Help Print this page 

Document 32012R0045

Title and reference
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 45/2012 z dne 19. januarja 2012 o spremembi Priloge k Uredbi Sveta (ES) št. 21/2004 v zvezi z vsebino dokumentov o premikih Besedilo velja za EGP
  • In force
OJ L 17, 20.1.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 260 - 261

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/45/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 19/01/2012
  • Date of effect: 01/01/2012; uporaba glej člen 2
  • Date of effect: 09/02/2012; začetek veljavnosti datum objave +20 glej člen 2
  • Date of end of validity: 20/04/2021; implicitno zavrnjeno 32016R0429
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Izvedbena uredba
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

20.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 17/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 45/2012

z dne 19. januarja 2012

o spremembi Priloge k Uredbi Sveta (ES) št. 21/2004 v zvezi z vsebino dokumentov o premikih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (1) ter zlasti člena 10(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 21/2004 določa, da mora vsaka država članica vzpostaviti sistem za identifikacijo in registracijo ovc in koz v skladu z določbami iz navedene uredbe.

(2)

Navedeni sistem mora obsegati štiri elemente, in sicer sredstva za identifikacijo vsake živali (v nadaljnjem besedilu: sredstva za identifikacijo), posodobljene registre na vseh gospodarstvih, dokumente o premikih ter centralni register ali računalniško zbirko podatkov. Priloga k navedeni uredbi navaja zahteve za navedene elemente.

(3)

Uredba (ES) št. 21/2004 določa, da bo od 31. decembra 2009 elektronska identifikacija postala obvezna za vse živali, rojene po navedenem datumu. Vendar je večina živali, rojena pred navedenim datumom, še vedno identificirana le z običajnimi neelektronskimi identifikacijskimi oznakami.

(4)

Posamezna koda živali, ki jo vsebujejo neelektronske identifikacijske oznake, se lahko zabeleži le ročno. Ročno beleženje neelektronskih identifikacijskih oznak je za imetnike zelo naporno, pojavijo pa se lahko tudi napake.

(5)

V zvezi z zahtevo za beleženje posameznih kod živali v dokumentu o premiku je treba upoštevati poseben položaj živali, rojenih pred 31. decembrom 2009. Tveganja, povezana s premiki takšnih živali v klavnico, so omejena in ne upravičujejo dodatnih upravnih obremenitev, ki se pojavijo z navedeno zahtevo. Živali, ki so bile odpeljane naravnost v klavnico v isti državi članici, so bile zato izvzete iz navedene zahteve ne glede na datum premika živali.

(6)

Priloga k Uredbi (ES) št. 21/2004, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 933/2008 (2), za zmanjšanje upravnega bremena za upravljavce določa, da zahteva po beleženju posamezne kode živali v dokumentu o premiku ni obvezna za živali, rojene pred 31. decembrom 2009, do 31. decembra 2011 za vse premike, razen če so živali odpeljane naravnost v klavnico ali prek postopka usmerjanja prevoza.

(7)

V času veljavnosti tega prehodnega obdobja niso bile službam Komisije prijavljene nobene večje pomanjkljivosti sistema zaradi izvajanja tega izvzetja.

(8)

Vendar v nekaterih državah članicah zaradi posebnega načina reje ovc in koz podatki kažejo, da bodo živali, rojene pred 31. decembrom 2009, še vedno predstavljale znaten del populacije ovc in koz do 31. decembra 2014. Tveganja, povezana z njihovimi premiki, se bodo nenehoma zmanjševala, sorazmerno z zmanjšanjem števila takih živali. Vendar bi ročno beleženje neelektronskih identifikacijskih oznak v navedenih primerih še vedno pomenilo znatno upravno breme za imetnike takih živali.

(9)

Premike teh živali je zato treba tudi v prihodnje izvzeti iz zahteve za beleženje posameznih kod živali v dokumentu o premiku do 31. decembra 2014. Breme, ki je imetnikom naloženo s to vrsto beleženja po navedenem datumu, ter s tem možne napake bodo v okviru sprejemljivih stopenj.

(10)

Uredbo (ES) št. 21/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Zaradi pravne varnosti je primerno, da se ta uredba od 1. januarja 2012 uporablja za nazaj, da se zagotovi kontinuiteta pri uporabi izvzetja od zahteve za beleženje posameznih kod živali v dokumentu o premiku.

(12)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V oddelku C.3 Priloge k Uredbi (ES) št. 21/2004 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

do 31. decembra 2014 za vse ostale premike.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. januarja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 5, 9.1.2004, str. 8.

(2)  UL L 256, 24.9.2008, str. 5.


Top