)nikelj; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-etilheksanoato-O)(neodekanoato-O)nikelj; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(izodekanoato-O)(izooktanoato-O)nikelj; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(izodekanoato-O)(izononanoato-O)nikelj; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(izononanoato-O)(neodekanoato-O)nikelj; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Maščobne kisline, C6-19-razvejene, nikljeve soli; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Maščobne kisline, C8-18 and C18-nenasičene, nikljeve soli; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

2,7-naftalendisulfonska kislina, nikljeva(II) sol; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Nikljev(II) sulfit; [1]

028-055-00-6

231-827-7 [1]

7757-95-1 [1]

 

Nikelj-telurjev trioksid; [2]

239-967-0 [2]

15851-52-2 [2]

Nikelj-telurjev tetraoksid; [3]

239-974-9 [3]

15852-21-8 [3]

Molibden-nikljev hidroksid oksid fosfat; [4]

268-585-7 [4]

68130-36-9 [4]

Nikljev borid (NiB); [1]

028-056-00-1

234-493-0 [1]

12007-00-0 [1]

 

Dinikljev borid; [2]

234-494-6 [2]

12007-01-1 [2]

Trinikljev borid; [3]

234-495-1 [3]

12007-02-2 [3]

Nikljev borid; [4]

235-723-2 [4]

12619-90-8 [4]

Dinikljev silicid; [5]

235-033-1 [5]

12059-14-2 [5]

Nikljev disilicid; [6]

235-379-3 [6]

12201-89-7 [6]

Dinikljev fosfid; [7]

234-828-0 [7]

12035-64-2 [7]

Nikelj-borov fosfid; [8]

- [8]

65229-23-4 [8]

Dialuminij-nikljev tetraoksid; [1]

028-057-00-7

234-454-8 [1]

12004-35-2 [1]

 

Nikelj-titanov trioksid; [2]

234-825-4 [2]

12035-39-1 [2]

Nikelj-titanov oksid; [3]

235-752-0 [3]

12653-76-8 [3]

Nikelj-divanadijev heksaoksid; [4]

257-970-5 [4]

52502-12-2 [4]

Kobalt-dimolibden-nikljev oktaoksid; [5]

268-169-5 [5]

68016-03-5 [5]

Nikelj-cirkonijev trioksid; [6]

274-755-1 [6]

70692-93-2 [6]

Molibden-nikljev tetraoksid; [7]

238-034-5 [7]

14177-55-0 [7]

Nikelj-volframov tetraoksid; [8]

238-032-4 [8]

14177-51-6 [8]

Olivin, nikelj zeleno; [9]

271-112-7 [9]

68515-84-4 [9]

Litij-nikljev dioksid; [10]

- [10]

12031-65-1 [10]

Molibden-nikljev oksid; [11]

- [11]

12673-58-4 [11]

Kobalt-litij-nikljev oksid;

028-058-00-2

442-750-5

 

Ogljikovodiki, C4, 1,3-butadien in brez izobutena;

Naftni plin

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K“

(b)

vpisi 028-003-00-2, 028-004-00-8, 028-005-00-3, 028-006-00-9, 028-007-00-4, 033-005-00-1 in 603-046-00-5 se nadomestijo z naslednjim:

„Nikljev monoksid; [1]

028-003-00-2

215-215-7 [1]

1313-99-1 [1]

 

Nikljev oksid; [2]

234-323-5 [2]

11099-02-8 [2]

Bunsenit; [3]

- [3]

34492-97-2 [3]

Nikljev dioksid

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8

 

Dinikljev trioksid

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3

 

Nikljev(II) sulfid; [1]

028-006-00-9

240-841-2 [1]

16812-54-7 [1]

 

Nikljev sulfid; [2]

234-349-7 [2]

11113-75-0 [2]

Millerit; [3]

- [3]

1314-04-1 [3]

Trinikljev disulfid;

028-007-00-4

 

 

 

Nikljev subsulfid; [1]

234-829-6 [1]

12035-72-2 [1]

Heazlewoodit; [2]

- [2]

12035-71-1 [2]

Arzenova kislina in njene soli razen spojin, navedenih drugje v tej prilogi

033-005-00-1

A“

Bis (klorometil) eter;

Oksibis(klorometan)

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1

 

4.

V dodatku 2 se preglednica spremeni:

(a)

črtata se vpisa 024-004-01-4 in 649-118-00-X;

(b)

vnesejo se naslednji vpisi v skladu z zaporedjem vpisov iz Dodatka 2 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006:

„O-izobutil-N-etoksi karboniltiokarbamat

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-heksil-N-etoksikarboniltiokarbamat

006-102-00-1

432-750-3

 

Zmes: dimetil (2-hidroksimetil-karbamoil)etil)fosfonat;

Dietil (2-hidroksimetil-karbamoil)etil)fosfonat

Metil etil (2-hidroksimetil-karbamoil)etil)fosfonat

015-196-00-3

435-960-3

 

Kobaltov acetat

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Kobaltov nitrat

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Kobaltov karbonat

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Svinčev kromat

082-004-00-2

231-846-0

7758-97-6

 

Svinčev sulfokromat rumeni;

C.l. Pigment Yellow 34;

[Ta snov je v barvnem indeksu (Colour Index) pod zaporedno številko C.I. 77603.]

082-009-00-X

215-693-7

1344-37-2

 

Svinčev kromat molibdat sulfat rdeči;

C.l. Pigment Red 104;

[Ta snov je v barvnem indeksu (Colour Index) pod zaporedno številko C.I. 77605.]

082-010-00-5

235-759-9

12656-85-8

 

2,3-epoksipropiltrimetilamonijev klorid …%;

Glicidil trimetilamonijev klorid …%

603-211-00-1

221-221-0

3033-77-0

B

1-(2-amino-5-klorofenil)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiol, hidroklorid;

[vsebuje < 0,1 % 4-kloroanilina (št. ES: 203-401-0)]

603-221-01-3

433-580-2

214353-17-0

 

Fenolftalein

604-076-00-1

201-004-7

77-09-8

 

Etil 1-(2,4-diklorofenil)-5-(triklorometil)-1H-1,2,4-triazol-3-karboksilat

607-626-00-9

401-290-5

103112-35-2

 

N,N′-diacetilbenzidin

612-044-00-3

210-338-2

613-35-4

 

Bifenil-3,3′,4,4′-tetrailtetraamin;

Diaminobenzidin

612-239-00-3

202-110-6

91-95-2

 

(2-kloroetil)(3-hidroksipropil)amonijev klorid

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

3-amino-9-etil karbazol;

9-etilkarbazol-3-ilamin

612-280-00-7

205-057-7

132-32-1

 

Kinolin

613-281-00-5

202-051-6

91-22-5

 

N-[6,9-dihidro-9-[[2-hidroksi-1-(hidroksimetil)etoksi]metil]-6-okso-1H-purin-2-il]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Destilati (premogov katran), naftalenska olja;

Naftalensko olje;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljenih z destilacijo premogovega katrana. Sestoji pretežno iz aromatskih in ostalih ogljikovodikov, fenolnih spojin in aromatskih dušikovih spojin ter destilira v območju med približno 200 °C in 250 °C (392 °F to 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Ekstrakcijski ostanki (premogovi), nizko temp. premogov katran alk.;

[Ostanki iz nizkotemperaturnega premogovega katranskega olja po alkalnem pranju, kot npr. z vodnim natrijevim hidroksidom, za odstranitev kislin surovega premogovega katrana. Sestavljeni predvsem iz ogljikovodikov in aromatskih dušikovih baz.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Katranske kisline, premog, surove;

Surovi fenoli;

[Reakcijski produkt, pridobljen z nevtralizacijo alkalnega ekstrakta olja premogovega katrana s kislo raztopino, kot je vodna raztopina žveplove kisline ali plinastega ogljikovega dioksida, da dobimo proste kisline. Sestavljen je predvsem iz katranskih kislin, kot so fenol, krezoli in ksilenoli.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M“

(c)

vpisi 024-004-00-7, 609-007-00-9, 612-099-00-3, 612-151-00-5, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-098-00-X, 648-099-00-5, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6, 650-017-00-8 se nadomestijo z naslednjim:

„Natrijev dikromat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

2,4-dinitrotoluen; [1]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

121-14-2 [1]

 

Dinitrotoluen; [2]

246-836-1 [2]

25321-14-6 [2]

4-metil-m-fenilendiamin;

2,4-toluendiamin

612-099-00-3

202-453-1

95-80-7

 

Metil-fenilen diamin;

Diaminotoluen;

Tehnični produkt – reakcijska zmes 4-metil-m-fenilen diamina (ES št. 202-453-1) in 2-metil-m-fenilen diamina (ES št. 212-513-9)]

612-151-00-5

 

Kreozotno olje, acenaftenska frakcija, brez acenaftena;

Redestilat pralnega olja;

[Olje, ki ostane po odstranitvi acenaftena iz acenaftenskega olja premogovega katrana s kristalizacijo. Sestavljen je primarno iz naftalena in alkilnaftalenov.]

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

M

Ostanki (premogov katran), destilacija kreozotnega olja;

Redestilat pralnega olja;

[Ostanek frakcionirane destilacije pralnega olja, ki vre v približnem območju 270 °C in 330 °C (518 °F in 626 °F). Sestoji pretežno iz dvocikličnih aromatskih in heterocikličnih ogljikovodikov.]

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

M

Kreozotno olje, acenaftenska frakcija;

Pralno olje;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljenih pri destilaciji premogovega katrana z vreliščem v približnem območju med 240 °C in 280 °C (464 °F in 536 °F). Sestoji primarno iz acenaftena, naftalena in alkilnaftalena.]

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

M

Kreozotno olje;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljenih z destilacijo premogovega katrana. Sestoji primarno iz aromatskih ogljikovodikov in lahko vsebuje znatne količine katranskih kislin in katranskih baz. Destilira v približnem območju med 200 °C in 325 °C (392 °F in 617 °F).]

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

M

Kreozotno olje, destilat z visokim vreliščem;

Pralno olje;

[Destilacijska frakcija z visokim vreliščem, pridobljena pri visokotemperaturni karbonizaciji bitumenskega premoga, ki je nadalje očiščena za odstranitev presežnih kristalnih soli. Sestoji primarno iz kreozotnega olja brez nekaterih normalnih policikličnih aromatskih soli, ki so komponente destilatov premogovega katrana. Pri približno 5 °C (41 °F) so brez kristalov.]

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

M

Ekstraktni ostanki (premog), kislo kreozotno olje;

Ostanek ekstrakta pralnega olja;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov iz brezbazne frakcije iz destilacije premogovega katrana z vreliščem v območju med približno 250 °C in 280 °C (482 °F in 536 °F). Sestoji pretežno iz bifenila in izomernih difenilnaftalenov.]

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

M

Kreozotno olje, destilat z nizkim vreliščem;

Pralno olje;

[Destilacijska frakcija z nizkim vreliščem, pridobljena pri visokotemperaturni karbonizaciji bitumanskega premoga, ki je nadalje obdelana za odstranitev presežnih kristalnih soli. Sestoji primarno iz kreozotnega olja po odstranitvi normalnih policikličnih aromatskih soli, ki so komponente destilata premogovega katrana. Pri približno 38 °C (100 °C) je brez kristalov.]

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

M

Refrakcijska keramična vlakna, vlakna za posebne namene, razen tistih, ki so navedena drugje v tej prilogi;

[Umetna steklena (silikatna) vlakna z neurejeno orientacijo in z vsebnostjo alkalijskega oksida in zemljoalkalijskega oksida (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) manjšo od ali enako 18 masnih %]

650-017-00-8

A, R“

5.

Preglednica v Dodatku 4 se spremeni:

(a)

črta se vpis 024-004-01-4;

(b)

vnesejo se naslednji vpisi v skladu z zaporedjem vpisov iz Dodatka 4 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006:

„O-izobutil-N-etoksi karboniltiokarbamat

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-heksil-N-etoksikarboniltiokarbamat

006-102-00-1

432-750-3

 

Zmes: dimetil (2-hidroksimetil-karbamoil)etil)fosfonat

Dietil (2-hidroksimetil-karbamoil)etil)fosfonat

Metil etil (2-hidroksimetil-karbamoil)etil)fosfonat

015-196-00-3

435-960-3

 

2-kloro-6-fluoro-fenol

604-082-00-4

433-890-8

2040-90-6

 

(2-kloroetil)(3-hidroksipropil)amonijev klorid

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

Kolhicin

614-005-00-6

200-598-5

64-86-8

 

N-[6,9-dihidro-9-[[2-hidroksi-1-(hidroksimetil)etoksi]metil]-6-okso-1H-purin-2-il]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Katranska olja, rjavi premog;

Lahko olje;

[Destilat iz lignitovega katrana, ki ima približno območje destilacije med 80 °C in 250 °C (176 °F in 482 °F). Pretežno ga sestavljajo alifatski in aromatski ogljikovodiki in monobazični fenoli.]

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Hlapni predhodniki benzena (premog);

Redestilat lahkega olja, nizko vrelišče;

[Destilat iz lahkih olj koksarn, ki imajo približno območje destilacije pod 100 °C (212 °F). Pretežno jih sestavljajo alifatski ogljikovodiki med C4 in C6.]

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Destilati (premogov katran), benzenska frakcija, bogata z benzenom, toluenom in ksilenom (BTX);

Redestilat lahkega olja, nizko vrelišče;

[Ostanek destilacije surovega benzena po ločitvi lahko hlapnih sestavin. Sestavljajo ga pretežno benzen, toluen in ksileni, ki imajo približno vrelišče v območju med 75 °C in 200 °C (167 °F in 392 °F).]

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Aromatski ogljikovodiki, C6-10, bogati s C8;

Redestilat lahkega olja, nizko vrelišče

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Lahka solvent nafta (premog);

Redestilat lahkega olja, nizko vrelišče

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Solvent nafta (premog), frakcija ksilen-stiren;

Redestilat lahkega olja, srednja točka vrelišča

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Solvent nafta (premog), vsebuje kumaron in stiren;

Redestilat lahkega olja, srednja točka vrelišča

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Nafta (premog), ostanki destilacije;

Redestilat lahkega olja, visoko vrelišče;

[Ostanek po destilaciji regenerirane nafte. Sestavljajo ga pretežno naftalen in produkti kondenzacije indena in stirena.]

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Aromatski ogljikovodiki, C8;

Redestilat lahkega olja, visoko vrelišče

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

Aromatski ogljikovodiki, C8-9, stranski produkt polimerizacije ogljikovodikovih smol;

Redestilat lahkega olja, visoko vrelišče;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljenih z izparevanjem topila v vakuumu iz nepolimerizirane ogljikovodikove smole. Sestoji iz aromatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C8 in C9 ter z vreliščem v območju med približno 120 °C in 215 °C (248 °F in 419 °F).]

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Aromatski ogljikovodiki, C9-12, destilacija benzena;

Redestilat lahkega olja, visoko vrelišče

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Ostanki ekstrakta (premog), alkalna frakcija benzena, kisli ekstakt;

Ostanek ekstrakta lahkega olja, nizko vrelišče;

[Redestilat iz destilata očiščenega katranskih kislin in katranskih baz iz visokotemperaturnega premogovega katrana z vreliščem v območju med približno 90 °C in 160 °C (194 °F in 320 °F). Pretežno ga sestavljajo benzen, toluen in ksileni.]

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Ostanki ekstrakta (premogov katran), alkalna benzenska frakcija, kisel ekstrakt;

Ostanek ekstrakta lahkega olja, nizko vrelišče;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljenih z redestilacijo destilata visokotemperaturnega premogovega katrana (brez katranske kisline in katranske baze). Sestavljajo ga pretežno nesubstituirani in substituirani monociklični aromatski ogljikovodiki, ki imajo vrelišče v območju med 85 °C in 195 °C (185 °F in 383 °F).]

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Ostanki ekstrakta (premog), kisla benzenska frakcija;

Ostanek ekstrakta lahkega olja, nizko vrelišče;

[Kisla usedlina, ki nastane kot stranski produkt pri rafinaciji surovega visokotemperaturnega premoga z žveplovo kislino. Pretežno jo sestavljajo žveplena kislina in organske spojine.]

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Ostanki ekstrakta (premog), alkalno lahko olje, hlapna frakcija destilacije;

Ostanek ekstrakta lahkega olja, nizko vrelišče;

[Prva frakcija destilacije predfrakcioniranih produktov dna kolone, bogatih z aromatskimi ogljikovodiki (kumaron, naftalen inden) ali izpranega karbolnega olja z vreliščem znatno pod 145 °C (293 °F). Pretežno jo sestavljajo alifatski in aromatski ogljikovodiki s številom ogljikovih atomov med C7 in C8.]

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Ostanki ekstrakta (premog), alkalno lahko olje, kisli ekstrakt, indenska frakcija;

Ostanki ekstrakta lahkega olja, srednja točka vrelišča

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Ostanki ekstrakta (premog), alkalno lahko olje, indenska frakcija nafte;

Ostanki ekstraktov lahkih olj, visoko vrelišče;

Destilat predfrakcioniranih produktov dna kolone, bogatih z aromatskimi ogljikovodiki, kumaronom, naftalenom in indenom ali izpranega karbolnega olja z vreliščem med približno 155 °C in 180 °C (311 °F in 356 °F). Pretežno ga sestavljajo inden, indan in trimetilbenzeni.]

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Solvent nafta (premog);

[Destilat iz visokotemperaturnega premogovega katrana, lahkega olja koksaren ali ostanka iz alkalnega ekstakta olja premogovega katrana z območjem destilacije med približno 130 °C in 210 °C (266 °F in 410 °F). Sestoji predvsem iz indena in drugih policikličnih obročnih sistemov z enim samim aromatskim obročem. Vsebuje lahkofenolne spojine in aromatske dušikove baze.];

Ostanki ekstraktov lahkih olj, visoko vrelišče

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Destilati (premogov katran), lahka olja, nevtralna frakcija;

Ostanki ekstraktov lahkih olj, visoko vrelišče;

[Destilat iz frakcionirane destilacije visokotemperaturnega premogovega katrana. Sestavljajo ga pretežno alkilno substituirani aromatski ogljikovodiki z enim obročem in z vreliščem približno v območju med 135 °C in 210 °C (275 °F in 410 °F). Vsebuje lahko tudi nenasičene ogljikovodike kot sta inden in kumaron.]

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Destilati (premogov katran), lahka olja, kisli ekstrakti;

Ostanki ekstraktov lahkih olj, visoko vrelišče;

[To olje je kompleksna zmes aromatskih ogljikovodikov, pretežno indena, naftalena, kumarona, fenola in o-, m- in p-kresola ter z vreliščem v območju med 140 °C in 215 °C (284 °F in 419 °F).]

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Destilati (premogov katran), lahka olja;

Karbolno olje;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, ki nastane pri destilaciji premogovega katrana. Sestavljajo jo aromatski in drugi ogljikovodiki, fenolne spojine in aromatske dušikove spojine ter destilira približno v območju med 150 °C in 210 °C (302 °F in 410 °F).]

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Katranska olja, premog;

Karbolno olje;

[Destilat iz visokotemperaturnega premogovega katrana, ki ima približno območje destilacije med 130 °C in 250 °C (266 °F in 410 °F). Pretežno ga sestavljajo naftalen, alkilnaftaleni, fenolne spojine in aromatske dušikove baze.]

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

Ostanki ekstrakcije (premog), alkalno lahko olje, kisli ekstrakt;

Ostanek ekstrakta karbolnega olja;

[Olje izhaja iz kislega pranja alkalno izpranih karbolnih olj, iz katerih se odstranijo manjše količine bazičnih komponent (katranske baze). Pretežno ga sestavljajo inden, indan in alkilbenzeni.]

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

Ostanki ekstrakta (premog), alkalno katransko olje;

Ostanek ekstrakta karbolnega olja;

[Ostanek dobimo iz olja premogovega katrana z alkalnim pranjem, kot je npr. vodni natrijev hidroksid po odstranitvi surovih kislin premogovega katrana. Sestavljajo ga pretežno naftaleni in aromatske dušikove baze.]

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

Ekstraktna olja (premog), lahko olje;

Kisli ekstrakt;

[Vodni ekstrakt je pridobljen s kislinskim pranjem alkalno izpranega karbolnega olja. Sestoji predvsem iz kislinskih soli različnih aromatskih dušikovih baz, vključno s piridinom, kinolinom in njihovimi alkilnimi derivati.]

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

Piridin, alkilni derivati;

Surove katranske baze;

[Kompleksna kombinacija polialkiliranih piridinov, pridobljenih z destilacijo premogovega katrana ali kot destilati z visokim vreliščem približno nad 150 °C (302 °F) iz reakcije amoniaka z acetaldehidom, formaldehidom ali paraformaldehidom.]

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

Smolne baze, premog, pikolinska frakcija;

Destilacijske baze;

[Piridinske baze z vreliščem v območju med približno 125 °C in 160 °C (257 °F in 320 °F), pridobljene z destilacijo nevtraliziranega kislega ekstrakta baze vsebujoče katranske frakcije, pridobljeno z destilacijo bitumenskih premogovih katranov. Sestavljajo ga v glavnem lutidini in pikolini.]

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Katranske baze, premog, lutidinska frakcija;

Destilacijske baze

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Ekstraktna olja (premog), katranska baza, kolidinska frakcija;

Destilacijske baze;

[Ekstrakt, pridobljen s kislo ekstrakcijo baz iz aromatskega olja surovega premogovega katrana, nevtralizacijo in destilacijo baz. Sestavljen je pretežno iz kolidinov, anilina, toluidinov, lutidinov, ksilidinov.]

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Katranske baze, premog, kolidinska frakcija;

Destilacijske baze;

[Destilacijska frakcija z vreliščem v območju med približno 181 °C in 186 °C (356 °F to 367 °F) iz surovih baz, pridobljenih iz nevtraliziranih, s kislino ekstrahiranih, baze vsebujočih katranskih frakcij pridobljenih z destilacijo bitumenskih premogovih katranov. V glavnem vsebuje anilin in kolidine.]

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Katranske baze, premog, anilinska frakcija;

Destilacijske baze;

[Destilacijska frakcija z vreliščem v območju med približno 180 °C in 200 °C (356 °F in 392 °F) iz surovih baz, pridobljenih z odstranitvijo fenola in baz karbolnega olja iz destilacije premogovega katrana. Pretežno vsebuje anilin, kolidine, lutidine in toluidine.]

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Katranske baze, premog, toluidinska frakcija;

Destilacijske baze

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Destilati (surova nafta), pirolizno olje iz proizvodnje alken-alkina, v zmesi z visokotemperaturnim premogovim katranom, indenska frakcija;

Redestilati;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljenih kot redestilat pri frakcionirani destilaciji visokotemperaturnega katrana bituminoznega premoga in ostankov olj, pridobljenih s pirolitsko proizvodnjo alkenov in alkinov iz naftnih produktov ali zemeljskega plina. Pretežno sestoji iz indena in ima vrelišče v območju med približno 160 °C in 190 °C (320 °F in 374 °F).]

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Destilati (premog), oljni ostanki pirolize premogovega katrana, naftalenska olja;

Redestilati;

[Redestilat iz frakcionirane destilacije visokotemperaturnega katrana, bituminoznega premoga in oljnih ostankov pirolize, s temperaturo vrelišča v intervalu med približno 190 °C in 270 °C (374 °F in 518 °F). Pretežno sestoji iz substituiranih spojin z dvema aromatskima jedroma.]

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Ekstraktna olja (premog), oljni ostanki pirolize premogovega katrana, naftalensko olje, redestilat;

Redestilati;

[Redestilat iz frakcionirane destilacije metilnaftalenskega olja, očiščenega fenolov in baz, pridobljenega iz visokotemperaturnega katrana bituminoznega olja in iz oljnih ostankov pirolize s temperaturo vrelišča v območju med približno 220 °C in 230 °C (428 °F in 446 °F). Sestoji pretežno iz nesubstituiranih in substituiranih ogljikovodikov z dvema aromatskima jedroma.]

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Ekstraktna olja (premog), ostanki olja pirolize premogovega katrana, naftalenska olja;

Redestilati;

[Nevtralno olje, pridobljeno z odstranitvijo baz in fenola iz olja, pridobljenega z destilacijo visokotemperaturnega katrana in pirolizo oljnih ostankov, ki ima vrelišče v območju med 225 °C in 255 °C (437 °F in 491 °F). Sestoji pretežno iz substituiranih ogljikovodikov z dvema aromatskima jedroma.]

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Ekstraktna olja (premog), oljni ostanki pirolize premogovega katrana, naftalensko olje, destilacijski ostanki;

Redestilati;

[Ostanek destilacije metilnaftalenskega olja po odstranitvi fenola in baz (iz bituminoznega premogovega katrana in pirolize oljnih ostankov) z vreliščem v območju med 240 °C in 260 °C (464 °F in 500 °F). Sestoji pretežno iz substituiranih ogljikovodikov z dvema aromatskima jedroma in heterocikličnih ogljikovodikov.]

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

Destilati (premog), lahko olje iz koksne peči, naftalenska frakcija;

Naftalensko olje;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljenih s predfrakcionacijo (kontinuirna destilacija) lahkega olja iz koksne peči. Sestoji pretežno iz naftalena, kumarona in indena ter ima vrelišče nad 148 °C (298 °F).]

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

Destilati (premogov katran), naftalenska olja;

Naftalensko olje;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljenih z destilacijo premogovega katrana. Sestoji pretežno iz aromatskih in ostalih ogljikovodikov, fenolnih spojin in aromatskih dušikovih spojin ter destilira v območju med približno 200 °C in 250 °C (392 °F in 482 °F).].

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Destilati (premogov katran), naftalenska olja, nizka vsebnost naftalena;

Redestilat naftalenskega olja;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljenih s kristalizacijo naftalenskega olja. Sestoji pretežno iz naftalena, alkilnaftalenov in fenolnih spojin.]

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Destilati (premogov katran), matična lužina iz kristalizacije naftalenskega olja;

Redestilat naftalenskega olja;

[Kompleksna kombinacija organskih spojin, pridobljena kot filtrat iz kristalizacije naftalenske frakcije iz premogovega katrana z vreliščem v območju med približno 200 °C in 230 °C (392 °F in 446 °F). V glavnem vsebuje naftalen, tionaften in alkilnaftalene.]

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Ekstraktni ostanki (premog), naftalensko olje, alkalno;

Ostanek ekstraktega naftalenskega olja;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena iz alkalnega pranja naftalenskega olja pri kateri so odstranjene fenolne spojine (smolne kisline). Sestavljena je iz naftalena in alkilnaftalenov.]

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Ekstraktni ostanki (premog), naftalensko olje, alkalno, nizka vsebnost naftalena;

Ostanek ekstraktega naftalenskega olja;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, ki ostanejo po odstranitvi naftalena iz alkalno izpranega naftalenskega olja pri procesu kristalizacije. Sestoji pretežno iz naftalena in alkilnaftalenov.]

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Destilati (premogov katran), naftalenska olja, brez naftalena, alkalni ekstrakti;

Ostanek ekstraktega naftalenskega olja;

[Olje, ki ostane po odstranitvi fenolnih spojin (smolnih kislin) iz odtočenega naftalenskega olja pri alkalnem pranju. Sestoji pretežno iz naftalena in alkilnaftalenov.]

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Ostanki ekstrakta (premog), destilacijski produkti z alkalijami izpranega naftalenskega olja;

Ostanek ekstraktega naftalenskega olja;

[Destilat iz alkalno izpranega naftalenskega olja, ki ima vrelišče med približno 180 °C in 220 °C (356 °F in 428 °F). Sestoji pretežno iz naftalena, alkilbenzenov, indena in indana.]

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Destilati (premogov katran), naftalenska olja, metilnaftalenska frakcija;

Metilnaftalensko olje;

[Destilat iz frakcionirane destilacije visokotemperaturnega premogovega katrana. Sestoji pretežno iz substituiranih aromatskih ogljikovodikov z dvema obročema in aromatskih dušikovih baz z vreliščem v območju med približno 225 °C in 255 °C (437 °F in 491 °F).]

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Destilati (premogov katran), naftalenska olja, indol-metilnaftalenska frakcija;

Metilnaftalensko olje;

[Destilat iz frakcionirane destilacije visokotemperaturnega premogovega katrana. Sestoji pretežno iz indola in metilnaftalena z vreliščem v območju med približno 235 °C in 255 °C (455 °F in 491 °F).]

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Destilati (premogov katran), naftalenska olja, kisli ekstrakti;

Ostanek ekstrakta metilnaftalenskega olja;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z odstranitvijo baz iz metilnaftalenske frakcije pridobljene z destilacijo premogovega katrana in z vreliščem v območju med približno 230 °C in 255 °C (446 °F in 491 °F).]. Sestoji v glavnem iz 1(2)-metilnaftalena, naftalena, dimetilnaftalena in bifenila.]

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Ekstraktni ostanki (premog), alkalno naftalensko olje, destilacijski ostanki;

Ostanek ekstrakta metilnaftalenskega olja;

[Ostanek iz destilacije alkalno pranega naftalenskega olja, z območjem destilacije med približno 220 °C in 300 °C (428 °F in 572 °F). Sestoji pretežno iz naftalena, alkilnaftalenov in aromatskih dušikovih baz.]

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Ekstraktna olja (premog), kisla, brez katranskih baz;

Ostanek ekstrakta metilnaftalenskega olja;

[Ekstraktno olje, ki ima vrelišče v območju med približno 220 °C in 265 °C (428 °F in 509 °F), iz ostanka alkalnega ekstrakta premogovega katrana, pridobljenega pri kislem pranju, kot je odstranjevanje smolnih baz po destilaciji z vodno žveplovo kislino. Sestoji pretežno iz alkilnaftalenov.]

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Destilati (premogov katran), benzenska frakcija, ostanki destilacije;

Pralno olje;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljenih z destilacijo surovega benzena (visokotemperaturni premogov katran). Lahko je tekočina z območjem destilacije med približno 150 °C in 300 °C (302 °F in 572 °F) ali poltrdna ali trdna snov s tališčem do 70 °C (158 °F). Sestoji pretežno iz naftalena in alkilnaftalenov.]

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

Antracensko olje, antracenska pasta;

Frakcija antracenskega olja.

[Z antracenom bogata trdna snov, pridobljena s kristalizacijo in centrifugiranjem antracenskega olja. Sestoji pretežno iz antracena, karbazola in fenantrena.]

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Antracensko olje, nizka vsebnost antracena;

Frakcija antracenskega olja.

[Olje, ki ostane po odstranitvi z antracenom bogate trdne snovi (antracenske paste) iz antracenskega olja s procesom kristalizacije. Sestoji pretežno iz dva-, tri- in štiričlenskih aromatskih spojin.]

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Ostanki (premogov katran), destilacija antracenskega olja;

Frakcija antracenskega olja;

[Ostanek frakcionirane destilacije surovega antracena z vreliščem v območju med približno 340 °C in 400 °C (644 °F in 752 °F). Sestoji pretežno iz tri- in policikličnih aromatskih in heterocikličnih ogljikovodikov.]

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Antracensko olje, antracenska pasta, antracenska frakcija;

Frakcija antracenskega olja;

Kompleksna kombinacija ogljikovodikov iz destilacije antracena, pridobljenega s kristalizacijo antracenskega olja iz bituminoznega visokotemperaturnega katrana z vreliščem v območju med 330 °C in 350 °C (626 °F in 662 °F). V glavnem vsebuje antracen, karbazol in fenantren.]

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Antracensko olje, antracenska pasta, karbazolna frakcija;

Frakcija antracenskega olja.

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov iz destilacije antracena, pridobljenega s kristalizacijo antracenskega olja iz bituminoznega visokotemperaturnega katrana z vreliščem v območju med približno 350 °C in 360 °C (662 °F in 680 °F). V glavnem vsebuje antracen, karbazol in fenantren.]

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Antracensko olje, antracenska pasta, lahki destilati;

Frakcija antracenskega olja.

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov iz destilacije antracena, pridobljenega s kristalizacijo antracenskega olja iz bituminoznega visokotemperaturnega katrana z vreliščem v območju med približno 290 °C do 340 °C (554 °F do 644 °F). V glavnem vsebuje triciklične aromate in njihove dihidroderivate.]

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Katranska olja, premog, nizka temperatura;

Katransko olje z visokim vreliščem;

[Destilat iz nizkotemperaturnega premogovega katrana. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov, fenolnih spojin in aromatskih dušikovih baz z vreliščem v območju med približno 160 °C in 340 °C (320 °F in 644 °F).]

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

Ekstrakcijski ostanki (premogovi), nizko temp. premogov katran alk.;

[Ostanki iz nizkotemperaturnega premogovega katranskega olja po alkalnem pranju, kot npr. z vodnim natrijevim hidroksidom, za odstranitev kislin surovega premogovega katrana. Sestavljeni predvsem iz ogljikovodikov in aromatskih dušikovih baz.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Fenoli, ekstrakti amonijakalne raztopine;

Alkalni ekstrakt;

[Kombinacija fenolov, ekstrahiranih z izobutilacetatom iz amoniakalne raztopine, ki je kondenzirala iz plina, nastalega pri nizkotemperaturni (manj kot 700 °C (1 292 °F)) destruktivni destilaciji premoga. Sestoji pretežno iz zmesi enovalentnih in dvovalentnih fenolov.]

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Destilati (premogov katran), lahka olja, alkalni ekstrakti;

Alkalni ekstrakt;

[Vodni ekstrakt iz karbolnega olja, pridobljen z alkalno pralno raztopino, kot je vodni natrijev hidroksid. Sestoji pretežno iz alkalnih soli različnih fenolnih spojin.]

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Ekstrakti, alkalno premogovo katransko olje;

Alkalni ekstrakt;

[Ekstrakt iz premogovega katranskega olja, pridobljen z alkalno pralno raztopino, kot je vodna raztopina natrijevega hidroksida. Sestoji pretežno iz alkalnih soli različnih fenolnih spojin.]

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Destilati (premogov katran), naftalenska olja, alkalni ekstrakti;

Alkalni ekstrakt;

[Vodni ekstrakt iz naftalenskega olja, pridobljen z alkalno pralno raztopino, kot je vodni natrijev hidroksid. Sestoji pretežno iz alkalnih soli različnih fenolnih spojin.]

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Ekstraktni ostanki (premog), alkalno katransko olje, karbonizirano, obdelano s kalcitom;

Surovi fenoli;

[Produkt je pridobljen z obdelavo alkalnega ekstrakta premogovega katranskega olja s CO2 in CaO. Sestoji pretežno iz CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 in ostalih organskih in anorganskih nečistoč.]

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

Katranske kisline, premog, surove;

Surovi fenoli;

[Reakcijski produkt, pridobljen z nevtralizacijo alkalnega ekstrakta olja premogovega katrana s kislo raztopino, kot je vodna raztopina žveplove kisline ali plinastega ogljikovega dioksida, da dobimo proste kisline. Sestoji predvsem iz katranskih kislin, kot so fenol, krezoli in ksilenoli.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M

Katranske kisline, rjavi premog, surov;

Surovi fenoli;

[Zakisani alkalni ekstrakt destilata katrana rjavega premoga. Sestoji pretežno iz fenola in fenolovih homologov.]

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Katranske kisline, uplinjanje rjavega premoga;

Surovi fenoli;

[Kompleksna kombinacija organskih spojin, pridobljenih z uplinjanjem rjavega premoga. Sestoji pretežno iz C6-10 hidroksi aromatskih fenolov in njihovih homologov.]

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Katranske kisline, ostanki destilacije;

Fenolni destilat;

[Ostanek destilacije surovega fenola iz premoga. Sestoji pretežno iz fenolov, ki imajo ogljikovo število med C8 in C10 zmehčišče med 60 °C in 80 °C (140 °F in 176 °F).]

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Katranske kisline, metilfenolna frakcija;

Fenolni destilat;

[Frakcija katranskih kislin bogatih s 3- in 4-metilfenolom, ki je bila pridobljena z destilacijo surovih katranskih kislin nizkotemperaturnega premogovega katrana.]

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Katranske kisline, polialkilfenolna frakcija;

Fenolni destilat;

[Frakcija katranskih kislin se regenerira z destilacijo surovih katranskih kislin nizkotemperaturnega premogovega katrana z območjem vrenja med približno 225 °C in 320 °C (437 °F in 608 °F). Sestoji predvsem iz polialkilfenolov.]

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Katranske kisline, ksilenolna frakcija;

Fenolni destilat;

[Frakcija katranskih kislin bogatih s 2,4- in 2,5-dimetilfenolom, pridobljena z destilacijo surovih kislin nizkotemperaturnega premogovega katrana.]

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Katranske kisline, etilfenolna frakcija;

Fenolni destilat;

[Frakcija katranskih kislin bogatih s 3- in 4-etilfenolom, pridobljena z destilacijo surovih katranskih kislin nizkotemperaturnega premogovega katrana.]

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Katranske kisline, 3,5-ksilenolna frakcija;

Fenolni destilat;

[Frakcija katranskih kislin, bogata z 3,5-dimetilfenolom, pridobljena z destilacijo katranskih kislin nizkotemperaturnega premogovega katrana.]

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Katranske kisline, ostanki, destilati, prva frakcija;

Fenolni destilat;

[Ostanek destilacije lahkega fenolnega olja v območju med 235 °C in 355 °C (481 °F in 697 °F).]

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Katranske kisline, krezilne, ostanki;

Fenolni destilat;

[Ostanek surovih kislin premogovega katrana po odstranitvi fenola, krezolov, ksilenolov in drugih fenolov z visokim vreliščem. Črna trdna snov s tališčem približno pri 80 °C (176 °F). Sestoji predvsem iz polialkilfenolov, smolnatih gum in anorganskih soli.]

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

Fenoli, C9-11;

Fenolni destilati

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Katranske kisline, krezilne;

Fenolni destilat;

[Kompleksna kombinacija organskih spojin, pridobljenih iz rjavega premoga, ki imajo vrelišče v območju med približno 200 °C in 230 °C (392 °F in 446 °F). Vsebuje predvsem fenole in piridinske baze.]

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Katranske kisline, rjavi premog, alkilfenolna frakcija C2;

Fenolni destilat;

[Destilat iz nakisanja alkalno izpranega destilata lignitnega katrana z vreliščem v območju med približno 200 °C in 230 °C (392 °F in 446 °F). Sestoji pretežno iz m- in p-etilfenola in iz krezolov in ksilenolov.]

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Ekstraktna olja (premog), naftalenska olja;

Kisli ekstrakt;

[Vodni ekstrakt, pridobljen s kislim pranjem alkalno izpranega naftalenskega olja. Sestoji predvsem iz kislinskih soli različnih aromatskih dušikovih baz, vključno s piridinom, kinolinom in njihovimi alkilnimi derivati.]

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Katranske baze, kinolinovi derivati;

Destilacijske baze

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Katranske baze, premog, frakcija kinolinskih derivatov;

Destilacijske baze

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Katranske baze, premog, ostanki destilata;

Destilacijske baze;

[Destilacijski ostanek po destilaciji nevtraliziranih kisloekstrahiranih baze vsebujočih katranskih frakcij, ki jih dobimo pri destilaciji premogovih katranov. V glavnem vsebuje anilin, kolidine, kinolin in kinolinske derivate ter toluidine.]

648-133-00-9

295-544-0

92062-29-8

J, M

Hidrokarbonska olja, aromatska, mešana s polietilenom in polipropilenom, pirolizirana, frakcija lahkega olja;

Produkti toplotne obdelave;

[Olje, pridobljeno pri toplotni obdelavi zmesi polietilena/polipropilena s smolo premogovega katrana ali aromatskimi olji. Sestoji pretežno iz benzena in njegovih homologov z vreliščem v območju med približno 70 °C in 120 °C (158 °F in 248 °F).]

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Hidrokarbonska olja, aromatska, mešana s polietilenom, pirolizirana, frakcija lahkega olja;

Produkti toplotne obdelave;

[Olje, pridobljeno pri toplotni obdelavi polietilena skupaj s smolo premogovega katrana ali aromatskimi olji. Sestoji pretežno iz benzena in njegovih homologov z vreliščem v območju med 70 °C in 120 °C (158 °F in 248 °F).]

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Hidrokarbonska olja, aromatska, mešana s polistirenom, pirolizirana, frakcija lahkega olja;

Produkti toplotne obdelave;

[Olje, pridobljeno pri toplotni obdelavi polistirena skupaj s smolo premogovega katrana ali aromatskimi olji. Sestoji pretežno iz benzena in njegovih homologov z vreliščem v območju med približno 70 °C in 210 °C (158 °F in 410 °C).]

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Ekstraktni ostanki (premog), alkalno katransko olje, ostanki destilacije naftalena;

Ostanek ekstrakta naftalenskega olja;

[Ostanek, pridobljen iz kemijskega olja, ekstrahiran po odstranitvi naftalena z destilacijo. Sestoji pretežno iz dvo- do štiričlenskih kondenziranih obročev aromatskih ogljikovodikov in aromatskih dušikovih baz.]

648-137-00-0

277-567-8

73665-18-6

J, M

Katranske kisline, krezilne, natrijeve soli, kavstične raztopine;

Alkalni ekstrakt

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Ekstraktna olja (premog), katranska baza;

Kisli ekstrakt;

[Ekstrakt iz alkalnega ekstraktnega ostanka olja premogovega katrana, pridobljenega s kislo pralno raztopino, kot je vodna žveplova kislina, po destilaciji za odstranitev naftalena. Sestoji pretežno iz kislih soli različnih aromatskih dušikovih baz vključno piridina, kinolina in njihovih alkilnih derivatov.]

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Katranske baze, premog, surove;

Surove katranske baze;

[Reakcijski produkt pridobljen z nevtralizacijo baznega ekstraktnega olja premogovega katrana z alkalno raztopino, kot je vodni natrijev hidroksid, da bi dobili proste baze. Sestoji pretežno iz organskih baz kot so akridin, fenantridin, piridin, kinolin in njihovih alkilnih derivatov.]

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Lahko olje (premog), koksna peč;

Surovi benzen;

[Hlapna organska tekočina, ekstrahirana iz plina, nastalega pri visokotemperaturni (več kot 700 °C (1 292 °F)) destruktivni destilaciji premoga. Sestoji predvsem iz benzena, toluena in ksilenov. Lahko vsebuje manjše količine drugih ogljikovodikov.]

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Destilati (premog), ekstrakcija s tekočim topilom, primarni;

[Tekočina, pridobljena s kondenzacijo hlapov, sproščenih pri razgradnji premoga v tekočem topilu in z vreliščem v območju med približno 30 °C in 300 °C (86 °F in 572 °F). Sestoji pretežno iz delno hidrogeniranih aromatskih ogljikovodikov s kondenziranimi obroči, aromatskih spojin, ki vsebujejo dušik, kisik in žveplo ter njihovih alkilnih derivatov, ki imajo ogljikovo število pretežno v območju med C4 in C14.]

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Destilati iz hidrokrekinga (premog), ekstrakcija s topilom;

[Destilat, pridobljen po hidrokrekingu premogovega ekstrakta ali raztopine, proizvedene z ekstrakcijo s tekočim topilom ali superkritičnim plinom, in z vreliščem v območju med približno 30 °C in 300 °C (86 °F in 572 °F). Sestoji predvsem iz aromatskih, hidrogeniranih aromatskih in naftenskih spojin, njihovih alkilnih derivatov in alkanov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C14. Prisotne so tudi aromatske in hidrogenirane aromatske spojine, ki vsebujejo dušik, žveplo in kisik.]

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Nafta iz hidrokrekinga (premog), ekstrakcija s topilom;

[Frakcija destilata, pridobljenega s hidrokrekingom premogovega ekstrakta ali raztopine, pridobljene z ekstrakcijo s tekočim topilom ali superkritičnim plinom, z vreliščem v območju med približno 30 °C in 180 °C (86 °F in 356 °F). Sestoji predvsem iz aromatskih, hidrogeniranih aromatskih in naftenskih spojin, njihovih alkilnih derivatov in alkanov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C9. Prisotne so tudi aromatske in hidrogenirane aromatske spojine, ki vsebujejo dušik, žveplo in kisik.]

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Destilati (premog), solventna ekstrakcija srednje frakcije iz hidrokrekinga.

Destilat, pridobljen s hidrokrekingom premogovega ekstrakta ali raztopine, proizvedene s solventno ekstrakcijo ali superkritično ekstrakcijo. Destilat ima vrelišče v območju med približno 180 °C in 300 °C (356 °F in 572 °F). Sestoji pretežno iz aromatskih spojin z dvema obročema, hidrogeniranih aromatskih in naftenskih spojin, njihovih alkilnih derivatov in alkanov, ki imajo število ogljikovih atomov pretežno v območju med C9 in C14. Prisotne so tudi spojine, ki vsebujejo dušik, žveplo in kisik.]

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Destilati (premog), solventna ekstrakcija srednje frakcije iz hidrokrekinga.

Destilat iz hidrogenacije srednje frakcije iz hidrokrekinga premogovega ekstrakta ali raztopine, ki se pridobiva z ekstrakcijo s tekočim topilom ali s superkritičnim plinom in vre v območju med približno 180 °C in 280 °C (356 °F in 536 °F). Sestoji pretežno iz hidrogeniranih ogljikovih spojin z dvema obročema in njihovih alkilnih derivatov, ki imajo število ogljikovih atomov pretežno v območju med C9 in C14.]

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Lahko olje (premog), polkoksni postopek;

Lahko olje;

[Hlapna organska tekočina, nastala ob kondenzaciji plina, ki se je sprostil pri nizkotemperaturni (manj kot 700 °C (1 292 °F)) destruktivni destilaciji premoga. Sestoji pretežno iz C6-10 ogljikovodikov.]

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

Ogljikovodiki, C4, 1,3-butadien in brez izobutena;

Naftni plin

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

Bencin, naravni;

Nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, izločena iz naravnega plina s procesi, kot so ohlajanje ali absorbcija. Sestoji pretežno iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C8 ter z vreliščem v območju med približno – 20 °C in 120 °C (– 4 °F in 248 °F).]

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Nafta;

Nafta z nizkim vreliščem;

[Rafinirani, delno rafinirani ali nerafinirani naftni produkti, pridobljeni z destilacijo naravnega plina. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C5 in C6 ter z vreliščem v območju med približno 100 °C in 200 °C (212 °F in 392 °F).]

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Ligroin;

Nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena s frakcionirno destilacijo nafte. Ta frakcija ima vrelišče v območju med približno 20 °C in 135 °C (58 °F in 275 °F).]

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Nafta (surova nafta), težka, iz direktne destilacije;

Nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo surovega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C6 in C12 ter z vreliščem v območju med približno 65 °C in 230 °C (149 °F in 446 °F).]

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Nafta (nafta), direktna destilacija v velikem temperaturnem intervalu;

Nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo surovega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C11 ter z vreliščem v območju med približno – 20 °C in 220 °C (– 4 °F in 428 °F).]

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Nafta (surova nafta), lahka, iz direktne destilacije;

Nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo surovega olja. Sestoji pretežno iz alifatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov v območju med C4 in C10 ter z vreliščem v območju med približno – 20 °C in 180 °C (– 4 °F in 356 °F).]

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Solvent nafta (surova nafta), lahka alifatska;

Nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo surovega olja ali naravnega bencina. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C5 in C10 ter z vreliščem v območju med približno 35 °C in 160 °C (95 °F in 320 °F).]

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Destilati (nafta), lahki, iz direktne destilacije;

Nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo surovega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C2 in C7 ter z vreliščem v območju med približno – 88 °C in 99 °C (– 127 °F in 210 °F).]

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Bencin, ponovno pridobivanje hlapov;

Nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se izloči iz plinov iz sistema za ponovno pridobivanje hlapov z ohlajevanjem. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C11 ter z vreliščem v območju med približno – 20 °C in 196 °C (– 4 °F in 384 °F).]

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Bencin, direktna destilacija, kolona za frakcioniranje;

Nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo surovega olja iz postrojenja za ločevanje lahkih frakcij. Vrelišče ima v območju med približno 36,1 °C in 193,3 °C (97 °F in 380 °F).]

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Nafta (surova nafta), nesladkana;

Nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, proizvedena z destilacijo naftnih tokov iz različnih rafinerijskih procesov. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C5 in C12 z vreliščem v območju med približno 0 °C in 230 °C (25 °F in 446 °F).]

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Destilati (surova nafta), stabilizatorji za frakcioniranje lahkega primarnega bencina z vrha kolone;

Nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljenih s frakcionacijo lahkega bencina iz direktne destilacije. Sestoji iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C3 in C6.]

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

Nafta (surova nafta), težka, direktna, vsebuje aromate;

Nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo surove nafte. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov v območju med C8 in C12 vreliščem v območju med približno 130 °C in 210 °C (266 °F in 410 °F).]

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Nafta (surova nafta), alkilat s celotnega območja;

Modificirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo reakcijskih produktov izobutana z monoolefinskimi ogljikovodiki, običajno s številom ogljikovih atomov v območju med C3 in C5. Sestoji pretežno iz razvejanih nasičenih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C7 in C12 ter z vreliščem v območju med približno 90 °C in 220 °C (194 °F in 428 °F).]

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Nafta (surova nafta), težki alkilat;

Modificirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo reakcijskih produktov izobutana z monoolefinskimi ogljikovodiki, običajno s številom ogljikovih atomov v območju med C3 in C5. Sestoji pretežno iz razvejanih nasičenih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C9 in C12 ter z vreliščem v območju med približno 150 °C in 220 °C (302 °C in 428 °F).]

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Nafta (surova nafta), lahki alkilat;

Modificirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo reakcijskih produktov izobutana z monoolefinskimi ogljikovodiki, običajno s številom ogljikovih atomov v območju med C3 in C5. Sestoji pretežno iz razvejanih nasičenih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C7 in C10 ter z vreliščem v območju med približno 90 °C in 160 °C (194 °F in 320 °F).]

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Nafta (surova nafta), izomerizacija;

Modificirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena s katalitsko izomerizacijo ravnih parafinskih ogljikovodikov med C4 in C6. Sestoji pretežno iz nasičenih ogljikovodikov kot so izobutan, izopentan, 2,2-dimetilbutan, 2-metilpentan in 3-metilpentan.]

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Nafta (surova nafta), lahka, rafinirana s topilom;

Modificirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena kot rafinat iz procesa solventne ekstrakcije. Sestoji pretežno iz alifatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov v območju med C5 in C11 ter z vreliščem v območju med približno – 35 °C in 190 °C (95 °F in 374 °F).]

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Nafta (surova nafta), težka, rafinirana s topilom;

Modificirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena kot rafinat iz procesa solventne ekstrakcije. Sestoji pretežno iz alifatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov v območju med C7 in C12 ter z vreliščem v območju med približno 90 °C in 230 °C (194 °F in 446 °F).]

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

Rafinati (nafta), katalitski reforming, protitočna ekstrakcija s sistemom etilenglikol-voda;

Modificirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena kot rafinat UDEX-ekstrakcijskega procesa toka produktov iz katalitskega reforminga. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C6 in C9.]

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Rafinati (nafta), reformer, Lurgi separator;

Modificirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena kot rafinat iz Lurgi-separacijske enote. Sestoji pretežno iz nearomatskih ogljikovodikov z različnimim majhnimi količinami aromatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C6 in C8.]

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Nafta (surova nafta), alkilat s širokim območjem vrelišča, vsebuje butan;

Modificirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo reakcijskih produktov izobutana z monoolefinskimi ogljikovodiki običajno s številom ogljikovih atomov v območju med C3 in C5. Sestoji pretežno iz razvejanih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C7 in C12 z nekaj butana ter vreliščem v območju med približno 35 °C in 200 °C (95 °F in 428 °F).]

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Destilati (surova nafta), nafta, ki se pridobiva s parnim krekingom, lahka, rafinirana s topilom, obdelana z vodikom;

Modificirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena kot rafinati iz procesa solventne ekstrakcije z vodikom obdelanega lahkega destilata nafte pridobljene s parnim krekingom.]

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Nafta (surova nafta), C4-12, butan-alkilat, bogat z izooktanom;

Modificirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z alkilacijo butanov. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C12. Vsebuje veliko izooktana ter ima vrelišče v območju med približno 35 °C in 210 °C (95 °F in 410 °F).]

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Ogljikovodiki, destilati lahke nafte, obdelani z vodikom, rafinirani s topilom;

Modificirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo z vodikom obdelane nafte, kateri sledi solventna ekstrakcija in destilacija. Sestoji pretežno iz nasičenih ogljikovodikov ter z vreliščem v območju med približno 94 °C in 99 °C (201 °F in 210 °F).]

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Nafta (surova nafta), izomerizacija, C6-frakcija;

Modificirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo bencina, ki je bil katalitsko izomeriziran. Sestoji pretežno iz heksanovih izomer ter z vreliščem v območju med približno 60 °C in 66 °C (140 °F in 151 °F).]

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

Ogljikovodiki, C6-7, naftni kreking, rafinirani s topilom;

Modificirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljenih s sorpcijo benzena iz katalitično polne hidrogenirane frakcije ogljikovodika, bogatega z benzenom, ki je bil pridobljen z destilacijo iz prehidrogenirane krekirane nafte. Sestoji pretežno iz parafinskih in naftenskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno med C6 in C7 ter z vreliščem v območju med približno 70 °C in 100 °C (158 °F in 212 °F).]

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Ogljikovodiki, bogati s C6, z vodikom obdelani destilati lahke nafte, rafinirani s topilom;

Modificirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo z vodikom obdelane nafte, ki ji sledi solventna ekstrakcija. Sestoji pretežno iz nasičenih ogljikovodikov ter ima vrelišče v območju med približno 65 °C in 70 °C (149 °F in 158 °F).]

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Nafta (surova nafta), težka, katalitsko krekirana;

Katalitsko krekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov iz katalitskega krekinga. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C6 in C12 ter z vreliščem v območju med približno 65 °C in 230 °C (148 °F in 446 °F). Vsebuje relativno velik delež nenasičenih ogljikovodikov.

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Nafta (surova nafta), lahka, katalitsko krekirana;

Katalitsko krekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov iz katalitskega krekinga. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C11 ter z vreliščem v območju med približno – 20 °C in 190 °C (– 4 °F in 374 °F). Vsebuje relativno velik delež nenasičenih ogljikovodikov.]

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

Ogljikovodiki, C3-11, destilati iz katalitskega krekinga;

Katalitsko krekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov iz katalitskega krekinga. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C3 in C11 ter z vreliščem v območju približno do 204 °C (400 °F).]

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Nafta (surova nafta), lahki destilat iz katalitskega krekinga;

Katalitsko krekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov iz katalitskega krekinga. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju med C1 do C5]

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Destilati (nafta), derivati parnega krekinga nafte, lahki, aromatski, obdelani z vodikom;

Katalitsko krekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z obdelavo lahkega destilata parno-krekirane nafte. Sestoji pretežno iz aromatskih ogljikovodikov.]

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Nafta (surova nafta), težka, katalitsko krekirana, sladkana;

Katalitsko krekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z izpostavitvijo katalitsko krekiranega destilata surove nafte procesu sladkanja za pretvorbo merkaptanov ali za odstranitev kislih nečistoč. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C6 in C12 ter ima vrelišče v območju med približno 60 °C in 200 °C (140 °F to 392 °F).]

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Nafta (surova nafta), lahka, katalitsko krekirana, sladkana;

Katalitsko krekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, v pridobljena z izpostavitvijo nafte iz katalitskega krekinga procesu sladkanja za pretvorbo merkaptanov ali za odstranitev kislih nečistoč. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov z vreliščem v območju med 35 °C in 210 °C (95 °F in 410 °F).]

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

Ogljikovodiki, C8-12 katalitsko krekirani, kemijsko nevtralizirani;

Katalitsko krekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, proizvedena z destilacijo frakcije iz katalitskega krekinga, ki je bila izpostavljena alkalnemu pranju. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov v območju med C8 in C12 ter ima vrelišče v območju med približno 130 °C in 210 °C (266 °F in 410 °F).]

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Ogljikovodiki, C8-12, destilati iz katalitskega krekinga;

Katalitsko krekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov iz katalitskega krekinga. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C8 in C12 ter vreliščem v območju med približno 140 °C in 210 °C (284 °F in 410 °F).]

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

Ogljikovodiki, C8-12, katalitski kreking, kemijsko nevtralizirani, sladkani;

Katalitsko krekirana nafta z nizkim vreliščem

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Nafta (surova nafta), lahka, katalitsko reformirana;

Katalitsko reformirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov katalitskega reforminga. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C5 in C11 ter z vreliščem v območju med približno 35 °C in 190 °C (95 °F in 374 °F). Vsebuje relativno velik delež aromatskih in razvejanih verig ogljikovodikov. Tok lahko vsebuje 10 ali več volumskih odstotkov benzena.]

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Nafta (surova nafta), težka, katalitsko reformirana;

Katalitsko reformirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov katalitskega reforminga. Sestoji pretežno iz aromatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov v območju med C7 in C12 ter ima vrelišče v območju med približno 90 °C in 230 °C (194 °F in 446 °F).]

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Destilati (nafta), depentanizator za katalitski reforming;

Katalitsko reformirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov katalitskega reforminga. Sestoji pretežno iz alifatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov v območju med C3 in C6 ter z vreliščem v območju med približno – 49 °C in 63 °C (– 57 °F in 145 °F).]

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

Ogljikovodiki, C2-6, katalitski reforming C6-8;

Katalitsko reformirana nafta z nizkim vreliščem;

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Ostanki (surova nafta), katalitski reforming C6-8;

Katalitsko reformirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksen ostanek iz katalitskega reforminga C6-8 napajalne zmesi. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C2 in C6.]

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Nafta (surova nafta), lahka, katalitsko reformirana, brez aromatov;

Katalitsko reformirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov iz katalitskega reforminga. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C5 in C8 ter z vreliščem v območju med 35 °C in 120 °C (95 °F in 248 °F).) Vsebuje relativno visok delež razvejanih ogljikovodikov brez aromatskih komponent.]

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Destilati (surova nafta), frakcija z vrha katalitsko reformirane nafte iz direktne destilacije;

Katalitsko reformirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena s katalitskim reformingom direktnega destilata nafte, ki mu sledi frakcionacija celotnega iztoka. Sestoji iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C2 in C6.]

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Produkti surove nafte, reformati iz postopka Hydrofining-Powerforming;

Katalitsko reformirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija, pridobljena v postopku Hydrofiner-Powerformer, z vreliščem v območju med približno 27 °C in 210 °C (80 °F in 410 °F).]

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Nafta (surova nafta), reformirana v širokem intervalu;

Katalitsko reformirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov iz katalitskega reforminga. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C5 in C12 ter z vreliščem v območju med približno 35 °C in 230 °C (95 °F in 446 °F).]

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Nafta (surova nafta), katalitsko reformirana;

Katalitsko reformirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov iz katalitskega reforminga. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C12 ter z vreliščem v območju med približno 30 °C in 220 °C (90 °F in 430 °F). Vsebuje relativno velik delež aromatskih in razvejanih verig ogljikovodikov. Ta tok verjetno vsebuje 10 ali več volumskih % ogljikovodikov.]

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Destilati (surova nafta), katalitsko reformirani, z vodikom obdelani, lahki, aromatska frakcija C8-12;

Katalitsko reformirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija alkilbenzenov, pridobljena s katalitskim reformingom petrolejske nafte. Sestoji pretežno iz alkilbenzenov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C8 in C10 ter ima vrelišče v območju med približno 160 °C in 180 °C (320 °F in 356 °F).]

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Aromatski ogljikovodiki, C8, pridobljeni s katalitskim reformingom;

Katalitsko reformirana nafta z nizkim vreliščem

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Aromatski ogljikovodiki, C7-12, bogati s C8;

Katalitsko reformirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov pridobljena z ločitvijo iz frakcije iz postopka Platforming. Sestoji pretežno iz aromatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju med C7 in C12 (predvsem C8), ki lahko vsebuje tudi nearomatske ogljikovodike; oboji vrejo v območju med približno 130 °C in 200 °C (266 °F in 392 °F).]

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

Bencin, C5-11, reformiran in stabiliziran z visokim deležem oktana;

Katalitsko reformirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna visokooktanska kombinacija, pridobljena s katalitsko dehidrogenacijo pretežno naftenske nafte. Sestoji pretežno iz aromatov in nearomatov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C5 in C11 ter z vreliščem v območju med približno 45 °C in 185 °C (113 °F in 365 °F).]

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

Ogljikovodiki, C7-12, pretežno aromati s številom ogljikovih atomov višjim od C9, težka frakcija iz reforminga;

Katalitsko reformirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z ločitvijo iz frakcije iz postopka Platforming. Sestoji pretežno iz nearomatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C7 in C12 ter z vreliščem v območju med približno 120 °C in 210 °C (248 °F in 380 °F) ter iz C9 in višjih aromatskih ogljikovodikov.]

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

Ogljikovodiki, C5-11, bogati z nearomati, lahka frakcija iz reforminga;

Katalitsko reformirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov pridobljena z ločitvijo iz frakcije iz postopka Platforming. Sestoji pretežno iz nearomatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju med C5 in C11 in vre v območju med približno 35 °C in 125 °C (94 °F in 257 °F) ter iz benzena ter toluena.)

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Nafta (surova nafta), lahka, termično krekirana;

Termično krekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov iz termičnega krekinga. Sestoji pretežno iz nenasičenih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C8 ter vreliščem v območju med približno – 10 °C in 130 °C (14 °F in 266 °F).]

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Nafta (surova nafta), težka, termično krekirana;

Termično krekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov termokrekinga. Sestoji pretežno iz nenasičenih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C6 in C12 ter z vreliščem v območju med približno 65 °C in 220 °C (148 °F in 428 °F).

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Destilati (surova nafta), težki aromatski;

Termično krekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov termokrekinga etana in propana. Frakcija z visoko temperaturo vrelišča sestoji pretežno iz C5-7 aromatskih ogljikovodikov z nekaj nenasičenimi alifatskimi ogljikovodiki s številom ogljikovih atomov pretežno C5. Tok lahko vsebuje benzen.]

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Destilati (surova nafta), lahki aromatski;

Termokrekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov termokrekinga etana in propana. Frakcija z nizkim vreliščem sestoji pretežno iz C5-7 aromatskih ogljikovodikov z nekaj nenasičenimi alifatskimi ogljikovodiki s številom ogljikovih atomov pretežno C5. Tok lahko vsebuje benzen.]

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

Destilati (surova nafta), derivati pirolizata nafte in rafinata, zmes bencina;

Termokrekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena s pirolizno frakcionacijo nafte in rafinata pri temperaturi 816 °C (1 500 °F). Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov C9 in vreliščem približno pri 204 °C (400 °F).]

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Aromatski ogljikovodiki, C6-8, derivati pirolizata nafte in rafinata;

Termokrekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena s frakcionirno pirolizo nafte in rafinata pri 816 °C (1 500 °F). Sestoji pretežno iz aromatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C6 in C8, vključno z benzenom.]

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Destilati (surova nafta), termično krekirana nafta in plinsko olje;

Termokrekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo termično krekirane nafte in/ali plinskega olja. Sestoji pretežno iz olefinskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov C5 in ima vrelišče v območju med približno 33 °C in 60 °C (91 °F in 140 °F).]

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Destilati (surova nafta), termično krekirana nafta in plinsko olje, vsebuje dimer C5;

Termokrekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z ekstraktivno destilacijo termokrekirane nafte in/ali plinskega olja. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov C5 z nekaj dimeriziranimi C5 olefini ter ima vrelišče v območju med približno 33 °C in 184 °C (91 °F in 363 °F).]

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Destilati (surova nafta), termično krekirana nafta in plinsko olje, ekstraktivni;

Termokrekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z ekstraktivno destilacijo termokrekirane nafte in/ali plinskega olja. Sestoji iz parafinskih in olefinskih ogljikovodikov, pretežno iz izoamilenov, kakor sta 2-metil-1-buten in 2-metil-2-buten, in vre v območju med približno 31 °C in 40 °C (88 °F in 104 °F).]

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Destilati (surova nafta), lahki termokrekirani, debutanizirani aromatski;

Termokrekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov termokrekinga. Sestoji pretežno iz aromatskih ogljikovodikov, pretežno benzena.]

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Nafta (surova nafta), lahka, termično krekirana, sladkana;

Termokrekirana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z izpostavitvijo destilata surove nafte iz visokotemperaturnega krekinga težkih oljnih frakcij procesu sladkanja za pretvorbo merkaptanov. Sestoji pretežno iz aromatov, olefinov in nasičenih ogljikovodikov z vreliščem v območju med približno 20 °C in 100 °C (68 °F in 212 °F).]

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Nafta (surova nafta), težka, obdelana z vodikom;

Z vodikom obdelana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z obdelavo frakcije surove nafte z vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C6 in C13 ter z vreliščem v območju med približno 65 °C in 230 °C (149 °F in 446 °F).]

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Nafta (surova nafta), lahka, obdelana z vodikom;

Z vodikom obdelana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z obdelavo frakcije surove nafte z vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C11 z vreliščem v območju med približno – 20 °C in 190 °C (– 4 °F in 374 °F).]

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Nafta (surova nafta), lahka, razžvepljena z vodikom;

Z vodikom obdelana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena s katalitskim procesom razžvepljevanja z vodikom. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med of C4 in C11 ter z vreliščem v območju med približno – 20 °C in 190 °C (– 4 °F in 374 °F).]

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Nafta (surova nafta), težka razžvepljena z vodikom;

Z vodikom obdelana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena s katalitskim procesom razžvepljevanja z vodikom. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C7 in C12 ter z vreliščem v območju med približno 90 °C in 230 °C (194 °F in 446 °F).]

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Destilati (surova nafta), srednja frakcija, obdelana z vodikom, frakcija s srednjo temperaturo vrelišča;

Z vodikom obdelana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov iz procesa obdelave srednje frakcije destilata z vodikom. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C5 in C10 ter z vreliščem v območju med približno 127 °C in 188 °C (262 °F in 370 °F).]

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Destilati (surova nafta), lahki destilati iz procesa obdelave z vodikom, nizka temperatura vrelišča;

Z vodikom obdelana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov iz procesa obdelave lahkega destilata z vodikom. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C6 in C9 ter z vreliščem v območju med približno 3 °C in 194 °C (37 °F in 382 °F).]

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Destilati (surova nafta), z vodikom obdelana težka nafta, frakcije z vrha deizoheksanizerja;

Z vodikom obdelana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov iz procesa obdelave težke nafte z vodikom. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C3 in C6 ter z vreliščem v območju med približno – 49 °C in 68 °C (– 57 °F in 155 °F).]

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Solvent nafta (surova nafta), lahka, aromatska, obdelana z vodikom;

Z vodikom obdelana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z obdelavo frakcije surove nafte z vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji pretežno iz aromatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju med C8 in C10 ter vreliščem v območju med približno 135 °C in 210 °C (275 °F in 410 °F).]

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Nafta (surova nafta), lahka termokrekirana, razžvepljena z vodikom;

Z vodikom obdelana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena s frakcionacijo z vodikom razžvepljenega destilata iz termokrekinga. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C5 in C11 ter z vreliščem v območju med približno 23 °C in 195 °C (73 °F in 383 °F).]

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Nafta (surova nafta), lahka, obdelana z vodikom, vsebuje cikloalkan;

Z vodikom obdelana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo frakcije surove nafte. Sestoji pretežno iz alkanov in cikloalkanov z vreliščem v območju med približno – 20 °C in 190 °C (– 4 °F in 374 °F).]

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Nafta (surova nafta), težka, parno krekirana, obdelana z vodikom;

Z vodikom obdelana nafta z nizkim vreliščem

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Nafta (surova nafta), razžvepljena z vodikom, celotno območje;

Z vodikom obdelana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena s katalitskim procesom razžvepljevanja z vodikom. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C11 in z vreliščem v območju med približno 30 °C in 250 °C (86 °F in 482 °F).]

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Nafta (surova nafta), obdelana z vodikom, lahka, parno krekirana;

Z vodikom obdelana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z obdelavo frakcije surove nafte, ki jo dobimo v procesu pirolize, z vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji pretežno iz nenasičenih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C5 in C11 ter z vreliščem v območju med približno 35 °C in 190 °C (95 °F in 374 °F).]

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Ogljikovodiki, C4-12, naftni kreking, obdelani z vodikom;

Z vodikom obdelana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produkta iz procesa parnega krekinga nafte in nadaljne katalitske selektivne hidrogenacije produktov, ki tvorijo gumo. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C12 ter z vreliščem v območju med približno 30 °C in 230 °C (86 °F in 446 °F).]

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Solvent nafta (surova nafta), lahka, naftenska, obdelana z vodikom;

Z vodikom obdelana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z obdelavo frakcije surove nafte z vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji pretežno iz cikloparafinskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C6 in C7 ter z vreliščem v območju med približno 73 °C in 85 °C (163 °F in 185 °F).]

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Nafta (surova nafta), lahka, parno krekirana, hidrogenirana;

Z vodikom obdelana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena s separacijo in nadaljnjo hidrogenacijo produktov iz parnega krekinga za proizvodnjo etilena. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C10 ter z vreliščem v območju med približno 50 °C in 200 °C (122 °F in 392 °F). Delež benzenskih ogljikovodikov se lahko spreminja do 30 utežnih odstotkov, tok pa lahko vsebuje tudi majhne količine žvepla in oksidiranih spojin.)]

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

Ogljikovodiki, C6-11, obdelani z vodikom, dearomatizirani;

Z vodikom obdelana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena kot topila, ki so bila izpostavljena procesu obdelave z vodikom z namenom pretvoriti aromate v naftene s katalitsko hidrogenacijo.]

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

Ogljikovodiki, C9-12, obdelani z vodikom, dearomatizirani;

Z vodikom obdelana nafta z nizkim vreliščem;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena kot topila, ki so bila izpostavljena procesu obdelave z vodikom z namenom pretvoriti aromate v naftene s katalitsko hidrogenacijo.]

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

Stoddard topilo;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Brezbarvni rafinirani destilat surove nafte, ki nima žarkega ali neprijetnega vonja in ima vrelišče v območju med približno 148,8 °C in 204,4 °C. (300 °F in 400 °F).]

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Kondenzati zemeljskega plina (surova nafta);

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se loči kot tekočina iz zemeljskega plina na površinskem separatorju z retrogradno kondenzacijo. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov v območju med C2 to C20. Pri atmosferski temperaturi in tlaku je tekočina.]

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Naravni plin (surova nafta), surova tekoča zmes;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, ločenih kot tekočina iz naravnega plina v tovarni za recikliranje plina s procesi, kot je ohlajanje ali absorbcija. Sestoji predvsem iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov v območju med C2 in C8.]

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Nafta (surova nafta), lahka, hidrokrekirana;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov iz hidrokrekinga. Sestoji pretežno iz nasičenih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C10 in z vreliščem v območju med približno – 20 °C to 180 °C (– 4 °F in 356 °F).]

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Nafta (surova nafta), težka, hidrokrekirana;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov iz hidrokrekinga. Sestoji pretežno iz nasičenih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C6 in C12 in z vreliščem v območju med približno 65 °C in 230 °C (148 °F in 446 °F).]

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Nafta (surova nafta), sladkana;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z izpostavitvijo surove nafte procesu sladkanja za pretvorbo merkaptanov ali za odstranitev kislinskih nečistoč. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C12 ter z vreliščem v območju med približno – 10 °C in 230 °C (14 °F in 446 °F).]

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Nafta (surova nafta), obdelana s kislino;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena kot rafinat iz procesa obdelave z žveplovo kislino. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C7 in C12 ter z vreliščem v območju med približno 90 °C in 230 °C (194 °F in 446 °F).]

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Nafta (surova nafta), težka, kemijsko nevtralizirana;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, proizvedena s procesom obdelave za odstranitev kislih sestavin. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C6 in C12 ter z vreliščem v območju med približno 65 °C in 230 °C (149 °F in 446 °F).]

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Nafta (surova nafta), lahka, kemijsko nevtralizirana;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, proizvedena s procesom obdelave za odstranitev kislih sestavin. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C11 ter z vreliščem v območju med približno – 20 °C in 190 °C (– 4 °F in 374 °F).]

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Nafta (surova nafta), katalitsko razvoskana;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena s katalitskim razvoskanjem frakcije surove nafte. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C5 in C12 ter z vreliščem v območju med približno 35 °C in 230 °C (95 °F in 446 °F).]

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Nafta (surova nafta), parno krekirana, lahka;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov iz parnega krekinga.; Sestoji pretežno iz nenasičenih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C11 ter z vreliščem v območju med približno – 20 °C in 190 °C (– 4 °F in 374 °F). Ta tok lahko vsebuje 10 ali več volumenskih odstotkov benzena.]

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Solvent nafta (surova nafta), lahka, aromatska;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo aromatskih iztokov. Sestavljajo jo pretežno aromatski ogljikovodiki, katerih število ogljikovih atomov je pretežno v območju med C8 in C10 ter imajo vrelišče približno v območju med 135 °C in 210 °C (275 °F in 410 °F).]

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Aromatski ogljikovodiki, C6-10, kislinsko obdelani, nevtralizirani;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

Destilati (surova nafta), C3-5, bogati z 2-metil-2-butenom;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

Kompleksna kombinacija ogljikovodikov iz destilacije ogljikovodikov, navadno s števili ogljikovih atomov med C3 in C5, pretežno izopentana in 3-metil-1-butena. Sestoji iz nasičenih in nenasičenih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju med C3 in C5, pretežno 2-metil-2-butena.]

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Destilati (surova nafta), polimerizirani, parno krekirani destilati surove nafte, frakcija C5-12;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo polimeriziranega parno krekiranega destilata surove nafte. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C5 in C12.]

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Destilati (surova nafta), parno krekirani, frakcija C5-12;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija organskih spojin, pridobljenih z destilacijo produktov iz parnega krekinga. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C5 in C12.]

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Destilati (surova nafta), parno krekirani, frakcija C5-10, mešani z lahko, parno krekirano frakcijo C5 iz surove nafte;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

Ekstrakti (surova nafta), hladno kisli, frakcija C4-6;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

(Kompleksna kombinacija organskih spojin, proizvedena s hladno kislinsko ekstrakcijo nasičenih in nenasičenih alifatskih ogljikovodikov, navadno v območju od C3 in C6, pretežno pentanov in amilenov. Sestoji predvsem iz nasičenih in nenasičenih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju med C4 in C6, pretežno C5.]

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Destilati (surova nafta), frakcija z vrha depentanizerja;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena iz katalitsko krekiranega plinskega toka. Sestoji iz alifatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C6.]

649-363-00-2

270-771-8

68477-89-4

P

Ostanki (surova nafta), produkti z dna kolone za ločevanje butana;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksni ostanek iz destilacije toka butana. Sestoji iz alifatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C6.]

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Oljni ostanki (surova nafta), deizuobutanizatorski stolp;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksni ostanek atmosferske destilacije toka butan-butilen. Sestoji iz alifatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C6.]

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Nafta (surova nafta), koksna, s širokim območjem vrelišča;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, proizvedena z destilacijo produktov iz koksne peči s fluidom. Sestoji pretežno iz nenasičenih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med of C4 in C15 ter z vreliščem v območju med približno 43 °C in 250 °C (110 °F in 500 °F).]

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Nafta (surova nafta), lahka, parno krekirana, aromatska;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, proizvedena z destilacijo produktov parnega krekinga. Sestoji pretežno iz aromatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju med C7 in C12 ter vreliščem v območju med približno 130 °C in 220 °C (266 °F in 428 °F).]

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Nafta (surova nafta), z glino obdelana direktna nafta s širokim območjem vrelišča;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

Kompleksna kombinacija ogljikovodikov je produkt obdelave direktne nafte s širokim območjem temperature vrelišča z naravno ali modificirano glino, navadno v perkolacijskem procesu za odstranitev sledov polarnih komponent in navzočih nečistot. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C11 ter z vreliščem v območju med približno – 20 °C in 220 °C (– 4 °F in 429 °F).]

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Nafta (surova nafta), lahka, z glino obdelana, direktni destilat;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov je produkt obdelave lahkega direktnega destilata nafte z naravno ali modificirano glino, navadno v perkolacijskem procesu za odstranitev sledov polarnih sestavin in navzočih nečistot. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C7 in C10 ter z vreliščem v območju med približno 93 °C in 180 °C (200 °F in 356 °F).]

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Nafta (surova nafta), lahka, parno krekirana, aromatska;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov parnega krekinga. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C7 in C9 ter z vreliščem v območju med približno 110 °C in 165 °C (230 °F in 329 °F).]

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Nafta (surova nafta), lahka, parno krekirana, brez benzena;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov parnega krekinga. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C12 in z vreliščem v območju med približno 80 °C in 218 °C (176 °F in 424 °F).]

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Nafta (surova nafta), vsebuje aromate;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Bencin, piroliza, produkti z dna debutanizerja;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena s frakcionacijo produktov z dna depropanizerja; Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno večjimi od C5.]

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

Nafta (surova nafta), lahka, sladkana;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z izpostavitvijo destilata surove nafte procesu sladkanja za pretvorbo merkaptanov ali za odstranitev kislih nečistoč. Sestoji pretežno iz nasičenih in nenasičenih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C3 in C6 z vreliščem v območju med približno – 20 °C in 100 °C (4 °F in 212 °F).]

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Kondenzati naravnega plina;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se izloči in/ali kondenzira iz naravnega plina med transportom in se zbere v glavi jaška in/ali iz proizvodnje, zbiranja, prenosa in distribucijskih cevovodov v morskih globinah, iz pralnikov itd. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C2 in C8.]

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

J

Destilati (surova nafta), stripping, združevalna obdelava nafte;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, proizvedena s strippingom (desorpcijo) proizvodov iz združevalne obdelave nafte. Sestoji iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C2 in C6.]

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

Nafta (surova nafta), katalitsko reformirana, frakcija brez aromatov;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, ki ostanejo po odstranitvi aromatskih sestavin iz katalitsko reformirane lahke nafte v procesu selektivne absorpcije. Sestoji pretežno iz parafinskih in cikličnih sestavin s števili ogljikovih atomov pretežno v območju med C5 in C8 z vreliščem v območju približno 66 °C in 121 °C (151 °F in 250 °F).]

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Bencin;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov sestoji predvsem iz parafinov, cikloparafinov, aromatskih in olefinskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno večjimi od C3 in vreliščem v območju med 30 °C in 260 °C (86 °F in 500 °F).]

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Aromatski ogljikovodiki, C7-8, produkti dealkilacije, destil. ostanki;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

Ogljikovodiki, C4-6, lahka frakcija iz depentanizerja, aromatski, obdelani z vodikom;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena kot prva frakcija iz depentanizerja pred obdelavo toka aromatov z vodikom. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C4 in C6 pretežno pentanov in pentenov z vreliščem v območju med približno 25 °C in 40 °C (77 °F in 104 °F).]

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Destilati (surova nafta), s pregreto paro krekirana nafta, bogata s C5;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo s pregreto paro krekirane nafte. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov med C4 in C6, pretežno C5.]

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Ekstrakti (surova nafta), katalitsko reformirano, lahko naftno topilo;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena kot ekstrakt v procesu ekstrakcije s topilom katalitsko reformirane frakcije surove nafte. Sestoji pretežno iz aromatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C7 in C8 in z vreliščem v območju med približno 100 °C in 200 °C (212 °F in 392 °F).]

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Nafta (surova nafta), lahka, razžvepljena z vodikom, dearomatizirana;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo lahke frakcije surove nafte, razžvepljene z vodikom in dearomatizirane. Sestoji pretežno iz parafinov C7 in cikloparafinov in z vreliščem v območju med približno 90 °C in 100 °C (194 °F in 212 °F).]

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Nafta (surova nafta), lahka, bogata s C5, sladkana;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z izpostavitvijo surove nafte procesu sladkanja za pretvorbo merkaptanov ali za odstranitev kislinskih nečistoč. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C5, pretežno C5, in z vreliščem v območju med približno – 10 °C in 35 °C (14 °F in 95 °F).]

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

Ogljikovodiki, C8-11, kreking nafte, toluenska frakcija;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobljena z destilacijo z vodikom predhodno obdelane krekirane nafte. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C8 in C11 ter z vreliščem v območju med približno 130 °C in 205 °C (266 °F in 401 °F).]

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

Ogljikovodiki, C4-11, kreking nafte, brez aromatov;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena iz krekirane nafte predhodno obdelane z vodikom po destilacijskem ločevanju frakcij ogljikovodikov, ki vsebujejo benzen in toluen, in frakcij z višjim vreliščem. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C11 ter z vreliščem v območju med približno 30 °C in 205 °C (86 °F in 401 °F).]

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Nafta (surova nafta), lahka, toplotno obdelana, parno krekirana;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena s frakcionacijo parno krekirane nafte po rekuperaciji iz procesa toplotne obdelave. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C4 in C6 ter z vreliščem v območju med približno 0 °C in 80 °C (32 °F in 176 °F).]

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Destilati (surova nafta), bogati s C6;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo naftne surovine. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C5 in C7, bogatih s C6, ter z vreliščem v območju med približno 60 °C in 70 °C (140 °F in 158 °F).]

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Bencin, piroliza, obdelan z vodikom;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Destilacijska frakcija iz hidrogenacije piroliznega bencina z vreliščem v območju med približno 20 °C in 200 °C (68 °F in 392 °F).]

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Destilati (surova nafta), parno krekirani, frakcija C8-12, lahki polimerizirani destilati;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo polimeriziranih frakcij med C8 in C12 iz parno krekiranih destilatov surove nafte. Sestoji pretežno iz aromatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C8 in C12.]

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Ekstrakti (surova nafta), težko naftno topilo, obdelano z glino;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z obdelavo težkega topilnega ekstrakta surove nafte z belilno zemljo. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C6 in C10 ter z vreliščem v območju med približno 80 °C in 180 °C (175 °F in 356 °F).]

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Nafta (surova nafta), lahka, parno krekirana, termično obdelana, brez benzena;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljenih z obdelavo in destilacijo lahke, parno krekirane surove nafte brez benzena. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C7 in C12 ter z vreliščem v območju med približno 95 °C in 200 °C (203 °F in 392 °F).]

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Nafta (surova nafta), lahka, parno krekirana, termično obdelana;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z obdelavo in destilacijo lahke, parno krekirane surove nafte. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C5 in C6 ter z vreliščem v območju med približno 35 °C in 80 °C (95 °F in 176 °F).]

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

Destilati (surova nafta), C7-9, bogati s C8, razžvepljeni z vodikom, dearomatizirani;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo lahke frakcije surove nafte, razžvepljene z vodikom in dearomatizirane. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C7 in C9, pretežno C8 parafinov in cikloparafinov ter z vreliščem v območju približno od 120 °C do 130 °C (248 °F in 266 °F).]

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

Ogljikovodiki, C6-8, hidrogenirani, dearomatizirani s sorpcijo, rafinacija toluena;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena s sorpcijo toluena iz frakcije ogljikovodika iz krekiranega bencina in obdelana z vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C6 in C8 ter z vreliščem v območju med približno 80 °C in 135 °C (176 °F in 275 °F).]

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Nafta (surova nafta), razžvepljena z vodikom, celotno območje krekiranja;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena s frakcionacijo krekiranega destilata, razžvepljenega z vodikom. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C5 in C11 ter z vreliščem v območju med približno 23 °C in 196 °C (73 °F in to 385 °F).]

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Nafta (surova nafta), lahka, sladkana;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z izpostavitvijo surove nafte procesu sladkanja za pretvorbo merkaptanov ali za odstranitev kislinskih nečistoč. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C5 in C8 ter z vreliščem v območju med približno 20 °C in 130 °C (68 °F in 266 °F).]

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

Ogljikovodiki, C3-6, bogati s C5, parno krekirana nafta;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo parno krekirane nafte. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov med C3 in C6, pretežno C5.]

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Ogljikovodiki, bogati s C5, vsebujejo diciklopentadien;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z destilacijo produktov parnega krekinga. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov C5 ter diciklopentadiena ter z vreliščem v območju med približno 30 °C in 170 °C (86 °F in 338 °F).]

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Ostanki (surova nafta), parno krekirani, lahki, aromatski;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljenih z destilacijo produktov parnega krekinga ali podobnih procesov po odstranitvi zelo lahkih produktov, ki se pojavljajo v ostanku, začenši z ogljikovodiki, ki imajo število ogljikov višje od C5. Sestoji pretežno iz aromatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov, večjim od C5, ter z vreliščem nad približno 40 °C (104 °F).]

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Ogljikovodiki, C≥5, bogati s C5-6;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Ogljikovodiki, bogati s C5;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Aromatski ogljikovodiki, C8-10;

Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno;

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

P“

(c)

vpisi 024-004-00-7, 649-089-00-3, 649-119-00-5 in 649-151-00-X se nadomestijo z naslednjim:

„Natrijev dikromat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Ogljikovodiki, C1-4, sladkani;

Naftni plin;

[Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z izpostavitvijo ogljikovodikovih plinov sladkalnemu procesu za pretvorbo merkaptanov ali za odstranitev kislih nečistoč. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju med C1 in C4 ter z vreliščem v območju med približno – 164 °C in – 0.5 °C (– 263 °F in 31 °F).]

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

K

Rafinati (nafte), parno-krekirana C4-frakcija po ekstrakciji z bakrovim amonijevim acetatom, nasičeni in nenasičeni C3-5 ogljikovodiki, brez butadiena;

Naftni plin

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

K

Naftni proizvodi, plini iz rafinerije;

Plin iz rafinerije;

[Kompleksna kombinacija, ki sestoji pretežno iz vodika in različnih majhnih količin metana, etana in propana.]

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

K“

6.

Preglednica v Dodatku 5 se spremeni:

vnesejo se naslednji vpisi v skladu z zaporedjem vpisov iz Dodatka 5 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006:

„Mulji in gošče iz elektrolizne rafinacije bakra, razbakreni

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Silicijeva kislina, svinec-nikljeva sol;

028-050-00-9

68130-19-8“

 

7.

Preglednica v Dodatku 6 se spremeni:

(a)

črta se vpis 024-004-01-4;

(b)

vnesejo se naslednji vpisi v skladu z zaporedjem vpisov iz Dodatka 6 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006:

„Dibutilkositrov hidrogenborat

005-006-00-7

401-040-5

75113-37-0

 

Borova kislina; [1]

005-007-00-2

233-139-2 [1]

10043-35-3 [1]

 

Borova kislina – surova, naravna, ki ne vsebuje več kot 85 odstotkov H3BO3, računano na suho težo [2]

234-343-4 [2]

11113-50-1 [2]

Diborov trioksid;

Borov oksid

005-008-00-8

215-125-8

1303-86-2

 

Dinatrijev tetraborat, brezvodni;

005-011-00-4

 

 

 

Borova kislina, dinatrijeva sol; [1]

215-540-4 [1]

1330-43-4 [1]

Tetrabor-dinatrijev heptaoksid, hidrat; [2]

235-541-3 [2]

12267-73-1 [2]

Ortoborova kislina, natrijeva sol; [3]

237-560-2 [3]

13840-56-7 [3]

Dinatrijev tetraborat dekahidrat;

Boraks dekahidrat

005-011-01-1

215-540-4

1303-96-4

 

Dinatrijev tetraborat pentahidrat;

Boraks pentahidrat

005-011-02-9

215-540-4

12179-04-3

 

Natrijev perborat; [1]

005-017-00-7

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Natrijev peroksometaborat; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Natrijev peroksoborat;

[vsebuje < 0,1 % (masni delež) delcev z aerodinamičnim premerom manj kot 50 μm]

 

 

Natrijev perborat; [1]

005-017-01-4

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Natrijev peroksometaborat; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Natrijev peroksoborat;

[vsebuje ≥ 0,1 % (masni delež) delcev z aerodinamičnim premerom manj kot 50 μm]

 

 

Perborova kislina (H3BO2(O2)), mononatrijeva sol, trihidrat; [1]

005-018-00-2

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Perborova kislina, natrijeva sol, tetrahidrat; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Perborova kislina (HBO(O2), natrijeva sol, tetrahidrat; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Natrijev peroksoborat heksahidrat;

[vsebuje < 0,1 % (masni delež) delcev z aerodinamičnim premerom manj kot 50 μm]

 

 

Perborova kislina (H3BO2(O2), mononatrijeva sol, trihidrat; [1]

005-018-01-X

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Perborova kislina, natrijeva sol, tetrahidrat; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Perborova kislina (HBO(O2)), natrijeva sol, tetrahidrat; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Natrijev peroksoborat heksahidrat;

[vsebuje ≥ 0,1 % (masni delež) delcev z aerodinamičnim premerom manj kot 50 μm]

 

 

Perborova kislina, natrijeva sol; [1]

005-019-00-8

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Perborova kislina, natrijeva sol, monohidrat; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Perborova kislina (H3BO2(O2)), mononatrijeva sol, trihidrat; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Natrijev peroksoborat;

[vsebuje < 0,1 % (masni delež) delcev z aerodinamičnim premerom manj kot 50 μm]

 

 

Perborova kislina, natrijeva sol; [1]

005-019-01-5

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Perborova kislina, natrijeva sol, monohidrat; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Perborova kislina (H3BO2(O2)), mononatrijeva sol, trihidrat; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Natrijev peroksoborat;

[vsebuje ≥ 0,1 % (masni delež) delcev z aerodinamičnim premerom manj kot 50 μm]

 

 

(4-etoksifenil)(3-(4-fluoro-3-fenoksifenil)propil)dimetilsilan

014-036-00-X

405-020-7

105024-66-6

 

Tris(2-kloroetil)fosfat

015-102-00-0

204-118-5

115-96-8

 

Glufosinat amonij (ISO);

Amonijev 2-amino-4-(hidroksimetilfosfinil)butirat

015-155-00-X

278-636-5

77182-82-2

 

Kobaltov diklorid

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

 

Kobaltov sulfat

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

 

Kobaltov acetat

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Kobaltov nitrat

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Kobaltov karbonat

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Nikljev dihidroksid; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Nikljev hidroksid; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Nikljev sulfat

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Nikljev karbonat;

028-010-00-0

 

 

 

Bazični nikljev karbonat;

 

 

Ogljikova kislina, nikljeva (2+) sol; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Ogljikova kislina, nikljeva sol; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[karbonato(2-)-O:O’]]dihidroksitrinikelj; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[karbonato(2-)] tetrahidroksitrinikelj; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Nikljev diklorid

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Nikljev dinitrat; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Dušikova kislina, nikljeva sol; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Mulji in gošče iz elektrolizne rafinacije bakra, razbakreni, nikljev sulfat.

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Nikljev diperklorat;

Perklorova kislina, nikljeva(II) sol

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Nikelj-dikalijev bis(sulfat); [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Diamonij-nikljev bis(sulfat); [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nikljev bis(sulfamidat);

Nikljev sulfamat

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Nikljev bis(tetrafluoroborat)

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nikljev diformat; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Mravljična kislina, nikljeva sol; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Mravljična kislina, baker-nikljeva sol; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nikljev di(acetat); [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nikljev di(acetat); [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nikljev dibenzoat

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nikljev bis(4-cikloheksilbutirat)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nikljev(II) stearat;

Nikljev(II) stearat; oktadekanoat

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nikljev dilaktat

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nikljev(II) oktanoat

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Nikljev difluorid; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Nikljev dibromid; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Nikljev dijodid; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Nikelj-kalijev fluorid; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Nikljev heksafluorosilikat

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Nikljev selenat

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Nikljev ditiocianat

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Nikljev dikromat

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Nikljev diklorat; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Nikljev dibromat; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Etil hidrogen sulfat, nikljeva(II) sol; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nikljev(II) trifluoroacetat; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nikljev(II) propionat; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nikljev bis(benzensulfonat); [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nikljev(II) hidrogen citrat; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Citronska kislina, amonij-nikljeva sol; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Citronska kislina, nikljeva sol; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nikljev bis(2-etilheksanoat); [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-etilheksanojska kislina, nikljeva sol; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimetilheksanojska kislina, nikljeva sol; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nikljev(II) izooktanoat; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Nikljev izooktanoat; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nikljev bis(izononanoat); [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nikljev(II) neononanoat; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikljev(II) izodekanoat; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nikljev(II) neodekanoat; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodekanojska kislina, nikljeva sol; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nikljev(II) neoundekanoat; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(d-glukonato-O1,O2)nikelj; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nikljev 3,5-bis(terc-butil)-4-hidroksibenzoat (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nikljev(II) palmitat; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-etilheksanoato-O)(izononanoato-O)nikelj; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(izononanoato-O)(izooktanoato-O)nikelj; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(izooktanoato-O)(neodekanoato-O)nikelj; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-etilheksanoato-O)(izodekanoato-O)nikelj; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-etilheksanoato-O)(neodekanoato-O)nikelj; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(izodekanoato-O)(izooktanoato-O)nikelj; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(izodekanoato-O)(izononanoato-O)nikelj; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(izononanoato-O)(neodekanoato-O)nikelj; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Maščobne kisline, C6-19-razvejene, nikljeve soli; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Maščobne kisline, C8-18 in C18-nenasičene, nikljeve soli. [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

2,7-naftalendisulfonska kislina, nikljeva(II) sol; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Dibutilkositrov diklorid;

(DBTC)

050-022-00-X

211-670-0

683-18-1

 

Živo srebro

080-001-00-0

231-106-7

7439-97-6

 

2-(2-aminoetilamino)etanol

(AEEA)

603-194-00-0

203-867-5

111-41-1

 

1,2-dietoksietan

603-208-00-5

211-076-1

629-14-1

 

(E)-3-[1-[4-[2-(dimetilamino)etoksi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenol

604-073-00-5

428-010-4

82413-20-5

 

N-metil-2-pirolidon;

1-metil-2-pirolidon;

606-021-00-7

212-828-1

872-50-4

 

2-butiril-3-hidroksi-5-tiocikloheksan-3-il-cikloheks-2-en-1-on

606-100-00-6

425-150-8

94723-86-1

 

Ciklični 3-(1,2-etandiilacetal)-estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dion

606-131-00-5

427-230-8

5571-36-8

 

1,2-benzendikarboksilna kislina;

Razvejani di-C6-8-alkilestri, bogati s C7

607-483-00-2

276-158-1

71888-89-6

 

Diisobutil ftalat;

607-623-00-2

201-553-2

84-69-5

 

Perfluorooktan sulfonska kislina;

607-624-00-8

 

 

 

Heptadekafluorooktan-1-sulfonska kislina; [1]

217-179-8 [1]

1763-23-1 [1]

Kalijev perfluorooktansulfonat;

 

 

Kalijev heptadekafluorooktan-1-sulfonat; [2]

220-527-1 [2]

2795-39-3 [2]

Dietanolamin perfluorooktan sulfonat; [3]

274-460-8 [3]

70225-14-8 [3]

Amonijev perfluorooktan sulfonat;

 

 

Amonijev heptadekafluorooktansulfonat; [4]

249-415-0 [4]

29081-56-9 [4]

Litijev perfluorooktan sulfonat;

 

 

Litijev heptadekafluorooktansulfonat; [5]

249-644-6 [5]

29457-72-5 [5]

Kloro-N,N-dimetilformiminijev klorid

612-250-00-3

425-970-6

3724-43-4

 

7-metoksi-6-(3-morfolin-4-il-propoksi)-3H-kinazolin-4-on;

[vsebuje ≥ 0,5 % formamida (št. ES: 200-842-0)]

612-253-01-7

429-400-7

199327-61-2

 

Ketokonazol;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diklorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioksolan-4-il]metoksi]fenil]piperazin-1-il]etanon

613-283-00-6

265-667-4

65277-42-1

 

Kalijev 1-metil-3-morfolinokarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinokarbonil-5-okso-2-pirazolin-4-iliden)-1-propenil]pirazol-5-olat;

[vsebuje ≥ 0,5 % N,N-dimetilformamida (št. ES 200-679-5)]

613-286-01-X

418-260-2

183196-57-8

 

N-[6,9-dihidro-9-[[2-hidroksi-1-(hidroksimetil)etoksi]metil]-6-okso-1H-purin-2-il]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

N,N-(dimetilamino)tioacetamid hidroklorid

616-180-00-4

435-470-1

27366-72-9“

 

(c)

vpisa 024-004-00-7 in 609-023-00-6 se nadomestita z naslednjim:

„Natrijev dikromat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Dinocap (ISO);

(RS)-2,6-dinitro-4-oktilfenil krotonati in (RS)-2,4-dinitro-6-oktilfenil krotonati, pri čemer je ‚oktil‘ reakcijska zmes 1-metilheptilne, 1-etilheksilne in 1-propilpentilne skupine

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3“

 

8.

Vnese se naslednji Dodatek 11:

„Dodatek 11

Vpisi od 28 do 30 – Odstopanja za določene snovi

Snovi

Odstopanja

1.

(a)

Natrijev perborat; perborova kislina, natrijeva sol; perborova kislina, natrijeva sol, monohidrat; natrijev peroksometaborat; perborova kislina (HBO(O2)), natrijeva sol, monohidrat; natrijev peroksoborat

Št. CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9

Št. ES 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

(b)

Perborova kislina (H3BO2(O2)), mononatrijeva sol, trihidrat; perborova kislina, natrijeva sol, tetrahidrat; perborova kislina (HBO(O2)), natrijeva sol, tetrahidrat; natrijev peroksoborat heksahidrat;

Št. CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7

Št. ES 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

Detergenti iz Uredbe (ES) št. 648/2004 (1) Evropskega parlamenta in Sveta. Odstopanje se uporablja od 1. junija 2013.


(1)  UL L 104, 8.4.2004, str. 1.“


Top