Help Print this page 

Document 32012D0390

Title and reference
Sklep Sveta 2012/390/SZVP z dne 16. julija 2012 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Afriško unijo
  • No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013
OJ L 187, 17.7.2012, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 303 - 305

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/390/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 16/07/2012
  • Date of effect: 01/07/2012; uporaba glej člen 14
  • Date of effect: 16/07/2012; začetek veljavnosti datum dokumenta glej člen 14
  • Date of end of validity: 30/06/2013; konec mandata glej člen 1
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Sklep
Text

17.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/44


SKLEP SVETA 2012/390/SZVP

z dne 16. julija 2012

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Afriško unijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 28, člena 31(2) in člena 33 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 20. oktobra 2011 sprejel Sklep 2011/697/SZVP (1), s katerim je bil g. Gary QUINCE imenovan za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Afriško unijo (AU). Mandat PPEU se bo iztekel 30. junija 2012.

(2)

Mandat PPEU bi bilo treba podaljšati še za 12 mesecev.

(3)

PPEU bo naloge izvajal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Mandat g. Garyja QUINCEA kot PPEU za AU se podaljša do 30. junija 2013. Mandat PPEU lahko predčasno preneha, če tako odloči Svet na predlog visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko(VP).

Člen 2

Cilji politike

Mandat PPEU temelji na celovitih ciljih politike Unije v podporo afriškim prizadevanjem za mirno, demokratično in uspešno prihodnost, kot je določeno v skupni strategiji Afrika-EU. Ti cilji vključujejo:

(a)

krepitev političnega dialoga in širših odnosov Unije z AU;

(b)

krepitev partnerstva Unija-AU na vseh področjih, določenih v skupni strategiji Afrika-EU, prispevanje k razvoju in izvajanju skupne strategije Afrika-EU v partnerstvu z AU, spoštovanje načela afriške lastne odgovornosti in tesnejše sodelovanje z afriškimi predstavniki v večstranskih forumih ob usklajevanju z večstranskimi partnerji;

(c)

sodelovanje in zagotavljanje podpore AU s podpiranjem institucionalnega razvoja in krepitvijo odnosa med institucijami Unije in AU, vključno z razvojno pomočjo, da se spodbujajo:

mir in varnost: predvidevanje in preprečevanje konflikta, ravnanje v primeru konflikta, posredovanje in reševanje konflikta, podpora prizadevanjem za spodbujanje miru in stabilnosti, podpora obnovi po konfliktu;

človekove pravice in vodenje: spodbujanje in varovanje človekovih pravic; spodbujanje temeljnih svoboščin in spoštovanje načel pravne države; podpora s pomočjo političnega dialoga ter finančne in tehnične pomoči afriškim prizadevanjem za spremljanje in izboljšanje vodenja; podpora napredku demokracije udeležbe in odgovornosti; podpora boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter nadaljnje spodbujanje prizadevanj za obravnavanje vseh vidikov vprašanja otrok v oboroženih spopadih;

trajnostna rast, regionalno vključevanje in trgovina: podpora prizadevanjem za medsebojno povezanost in lajšanje dostopa ljudi do vode in komunalnih storitev, energije in informacijske tehnologije; spodbujanje stabilnega, učinkovitega in usklajenega pravno-poslovnega okvira; pomoč pri vključevanju Afrike v svetovni trgovinski sistem, pomoč afriškim državam pri spoštovanju predpisov in standardov Unije; podpora Afriki pri odpravljanju posledic podnebnih sprememb;

vlaganje v ljudi: podpora prizadevanjem na področju enakosti spolov, zdravja, varnosti preskrbe s hrano in izobraževanja, spodbujanje programov izmenjav, mrež univerz in centrov odličnosti, odpravljanje osnovnih razlogov za migracije.

PPEU bo imel poleg tega ključno vlogo pri izvajanju skupne strategije Afrika-EU, katere cilj je nadaljnji razvoj in utrjevanje strateškega partnerstva med Afriko in Unijo.

Člen 3

Mandat

Za doseganje tistih vidikov ciljev iz člena 2, ki se nanašajo na skupno zunanjo in varnostno politiko (SZVP)/skupno varnostno in obrambno politiko (SVOP), je mandat PPEU:

(a)

krepitev splošnega vpliva Unije v okviru dialoga v Adis Abebi z AU in njeno komisijo glede cele vrste vprašanj s področja SZVP/EVOP, ki jih zajemajo odnosi Unija-AU, in usklajevanje tega dialoga, zlasti partnerstva za mir in varnost ter podpore operacionalizacije Afriške strukture za mir in varnost;

(b)

zagotavljanje ustrezne ravni političnega zastopanja, ki odraža pomen Unije kot politične, finančne in institucionalne partnerice AU, ter pospešitev tega partnerstva, ki je potrebna zaradi vse večjega političnega pomena AU v svetu;

(c)

zastopanje, če tako sklene Svet, stališč in politik Unije, kadar ima AU pomembno vlogo v kriznih razmerah, za katere ni bil imenovan PPEU;

(d)

pomoč pri doseganju večje skladnosti, doslednosti in usklajenosti politik in ukrepov Unije glede AU ter prispevanje k večji usklajenosti širše skupine partnerjev in njenih odnosov z AU;

(e)

prispevanje k izvajanju politike Unije o človekovih pravicah, pomembne za AU, vključno s smernicami EU o človekovih pravicah, zlasti smernicami EU o otrocih v oboroženih spopadih, o nasilju nad ženami in dekleti ter o boju proti vsem vrstam diskriminacije do le-teh, kot tudi politike Unije o ženah, miru in varnosti ter akcijski načrt EU o spremljanju odločitev Mednarodnega kazenskega sodišča;

(f)

pozorno spremljanje vseh pomembnih dogodkov na ravni AU in poročanje o njih;

(g)

vzdrževanje tesnih stikov s komisijo AU, drugimi organi AU, misijami afriških pod-regionalnih organizacij pri AU in misijami držav članic AU pri AU;

(h)

spodbujanje odnosov in sodelovanja med AU in afriškimi pod-regionalnimi organizacijami, zlasti na tistih področjih, kjer Unija zagotavlja podporo;

(i)

svetovanje in podpora AU, če ta za to zaprosi, na področjih, določenih v skupni strategiji Afrika-EU;

(j)

svetovanje in podpora, če AU za to zaprosi, pri vzpostavljanju zmogljivosti AU za krizno upravljanje;

(k)

na podlagi jasne delitve nalog usklajevanje in podpora ukrepom PPEU z mandati v državah članicah/regijah AU; ter

(l)

vzdrževanje tesnih stikov in spodbujanje usklajevanja s ključnimi mednarodnimi partnerji AU, ki so prisotni v Adis Abebi, zlasti Združenimi narodi, pa tudi z nedržavnimi akterji, o celi vrsti vprašanj s področja SZVP/SVOP, ki jih zajema partnerstvo Unija-AU.

Člen 4

Izvajanje mandata

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen VP.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je njegova glavna točka za stike s Svetom. PPEU v okviru svojega mandata od PVO prejema strateške usmeritve in politične nasvete brez poseganja v pristojnosti VP.

3.   PPEU tesno sodeluje z Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) in njenimi ustreznimi oddelki.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, za obdobje od 1. julija 2012 do 30. junija 2013 je 680 000 EUR.

2.   Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU glede vseh odhodkov odgovarja Komisiji.

Člen 6

Ustanovitev in sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo ekipe. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahteva mandat. PPEU Svet in Komisijo nemudoma obvesti o sestavi ekipe.

2.   Države članice, institucije Unije in ESZD lahko predlagajo začasno dodelitev osebja za delo pri PPEU. Plače takšnega začasno dodeljenega osebja krije zadevna država članica EU, zadevna institucija Unije oziroma ESZD. PPEU se lahko dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice začasno napotile v institucije Unije ali ESZD. Člani mednarodnega pogodbenega osebja so državljani ene od držav članic.

3.   Vse dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice, ki ga pošilja, institucije Unije, ki ga pošilja ali ESZD ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu mandata PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in osebja PPEU

Po potrebi se o privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov osebja PPEU, doseže dogovor s pogodbenico gostiteljico oziroma pogodbenicami gostiteljicami. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varnost tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela in minimalne standarde varovanja tajnosti iz Sklepa Sveta 2011/292/EU z dne 31. marca 2011 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (2).

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh ustreznih informacij.

2.   Delegacije Unije in/ali države članice, kakor je ustrezno, zagotavljajo logistično podporo v regiji.

Člen 10

Varnost

PPEU v skladu s politiko Unije o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe napoteno izven Unije, ter v skladu z mandatom PPEU in varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost celotnega osebja pod neposredno pristojnostjo PPEU, zlasti z:

(a)

vzpostavitvijo posebnega varnostnega načrta za misijo, ki temelji na smernicah ESZD in vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega ter obvladovanje primerov ogrožanja varnosti, vključno z načrtom misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in načrtom za evakuacijo;

(b)

zagotovi, da je vse osebje, razporejeno zunaj Unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotovi, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo napoteni zunaj Unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje glede na stopnjo ogroženosti, ki jo za območje misije določi ESZD;

(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za Svet, Komisijo in VP pa redno pripravljajo pisna poročila o izvajanju teh priporočil ter o drugih varnostnih vidikih v okviru poročil o napredku in izvajanju nalog.

Člen 11

Poročanje

PPEU za VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam Sveta. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo VP ali PVO pripravlja poročila za Svet za zunanje zadeve.

Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU prispeva k enotnosti, usklajenosti in učinkovitosti ukrepov Unije in prispeva k zagotavljanju, da so vsi instrumenti Unije in ukrepi držav članic uporabljeni konsistentno, da se dosežejo cilji politik Unije Dejavnosti PPEU so po potrebi usklajene z dejavnostmi Komisije, pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, dejavnih v regiji. PPEU organizira redne informativne sestanke za misije držav članic in delegacije Unije.

2.   Na terenu vzdržuje tesne stike z vodji delegacij Unije in z vodji misij držav članic. Ti mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega sklepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Unije za zadevno regijo se redno preverja. PPEU konec decembra 2012 VP, Svetu in Komisiji predloži poročilo o napredku, ob izteku mandata pa celovito poročilo o izvajanju nalog.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. julija 2012.

V Bruslju, 16. julija 2012

Za Svet

Predsednik

S. ALETRARIS


(1)  UL L 276, 21.10.2011, str. 46.

(2)  UL L 141, 27.5.2011, str. 17.


Top