EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0399

2012/399/EU: Sklep Sveta z dne 10. julija 2012 o stališču Evropske unije v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

OJ L 188, 18.7.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/399/oj

18.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/1


SKLEP SVETA

z dne 10. julija 2012

o stališču Evropske unije v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

(2012/399/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91(1) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1), in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XIII k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) vsebuje posebne določbe in ureditve glede prometa.

(2)

Direktivo 2006/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (3) bi bilo treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

V Sporazum EGP je primerno vključiti določbo, ki bo omogočala prilagajanje cestninskih ureditev na vseevropskem cestnem omrežju na Norveškem.

(4)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti

(5)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi moralo temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče Evropske unije v Skupnem odboru EGP o predlagani spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP, priloženega k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 10. julija 2012

Za Svet

Predsednik

V. SHIARLY


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  UL L 157, 9.6.2006, str. 8.


OSNUTEK

SKLEP št. …/2012 SKUPNEGA ODBORA EGP

z dne

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo 2006/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Točka 18a (Direktiva 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XIII k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

Doda se naslednja alinea:

„—

32006 L 0038: Direktiva 2006/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 (UL L 157, 9.6.2006, str. 8).“

2.

Besedilo prilagoditve se spremeni:

(i)

besedilo prilagoditve (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

na konec člena 7(4b) se doda naslednje:

‚(a)

Pri cestninskih ureditvah na vseevropskem cestnem omrežju v jugovzhodnem delu Norveške, ki že veljajo na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. xx/2012, se uporaba popustov ali znižanj cestnin za pogoste uporabnike uskladi s členom 7(4b) te direktive najpozneje do 31. decembra 2014.

(b)

Na vseevropskem cestnem omrežju v drugih delih Norveške se lahko sedanja raven popustov ali znižanj za pogoste uporabnike uporablja za cestninske ureditve, ki že veljajo na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. xx/2012, če je delež mednarodnega težkega tovornega prometa na zadevnem infrastrukturnem omrežju manjši od 30 %.

Pri cestninskih ureditvah, uvedenih po dnevu začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. xx/2012, lahko popusti ali znižanja cestnin za pogoste uporabnike presegajo raven, določeno v členu 7(4b) te direktive, če:

delež mednarodnega težkega tovornega prometa na zadevnem infrastrukturnem omrežju ni večji od 5 %,

raven takšnih popustov ali znižanj utemeljujejo posebne okoliščine, namreč kadar zadevno infrastrukturno omrežje sestavljajo mostovi in/ali tuneli, ki nadomestijo trajekt.‘ “

(ii)

besedilo prilagoditve (e) se črta.

Člen 2

Besedilo Direktive 2006/38/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati … pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, …

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(1)  UL L 157, 9.6.2006, str. 8.

(2)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]


Top