Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0374

2012/374/EU: Sklep Sveta z dne 14. maja 2012 o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Srednjeafriško republiko o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo (FLEGT)

OJ L 191, 19.7.2012, p. 102–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 193 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/374/oj

19.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 191/102


SKLEP SVETA

z dne 14. maja 2012

o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Srednjeafriško republiko o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo (FLEGT)

(2012/374/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ter zlasti prvega pododstavka člena 207(3) in prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(6)(a)(v) in členom 218(7) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska komisija je maja 2003 sprejela sporočilo Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT): predlog akcijskega načrta EU“, v katerem je pozvala, naj se z oblikovanjem prostovoljnih sporazumov o partnerstvu z državami proizvajalkami lesa sprejmejo ukrepi za preprečevanje nezakonite sečnje. Sklepi Sveta o akcijskem načrtu so bili sprejeti oktobra 2003 (1), Evropski parlament pa je resolucijo o tem sprejel 11. julija 2005 (2).

(2)

V skladu s Sklepom Sveta 2011/790/EU (3) je bil 28. novembra 2011 podpisan Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Srednjeafriško republiko o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo (FLEGT) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), s pridržkom njegove sklenitve.

(3)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Srednjeafriško republiko o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo (FLEGT) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se odobri v imenu Unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) da v imenu Unije poda(-jo) uradno obvestilo iz člena 30 Sporazuma, ki ima učinek, da je Sporazum za Unijo zavezujoč.

Člen 3

Predstavniki Komisije predstavljajo Unijo v skupnem odboru za izvajanje Sporazuma, ustanovljenem v skladu s členom 19 Sporazuma.

Države članice lahko na srečanjih skupnega odbora za izvajanje Sporazuma sodelujejo kot članice delegacije Unije.

Člen 4

Komisija je v skladu s postopkom iz člena 11(3) Uredbe (ES) št. 2173/2005 dne 20. decembra 2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (4) pooblaščena, da v imenu Unije odobri spremembe prilog k Sporazumu na podlagi člena 26(3) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Bruslju, 14. maja 2012

Za Svet

Predsednica

M. GJERSKOV


(1)  UL C 268, 7.11.2003, str. 1.

(2)  UL C 157E, 6.7.2006, str. 482.

(3)  UL L 320, 3.12.2011, str. 2.

(4)  UL L 347, 30.12.2005, str. 1.


Top

19.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 191/103


PROSTOVOLJNI SPORAZUM O PARTNERSTVU

med Evropsko unijo in Srednjeafriško republiko o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo (FLEGT)

EVROPSKA UNIJA, v nadaljnjem besedilu: Unija,

na eni strani

in

SREDNJEAFRIŠKA REPUBLIKA, v nadaljnjem besedilu: SAR,

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu skupaj imenovani: pogodbenici – STA SE –

OB UPOŠTEVANJU tesnega sodelovanja med Evropsko unijo in SAR, zlasti na podlagi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1) in revidiranega v Luxembourgu dne 25. junija 2005, v nadaljnjem besedilu: Sporazum iz Cotonouja;

OB UPOŠTEVANJU Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (2);

OB UPOŠTEVANJU, da je sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o akcijskem načrtu Evropske unije za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT) (3) prvi korak v nujnem boju proti nezakoniti sečnji in trgovini, povezani z njo;

S SKLICEVANJEM na ministrsko deklaracijo iz Yaoundéja z dne 16. oktobra 2003 o izvrševanju zakonodaje in upravljanju na področju gozdov;

OB UPOŠTEVANJU pravno nezavezujoče, vendar avtoritativne deklaracije o načelih za globalno soglasje o upravljanju, varstvu in trajnostnem razvoju vseh vrst gozdov iz leta 1992 ter pravno nezavezujočih instrumentov o vseh vrstah gozdov, ki ga je nedavno sprejela Generalna skupščina Združenih narodov (4);

ZAVEDAJOČ SE pomena načel trajnostnega upravljanja gozdov iz deklaracije iz Ria de Janeira o okolju in razvoju iz leta 1992, zlasti načela 10 o pomenu ozaveščanja javnosti in njenega sodelovanja pri okoljskih vprašanjih ter načela 22 o ključni vlogi domorodnih prebivalcev in drugih lokalnih skupnosti pri okoljskem upravljanju in razvoju;

S SKLICEVANJEM na Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), zlasti na zahtevo, da se izvozna dovoljenja CITES, ki jih pogodbenici izdajata za osebke vrst iz prilog I, II ali III, izdajajo samo pod določenimi pogoji, zlasti pod pogojem, da ti osebki niso bili pridobljeni v nasprotju s predpisi o varstvu živalstva in rastlinstva;

TRDNO ODLOČENI, da si bosta prizadevali za zmanjšanje negativnih učinkov, ki bi jih lahko neposredno povzročilo izvajanje tega sporazuma, na lokalne in domorodne skupnosti ter revne prebivalce;

OB VNOVIČNI POTRDITVI pomena, ki ga pogodbenici pripisujeta razvojnim ciljem, dogovorjenim na mednarodni ravni, in razvojnih ciljev novega tisočletja Združenih narodov;

OB VNOVIČNI POTRDITVI pomena, ki ga pogodbenici pripisujeta načelom in predpisom, s katerimi se urejajo večstranski trgovinski sistemi, zlasti pravice in obveznosti iz Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) iz leta 1994 in drugih večstranskih sporazumov iz Priloge IA k Sporazumu iz Marakeša z dne 15. aprila 1994 o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO), ter potrebi po njihovem preglednem in nediskriminatornem izvajanju;

OB UPOŠTEVANJU prizadevanja SAR za trajnostno upravljanje svojih gozdnih virov v skladu s cilji partnerstva za gozdove v porečju Konga, katerega članica je, sklenjenega januarja 2003 po svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju, ki je bil leta 2002 v Johannesburgu, s splošnim stanjem voda, gozdov, lova in ribištva septembra 2003, mednarodnimi sporazumi in pogodbami, zlasti Pogodbo z dne 5. februarja 2005 o ohranjanju in trajnostnem upravljanju gozdnih ekosistemov ter ustanovitvi komisije za gozdove srednje Afrike, v skladu z določbami zakona 08.022 z dne 17. oktobra 2008 o gozdarskem zakoniku SAR;

OB UPOŠTEVANJU, da se srednjeafriški sistem za preverjanje zakonitosti lesa in lesnih proizvodov uporablja za ves izvoz, ne samo za izvoz v Unijo –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Cilj

Cilj tega sporazuma, skladen s skupno zavezo pogodbenic za trajnostno gospodarjenje z vsemi vrstami gozdov, je vzpostaviti pravni okvir, katerega namen je zagotavljati, da so ves les in lesni proizvodi iz tega sporazuma, ki se iz SAR uvažajo v Unijo, proizvedeni ali pridobljeni zakonito, in tako spodbujati trgovanje z lesom in lesnimi proizvodi.

Poleg tega ta sporazum zagotavlja podlago za dialog in sodelovanje med pogodbenicama, namenjeno pospeševanju in spodbujanju celovitega izvajanja tega sporazuma ter okrepitvi izvrševanja zakonodaje in upravljanja na področju gozdov.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem sporazumu:

(a)

„uvoz v Unijo“ pomeni sprostitev lesa in lesnih proizvodov v prosti promet v Uniji v smislu člena 79 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (5), pri čemer teh proizvodov ni mogoče opredeliti za „blago nekomercialne narave“, kakor je določeno v točki 6 člena 1 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (6);

(b)

„izvoz“ pomeni fizični izstop ali umik lesa in lesnih proizvodov iz SAR, proizvedenih ali pridobljenih v SAR, razen lesa in lesnih proizvodov v tranzitu prek ozemlja SAR pod nadzorom carinskih organov SAR;

(c)

„les in lesni proizvodi“ pomenijo proizvode iz Priloge I;

(d)

„oznaka HS“ pomeni štirimestno ali šestmestno oznako iz nomenklature harmoniziranega sistema poimenovanj in šifrirnih oznak blaga, določenega z Mednarodno konvencijo o harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrirnih oznak blaga Svetovne carinske organizacije v skladu s kombiniranima nomenklaturama Evropske unije ter Centralnoafriške ekonomske in monetarne skupnosti (CEMAC);

(e)

„dovoljenje FLEGT“ pomeni dovoljenje, ki se nanaša na pošiljko lesa ali lesnih proizvodov in jo opredeljuje kot zakonito proizvedeno;

(f)

„organ za izdajanje dovoljenj“ pomeni organ, ki ga določi SAR za izdajanje in potrjevanje dovoljenj FLEGT;

(g)

„pristojni organi“ pomenijo organe, ki jih države članice Unije določijo za prejemanje, priznavanje in preverjanje dovoljenj FLEGT;

(h)

„pošiljka“ pomeni količino lesa in lesnih proizvodov, za katero se izda dovoljenje FLEGT, ki jo pošlje pošiljatelj in je pri carinskem uradu v Uniji deklarirana za sprostitev v prosti promet;

(i)

„zakonito proizveden ali pridobljen les“ pomeni les in lesne proizvode, ki so bili pridobljeni ali uvoženi, in proizvode v skladu z zakonodajo iz Priloge II.

Člen 3

Shema izdajanja dovoljenj FLEGT

1.   Med pogodbenicama tega sporazuma se vzpostavi shema izdajanja dovoljenj za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (v nadaljnjem besedilu: shema izdajanja dovoljenj FLEGT). S to shemo se uvaja vrsta postopkov in zahtev, katerih cilj je z dovoljenji FLEGT preveriti in potrditi, da so bili les in lesni proizvodi, odpremljeni v Unijo, proizvedeni ali pridobljeni zakonito. Unija v skladu z Uredbo (ES) št. 2173/2005 take pošiljke iz SAR za uvoz v Unijo sprejme samo, če so bila zanje izdana dovoljenja FLEGT.

2.   Shema izdajanja dovoljenj FLEGT se uporablja za les in lesne proizvode iz Priloge I.

3.   Pogodbenici se strinjata, da bosta sprejeli vse ukrepe, potrebne za izvajanje sheme izdajanja dovoljenj FLEGT v skladu s členom 12 tega sporazuma.

Člen 4

Organ za izdajanje dovoljenj

1.   SAR imenuje organ za izdajanje dovoljenj, njegove kontaktne podatke pa sporoči Evropski komisiji. Te podatke objavita obe pogodbenici.

2.   Organ za izdajanje dovoljenj preveri, ali so bili les in lesni proizvodi proizvedeni ali pridobljeni zakonito v skladu z zakonodajo iz Priloge II. Dovoljenja FLEGT izda za pošiljke lesa in lesnih proizvodov, ki so bili v SAR zakonito proizvedeni ali pridobljeni in so namenjeni izvozu v Unijo, po potrebi pa tudi zahtevano dokumentacijo za les in lesne proizvode v tranzitu prek ozemlja SAR pod nadzorom carinskih organov SAR.

3.   Organ za izdajanje dovoljenj ne izda dovoljenj FLEGT za les in lesne proizvode, ki so sestavljeni iz lesa in lesnih proizvodov ali vključujejo les in lesne proizvode, uvožene v SAR iz tretje države v obliki, v kateri predpisi te tretje države izvoz prepovedujejo ali za katero obstajajo dokazi, da so bili les ali lesni proizvodi proizvedeni ali pridobljeni v nasprotju s predpisi države, v kateri so bila drevesa posekana.

4.   Organ za izdajanje dovoljenj hrani in objavi postopke za izdajanje dovoljenj FLEGT. Hrani tudi evidence o vseh pošiljkah, za katere so bila izdana dovoljenja FLEGT, v skladu z nacionalno zakonodajo o varstvu podatkov pa te evidence predloži za namene neodvisnega nadzora, pri čemer varuje zaupnost informacij o industrijski lastnini izvoznikov.

Člen 5

Pristojni organi Unije

1.   Evropska komisija pošlje SAR kontaktne podatke pristojnih organov držav članic Unije in navede območja, ki spadajo pod njihovo ozemeljsko pristojnost.

2.   Pristojni organi pred sprostitvijo pošiljk v prosti promet v Uniji preverijo, ali je bilo za posamezno pošiljko izdano veljavno dovoljenje FLEGT. Kadar obstajajo dvomi o veljavnosti dovoljenja FLEGT, se lahko sprostitev v prosti promet odloži, pošiljka pa se zadrži. V Prilogi III so opisani postopki, s katerimi se ureja sprostitev pošiljk v prosti promet v Uniji, za katere je bilo izdano dovoljenje FLEGT.

3.   Pristojni organi redno dopolnjujejo in vsako leto objavijo seznam prejetih dovoljenj FLEGT.

4.   Pristojni organi v skladu z nacionalno zakonodajo o varstvu podatkov osebam ali organom, ki jih je SAR določila kot neodvisne nadzornike, omogočijo vpogled v zadevno dokumentacijo in podatke.

5.   Pristojni organi Unije postopka iz člena 5(2) ne izvedejo za les in lesne proizvode, pridobljene iz drevesnih vrst, naštetih v dodatkih h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), če za te proizvode veljajo določbe o preverjanju iz Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (7). Shema izdajanja dovoljenj FLEGT kljub temu zagotavlja, da so bili ti proizvodi pridobljeni zakonito.

Člen 6

Dovoljenja FLEGT

1.   Dovoljenja FLEGT izdaja organ za izdajanje dovoljenj, s čimer potrdi, da so bili les in lesni proizvodi proizvedeni ali pridobljeni zakonito.

2.   Dovoljenja FLEGT se izdajajo na obrazcu v francoščini.

3.   Pogodbenici lahko sporazumno uvedeta elektronski sistem za izdajanje, pošiljanje in prejemanje dovoljenj FLEGT.

4.   Postopek za izdajanje dovoljenj FLEGT in tehnične podrobnosti so opisani v Prilogi IV.

Člen 7

Opredelitev zakonito proizvedenega lesa

Za namene tega sporazuma velja opredelitev zakonito proizvedenega ali pridobljenega lesa iz Priloge II. V tej prilogi je navedena tudi nacionalna zakonodaja SAR, ki jo je treba upoštevati, da se za les in lesne proizvode izda dovoljenje FLEGT. Vsebuje tudi dokumentacijo, vključno z merili, kazalniki in dokazili, ki veljajo kot dokazilo o skladnosti z zakonodajo, imenovano „kontrolni seznam za preverjanje zakonitosti“.

Člen 8

Preverjanje zakonitosti proizvedenega ali pridobljenega lesa

1.   SAR vzpostavi sistem ali sisteme za preverjanje, da so bili les in lesni proizvodi za pošiljke proizvedeni ali pridobljeni zakonito in da se v Unijo izvozijo samo tako preverjene pošiljke. Sistem ali sistemi za preverjanje vključujejo preverjanje skladnosti za zagotovitev, da so bili les in lesni proizvodi, namenjeni izvozu v Unijo, proizvedeni ali pridobljeni zakonito ter da se dovoljenja FLEGT ne izdajo za pošiljke lesa in lesnih proizvodov, ki niso bili proizvedeni ali pridobljeni zakonito ali katerih poreklo ni znano. Sistem ali sistemi obsegajo tudi postopke za zagotovitev, da nezakonito pridobljeni les ali les neznanega porekla ne vstopi v dobavno verigo.

2.   Opis sistema ali sistemov, s katerimi se preveri, ali so bile pošiljke lesa in lesnih proizvodov proizvedene ali pridobljene zakonito, je v Prilogi V.

Člen 9

Posvetovanja o veljavnosti dovoljenj FLEGT

1.   Zadevni pristojni organ lahko v primeru dvoma o veljavnosti dovoljenja FLEGT od organa za izdajanje dovoljenj zahteva dodatne informacije.

2.   Če organ za izdajanje dovoljenj ne odgovori v 21 koledarskih dneh od datuma prejema zahteve, pristojni organ ravna v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in dovoljenja ne prizna. Če navedbe na dovoljenju glede na dodatne informacije ne ustrezajo pošiljki, pristojni organ ukrepa v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in dovoljenja ne prizna.

3.   V primeru trajnih nesoglasij ali težav pri posvetovanju o dovoljenjih FLEGT se lahko zadeva predloži skupnemu odboru za izvajanje Sporazuma.

Člen 10

Neodvisni nadzornik

1.   Ob posvetovanju z Unijo SAR uporabi storitve neodvisnega nadzornika za potrebe izvajanja funkcij iz Priloge VI.

2.   Neodvisni nadzornik je subjekt, pri katerem ni navzkrižja interesov, ki bi izhajalo iz kakršnega koli organizacijskega ali poslovnega odnosa z Unijo ali regulativnimi organi SAR v gozdarskem sektorju, njenim organom za izdajanje dovoljenj, katerimi koli organi, s katerimi je njen organ za izdajanje dovoljenj sodeloval zaradi preverjanja proizvodnje zakonito posekanega lesa, ali katerimi koli gospodarskimi subjekti v njenem gozdarskem sektorju.

3.   Neodvisni nadzornik deluje v skladu z dokumentirano strukturo upravljanja ter objavljenimi politikami, metodami in postopki, ki so skladni z mednarodno sprejetimi najboljšimi praksami.

4.   Neodvisni nadzornik pritožbe, ki se nanašajo na njegovo delo, predloži skupnemu odboru za izvajanje Sporazuma.

5.   Neodvisni nadzornik redno pripravlja celovita in zbirna poročila, kot je navedeno v Prilogi VI.

6.   Pogodbenici bosta lajšali delo neodvisnega nadzornika zlasti tako, da mu bosta zagotavljali dostop do potrebnih informacij na ozemljih obeh pogodbenic, da bo lahko opravljal svoje naloge. Vendar lahko pogodbenici v skladu s svojo nacionalno zakonodajo o varstvu podatkov zavrneta razkritje informacij, ki je ne smeta sporočiti.

Člen 11

Nepravilnosti

Pogodbenici se medsebojno obvestita, če sumita ali najdeta dokaze o kakršnem koli nespoštovanju predpisov ali nepravilnosti v shemi izdajanja dovoljenj FLEGT, zlasti kar zadeva:

(a)

nespoštovanje predpisov glede trgovanja, zlasti s preusmerjanjem trgovinskih tokov iz SAR v Unijo prek tretje države, če je verjetni namen operacije izognitev zahtevi za izdajo dovoljenja;

(b)

izdajanje dovoljenj FLEGT za les in lesne proizvode, ki vključujejo uvoz sumljivega porekla iz tretjih držav; ali

(c)

goljufije pri pridobivanju ali uporabi dovoljenj FLEGT.

Člen 12

Datum začetka izvajanja sheme izdajanja dovoljenj FLEGT

1.   Pogodbenici se prek skupnega odbora za izvajanje Sporazuma obvestita, kakor hitro menita, da sta opravili vse potrebne priprave za začetek popolnega izvajanja sheme izdajanja dovoljenj FLEGT.

2.   Pogodbenici prek skupnega odbora za izvajanje Sporazuma naročita neodvisno oceno sheme izdajanja dovoljenj FLEGT, ki temelji na merilih iz Priloge VII. Z oceno se ugotovi, ali sistem za preverjanje zakonitosti, na katerem temelji shema izdajanja dovoljenj FLEGT iz Priloge V, ustrezno izpolnjuje svoje naloge in ali je Unija uvedla postopke za prejemanje, preverjanje in priznavanje dovoljenj FLEGT, kot je določeno v členu 5 in Prilogi III.

3.   Pogodbenici se na podlagi priporočil skupnega odbora za izvajanje Sporazuma dogovorita o datumu, ko se sheme izdajanja dovoljenj FLEGT začnejo v celoti izvajati.

4.   Pogodbenici proučita priporočilo in se pisno obvestita o strinjanju z njim.

Člen 13

Uporaba sistema za preverjanje zakonitosti za les in lesne proizvode, ki se ne izvažajo v Unijo

SAR uporablja sistem ali sisteme za preverjanje zakonitosti iz Priloge V za les in lesne proizvode, ki se izvažajo na trge zunaj Unije.

Člen 14

Časovni načrt izvajanja tega sporazuma

1.   Pogodbenici potrdita časovni načrt izvajanja iz Priloge VIII.

2.   Pogodbenici prek skupnega odbora za izvajanje Sporazuma ocenita napredek, ki je bil dosežen pri izvajanju glede na časovni načrt iz Priloge VIII.

Člen 15

Spremljevalni ukrepi

1.   Pogodbenici sta področja iz Priloge IX opredelili kot področja, ki zahtevajo dodatna tehnična in finančna sredstva za izvajanje tega sporazuma.

2.   Za zagotovitev navedenih dodatnih sredstev veljajo običajni postopki načrtovanja pomoči za SAR v Uniji in državah članicah Unije ter proračunski postopki SAR.

3.   Pogodbenici ocenita potrebo po skupni ureditvi, s katero se uskladita financiranje in tehnična pomoč Evropske komisije in držav članic Unije v podporo tem postopkom.

4.   SAR zagotovi, da se okrepitev zmogljivosti za izvajanje tega sporazuma vključi v nacionalne instrumente načrtovanja, na primer v strategije za zmanjšanje revščine.

5.   Pogodbenici zagotovita, da se dejavnosti v zvezi z izvajanjem tega sporazuma uskladijo z ustreznimi obstoječimi ali prihodnjimi razvojnimi programi in pobudami.

6.   Za zagotovitev teh sredstev veljajo postopki, s katerimi se ureja pomoč Unije, kot je določeno v Sporazumu iz Cotonouja, in postopki, s katerimi se ureja dvostranska pomoč držav članic Unije za SAR.

Člen 16

Sodelovanje zadevnih zainteresiranih strani v izvajanju tega sporazuma

1.   SAR vključi zainteresirane strani v izvajanje tega sporazuma v skladu s smernicami komisije za gozdove srednje Afrike o sodelovanju nevladnih organizacij, lokalnega prebivalstva in domorodnih ljudstev.

2.   Unija se z zainteresiranimi stranmi redno posvetuje o izvajanju tega sporazuma, pri čemer upošteva obveznosti, ki jih ima na podlagi Aarhuške konvencije iz leta 1998 o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah.

Člen 17

Socialna varnost

1.   Da pogodbenici čim bolj zmanjšata morebitne negativne učinke, se dogovorita o prizadevanju za boljše razumevanje načinov življenja domorodnih in lokalnih skupnosti, ki bi bile lahko prizadete, vključno s tistimi, ki sodelujejo pri nezakoniti sečnji.

2.   Pogodbenici spremljata učinke tega sporazuma na navedene skupnosti, pri čemer sprejemata ustrezne ukrepe za ublažitev negativnih učinkov. Pogodbenici se lahko dogovorita o dodatnih ukrepih za odpravljanje teh negativnih učinkov.

Člen 18

Spodbujevalni ukrepi v zvezi s trgi

Unija si ob upoštevanju svojih mednarodnih obveznosti prizadeva, da imajo les in lesni proizvodi iz tega sporazuma ugoden dostop do njenega trga. To vključuje:

(a)

spodbujanje politike javnih in zasebnih naročil, ki priznavajo prizadevanja za zagotovitev dobave zakonito pridobljenih gozdnih proizvodov; in

(b)

promocijo proizvodov z dovoljenjem FLEGT na trgu Unije.

Člen 19

Skupni odbor za izvajanje Sporazuma

1.   Pogodbenici ustanovita skupni odbor za izvajanje Sporazuma, namenjen lažjemu spremljanju in ocenjevanju tega sporazuma.

2.   Vsaka pogodbenica imenuje svoje predstavnike v skupni odbor za izvajanje Sporazuma. Odbor odloča soglasno.

3.   Skupni odbor za izvajanje Sporazuma spodbuja učinkovit in reden dialog ter izmenjavo informacij med pogodbenicama za čim boljše delovanje tega sporazuma in lahko prouči vse v povezavi z njegovim učinkovitim delovanjem. Podrobne naloge skupnega odbora za izvajanje Sporazuma so opisane v Prilogi X.

4.   Skupni odbor za izvajanje Sporazuma:

(a)

se sestaja enkrat letno, in sicer na dan, o katerem se dogovorita pogodbenici;

(b)

skupaj oblikuje program in mandat skupnih ukrepov;

(c)

sprejme svoj poslovnik;

(d)

zaseda tako, da se predstavniki pogodbenic izmenjujejo pri predsedovanju ali pa sopredsedujejo;

(e)

zagotovi, da je njegovo delo čim bolj pregledno in da so informacije o njegovem delu in odločitvah na voljo javnosti;

(f)

lahko ustanavlja delovne skupine ali druge pomožne organe za delovna področja, ki zahtevajo posebna strokovna znanja.

5.   Skupni odbor za izvajanje Sporazuma objavlja letno poročilo. Podrobnosti o vsebini tega poročila so navedene v Prilogi XI.

6.   V obdobju med parafiranjem Sporazuma in začetkom njegove veljavnosti se za lažje izvajanje Sporazuma vzpostavi skupni mehanizem za posvetovanje in spremljanje.

Člen 20

Obveščanje o izvajanju tega sporazuma

1.   Predstavniki pogodbenic, zadolženi za uradna obvestila o izvajanju tega sporazuma, so:

(a)

za SAR: minister za vode, gozdove, lov in ribištvo;

(b)

za Unijo: vodja delegacije Evropske unije v SAR.

2.   Pogodbenici si izmenjujeta informacije, potrebne za izvajanje tega sporazuma.

Člen 21

Poročila in javno razkritje

1.   Javno razkritje informacij je eden ključnih elementov tega sporazuma, ki so namenjeni spodbujanju upravljanja. Razkritje informacij omogoča lažje izvajanje in spremljanje sistema, saj je zaradi njih preglednejši. Razkritje informacij omogoča tudi večjo odgovornost in zavezanost različnih sodelujočih akterjev. Informacije, ki bodo razkrite in javno objavljene, so navedene v prilogi XI.

2.   Vsaka pogodbenica prouči najustreznejše mehanizme (mediji, dokumenti, splet, delavnice, letna poročila) za razkritje informacij javnosti. Pogodbenici si zlasti prizadevata, da različnim zainteresiranim stranem iz gozdarskega sektorja v realnem času zagotovita zanesljive in ustrezne informacije. Ti mehanizmi so opisani v Prilogi XI.

Člen 22

Zaupne informacije

1.   Pogodbenici se zavezujeta, da v skladu s svojimi zakonskimi okviri ne bosta razkrili zaupnih informacij, izmenjanih na podlagi tega sporazuma. Pogodbenici javnosti ne razkrijeta in svojim organom ne dovolita razkritja informacij, izmenjanih na podlagi tega sporazuma, ki so poslovna skrivnost ali zaupne poslovne informacije.

2.   Ob upoštevanju odstavka 1 naslednje informacije ne štejejo za zaupne:

(a)

število dovoljenj FLEGT, izdanih v SAR in prejetih v Uniji, ter količina lesa in lesnih proizvodov, izvoženih iz SAR in dobavljenih v Unijo;

(b)

imena in naslovi imetnikov dovoljenj in uvoznikov.

Člen 23

Ozemeljska veljavnost

Ta sporazum se uporablja na ozemlju, na katerem se uporablja Pogodba o delovanju Evropske unije, pod pogoji iz navedene pogodbe na eni strani, in na ozemlju SAR na drugi strani.

Člen 24

Reševanje sporov

1.   Pogodbenici si prizadevata vsak spor glede uporabe ali razlage tega sporazuma rešiti s čimprejšnjimi posvetovanji.

2.   Če spora ni mogoče rešiti s posvetovanji v treh mesecih po datumu prvega zahtevka za posvetovanje, lahko vsaka pogodbenica spor predloži skupnemu odboru za izvajanje Sporazuma, ki si prizadeva za rešitev spora. Odboru se pošljejo vse informacije, potrebne za poglobljeno proučitev zadeve, da se poišče sprejemljiva rešitev. V ta namen je treba proučiti vse možnosti za ohranitev dobrega delovanja tega sporazuma.

3.   Če skupni odbor za izvajanje Sporazuma ne more rešiti spora, lahko pogodbenici:

(a)

skupaj zahtevata pomoč ali posredovanje tretje osebe;

(b)

zahtevata arbitražo. Če spora ni mogoče rešiti v skladu z odstavkom 3(a), lahko vsaka pogodbenica uradno obvesti drugo pogodbenico o imenovanju arbitra; druga pogodbenica nato v 30 koledarskih dneh po imenovanju prvega arbitra imenuje še drugega arbitra. Pogodbenici v dveh mesecih po imenovanju drugega arbitra skupaj imenujeta tretjega arbitra. Arbitražne odločitve se z večino glasov sprejmejo v šestih mesecih po imenovanju tretjega arbitra. Arbitražne odločitve so za pogodbenici zavezujoče in nanje se ni mogoče pritožiti.

4.   Podrobna pravila o arbitraži določi skupni odbor za izvajanje Sporazuma.

Člen 25

Začasna prekinitev

1.   Vsaka pogodbenica lahko začasno prekine izvajanje tega sporazuma. Odločitev o začasni prekinitvi in razlogi zanjo se drugi pogodbenici sporočijo pisno.

2.   Pogoji iz tega sporazuma prenehajo veljati 30 koledarskih dni po takem obvestilu.

3.   Ta sporazum začne spet veljati 30 koledarskih dni, potem ko pogodbenica, ki ga je začasno prekinila, drugo pogodbenico obvesti, da razlogi za začasno prekinitev ne veljajo več.

Člen 26

Spremembe

1.   Pogodbenica, ki želi ta sporazum spremeniti, to predlaga vsaj tri mesece pred naslednjim sestankom skupnega odbora za izvajanje Sporazuma. Ta predlog prouči in v primeru soglasja izda priporočilo. Vsaka pogodbenica priporočilo prouči in ga sprejme v skladu s svojimi postopki, če se z njim strinja.

2.   Vsaka sprememba, ki jo tako odobrita obe pogodbenici, začne veljati prvi dan meseca, ki sledi datumu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da so končani postopki, ki so za to potrebni.

3.   Skupni odbor za izvajanje Sporazuma lahko sprejme spremembe prilog k temu sporazumu.

4.   Uradno obvestilo o kakršni koli spremembi se pošlje skupnima depozitarjema tega sporazuma.

Člen 27

Priloge

Priloge so sestavni del tega sporazuma.

Člen 28

Veljavnost in podaljšanje veljavnosti

Ta sporazum velja za obdobje šestih let, nato se podaljšuje za nadaljnja šestletna obdobja, če nobena od pogodbenic vsaj eno leto pred iztekom tega sporazuma pisno ne obvesti druge pogodbenice, da ga ne bo podaljšala.

Člen 29

Odpoved sporazuma

Ne glede na člen 28 lahko vsaka pogodbenica odstopi od tega sporazuma, tako da uradno obvesti drugo pogodbenico. Sporazum preneha veljati 12 mesecev od datuma prejetja takega obvestila.

Člen 30

Začetek veljavnosti

1.   Ta sporazum začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem se pogodbenici medsebojno pisno uradno obvestita, da so končani postopki, ki so za to potrebni.

2.   Uradno obvestilo se pošlje generalnemu sekretariatu Sveta Evropske unije in uradu ministrskega predsednika SAR, ki sta skupna depozitarja tega sporazuma.

Člen 31

Verodostojna besedila

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno. V primeru različne razlage francosko besedilo prevlada nad besedili v drugih jezikih.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми ноември две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de dos mil once.

V Bruselu dne dvacátého osmého listopadu dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada divdesmit astotajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų lapkričio dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év november havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego listopada roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de novembro de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt noiembrie două mii unsprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho novembra dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega novembra leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundraelva.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Централноафриканската република

Por la República Centroafricana

Za Středoafrickou republiku

For Den Centralafrikanske Republik

Für die Zentralafrikanische Republik

Kesk-Aafrika Vabariigi nimel

Για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

For the Central African Republic

Pour la République centrafricaine

Per la Repubblica centrafricana

Centrālāfrikas Republikas vārdā –

Centrinės Afrikos Respublikos vardu

A Közép-afrikai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Ċentru-Afrikana

Voor de Centraal-Afrikaanse Republiek

W imieniu Republiki Środkowoafrykańskiej

Pela República Centro - Africana

Pentru Republica Centrafricană

Za Stredoafrickú republiku

Za Srednjeafriško republiko

Keski-Afrikan tasavallan puolesta

För Centralafrikanska republiken

Image


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 347, 30.12.2005, str. 1.

(3)  COM(2003) 251 konč., 21.5.2003.

(4)  A/RES 62/98 z dne 31. januarja 2008.

(5)  UL L 302, 19.10.1992, str. 38.

(6)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(7)  UL L 61, 3.3.1997, str. 1.


PRILOGA I

SEZNAM PROIZVODOV IZ PROSTOVOLJNEGA SPORAZUMA O PARTNERSTVU (PSP)

4401

:

Les za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah; iver in podobni drobci, žagovina, lesni odpadki in ostanki, aglomerirani ali neaglomerirani v hlode, brikete, pelete ali podobne oblike.

4403

:

Les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan).

4404

:

Les za obroče; cepljeni koli; koli, planke in drogovi, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini: lesene palice, grobo okleščene, toda ne zvite, upognjene ali drugače obdelane, primerne za izdelavo sprehajalnih palic, dežnikov, ročajev za orodje ali podobnih proizvodov; trakovi in podobno iz lesa.

4406

:

Leseni železniški ali tramvajski pragovi.

4407

:

Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen ali ne, debeline nad 6 mm.

4408

:

Listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem laminiranega lesa), za vezan les ali podoben laminiran les in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali ne, prstasto spojen ali ne, na koncih spojen ali ne, debeline do vključno 6 mm.

4409

:

Les (vključno lamele in frize za parket, nesestavljene), profiliran (pero in utor, utorjen ali podobno obdelan) vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih spojen ali ne.

4410

:

Iverne plošče, usmerjene pramenske plošče (OSB) in podobne plošče (na primer oblatne plošče) iz lesa in drugih lesnih materialov, neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi.

4411

:

Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnih materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi.

4412

:

Vezane lesene plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les.

441400

:

Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala ali podobne predmete.

4415

:

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, sodi in podobna embalaža za pakiranje, iz lesa; koluti (tulci) za kable, iz lesa; palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz lesa; paletne prirobnice iz lesa.

441600

:

Sodi, kadi, vedra in drugi kletarski proizvodi in njihovi deli, iz lesa, vključno z doge.

441700

:

Orodja, jedra za orodje, držaji za orodje in lesene osnove in držala za metle in ščetke; lesena kopita za obutev.

4418

:

Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo, vključno celičaste lesene plošče, sestavljene plošče za oblaganje tal, žagane in klane skodle.

441900

:

Lesena namizna in kuhinjska posoda in pribor.

9403 30

:

Leseno pisarniško pohištvo.

9403 40

:

Leseno kuhinjsko pohištvo.

9403 50

:

Leseno pohištvo za spalnice.

9403 60

:

Drugo leseno pohištvo.


PRILOGA II

OPREDELITEV ZAKONITO PROIZVEDENEGA LESA

Uvod

Ta opredelitev vključuje kontrolni seznam za preverjanje zakonitosti, ki obsega kazalnike, razvrščene po desetih tematskih načelih:

1.

podjetje je zakonito ustanovljeno;

2.

zakonit dostop do gozdnih virov na območju poslovanja;

3.

spoštovanje okoljske zakonodaje;

4.

pravice delavcev, lokalnih in domorodnih skupnosti;

5.

zakonodaja o izkoriščanju gozda;

6.

predelava gozdnih proizvodov;

7.

splošna obdavčitev in obdavčitev na področju gozdarstva;

8.

prevoz in sledljivost gozdnih lesnih proizvodov sta v skladu s predpisi;

9.

upoštevanje pogodbenih klavzul;

10.

odnosi s podizvajalci pri dejavnostih, ki niso proizvodnja lesa.

Različna dovoljenja za sečnjo gozda v SAR, ki jih vključuje ta opredelitev, so:

dovoljenja za sečnjo in ureditev, ki se dodelijo zakonito ustanovljenim družbam v SAR za industrijsko sečnjo v skladu z ureditvenim načrtom,

dovoljenja za sečnjo na območjih za ponovno pogozdovanje, imenovana tudi „nasadi“.

Poleg tega srednjeafriški gozdarski zakonik določa druga dovoljenja za sečnjo gozda:

obrtniška dovoljenja, ki so dovoljenja za površino, manjšo od ali enako 10 ha, določena za dodelitev fizičnim osebam z državljanstvom Srednjeafriške republike ali lokalnim skupnostim,

gozdovi lokalnih skupnosti, katerih največja skupna površina je pet tisoč (5 000) ha ter za katere bosta morala ministrstvo za gozdove in organizirana vaška in/ali domorodna skupnost skleniti sporazum o upravljanju.

Dovoljenja za sečnjo in ureditev (DSU), obrtniška dovoljenja in gozdovi lokalnih skupnosti se dodeljujejo v lesno-proizvodnem gozdu na trajnem gozdnem območju v državni lasti, ki je na jugozahodu države. Nasadi so potencialno v vsej državi.

Od sprejetja novega gozdarskega zakonika, in sicer zakona št. 08.022 z dne 17. oktobra 2008, o gozdarskem zakoniku SAR, je les, ki ga izvaža SAR, pretežno iz dovoljenj DSU. Temu je treba dodati še les iz dovoljenj za sečnjo starih nasadov tikovih dreves.

Zaradi praktičnih težav pri vzpostavitvi sečnje ter spremljanju gozdov lokalnih skupnosti in obrtniških dovoljenjih, se ta dovoljenja v SAR še ne uporabljajo. Leta 2010 ne obstaja dovoljenje v zvezi z gozdovi lokalnih skupnosti ali obrtniškimi dovoljenji.

Zato velja kontrolni seznam za preverjanje zakonitosti, ki se uporablja v okviru tega sporazuma, samo za dovoljenja, ki so zdaj v uporabi, to je dovoljenja DSU in nasade. Opredelitev zakonitosti bo dopolnjena, da bi se upoštevali gozdovi lokalnih skupnosti in obrtniška dovoljenja pod pogoji iz Priloge V, in sicer odstavka 1.2 in 2.1.

Prizadevanja pri pripravi pogajanj o PSP v skladu s pristopom soudeležbe se izraža v spoštovanju vseh sogovornikov pri razpravah. Tako so bili ustanovljeni trije kolegiji akterjev, in sicer javni sektor, zasebni sektor in civilna družba.

Za boljše postopno razumevanje postopka FLEGT in boljše oblikovanje predlogov za pogajanje je bilo posvetovanje o kontrolnem seznamu v dveh ločenih delih, in sicer posvetovanje znotraj posameznega kolegija akterjev in posvetovanje treh združenih kolegijev. Posvetovanje kolegija akterjev je bilo med samimi akterji. Posvetovanje treh združenih kolegijev je omogočalo primerjavo stališč vsakega kolegija z namenom opredelitve nacionalnega stališča, ki je bilo izhodišče za pogajalsko skupino pri pogajanju z Unijo.

Ker se kontrolni seznam za preverjanje zakonitosti uporablja kot operativna podpora za ukrepe, namenjene izdajanju dovoljenj FLEGT, sta SAR in Unija soglašali, da je treba preizkusiti uporabnost in ustreznost osnutka seznama za preverjanje zakonitosti na terenu pred njegovo uvedbo v okviru PSP. Prav v zvezi s tem je European Forest Institut (EFI) med pogajanji imenoval mednarodno organizacijo „The Forest Trust“ za izvajanje preskusa na terenu v sodelovanju s predstavniki Srednjeafriške republike.

Ker se les iz nasadov tikovih dreves zdaj izvaža na trg Unije v obliki hlodov, je treba te proizvode iz nasadov nujno upoštevati na kontrolnem seznamu za preverjanje zakonitosti. Zakonodaja na področju nasadov je manj razvita. Ta kontrolni seznam je bil izdelan na podlagi obstoječih predpisov. Druga besedila za izboljšanje predpisov o nasadih bodo izdelana pozneje. Opredelitev zakonitosti bo zato posodobljena.

Pojasnilo o kazalnikih kontrolnega seznama

Nekateri kazalniki nimajo napotila na predpise. Ti kazalniki so vpisani s pridržkom glede objave in vsebine potrebnega sklicevanja. Zato je sklicevanje, ki ga je treba izdelati, navedeno v Prilogi IX. Predpisi, ki bodo nazadnje sprejeti, bodo lahko spremenili način določanja teh kazalnikov.

Nekateri kazalniki se uporabljajo za vsak tovor, in sicer ne glede na poreklo lesa. Drugi se uporabljajo samo za tovor na podlagi dovoljenja DSU ali tovor na podlagi dovoljenja za sečnjo na pogozdovalnem območju v državni lasti (državni nasadi) ali tovor na podlagi dovoljenja za sečnjo zasebnega območja (nasad skupnosti ali posameznikov). Zadnji stolpec „Zadevna dovoljenja“ natančneje določa, za katera dovoljenja o poreklu tovora se uporablja kazalnik vrstice: vsa, dovoljenja DSU, nasade (ki zajemajo dovoljenja za pogozdovalna območja, imenovana državni nasadi, in zasebna dovoljenja za ponovno pogozdovanje za skupnosti ali posameznike, imenovana zasebni nasadi).

NAČELO 1:   

PODJETJE JE ZAKONITO USTANOVLJENO

Merilo 1.1:

Podjetje je veljavno evidentirano pri pristojnih organih po veljavnem postopku

Kazalnik

Dokazila

Zakon ali drug predpis

Zadevna dovoljenja

Kazalnik 1.1.1:

Evidentiranje pri gospodarskih organih: ministrstvo za trgovino in industrijo

Dokazilo 1.1.1.1:

Ministrska odločba o dovoljenju za sečnjo gozda

Sklep št. 83.083 z dne 31.12.1983 (člena 7 in 8)

Vsa (DSU in nasadi)

Dokazilo 1.1.1.2:

Poklicna izkaznica trgovca

Dekret št. 83.550 z dne 31.12.1983 (členi 1 do 7)

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člen 176)

Kazalnik 1.1.2:

Evidentiranje pri davčni upravi (ministrstvo za finance in proračun, generalni davčni direktorat)

Dokazilo 1.1.2.1:

Veljavna izkaznica davkoplačevalca

Priročnik o registraciji

Vsa

Dokazilo 1.1.2.2:

Poročilo z navedeno identifikacijsko davčno številko (IDŠ)

Splošni davčni zakonik, izdaja 2009 (člen 334)

Odlok št. 004/MEFPCI/DFB/CAB/SGF/DGID o obvezni uporabi IDŠ (člena 1 in 2)

Kazalnik 1.1.3:

Evidentiranje pri nacionalnem zavodu za socialno zavarovanje (NZSZ)

Dokazilo 1.1.3.1:

Potrdilo o registraciji pri nacionalnem zavodu za socialno zavarovanje (NZSZ)

Zakon št. 06.035 z dne 28.12.2006 o zakoniku o socialni varnosti (člen 31)

Vsa

Dekret št. 09.116 z dne 27.4.2009

Kazalnik 1.1.4:

Evidentiranje pri upravi za gozdarstvo po veljavnem postopku za dodeljevanje

Dokazilo 1.1.4.1:

Poročilo komisije za dodeljevanje dovoljenj DSU v pristojnosti ministrstva za gozdove

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člen 31)

DSU

Dokazilo 1.1.4.2:

Poročilo neodvisnega opazovalca v pristojnosti ministrstva za gozdove

Dekret št. 09.118 z dne 28.4.2009 (člen 17(6))

Dokazilo 1.1.4.3:

Dekret o dodelitvi dovoljenja za sečnjo in ureditev

Kazalnik 1.1.5:

Evidentiranje pri pravosodnih organih (ministrstvo za pravosodje, trgovinsko sodišče)

Dokazilo 1.1.5.1:

Poslovni register in register premičninskih kreditov (RPK)

Sklep št. 83.083 z dne 31.12.1983 (člen 12)

Vsa

Dokazilo 1.1.5.2:

Zapisnik o notarskem potrdilu

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člen 93)

Dokazilo 1.1.5.3:

Obvestilo sodnega tajništva trgovinskega sodišča o registrski številki

Kazalnik 1.1.6:

Evidentiranje pri upravi za delo in zaposlovanje (ministrstvo za delo in zaposlovanje, inšpektorat za delo)

Dokazilo 1.1.6.1:

Register delodajalca, ki ga oštevilči in parafira pristojni delovni inšpektor

Zakon št. 09.004 o delovnem zakoniku (člen 331)

Vsa

Kazalnik 1.1.7:

Evidentiranje pri trgovskih zbornicah: zbornica za trgovino in industrijo

Dokazilo 1.1.7.1:

Konzularno potrdilo

Napotilo na Prilogo IX: sklic na pravno podlago še ni narejen.

Vsa

Kazalnik 1.1.8:

Evidentiranje pri agenciji Srednjeafriške republike za poklicno usposabljanje in zaposlovanje (SAPUZ)

Dokazilo 1.1.8.1:

Oštevilčena in vidirana vloga za registracijo delodajalca

Zakon št. 99.008 z dne 19.5.1999 (členi 1 do 7)

Vsa

Merilo 1.2:

Podjetje pravočasno plačuje prispevke

Kazalnik 1.2.1:

Plačevanje prispevkov v NZSZ

Dokazilo 1.2.1.1:

Potrdilo NZSZ ali pobotnica

Izvod potrdil o plačilih prispevkov

Vsa

Kazalnik 1.2.2:

Plačevanje prispevkov ali dajatev v SAPUZ

Dokazilo 1.2.2.1:

Četrtletna izjava o izplačani plači

Dekret št. 00.068 o shemi za plačevanje prispevkov delodajalca v SAPUZ (člena 2 in 4)

Vsa

Dokazilo 1.2.1.2:

Dokazila o plačilu prispevka delodajalca

Merilo 1.3:

Podjetje ni bilo sodno kaznovano oz. niso mu bile naložene upravne sankcije, ki bi določale začasno ali dokončno prekinitev njegove dejavnosti.

Kazalnik 1.3.1:

Poslovanje podjetja ni začasno prekinjeno s sodno odločbo

Dokazilo 1.3.1.1:

Sodni akti sodišč

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člen 209 in člen 204(2))

Vsa

Dokazilo 1.3.1.2:

Register kršitev pri ministrstvu za gozdove

Odlok št. 09.020 z dne 30.4.2009 (člen 92(2) in člen 93)

Kazalnik 1.3.2:

Poslovanje podjetja ni začasno prekinjeno zaradi upravne sankcije

Dokazilo 1.3.2.1:

Register kršitev pri ministrstvu za gozdove

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člen 204(2))

 

Dokazilo 1.3.2.2:

Odlok ministrstva za okolje o začasni prekinitvi

Odlok št. 09 020 z dne 30.4.2009 (člen 92(2) in člen 93)

Zakon št. 07.018 z dne 28.12.2007 o okoljskem zakoniku (člen 114)

Merilo 1.4:

Podjetje upošteva sodno kazen ali upravno sankcijo.

Kazalnik 1.4.1:

Podjetje pravočasno plačuje globe in kazni za ugotovljene kršitve

Dokazilo 1.4.1.1:

Potrdilo o plačilu zneska transakcije ali glob in kazni

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (členi 208 do 233)

Vsa

Zakon št. 07.018 z dne 28.12.2007 o okoljskem zakoniku (členi 114 do 143)

NAČELO 2:   

ZAKONIT DOSTOP DO GOZDNIH VIROV NA OBMOČJU POSLOVANJA

Merilo 2.1:

Podjetje ima potrebna dovoljenja za izkoriščanje gozdnih virov

Kazalnik 2.1.1:

Podjetje je redno in ob upoštevanju rokov, določenih z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi SAR, pred sprejetjem zakona št. 08.022 o gozdarskem zakoniku in po njem, spremljalo vse postopke (obveščanje prebivalstva, obvestilo o razpisu, vloga za izdajo dovoljenja, komisija za dodeljevanje, vključno z neodvisnim opazovalcem) za dodelitev dovoljenj za sečnjo gozda.

Dokazilo 2.1.1.1:

Poročilo komisije za dodeljevanje dovoljenj DSU v pristojnosti ministrstva za gozdove

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člen 31, člena 41 in 48)

DSU

Dokazilo 2.1.1.2:

Poročilo neodvisnega opazovalca v pristojnosti ministrstva za gozdove

Dekret št. 09.118 z dne 28.6.2009 (člen 17(6))

Dokazilo 2.1.1.3:

Dekret o dodelitvi dovoljenja DSU

Odlok št. 019 z dne 5.7.2006 o odobritvi nacionalnih standardov za izdelavo ureditvenih načrtov (zvezek 1)

Dokazilo 2.1.1.4:

Začasni sporazum v treh mesecih po podpisu dekreta

Odlok št. 09.026 z dne 28.7.2009 o odobritvi nacionalnih standardov za izdelavo ureditvenih načrtov (zvezek 2)

Dokazilo 2.1.1.5:

Končni sporazum v treh letih po podpisu začasnega sporazuma

Dekret št. 09.118 (členi 13 do 17)

Kazalnik 2.1.2:

Podjetje plačuje vse stroške, povezane z vsako fazo postopka za dodeljevanje.

Dokazilo 2.1.2.1:

Dokazila o plačilu stroškov spisa

Dekret št. 09.118 z dne 28.4.2009 (člena 22 in 44)

DSU

Dokazilo 2.1.2.2:

Dokazila o plačilu pristojbine za začasno priznanje

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (členi 179 do 189)

Dokazilo 2.1.2.3:

Potrdila o plačilu 3-letne najemnine najpozneje v 15 dneh po obvestilu o dodelitvi (za dovoljenja, dodeljena po letu 2003)

Kazalnik 2.1.3:

Če nasadi pripadajo posamezniku ali skupnosti, imata posameznik ali skupnost potrdilo o lastništvu.

Dokazilo 2.1.3.1:

Izpisek iz zemljiške knjige na ime posameznika ali skupnosti

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku SAR (člen 131)

Zasebni nasadi

Merilo 2.2:

Podjetje ima vsa redna, z zakonom predpisana dovoljenja, ki mu omogočajo izvajanje dejavnosti.

Kazalnik 2.2.1:

Podjetje dokaže z dovoljenjem za letni posek, ki ga redno izdaja uprava za gozdove.

Dokazilo 2.2.1.1:

Obvestilo o odobritvi načrta upravljanja za dovoljenja DSU za končni sporazum.

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (členi 107, 109, 110 in 114)

DSU

Dokazilo 2.2.1.2:

Obvestilo o odobritvi LNO za dovoljenja DSU v končnem sporazumu

Dekret št. 09.118 z dne 28.4.2009 (člen 17(4))

Dokazilo 2.2.1.3:

Začasni koncesijski sporazum, ki ga podpiše pristojni organ

Kazalnik 2.2.2:

Če nasadi pripadajo državi, podjetje dokaže z dovoljenjem ministrstva za gozdove, da lahko izkorišča nasad.

Dokazilo 2.2.2.1:

Soglasje ministrstva za gozdove

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člena 62 in 64)

Nasadi

Dokazilo 2.2.2.2:

Dovoljenje za posek

Odlok št. 09.021 z dne 30.4.2009 (členi 72 do 75)

Dokazilo 2.2.2.3:

Poročilo o poseku

Napotilo na prilogo IX: specifikacija še ni bila izdelana.

Dokazilo 2.2.2.4:

Načrt upravljanja za nasade s površino, večjo od ali enako 50 ha, ki upošteva specifikacije

Kazalnik 2.2.3:

Če nasadi pripadajo posamezniku ali skupnosti, ima gozdarsko podjetje dovoljenja za sečnjo

Dokazilo 2.2.3.1:

Dovoljenje za sečnjo, ki ga ministrstvo izda gozdarskemu podjetju (lastnik ali izvajalec pogodbe)

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku SAR (člen 131)

Zasebni nasadi

Dokazilo 2.2.3.2:

Načrt upravljanja za nasade s površino, večjo od ali enako 50 ha, ki upošteva specifikacije

Napotilo na prilogo IX: specifikacija še ni bila izdelana.

Dokazilo 2.2.3.3:

Po potrebi pogodba med posameznikom ali skupnostjo in gozdarskim podjetjem.

Merilo 2.3:

Podjetje po dodelitvi dovoljenja za sečnjo sodeluje pri obveščanju o tej dodelitvi vseh zainteresiranih strani za upravljanje gozdnih virov na zadevnem območju.

Kazalnik 2.3.1:

Podjetje obvesti lokalno in domorodno prebivalstvo, lokalne skupnosti in vse zainteresirane strani o podpisu začasnega sporazuma in odprtju začasnega območja poseka.

Dokazilo 2.3.1.1:

Zapisniki sestankov o ozaveščanju, ki jih pripravi podjetje in skupaj potrdijo različne zainteresirane strani.

Odlok št. 09.026 z dne 28.7.2009 o odobritvi nacionalnih standardov za izdelavo ureditvenih načrtov (zvezek 2)

DSU

NAČELO 3:   

SPOŠTOVANJE OKOLJSKE ZAKONODAJE

Merilo 3.1:

Podjetje je izvedlo vse študije vpliva ob upoštevanju pravnih zahtev

Kazalnik 3.1.1:

Izvedene so bile študije o vplivih na okolje.

Dokazilo 3.1.1.1:

Poročilo o odobrenih študijah vpliva za vsako proizvodno območje (dovoljenje DSU + žaga (vključno z začasnimi nastanitvenimi objekti))

Zakon št. 07.018 z dne 28.12.2007 o okoljskem zakoniku (člen 87 in člen 93(2))

DSU

Dokazilo 3.1.1.2:

Potrdilo o skladnosti z okoljem, ki ga izda pristojni organ

Napotilo na Prilogo IX: izvedbeni predpisi še niso izdelani.

Merilo 3.2:

Podjetje izvaja ukrepe za ublažitev vplivov na okolje, določene v študijah.

Kazalnik 3.2.1:

Izvajajo se ukrepi iz odobrenih študij vpliva za varstvo virov biotske raznovrstnosti.

Dokazilo 3.2.1.1:

Nadzorna poročila uprave za okolje

Zakon št. 07.018 z dne 28.12.2007 o okoljskem zakoniku (člen 87)

DSU

Napotilo na Prilogo IX: izvedbeni predpisi še niso izdelani.

Merilo 3.3:

Podjetje izvaja ukrepe za varstvo kakovosti okolja na svojem območju v skladu s predpisi

Kazalnik 3.3.1:

Odpadki (kakor so opredeljeni v členu 3 okoljskega zakonika Srednjeafriške republike in v izvedbenih dekretih), ki nastanejo pri dejavnostih podjetja, se obravnavajo v skladu z zakonskimi predpisi.

Dokazilo 3.3.1.1:

Nadzorna poročila uprave za okolje

Zakon št. 07.018 z dne 28.12.2007 o okoljskem zakoniku (členi 3, 19 in 20 ter členi 43 do 45)

DSU

Napotilo na Prilogo IX: izvedbeni predpisi še niso izdelani.

Kazalnik 3.3.2:

Upoštevajo se pravne določbe v zvezi z onesnaževanjem voda in zraka.

Dokazilo 3.3.2.1:

Poročila uprave za okolje o pregledih okolja

Zakon št. 07.018 z dne 28.12.2007 o okoljskem zakoniku (člena 15 in 102, člen 106(2))

DSU

Napotilo na Prilogo IX: izvedbeni predpisi še niso izdelani.

NAČELO 4:   

PRAVICE DELAVCEV, LOKALNIH IN DOMORODNIH SKUPNOSTI

Merilo 4.1:

Podjetje sodeluje pri obveščanju in usposabljanju delavcev ter v celoti spoštuje njihove poklicne pravice

Kazalnik 4.1.1:

V podjetju je zagotovljena svobodna sindikalna dejavnost.

Dokazilo 4.1.1.1:

Informativno gradivo o zagotavljanju svobode sindikalne dejavnosti, ki ga vidira pristojni organ in se javno izobesi

Zakon št. 09.004 z dne 29.1.2009 o delovnem zakoniku (členi 12, 17, 18, 30, 31, 33)

Vsa

Dokazilo 4.1.1.2:

Izobešeni zapisniki sindikalnih sestankov (če so zaposleni člani sindikatov)

Kazalnik 4.1.2:

Predstavniki delavcev, izvoljeni v skladu z veljavno zakonodajo, imajo potrebno znanje za izvajanje svojih nalog.

Dokazilo 4.1.2.1:

Zapisnik generalne skupščine, izvoljene iz predstavnikov delavcev, ki ga vidira pristojni delovni inšpektor

Zakon št. 09.004 z dne 29.1.2009 o delovnem zakoniku (členi 58, 60, 67)

Vsa

Dokazilo 4.1.2.2:

Potrdila o usposobljenosti, ki jih vidira pristojni delovni inšpektor

Kazalnik 4.1.3:

Zaposleni v podjetju so seznanjeni z dokumentacijo v zvezi z delavskimi pravicami.

Dokazilo 4.1.3.1:

Izobešeno informativno gradivo

Zakon št. 09.004 z dne 29.1.2009 o delovnem zakoniku (člena 63 in 129)

Vsa

Dokazilo 4.1.3.2:

Zapisniki sestankov med predstavniki delavcev in zaposlenimi

Kolektivna pogodba za izkoriščanje gozdov v Srednjeafriški republiki (člen 10(4))

Dokazilo 4.1.3.3:

Izobešen notranji pravilnik

Merilo 42:

Podjetje spoštuje pravice delavcev, kakor so opredeljene v veljavnih predpisih.

Kazalnik 4.2.1:

Odnosi med podjetjem in zaposlenimi so uradno zapisani v skladu z zakonskimi določbami.

Dokazilo 4.2.1.1:

Izvod kolektivne pogodbe, ki ga imajo gozdarsko podjetje in predstavniki delavcev

Zakon št. 09.004 o delovnem zakoniku (členi 197 do 201 in člen 331)

Vsa

Dokazilo 4.2.1.2:

Register delodajalca, ki ga oštevilči in parafira pristojni delovni inšpektor

Kazalnik 4.2.2:

Delavci podjetja so plačani v skladu z veljavnimi predpisi za svoj sektor dejavnosti in brez diskriminacije.

Dokazilo 4.2.2.1:

Plačilne liste in stanje plač

Zakon št. 09.004 o delovnem zakoniku (členi 221 do 230 in členi 94 do 99)

Vsa

Dokazilo 4.2.2.2:

Pogodba o delovnem razmerju, ki so jo podpisale vse pogodbenice

Kolektivna pogodba za sečnjo gozdov

Kazalnik 4.2.3:

Pogoji glede zdravja in varnosti pri delu so v skladu z veljavno zakonodajo.

Dokazilo 4.2.3.1:

Zapisniki sestankov odbora za zdravje in varnost pri delu

Zakon št. 09.004 o delovnem zakoniku (členi 82 do 87)

Vsa

Dokazilo 4.2.3.2:

Seznam dotacij za sanitetni material in varnost delavcev

Odlok 005/MFPESSFP/CAB/DGTEFP z dne 11.7.2004 o ustanovitvi in delovanju odborov za zdravje in varnost pri delu v Srednjeafriški republiki (členi 1 do 3, členi 9 do 17)

Kolektivne pogodbe za sečnjo gozdov

Mednarodni urad za delo, sporazum C155 o varnosti in zdravju delavcev, 1981 (člen 12, pododstavka (a) in (b), člen 16), ki ga je Srednjeafriška republika ratificirala 5.6.2006)

Kazalnik 4.2.4:

Urnik dela v podjetju je v skladu s pravnimi določbami.

Dokazilo 4.2.4.1:

Sistem zapisovanja prisotnosti delavcev

Zakon št. 09.004 o delovnem zakoniku (členi 247 do 251)

Vsa

Dokazilo 4.2.4.2:

Kartice za zapisovanje prisotnosti delavcev na delu

Dokazilo 4.2.4.3:

Izobešena obvestila službe, ki jih pripravi podjetje

Dokazilo 4.2.4.4:

Plačilna lista

Kazalnik 4.2.5:

Pri zaposlovanju delavcev se upoštevajo pogoji glede starosti, ki jih določata nacionalna zakonodaja in Mednarodna organizacija dela (MOD).

Dokazilo 4.2.5.1:

Pogodbe o delovnem razmerju, ki jih podpišejo vse pogodbenice

Zakon št. 09.004 o delovnem zakoniku (členi 247 do 249 in člen 97)

Vsa

Kolektivne pogodbe za sečnjo gozdov

Merilo 4.3:

Podjetje spoštuje pravice lokalnega in domorodnega prebivalstva.

Kazalnik 4.3.1:

Podjetje priznava in spoštuje običajne pravice lokalnega in domorodnega prebivalstva do dostopa do koncesij za sečnjo gozdov in njihove uporabe.

Dokazilo 4.3.1.1:

Ureditveni načrt, ki ga odobri pristojni organ (zlasti socialno-ekonomsko poročilo)

Odlok št. 0.19 z dne 5.7.2006 o odobritvi nacionalnih standardov za izdelavo ureditvenih načrtov (zvezek 1)

DSU

Dokazilo 4.3.1.2:

Začasni sporazum, ki ga podpiše pristojni organ (dovoljenje DSU za začasni sporazum)

Odlok št. 09.026 z dne 28.7.2009 o odobritvi nacionalnih standardov za izdelavo ureditvenih načrtov (zvezek 2)

Dokazilo 4.3.1.3:

Ugotovitveno poročilo gozdarske uprave, ki ga vidirajo pogodbenice

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (členi 14 do 22, člen 107)

Dekret št. 09.118 z dne 28.4.2009 (člen 17 (4) in (5))

Kazalnik 4.3.2:

Če podjetje uniči imetje, ki pripada lokalnemu in domorodnemu prebivalstvu, je zahtevana odškodnina v skladu z veljavnimi predpisi

Dokazilo 4.3.2.1:

Zapisnik o ugotovitvi, ki ga preberejo in odobrijo pogodbenice

Odlok št. 005/ministrstvo za razvoj podeželja z dne 9.7.1973

DSU

Dokazilo 4.3.2.2:

Dokazila o odškodnini

NAČELO 5:   

ZAKONODAJA O SEČNJI GOZDOV

Merilo 5.1:

Podjetje je PO dodelitvi dovoljenja za sečnjo sodelovalo pri obveščanju vseh zainteresiranih strani za upravljanje gozdnih virov o dodelitvi svojega dovoljenja za sečnjo na zadevnem območju.

Kazalnik 5.1.1:

Lokalno prebivalstvo, lokalne skupnosti, nevladne organizacije (NVO), decentralizirane strukture države in drugi partnerji za razvoj, ki se zanimajo za upravljanje gozdnih virov na zadevnem območju, so obveščeni o dodelitvi dovoljenja DSU.

Dokazilo 5.1.1.1:

Poročila sestankov o ozaveščanju, ki jih pripravi podjetje in skupaj potrdijo različne zainteresirane strani.

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člen 14)

DSU

Odlok št. 09.026 z dne 28.7.2009 o odobritvi nacionalnih standardov za izdelavo ureditvenih načrtov (zvezek 2).

Merilo 5.2:

Spoštuje se začasni sporazum.

Kazalnik 5.2.1:

Podjetje spoštuje določbe začasnega sporazuma za obdobje veljavnosti (tri leta).

Dokazilo 5.2.1.1:

Nadzorno poročilo uprave

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člena 102 in 107)

DSU

Začasni sporazum o ureditvi

Odlok št. 0.19 z dne 5.7.2006 o odobritvi nacionalnih standardov za izdelavo ureditvenih načrtov (zvezek 1)

Merilo 5.3:

Ureditveni načrt je zasnovan in se uporablja v skladu z regulativnimi standardi.

Kazalnik 5.3.1:

Študije pred ureditvijo so bile izvedene v skladu s standardi, ki jih je določila gozdarska uprava.

Dokazilo 5.3.1.1:

Poročila o ureditvenih popisih

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (členi 102 do 105 in člen 107)

DSU

Dokazilo 5.3.1.2:

Poročilo o socialno-ekonomski študiji

Začasni sporazum o ureditvi in sečnji

Kazalnik 5.3.2:

Ureditveni načrt je bil uresničen v skladu s standardi, ki jih je določila gozdarska uprava.

Dokazilo 5.3.2.1:

Končni sporazum o ureditvi in sečnji

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člen 103)

DSU

Odlok št. 0.19 z dne 5.7.2006 o odobritvi nacionalnih standardov za izdelavo ureditvenih načrtov (zvezek 1)

Odlok št. 09.026 z dne 28.7.2009 o odobritvi nacionalnih standardov za izdelavo ureditvenih načrtov (zvezek 2)

Kazalnik 5.3.3:

Načrt upravljanja je v skladu s standardi

Dokazilo 5.3.3.1:

Dopis o uradni odobritvi načrta upravljanja

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (členi 94, 103 in 114)

DSU

Odlok št. 0.19 z dne 5.7.2006 o odobritvi nacionalnih standardov za izdelavo ureditvenih načrtov (zvezek 1)

Odlok št. 09.026 z dne 28.7.2009 o odobritvi nacionalnih standardov za izdelavo ureditvenih načrtov (zvezek 2)

Kazalnik 5.3.4:

Letni načrt za obratovanje, vključno s kartami, je v skladu s standardi.

Dokazilo 5.3.4.1:

Dopis o vložitvi letnega načrta za obratovanje (LNO) kabinetu ministra za gozdove

Odlok št. 0.19 z dne 5.7.2006 o odobritvi nacionalnih standardov za izdelavo ureditvenih načrtov (zvezek 1)

DSU

Dokazilo 5.3.4.2:

Dopis o uradni odobritvi LNO

Odlok št. 09.026 z dne 28.7.2009 o odobritvi nacionalnih standardov za izdelavo ureditvenih načrtov (zvezek 2)

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (členi 94, 103 in 114)

Kazalnik 5.3.5:

Nasad ali območje za pogozdovanje površine, večje od ali enake 50 ha, ima načrt upravljanja v skladu z veljavnimi predpisi.

Dokazilo 5.3.5.1:

Načrt upravljanja za nasade s površino, večjo od ali enako 50 ha, ki upošteva specifikacije

Člen 64 zakona št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku SAR

Nasadi

Dokazilo 5.3.5.2:

Dopis o uradni odobritvi načrta upravljanja

Členi 72 do 75 odloka št. 09.021 z dne 30.4.2009

Napotilo na prilogo IX: specifikacija še ni bila izdelana.

Merilo 5.4:

Podjetje je jasno opredelilo in spoštuje meje v zvezi z različnimi podrazdelitvami gozda.

Kazalnik 5.4.1:

Meje letnega območja poseka (LOP) ali začasnih območij poseka, določene na kartah, se označujejo in redno vzdržujejo v skladu s predpisi.

Dokazilo 5.4.1.1:

Nadzorna poročila gozdarske uprave o pregledih

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člen 105)

DSU

Odlok št. 09.026 z dne 28.7.2009 o odobritvi nacionalnih standardov za izdelavo ureditvenih načrtov (zvezek 2)

Merilo 5.5:

Podjetje gradi vozne poti ob upoštevanju veljavnih zakonskih določb.

Kazalnik 5.5.1:

Cestno omrežje se načrtuje in gradi v skladu z veljavnimi predpisi.

Dokazilo 5.5.1.1:

Letni načrt za obratovanje, ki ga odobri gozdarska uprava

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (členi 94, 103 in 114)

DSU

Dokazilo 5.5.1.2:

Načrt cestnega omrežja za začasno območje poseka

Začasni koncesijski sporazum

Dokazilo 5.5.1.3:

Upravno dovoljenje za odprtje dostopnih poti (po potrebi dostopne poti zunaj meja LOP)

Končni sporazum

Dokazilo 5.5.1.4:

Nadzorna poročila gozdarske uprave o pregledih

Dokazilo 5.5.1.5:

Dovoljenje za odprtje drč za LOP

Merilo 5.6:

Podjetje izbira drevesa za posek v skladu s predpisi iz gozdarskega zakonika, Ureditvenega načrta ali letnega načrta za obratovanje (PAO)

Kazalnik 5.6.1:

Najmanjši premeri za ureditev (NPU) za končne sporazume ali najmanjši upravni premeri za sečnjo (NUP) za začasne sporazume se spoštujejo med postopki sečnje.

Dokazilo 5.6.1.1:

Dnevniki z delovišč

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člen 105)

DSU

Dokazilo 5.6.1.2:

Nadzorna poročila o pregledih

Končni koncesijski sporazum

Začasni koncesijski sporazum

Kazalnik 5.6.2:

Drevesne vrste, ki se sekajo, so dovoljene v ureditvenem načrtu, LNO, odloku o uporabi gozdarskega zakonika ali gozdarskem zakoniku.

Dokazilo 5.6.2.1:

Ureditveni načrt

Odlok št. 09.021 z dne 30.4.2009 (člen 53)

DSU

Dokazilo 5.6.2.2:

Dnevniki z delovišč

Končni sporazum

Dokazilo 5.6.2.3:

„Gibanje lesa“

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člena 186 in 190)

Dokazilo 5.6.2.4:

Posebno dovoljenje za nedovoljene drevesne vrste

Merilo 5.7:

Podjetje spoštuje vse določbe gozdarskega zakonika o nepospravljenih odpadkih pri sečnji gozda.

Kazalnik 5.7.1:

Les v gozdu je posekan in nepospravljen v skladu z veljavnimi predpisi.

Dokazilo 5.7.1.1:

Dnevniki z delovišč

Končni koncesijski sporazum

DSU

Dokazilo 5.7.1.2:

Zapisnik o ugotovitvi nepospravljenega lesa gozdarske uprave

Začasni koncesijski sporazum

Dokazilo 5.7.1.3:

Nadzorna poročila gozdarske uprave

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (členi 201, 202 in 204)

NAČELO 6:   

PREDELAVA GOZDNIH PROIZVODOV

Merilo 6.1:

Podjetje vzpostavi najmanj eno predelovalno enoto v skladu z določbami gozdarskega zakonika.

Kazalnik 6.1.1:

Podjetje ima najmanj eno predelovalno enoto v skladu z zakonskimi določbami tri leta po dodelitvi dovoljenja DSU.

Dokazilo 6.1.1.1:

Dovoljenje za predelovalno enoto

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člen 39)

DSU

Začasni koncesijski sporazum o ureditvi

Kazalnik 6.1.2:

Podjetje ima dokazila o upoštevanju najmanjše letne kvote za predelavo (70 %), ki jo določi država.

Dokazilo 6.1.2.1:

„Gibanje lesa“ ali statistični letopisi

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člen 44)

 

Merilo 6.2:

Podjetje se prepriča o zakonitosti kupljenega lesa ali lesnih proizvodov tudi iz uvoza.

Kazalnik 6.2.1:

Hlodi in lesni proizvodi, uvoženi za predelavo, so evidentirani v skladu z zakonskimi določbami.

Dokazilo 6.2.1.1:

Uvozna deklaracija

Sklicevanje še ni narejeno: napotilo na Prilogo IX

DSU

Dokazilo 6.2.1.2:

„Gibanje lesa“

Kazalnik 6.2.2:

Poreklo kupljenih hlodov in lesnih proizvodov za predelavo, vključno z uvoženimi, je poznan in zakonit.

Dokazilo 6.2.2.1:

Dovoljenje FLEGT države porekla, ki je priloženo uvoženim proizvodom

Sklicevanje še ni narejeno: napotilo na Prilogo IX

DSU

Dokazilo 6.2.2.2:

Potrdilo o trajnostnem upravljanju ali potrdilo o zakonitem poreklu

NAČELO 7:   

SPLOŠNA OBDAVČITEV IN OBDAVČITEV NA PODROČJU GOZDARSTVA

Merilo 7.1:

Podjetje oddaja davčne napovedi na področju gozdarstva v skladu z dejansko dejavnostjo.

Kazalnik 7.1.1:

Deklaracija o proizvodnji lesa mora biti v skladu z zakonskimi določbami gozdarskega zakonika

Dokazilo 7.1.1.1:

„Gibanje lesa“

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člen 190)

Vsa

Kazalnik 7.1.2:

Deklaracija o predelavi lesa je v skladu z „gibanjem lesa“.

Dokazilo 7.1.2.1:

„Gibanje lesa“

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člen 190)

Vsa

Kazalnik 7.1.3:

Deklaracije o trženju lesa in izvozu proizvodov so v skladu z zakonskimi določbami.

Dokazilo 7.1.3.1:

„Gibanje lesa“

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člen 190)

Vsa

Dokazilo 7.1.3.2:

Carinske deklaracije

Finančni zakon za vsako proračunsko leto

Dokazilo 7.1.3.3:

Izvozna deklaracija (ID)

Dekret št. 86.328 z dne 20.11.1986 (člen 2)

Kazalnik 7.1.4:

Davčno-carinske deklaracije so v skladu z zakonskimi določbami.

Dokazilo 7.1.4.1:

Potrdilo o plačilu dovoljenja

Finančni zakon za vsako proračunsko leto

Vsa

Dokazilo 7.1.4.2:

Potrdilo o plačilu NPD (najmanjši pavšalni davek)

Splošni davčni zakonik (členi 120, 125, 140, 204, 247, 248 in 257)

Dokazilo 7.1.4.3:

Potrdilo o plačilu DDPO/DD (davka na dohodek pravnih oseb/davek na dohodek)

Dokazilo 7.1.4.4:

Potrdilo o plačilu davka na dodano vrednost (DDV)

Merilo 7.2:

Podjetje redno plačuje vse potrebne davke.

Kazalnik 7.2.1:

Vsi davki in pristojbine na področju gozdarstva so plačani v predpisanih rokih.

Dokazilo 7.2.1.1:

Potrdila o plačilu davka na najemnino

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (členi 179 do 193)

DSU

Dokazilo 7.2.1.2:

Potrdila o plačilu davka na sečnjo

Finančni zakon za vsako proračunsko leto

Vsa

Dokazilo 7.2.1.3:

Potrdila o plačilu davka na ponovno pogozdovanje

Vsa

Dokazilo 7.2.1.4:

Obvestilo o določitvi izjemnih ukrepov v zvezi s plačevanjem davkov in pristojbin podjetja

Vsa

Kazalnik 7.2.2:

Vse pristojbine in davki, povezani z izvozom lesa, se plačujejo pravočasno.

Dokazilo 7.2.2.1:

Potrdilo o plačilu PI (pravic do izstopa)

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člen 198)

Vsa

Dokazilo 7.2.2.2:

Potrdilo o plačilu NPD (najmanjšega pavšalnega davka)

Finančni zakon za vsako proračunsko leto

Dokazilo 7.2.2.3:

Potrdilo o plačilu POFIO (pristojbine za opremo finančnega ministrstva z informacijskimi orodji)

Akt št. 1/92-UDEAC-CD-SE1

Člena 12 in 22 carinskega zakonika Ekonomske in monetarne skupnosti centralne Afrike (CEMAC)

Akt št. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1

Akt št. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1

Akt št. 16/96-UDEAC-556-CD-57

Akt št. 5/89-UDEAC-491

Kazalnik 7.2.3:

Plačani so vse pristojbine in davki, povezani z uvozom uporabljane opreme v podjetju.

Dokazilo 7.2.3.1:

Potrdila o plačilu CU (carine na uvoz)

Finančni zakon za vsako proračunsko leto

Vsa

Dokazilo 7.2.3.2:

Potrdilo o plačilu davka na dodano vrednost (DDV)

Akt št. 1/92-UDEAC-CD-SE1

Dokazilo 7.2.3.3:

Potrdila o plačilu DSV (davek Skupnosti na vključitev)

Člena 12 in 22 carinskega zakonika Ekonomske in monetarne skupnosti centralne Afrike (CEMAC)

Dokazilo 7.2.3.4:

Potrdila o plačilu PSV (prispevek Skupnosti na vključitev)

Akt št. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1

Dokazilo 7.2.3.5:

Potrdilo o plačilu POFIO (pristojbine za opremo finančnega ministrstva z informacijskimi orodji)

Akt št. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1

Dokazilo 7.2.3.6:

Potrdila o plačilu OHADE (pristojbina za OHADO)

Akt št. 16/96-UDEAC-556-CD-57

Dokazilo 7.2.3.7:

Potrdila o plačilu za CMF (pristojbina za COMIFAC)

Akt št. 5/89-UDEAC-491

Kazalnik 7.2.4:

Podjetje je preneslo protivrednost proizvodov "free on truck" (FOT), prijavljenih za izvoz zunaj CEMAC v lokalno banko v 30 dneh po roku, določenim s pogodbo.

Dokazilo 7.2.4.1:

Potrdilo o sedežu bančnega računa

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člen 200)

Vsa

Dokazilo 7.2.4.2:

Dokument o prenosu sredstev

NAČELO 8:   

PREVOZ IN SLEDLJIVOST GOZDNIH LESNIH PROIZVODOV STA V SKLADU S PREDPISI

Merilo 8.1:

Podjetje ima lahko lastna prevozna sredstva.

Kazalnik 8.1.1:

Tovornjaki in druga transportna sredstva gozdnih proizvodov so pravilno evidentirani in registrirani.

Dokazilo 8.1.1.1:

Prometno dovoljenje

Dekret št 88.151 z dne 25.4.1988 (člen R138, člen R138(1) in člen R134(4))

Zakonik o zavarovanju Konference afriških držav za zavarovalne trge (KADZT) (člen 200)

Splošni davčni zakonik (izdaja 2009) (člen 204)

Vsa

Dokazilo 8.1.1.2:

Tehnična specifikacija

Dokazilo 8.1.1.3:

Zavarovanje

Dokazilo 8.1.1.4:

Prevozno dovoljenje

V primeru prevoza gozdnih proizvodov za izvoz obstaja dodatno sklicevanje: dekret št. 90.043 iz maja 1990 o ureditvi cestnega prometa v SAR

Dokazilo 8.1.1.5:

Dovoljenje prevoznika

Kazalnik 8.1.2:

Prevozni dokumenti za les in njegove proizvode za izvoz so v skladu z veljavnimi predpisi.

Dokazilo 8.1.2.1:

Tovorni list

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člen 93)

Vsa

Dokazilo 8.1.2.2:

Odpremnica s priloženimi: specifikacijami, D15, izvozno deklaracijo, računom, potrdilom o poreklu

Carinski zakonik CEMAC (člena 133 in 134)

Kazalnik 8.1.3:

Podjetje uresničuje ukrepe za izvajanje prepovedi prevoza oseb.

Dokazilo 8.1.3.1:

Notranji pravilnik podjetja

Dekret št. 90.043 z maja 1990 o ureditvi cestnega prometa v SAR

Vsa

Dokazilo 8.1.3.2:

Obvestilo službe

Merilo 8.2:

Podjetje označuje podrta drevesa za njihovo spremljanje in sledljivost v skladu z metodami iz zakonodaje na področju gozdov.

Kazalnik 8.2.1:

Hlodi in štori podrtih dreves se odkažejo in so označeni v skladu s pravnimi zahtevami.

Dokazilo 8.2.1.1:

Nadzorno poročilo gozdarske uprave o pregledih

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člena 93 in 96)

Vsa

Kazalnik 8.2.2:

V gozdnih conah se leseni hlodi odkažejo in so označeni v skladu z veljavnimi predpisi.

Dokazilo 8.2.2.1:

Nadzorno poročilo gozdarske uprave o pregledih

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člena 93 in 96)

Vsa

Medministrski odlok št. 82 z dne 13.2.2004

Kazalnik 8.2.3:

Prevozni dokumenti za hlode se izpolnijo pred izstopom z delovišča.

Dokazilo 8.2.3.1:

Tovorni list (imenovan tudi spremnica za dobavo ali spremnica za odvoz)

Napotilo na Prilogo IX: sklic za nacionalni sistem sledljivosti še ni narejen.

Vsa

Kazalnik 8.2.4:

Prevozni dokumenti za hlode in pakete se izpolnijo pred izstopom iz prostorov za hlode in obrata.

Dokazilo 8.2.4.1:

Tovorni list (imenovan tudi spremnica za dobavo ali spremnica za odvoz)

Medministrski odlok št. 82 z dne 13.2.2004

Vsa

NAČELO 9:   

SPOŠTOVANJE POGODBENIH KLAVZUL

Merilo 9.1:

Podjetje spoštuje formalne zaveze, ki jih je sprejelo v načrtu upravljanja (NU), letnem načrtu za obratovanje (LNO) in/ali v začasnem sporazumu za večji prispevek k lokalnemu razvoju.

Kazalnik 9.1.1:

Podjetje redno plačuje sorazmerne zneske, namenjene za proračun občin.

Dokazilo 9.1.1.1:

Potrdilo o plačilu nalogov za izterjavo

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (členi 177 do 192)

DSU

Dokazilo 9.1.1.2:

Upravno dovoljenje za postopno plačevanje davkov

Kazalnik 9.1.2:

Izvajajo se socialne dejavnosti, ki jih načrtuje podjetje v LNO in NU ali v začasnih sporazumih.

Dokazilo 9.1.2.1:

LNO, ki ga potrdi gozdarska uprava (vsak LNO vsebuje opis socialnih dejavnosti v preteklem letu)

Sklicevanje še ni narejeno: odlok o potrditvi standardov za gospodarjenje z gozdovi v pripravi, sklicevanje na Prilogo IX

DSU

Dokazilo 9.1.2.2:

Začasni sporazum, ki ga podpišeta podjetje in ministrstvo za gozdove

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člena 50 in 51)

Merilo 9.2:

Podjetje spoštuje dodatne zaveze, sprejete z gozdno upravo, o ohranitvi biotske raznolikosti v svoji koncesiji.

Kazalnik 9.2.1:

Spoštujejo se zaveze, ki jih je podjetje sprejelo v NU, specifikacijah, LNO ali začasnem sporazumu, za prispevek k boju proti nezakonitemu lovu in nezakoniti sečnji gozda na svojem območju dejavnosti.

Dokazilo 9.2.1.1:

Nadzorna poročila gozdarske uprave o delovišču

Sklicevanje še ni narejeno: odlok o potrditvi standardov za gospodarjenje z gozdovi v pripravi, sklicevanje na Prilogo IX

DSU

Dokazilo 9.2.1.2:

Poročila podjetja o ukrepih za obveščanje, izobraževanje in ozaveščanje

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.2008 o gozdarskem zakoniku (člen 90)

Dokazilo 9.2.1.3:

Letni načrt za obratovanje, ki ga potrdi gozdarska uprava

Zakonik o zaščiti živalskih vrst

Dokazilo 9.2.1.4:

Notranji pravilnik

Sklep št. 84.045 z dne 27.7.1984 (členi 34, 111 in 112)

NAČELO 10:   

ODNOSI S PODIZVAJALCI PRI DEJAVNOSTIH, KI NISO PROIZVODNJA LESA

Merilo 10.1:

Podjetje (in pri zasebnih nasadih posameznik ali skupnost) zagotavlja, da vsi podizvajalci delujejo zakonito.

Kazalnik 10.1.1:

Podjetje (in pri zasebnih nasadih posameznik ali skupnost) zagotavlja, da imajo vsi podizvajalci in dobavitelji dovoljenje za izvajanje dejavnosti.

Dokazilo 10.1.1.1:

Veljavna odobritev za opravljanje dejavnosti

Zakonik o evidentiranju žigov in skrbništva (člena 2 in 13)

Vsa

Dokazilo 10.1.1.2:

Evidentirane podizvajalske pogodbe

Merilo 10.2:

Podjetje izpolnjuje obveznosti do svojih pogodbenikov.

Kazalnik 10.2.1:

Podjetje (in pri zasebnih nasadih posameznik ali skupnost) plačuje dajatve, določene v pogodbi.

Dokazilo 10.2.1.1:

Računi

Civilni zakonik (člen 1101 in naslednji)

Vsa

Dokazilo 10.2.1.2:

Dokazilo o nakazilu ali ček ali potrdilo o plačilu računov

Seznam zakonov, glavnih predpisov ter regionalnih in mednarodnih sporazumov, ki se upoštevajo pri ugotavljanju zakonitosti lesa

Besedila v tem enotnem kontrolnem seznamu so:

sklepi (83.083 z dne 31.12.1983; 84.045 z dne 27.7.1984),

Zakon št. 08.022 z dne 17.10.08 o gozdarskem zakoniku Srednjeafriške republike in različni izvedbeni predpisi: dekreti, odloki, odločbe in obvestila služb,

Zakon št. 07.018 z dne 28.12.2007 o okoljskem zakoniku,

Zakon št. 09.004 o delovnem zakoniku,

Zakon o civilnem zakoniku SAR,

Zakon o splošnem davčnem zakoniku (vključno z zakonom o zakoniku o evidentiranju žigov in skrbništva),

finančni zakon za vsako proračunsko leto,

Zakon št. 06.035 z dne 28.12.2006 o zakoniku o socialni varnosti,

Zakon št. 99.008 z dne 19.5.1999,

Zakonik o zavarovanju KADZT,

Carinski zakonik Ekonomske in monetarne skupnosti centralne Afrike (CEMAC), akti o carinskem zakoniku CEMAC:

Akt št. 1/92-UDEAC-CD-SE1,

Akt št. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1,

Akt št. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1,

Akt št. 16/96-UDEAC-556-CD-57,

Akt št. 5/89-UDEAC-491,

sporazumi (kolektivna pogodba za sečnjo gozdov v SAR, mednarodni urad za delo, sporazum C155, 1981, o zdravju in varnosti delavcev, končni sporazum o sečnji in ureditvi, začasni za sečnjo in ureditev),

Zakonik o zaščiti živalskih vrst, sklep št. 84.045 z dne 27.7.1984,

Zakonik o evidentiranju žigov in skrbništva,

Civilni zakonik,

dekreti:

Dekret št. 83.550 z dne 31.12.1983,

Dekret št. 09.116 z dne 27.4.2009,

Dekret št. 09.118 z dne 28.4.2009,

Dekret št. 00.068,

Dekret št. 88151 z dne 25.4.1988,

Dekret št. 90.043 iz maja 1990 o ureditvi cestnega prometa,

Dekret št. 86.328 z dne 20.11.1986,

ministrski in medministrski odloki:

Odlok št. 004/MEFPCI/DFB/CAB/SGS/DGID,

Odlok št. 09.020 z dne 30.4.2009,

Odlok št. 019 z dne 5.7.2006 o odobritvi nacionalnih standardov za izdelavo ureditvenih načrtov (zvezek 1),

Odlok št. 09.021 z dne 30.4.2009,

Odlok št. 005/MFPSSSFP/CAB/DGTEFP z dne 11.7.2004,

Medministrski odlok št. 82 z dne 13.2.2004,

Odlok št. 005/ministrstvo za razvoj podeželja z dne 9.7.1973,

Odlok št. 09.026 z dne 28.7.2009 o odobritvi nacionalnih standardov za izdelavo ureditvenih načrtov (zvezek 2),

Medministrski odlok št. 82 z dne 13.2.2004,

Priročnik o registraciji.


PRILOGA III

Pogoji, ki urejajo sprostitev v prosti promet v Uniji lesa in lesnih proizvodov, izvoženih iz partnerskih držav in z dovoljenjem FLEGT

SPLOŠNI OKVIR

Uredba (ES) št. 2173/2005 in Uredba (ES) št. 1024/2008 (1) z dne 17. oktobra 2008 podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005, določata pogoje za vstop lesa in lesnih proizvodov, za katere je bilo izdano dovoljenje FLEGT in ki izvirajo iz SAR, na trg Unije. Postopki iz teh uredb določajo morebitno prilagoditev nacionalnim pogojem držav članic, zlasti možnost, da so organi, pristojni za priznavanje dovoljenj FLEGT ob vstopu na trg Unije, lahko carinski organi ali drugi upravni organi. V opisu postopka sta zato določeni dve fazi preverjanja: (1) dokumentacijski pregled dovoljenja in (2) preverjanje skladnosti dejanskega stanja pošiljke z ustreznim dovoljenjem.

Namen tega postopka, ki se izvaja v Evropski uniji, je okrepiti nadzor, uveden v SAR, in preveriti, ali dovoljenja FLEGT, predložena ob vstopu v Unijo, ustrezajo dovoljenjem, ki jih je veljavno izdal in evidentiral organ SAR za izdajanje dovoljenj, ter veljajo za pošiljke, kot so jih navedli organi SAR. Naloga pristojnih organov ni, da dodatno nadzorujejo sistem SAR za preverjanje zakonitosti in veljavnosti dodeljevanja dovoljenj, saj ta vprašanja po potrebi obravnava skupni odbor za izvajanje Sporazuma.

Člen 1

Obravnavanje dovoljenj

1.   Dovoljenje FLEGT (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) se predloži pristojnim organom države članice, v kateri je pošiljka (2), za katero je izdano dovoljenje, deklarirana za sprostitev v prosti promet (3).

2.   Takoj ko se dovoljenje odobri, pristojni organi iz odstavka 1 o tem obvestijo carinske organe v skladu z veljavnimi nacionalnimi postopki.

Člen 2

Dokumentacijski pregled dovoljenj

1.   Dovoljenja v papirni obliki ustrezajo vzorcu dovoljenja, opisanega v Prilogi IV.

2.   Dovoljenje ni veljavno, če je predloženo po poteku roka veljavnosti.

3.   Kakršen koli izbris ali sprememba na dovoljenju se prizna samo, če je tak izbris ali spremembo potrdil organ za izdajanje dovoljenj.

4.   Podaljšanje veljavnosti dovoljenja se prizna samo, če je podaljšanje potrdil organ za izdajanje dovoljenj.

5.   Dvojnik ali nadomestni dokument se prizna samo, če ga je izdal in potrdil organ za izdajanje dovoljenj.

Člen 3

Zahteva po dodatnih informacijah

1.   Pristojni organi lahko v primeru dvoma o veljavnosti dovoljenja, dvojnika ali nadomestnega dokumenta od organa za izdajanje dovoljenj zahtevajo dodatne informacije.

2.   Zahtevi se lahko priloži izvod dovoljenja, dvojnika ali nadomestnega dokumenta.

Člen 4

Fizično preverjanje

1.   Skladnost dejanskega stanja pošiljke z ustreznim dovoljenjem po potrebi preverijo pristojni organi.

2.   Če pristojni organi menijo, da je potrebno nadaljnje preverjanje pošiljke, se lahko izvedejo pregledi, da se ugotovi, ali je zadevna pošiljka v skladu z informacijami iz dovoljenja in arhiva v zvezi z zadevnim dovoljenjem, ki ga vodi organ za izdajanje dovoljenj.

3.   Če se količina ali teža lesnih proizvodov v pošiljki, deklarirani za sprostitev v prosti promet, ne razlikujeta za več kot 10 % količine ali teže, navedene v ustreznem dovoljenju, se šteje, da pošiljka ustreza informacijam iz dovoljenja, kar zadeva količino ali težo.

4.   Stroške preverjanj krije uvoznik, razen če ni drugače določeno z nacionalno zakonodajo zadevnih držav članic.

Člen 5

Predhodno preverjanje

Dovoljenje, ki se predloži pred prispetjem pošiljke, kateri je priloženo, se lahko prizna, če izpolnjuje vse zahteve iz Priloge IV k temu sporazumu ter ni potrebno nadaljnje preverjanje v skladu s členoma 3 in 4 te priloge.

Člen 6

Sprostitev v prosti promet

1.   V okencu 44 enotne upravne listine, ki se uporabi za carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet, se navede številka dovoljenja za les in lesne proizvode, ki so predmet carinske deklaracije.

Če se carinska deklaracija naredi z elektronskim postopkom, se to navede v ustreznem okencu.

2.   Les in lesni proizvodi se lahko v prosti promet sprostijo šele, ko je končan postopek iz te priloge.


(1)  UL L 277, 18.10.2008, str. 23.

(2)  Pošiljka pomeni količino lesa in lesnih proizvodov iz prilog II in III k Uredbi (ES) št. 2173/2005, za katero je bilo izdano dovoljenje FLEGT in ki jo pošlje pošiljatelj ali odpravnik iz države partnerice in je pri carinskem uradu deklarirana za sprostitev v prosti promet v Uniji.

(3)  Sprostitev v prosti promet je carinski postopek Unije. Sprostitev v prosti promet obsega: (1) pobiranje zapadlih uvoznih dajatev; (2) po potrebi pobiranje drugih dajatev, kakor določajo veljavne zadevne določbe o pobiranju navedenih dajatev; (3) izvajanje ukrepov trgovinske politike ter ukrepov prepovedi in omejitev, če jih ni treba uporabiti že v zgodnejši fazi (v tem primeru se pri teh ukrepih preveri obstoj dovoljenja FLEGT); (4) izpolnitev drugih predpisanih formalnosti glede uvoza blaga. S sprostitvijo v prosti promet dobi blago izven Unije carinski status blaga Unije.


PRILOGA IV

POSTOPKI ZA IZDAJANJE IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE DOVOLJENJ FLEGT

POGLAVJE 1

FORMALNOSTI V ZVEZI Z VLOGAMI ZA IZDAJO DOVOLJENJ FLEGT

Člen 1

Vsako podjetje iz SAR v lesnem sektorju, ki bi želelo izvoziti proizvode iz svoje sečnje, predelave ali trgovanja z Unijo, mora imeti dovoljenje FLEGT za vsak tovor lesnih proizvodov in vsak namembni kraj v Uniji. Dovoljenje FLEGT je sredstvo, ki potrjuje, da so bili les in lesni proizvodi proizvedeni zakonito.

Člen 2

Za izdajo dovoljenja je treba vložiti pisno vlogo v papirni obliki, naslovljeno na organ za izdajanje dovoljenj. Vloga za izdajo dovoljenja mora omogočiti izpolnitev vseh informacij in navedb v Dodatku 1 k tej prilogi. Vloga za izdajo dovoljenja mora biti v enotnem formatu, ki ga bo dala v promet uprava za gozdove.

Člen 3

Organ za izdajanje dovoljenja je organ, ki ga določi minister za gozdove in je v njegovi pristojnosti. Organ je povezan s kabinetom ministra, vendar mu funkcija ni delegirana. Gre za samostojno telo.

Sestava in pristojnosti tega organa za izdajanje dovoljenj bodo opredeljene z odlokom ministra za gozdove, ki je sprejet med izvajanjem tega sporazuma.

Člen 4

V predmetu vloge je navedeno „vloga za izdajo dovoljenja FLEGT“.

Vsebuje ime dovoljenja, številko dovoljenja, vpisano v gozdarski register, datum vloge in podpis prosilca. Prosilec izrecno navede, ali želi prejeti dovoljenje FLEGT v Douali.

Pri hlodih prosilec dodatno navede še enoto za gospodarjenje z gozdovi.

V vlogi so jasno opredeljeni vrsta, poreklo, količina in namembni kraj proizvoda, ki je zajet v njej.

K vlogi so priloženi naslednji carinski dokumenti:

specifikacijski dokument strukture za zavarovanje prejemkov ob izvozu (BIVAC),

izvozna deklaracija (ID),

obrazec EUR.1,

potrdila o carinjenju (pravice do izstopa, najmanjši pavšalni davek, pristojbina za opremo za finančna programska orodja).

Obrazec vloge za izdajo dovoljenja FLEGT bo določen med razvojem sistema za preverjanje zakonitosti (SPZ), nato pa ga bo organ za izdajanje dovoljenj predložil zainteresiranim stranem, zlasti izvoznikom, in objavil.

Člen 5

Napotila na vlogo so evidentirana v arhivih družbe prosilke in morajo biti enaka tistim, ki so vložena pri uradu organa za izdajanje dovoljenj.

Člen 6

Vloge, ki jih predložijo družbe, evidentira organ za izdajanje dovoljenj, ki izda potrdilo o prejemu.

Člen 7

Dokumenti, ki jih predloži družba prosilka (pravilno izpolnjen obrazec vloge in carinski dokumenti, navedeni v členu 4 te priloge), se pošljejo centralnemu inšpektoratu za vode in gozdove (CIVG), ki preverja zakonitost tovora, za katerega je bila oblikovana vloga za dodelitev dovoljenja, ter izda mnenje o skladnosti. Uporabljeni postopki za preverjanja so opisani v Prilogi V. CIVG mora obvezno opraviti preverjanje.

Člen 8

Organ za izdajanje dovoljenj ob upoštevanju mnenja CIVG izda:

če se dovoljenje predloži v Douali, dokument o predhodnem pozitivnem mnenju v najkrajšem možnem času, v dveh delovnih dneh od prejema vloge, če se tovor, ki ga zadeva dovoljenje, potrdi kot zakonit, v skladu s postopkom, opisanim v Prilogi V,

če se dovoljenje predloži v Banguiju, dovoljenje v najkrajšem možnem času, v dveh delovnih dneh od prejema vloge, če se tovor, ki ga zadeva dovoljenje, potrdi kot zakonit, v skladu s postopkom, opisanim v Prilogi V.

Postopek, ki se uporablja v primeru neskladnosti, je podrobneje opisan v Prilogi V.

Rezultat preverjanja in izvodi izdanih dovoljenj se predložijo družbi ter arhivirajo v centru za gozdarske podatke (CGP). Register v ta namen vodi organ za izdajanje.

Formalnosti, povezane z vlogami za izdajo dovoljenj FLEGT, bodo podrobneje določene med razvojem sistema za preverjanje zakonitosti, nato pa jih bo organ za izdajanje dovoljenj predložil zainteresiranim stranem, zlasti morebitnim izvoznikom, in objavil.

POGLAVJE 2

ZAHTEVE V ZVEZI Z DOVOLJENJI FLEGT

Člen 9

Dovoljenje FLEGT se izdaja v papirni ali elektronski obliki.

Dovoljenje vsebuje informacije iz Dodatka 1 v skladu z navodili iz Dodatka 2.

Člen 10

Dovoljenje FLEGT začne veljati na dan izdaje.

Dovoljenje FLEGT je veljavno šest mesecev. Rok veljavnosti je naveden na dovoljenju.

Po poteku roka veljavnosti dovoljenje ni veljavno. V primeru ustrezno dokazane višje sile se organu za izdajanje dovoljenja FLEGT predloži nova vloga.

Če so bili zadevni lesni proizvodi uničeni, dovoljenje FLEGT preneha veljati in se vrne organu za izdajanje dovoljenj.

Člen 11

Dovoljenja v papirni obliki ustrezajo obrazcu iz Dodatka 1.

Člen 12

Uporabi se papir teže 120 gramov/m2.

Njegov format je 21/29 cm (A4).

Barva papirja, uporabljenega za obrazec, je naslednja:

bela za obrazec št. 1 „Izvirnik“,

rumena za obrazec št. 2 „Izvod za carinske organe Unije“,

zelena za obrazec št. 3 „Izvod za carinske organe SAR“,

modra za obrazec št. 4 „Izvod, namenjen organu za izdajanje dovoljenj“.

Člen 13

Dovoljenja so izpolnjena s pisalnim strojem ali računalnikom. Podpisana so ročno.

Žigi organa za izdajanje dovoljenj se pritisnejo s suhim kovinskim žigom, ki je po možnosti jeklen. Vendar je mogoče žig organa za izdajanje dovoljenj nadomestiti z reliefnim žigom skupaj z luknjanimi črkami in številkami. Organ za izdajanje dovoljenj pri zapisovanju dodeljene količine uporabi katero koli metodo za preprečevanje ponarejanja podatkov, tako da onemogoči naknaden vnos številk ali opomb.

Na obrazcu ne sme biti nobenih izbrisov ali sprememb, razen če take izbrise ali spremembe potrjujeta žig in podpis organa za izdajanje dovoljenj.

Dovoljenja se natisnejo in izpolnijo v francoščini.

Člen 14

Dovoljenje se sestavi v štirih izvodih, od katerih se dva izročita prosilcu. Potem ko jih organ za izdajanje dovoljenj izpolni, vidira, podpiše in datira, se:

prvi izvod, na katerem je navedba „Izvirnik“, izroči prosilcu, da ga predloži pristojnim organom države članice Unije, v kateri je pošiljka, za katero je bilo dovoljenje izdano, deklarirana za sprostitev v prosti promet,

drugi izvod, na katerem je navedba „Izvod za evropske carinske organe“, izroči prosilcu, da ga predloži carinskim organom države članice Unije, v kateri je pošiljka, za katero je bilo dovoljenje izdano, deklarirana za sprostitev v prosti promet,

tretji izvod, na katerem je navedba „Izvod za carinske organe SAR“, izroči carinski službi SAR,

četrti izvod, na katerem je navedba „Izvod, namenjen organu za izdajanje dovoljenj“, organ za izdajanje dovoljenj shrani v arhivu CGP.

POGLAVJE 3

IZGUBLJENO, UKRADENO ALI UNIČENO DOVOLJENJE FLEGT

Člen 15

Imetnik dovoljenja ali njegov pooblaščeni zastopnik lahko ob izgubi, kraji ali uničenju „Izvirnika“ in/ali „Izvoda za carinske organe Unije“ organ za izdajanje dovoljenj zaprosi za izdajo nadomestnih dokumentov na podlagi dokumentov, ki jih še ima ali so bili predloženi ob vlogi za izdajo dovoljenja FLEGT.

Imetnik dovoljenja lahko ob izgubi, kraji ali uničenju „Izvoda za carinske organe SAR“ organ za izdajanje dovoljenj zaprosi za izdajo nadomestnega dokumenta.

Organ za izdajanje dovoljenj izda nadomestni dokument v 24 urah po prejemu zahtevka imetnika dovoljenja. Nadomestni dokumenti vsebujejo vse informacije in navedbe iz dovoljenja, ki ga zamenjujejo, vključno s številko dovoljenja.

Na nadomestnih dokumentih je zaznamek „duplicata“.

Ob izgubi, kraji ali uničenju nadomestnega dokumenta ni mogoče izdati še enega nadomestnega dokumenta.

V primeru ponovne pridobitve izgubljenega ali ukradenega dovoljenja tega ni dovoljeno znova uporabiti, ampak ga je treba vrniti organu za izdajanje dovoljenj.

POGLAVJE 4

DVOMI O VELJAVNOSTI DOVOLJENJA FLEGT

Člen 16

V primeru dvoma glede veljavnosti dovoljenja ali nadomestnega dokumenta lahko pristojni organi zaprosijo organ za izdajanje dovoljenj, da opravi dodatna preverjanja.

Po potrebi lahko organ za izdajanje dovoljenj pristojne organe pozove, naj pošljejo kopijo zadevnega dovoljenja ali nadomestnega dovoljenja.

Če se organu za izdajanje dovoljenj zdi to potrebno, dovoljenje prekliče in izda popravljen izvod, na katerem je z žigom overjen zaznamek „Double“ (dvojnik), in ga pošlje pristojnim organom.

Če je veljavnost dovoljenja potrjena, organ za izdajanje dovoljenj o tem po možnosti elektronsko obvesti pristojne organe in vrne izvode dovoljenja. Vrnjeni izvodi so potrjeni/overjeni z žigom zaznamka „validé le …“ (Potrjeno dne […]).

Če zadevno dovoljenje ni veljavno, organ za izdajanje dovoljenj o tem po možnosti elektronsko obvesti pristojne organe.


PRILOGA V

SISTEM ZA PREVERJANJE ZAKONITOSTI (SPZ)

I.   UVOD

1.1   Ozadje

(a)   Predstavitev sektorja

Na ozemlju SAR, ki ima celotno površino 623 000 km2, so različni ekosistemi, pri čemer je 54 000 km2 deževnega pragozda, razdeljenega na dva dela: gozdni masiv na jugozahodu, ki pokriva 3 800 000 ha, in masiv na jugovzhodu, ki pokriva 1 600 000 ha. Industrijska sečnja zdaj poteka samo v gozdnem masivu na jugozahodu.

Enajst gozdarskih družb zdaj obratuje s povprečno letno proizvodnjo približno 600 000 m3 hlodov in 200 000 m3 žaganega lesa (viri: statistični letopisi MVGLR).

Glavni namembni kraji lesa iz SAR so Evropa, Azija, Amerika in Afrika.

(b)   Sedanje strukture za nadzor

Strukture za nadzor, ki učinkovito izvajajo naloge nadzora v različnih ministrskih oddelkih centralno in prek decentraliziranih služb, so naštete v nadaljevanju.

Ministrstvo za vode, gozdove, lov in ribištvo

Centralno: dokumentacijska preverjanja so vsakodnevna, pregledi na terenu pa so različno pogosti (četrtletni ali polletni):

generalni direktorat za vode, gozdove, lov in ribištvo (GDVGLR) prek dveh direktoratov: direktorat za gozdarska podjetja in gozdarsko industrijo (DGPGI) ter direktorat za popise in ureditev gozdov (DPUG),

centralni inšpektorat za vode in gozdove (CIVG),

center za gozdarske podatke (CGP),

premična delovna skupina za posredovanje in preverjanje (MDSPP), ki jo sestavljajo ta ministrstva:

ministrstvo za vode, gozdove, lov in ribištvo,

ministrstvo za finance in proračun,

ministrstvo za nacionalno obrambo (žandarmerija),

generalni direktorat za pravne zadeve in spore (GDPZS).

Prek decentraliziranih služb: decentralizirani pregledi glede pogostosti niso tako urejeni. Lahko so četrtletni ali polletni. Vendar so pregledi na mejnih prehodih vsakodnevni, ob vsakem prehodu natovorjenega tovornjaka:

generalni direktorat regionalnih služb prek regionalnih direktoratov za vode in gozdove, prefekturni inšpektorati in inšpektorati za meje,

ministrstvo za okolje in ekologijo:

generalni direktorat za okolje,

centralni inšpektorat za okolje in ekologijo,

ministrstvo za finance in proračun:

generalni inšpektorat za finance,

generalni direktorat za carino,

generalni davčni direktorat,

ministrstvo za trgovino in industrijo:

centralni inšpektorat za trgovino,

generalni direktorat za trgovino in konkurenco,

decentralizirana služba ministrstva za trgovino na enem samem mestu,

ministrstvo za javno upravo, socialno varnost in vključevanje mladih na trg dela:

centralni inšpektorat za delo,

pristojni inšpektorat za delo,

direktorat za izterjave in spore nacionalnega zavoda za socialno zavarovanje,

generalni direktorat SAPUZ,

ministrstvo za razvoj podeželja in kmetijstvo,

ministrstvo za pravosodje:

sodni inšpektorat,

predsednik trgovinskega sodišča,

sodno tajništvo trgovinskega sodišča,

ministrstvo za javno varnost in upravo ozemlja:

prometna policija.

(c)   Opredelitev področij izboljšanja

Za izvajanje SPZ so potrebna izboljšanja na naslednjih področjih:

Pravni okvir: SAR ima več predpisov, zlasti zakonov o različnih zakonikih (okoljski zakonik decembra leta 2007, gozdarski zakonik leta 2008) za boljše upravljanje v gozdarskem sektorju. Vendar sta analiza in priprava Sporazuma pokazali, da bi bilo treba zakonodajo SAR na področju gozdov dopolniti.

Institucionalni okvir:

Ministrstvo za vode in gozdove, ki je pristojno za upravljanje, je opazilo nekaj težav, ki onemogočajo učinkovito izvajanje politike. Vzroki za nepravilnosti pri pregledih so:

trenutno pomanjkanje človeških virov in njihova nizka usposobljenost,

materialni viri: ti zadevajo neobstoj ustreznega gradiva za preverjanja, logistične potrebe za zbiranje, obdelavo in upravljanje podatkov ter delovni kader,

finančna sredstva: SAR ima finančne težave zaradi zelo velikih potreb. CAS-DF, eden od finančnih instrumentov pomoči, je uporaben, vendar nezadosten za kritje potreb in za spopadanje z izzivi pri gospodarjenju z gozdovi. Poleg tega mora včasih odgovoriti na nenačrtovane potrebe zunaj gozdarskega sektorja.

Neodvisno opazovanje

Civilna družba se je izoblikovala v platformo, toda njene pristojnosti in sredstva so trenutno omejeni, kar ji onemogoča izvajanje neodvisnega opazovanja.

Neodvisno spremljanje

SAR zdaj nima zunanjega ali neodvisnega sistema nadzora nad lastnim gozdarskim sistemom.

V Prilogi IX so predlagani zlasti dodatni ukrepi za odpravo nekaterih ugotovljenih dejstev.

1.2   Področje uporabe sistema za preverjanje zakonitosti

Proizvodi, ki spadajo na področje uporabe sistema za preverjanje zakonitosti, so opredeljeni v Prilogi I.

Sistem za preverjanje zakonitosti se uporablja za vse obstoječe vire lesa in lesnih proizvodov za izvoz. Leta 2010 vključuje:

dovoljenja za sečnjo in ureditev (DSU),

nasade (imenovane tudi „območja za pogozdovanje“).

Les v tranzitu in uvožen les se upoštevata v SPZ. Slednji se uporablja tudi za les in proizvode, ki se izvažajo na trge zunaj Unije.

Vendar se SPZ ne uporablja za les:

iz gozdov lokalnih skupnosti in

na podlagi dovoljenj za obrtniško sečnjo.

Zdaj namreč še ni gozda lokalnih skupnosti niti dovoljenja za obrtniško sečnjo, čeprav so te določbe navedene v gozdarskem zakoniku. Ti viri torej niso upoštevani v SPZ. Toda les in lesni proizvodi iz gozdov lokalnih skupnosti ali na podlagi dovoljenj za obrtniško sečnjo bi lahko v prihodnosti vseeno postali resničnost in se izvažali v Unijo. Zato se bodo upoštevali v SPZ.

Nacionalni trg potrošnje lesa ni zajet v SPZ, opisanem v tem sporazumu. Lokalne dejavnosti, ki so vključene v nacionalno potrošnjo lesa in lesnih proizvodov, se redno preverjajo v skladu z določbami zunaj tega sporazuma. SPZ, opisan v tem sporazumu, zagotavlja, da izvoženi proizvodi ne vključujejo proizvodov z nacionalnega trga.

2.   OPREDELITEV ZAKONITOSTI IN PREVERJANJE ZAKONITOSTI LESA

2.1   Kontrolna seznama za preverjanje zakonitosti

SAR ima zakone (gozdarski zakonik, okoljski zakonik, carinski zakonik CEMAC, splošni davčni zakonik, delovni in socialni zakonik itd.) in različne izvedbene predpise, katerih določbe o gozdarski dejavnosti so bile razdeljene na načela, merila in kazalnike v obeh kontrolnih seznamih za preverjanje zakonitosti (DSU in nasadi) v Prilogi II.

Nekateri kazalniki z navedenih kontrolnih seznamov nimajo zakonskega sklica na datum parafiranja tega sporazuma. Sklici na ustrezne zakone ali predpise (zlasti tiste, ki so navedeni v Prilogi IX) bodo opravljeni v fazi izvajanja tega sporazuma in preden SAR izda prvo dovoljenje FLEGT. Kontrolna seznama in splošneje sistem za preverjanje zakonitosti se bodo posodabljali glede na vsebinske spremembe v zakonodaji. Priloge k temu sporazumu bodo torej spremenjene po sklepu skupnega odbora za izvajanje Sporazuma v skladu s členom 26 tega sporazuma.

V SAR še nista bila dodeljena niti gozd lokalnih skupnosti niti obrtniško dovoljenje. Kontrolni seznami za gozdove lokalnih skupnosti in obrtniška dovoljenja se bodo izdelali med izvajanjem tega sporazuma, in sicer pred prvimi dodelitvami navedenih dovoljenj.

2.2   Preverjanje kontrolnih seznamov za preverjanje zakonitosti

V preverjanje zakonitosti je vključenih več centraliziranih in decentraliziranih ministrskih organov, tem pa lahko pri izvajanju nalog pomaga tudi civilna družba z neodvisnim opazovanjem. Ti ministrski organi so:

generalni direktorat za vode, gozdove, lov in ribištvo (GDVGLR) prek dveh direktoratov: direktorat za gozdarska podjetja in gozdarsko industrijo (DGPGI) ter direktorat za popise in ureditev gozdov (DPUG), ki zagotavljata različna centralizirana preverjanja;

generalni direktorat regionalnih služb (GDRS) prek regionalnih direktoratov (RD), prefekturnih inšpektoratov in inšpektoratov ob mejnih prehodih zagotavlja različna regionalna preverjanja;

center za gozdarske podatke sprejema, centralizira in obdeluje podatke znotraj sistema za upravljanje zbirk podatkov (SUZP);

centralni inšpektorat za vode in gozdove (CIVG), ki nadzira in zagotavlja dobro delovanje preverjanja zakonitosti;

mobilna delovna skupina za posredovanje in preverjanje (PDSPP) zagotavlja nenapovedana preverjanja na terenu;

direktorat za pravne zadeve in spore na ministrstvu za vode in gozdove preverja register kršitev in izterjave na področju transakcij;

regionalni direktorati, ki preverjajo skladnosti v zvezi z zaposlovanjem in socialno obravnavanje delavcev;

generalni davčni direktorat, ki zagotavlja davčno registracijo (IDŠ), redno plačevanje davkov;

generalni direktorat za razvoj mest in okolje je vključen v postopek dodeljevanja lastninske pravice (v zvezi z nasadi);

predsednik trgovinskega sodišča preverja, ali je bilo podjetje sodno kaznovano;

sodna tajništva trgovinskega sodišča preverjajo, ali je podjetje ustrezno evidentirano;

direktorat za izterjave, nadzor in spore (DINS pri nacionalnem zavodu za socialno zavarovanje – NZSZ) preverja terjatve socialnih prispevkov;

direktorat za študije, načrtovanje in zaposlovanje preverja posodabljanje dokumentacije delodajalcev.

Neodvisno opazovanje civilne družbe: sestavlja jo več nevladnih organizacij (NVO) iz SAR, ki so združene v platformo civilne družbe za gospodarjenje z gozdovi. Njena vloga je, da pomaga oddelkom ministrstev, ki so vključeni v preverjanje.

V spodnji tabeli so opisana podrobna pravila za preverjanje zakonitosti pošiljk lesa in lesnih proizvodov.

Pojasnila k tabeli:

1. stolpec: kazalniki s kontrolnega seznama za preverjanje zakonitosti, ki jih je treba izpolniti, da bi tovor štel za zakonitega in da bi se lahko izdalo dovoljenje;

2. stolpec: dokazila, ki potrjujejo, da je kazalnik ustrezno izpolnjen;

3. in 4. stolpec: oddelki in strukture, pristojne za preverjanje kazalnika;

5. stolpec: metodologija preverjanja, ki bo potrjena v fazi izvajanja tega sporazuma;

6. stolpec: organi za pregled preverjanja in metodologijo nadzora.

KAZ

Kazalniki (1)

Dokazila (2)

Oddelki (3)

Strukture za preverjanje (4)

Metodologija preverjanja (5)

Organi za pregled preverjanja in metodologijo nadzora (6)

1.1.1

Evidentiranje pri gospodarskih organih: ministrstvo za trgovino in industrijo

1.1.1.1:

Ministrska odločba o dovoljenju za sečnjo gozda

Ministrstvo za trgovino in industrijo

Generalni direktorat za trgovino, konkurenco in potrošništvo/Direktorat za konkurenco/Služba za konkurenco in kaznovanje goljufij

Metodologija:

Odgovorni organ:

 

 

 

 

 

1.

Nadzor odobritve za trgovanje

Centralni inšpektorat ministrstva za trgovino

 

 

 

 

Decentralizirana služba ministrstva za trgovino na enem samem mestu

Odobritev za trgovanje se izda samo enkrat, običajno se preverja med preverjanjem izkaznice trgovca

Centralni inšpektorat ministrstva za gozdove (CIVG)

 

 

 

 

Direktorat za notranjo trgovino

 

Metodologija:

 

 

 

 

 

2.

Nadzor obnovitve poklicne izkaznice trgovca CI ministrstva za trgovino

CI ministrstva za trgovino

 

 

 

 

 

1.

Poklicno izkaznico trgovca je treba obnoviti v prvem polletju vsakega leta (od 1. januarja do 30. junija)

1.

Prejem zbirnega poročila direktorata za trgovino in dokumentacijski pregled

 

 

 

 

 

2.

Obnovitev se torej preverja vsako leto sistematično z obiski v vseh poslovnih objektih od 1. julija

2.

Pregled preverjanja na podlagi vzorčenja in izdelave zapisnika

 

 

 

 

 

 

3.

Predložitev informacij o pregledanih vzorcih centru CGP po nalogu CIVG

 

 

1.1.1.2:

Poklicna izkaznica trgovca

 

 

3.

Če se ne obnovi, DGCCC trgovcu pošlje poziv

CIVG

 

 

 

 

 

4.

Po zaslišanju trgovca sestavi zapisnik in

 

 

 

 

 

 

5.

Obvestilo o globi (dopis, ki ga podpiše minister za trgovino)

1.

Pregled vnosa informacij v SUZP, ki ga izvaja CGP

 

 

 

 

 

Pogostost:

Pogostost:

 

 

 

 

 

1.1.1.1:

samo enkrat

1.1.1.1:

samo enkrat

 

 

 

 

 

1.1.1.2:

letno

1.1.1.2:

letno

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

1.1.1.1:

CI ministrstva za trgovino

 

 

 

 

 

1.

Vpis v zbirko podatkov decentralizirane službe ministrstva za trgovino na enem samem mestu

1.

Sestavitev zapisnika

 

 

 

 

 

2.

CGP vnese informacije v SUZP.

CIVG:

 

 

 

 

 

1.1.1.2:

1.

Vnos informacij o rezultatih nadzora v SUZP

 

 

 

 

 

1.

Sestavitev in arhiviranje zapisnika (papirna oblika) na generalnem direktoratu za trgovino

 

 

 

 

 

 

2.

CGP vnese informacije v SUZP.

 

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

Tok 1:

Evidentiranje (odobritev za trgovanje)

1.

Centralni inšpektorat za trgovino CGP po nalogu centralnega inšpektorata ministrstva za VG

 

 

 

 

 

1.

Direktorat za notranjo trgovino (služba za formalnosti na enem samem mestu) vsako četrtletje centru CGP predloži seznam (digitalna in papirna različica) novih evidentiranih družb ali dejavnosti v povezavi z lesno-gozdarskim sektorjem

2.

CIVG organu za izdajanje dovoljenja FLEGT (obrazec za prenos rezultata preverjanja še ni določen)

 

 

 

 

 

2.

CGP vnese informacije v SUZP.

 

 

 

 

 

 

3.

Predložitev papirne različice seznama inšpektoratu CIVG

 

 

 

 

 

 

Tok 2:

Obnovitev evidence

 

 

 

 

 

 

DGCC:

 

 

 

 

 

 

Letna predložitev poročila o stanju vseh podjetij iz lesno-gozdarskega sektorja centralnemu inšpektoratu za trgovino z izvodom za CGP po nalogu CIVG (obrazec za izmenjavo informacij še ni izdelan)

 

 

 

 

 

 

CGP:

 

 

 

 

 

 

1.

Prejem zbirnega poročila

 

 

 

 

 

 

2.

Vnos informacij v SUZP

 

1.1.2

Evidentiranje pri davčni upravi (ministrstvo za finance in proračun, generalni davčni direktorat)

1.1.2.1

Veljavna izkaznica davkoplačevalca

Ministrstvo za vode, gozdove, lov in ribištvo

Center za gozdarske podatke (CGP)

Metodologija:

Odgovorni organ: Centralni inšpektorat za VG

 

 

 

Ministrstvo za finance in proračun

Služba za davčno registracijo (direktorat za študije, davčno zakonodajo, registracijo in spore)

1.

Služba za davčno registracijo (direktorat za študije, davčno zakonodajo, registracijo in spore) centru CGP po nalogu CIVG vsako četrtletje predloži seznam (digitalno in papirno različico) novih evidentiranih družb ali dejavnosti v povezavi z lesno-gozdarskim sektorjem, ki zajema te informacije: ime podjetja ali fizične osebe, IDŠ in datum evidentiranja (obrazec za izmenjavo informacij še ni izdelan)

Metodologija:

 

 

1.1.2.2:

Poročilo z navedeno identifikacijsko davčno številko (IDŠ)

 

 

2.

CGP prejme seznam

1.

Prejem seznama, ki ga pošlje CGP

 

 

 

 

 

3.

Vnos informacij v SUZP

2.

Preverjanje skladnosti podjetij

 

 

 

 

 

 

3.

Vnos informacij o rezultatu vsakega podjetja v SUZP

 

 

 

 

 

Pogostost: samo enkrat za posamezno zadevno podjetje

Pogostost: samo enkrat za posamezno zadevno podjetje

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

1.

CGP vnese informacije v SUZP.

1.

Vnos informacij CIVG o rezultatih pregleda preverjanja v SUZP

 

 

 

 

 

2.

Arhiviranje (papirna oblika) seznama

 

 

 

 

 

 

Tok: Predložitev papirnega izvoda seznama inšpektoratu CIVG

Tok: CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

1.1.3

Evidentiranje pri nacionalnem zavodu za socialno zavarovanje (NZSZ)

1.1.3.1:

Potrdilo o registraciji pri NZSZ

Ministrstvo za delo

Direktorat za izterjavo, nadzor in spore/Služba za izterjavo

Metodologija:

Odgovorni organ: CIVG

 

 

 

 

 

1.

Vloga za evidentiranje, predložena na enem samem mestu (Direktorat za izterjave, nadzor in spore/Služba za registracijo)

Metodologija:

 

 

 

 

 

 

1.

Prejem seznama, ki ga pošlje CGP

 

 

 

 

 

2.

Dokumentacija, poslana na sedež nacionalnega zavoda za socialno zavarovanje, za preverjanje prejšnjih evidentiranj in dodelitev registrske številke

2.

Preverjanje skladnosti podjetij

3.

Vnos informacij o rezultatu vsakega podjetja v SUZP

 

 

 

 

 

3.

Obisk v prostorih podjetja za preveritev resničnosti izjave: dejanski datum začetka, število zaposlenih in plače

 

 

 

 

 

 

4.

Sestavitev zapisnika o davčni odmeri v primeru neresnične izjave

 

 

 

 

 

 

Opomba: zdaj 48 ur po evidentiranju pri davčnem uradu NZSZ samodejno odpre spis delodajalca, pri čemer informacije prevzame neposredno od davčne službe

 

 

 

 

 

 

Pogostost: Pri vsakem evidentiranju

Pogostost: samo enkrat za posamezno zadevno podjetje

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

Ministrstvo za delo

 

 

 

 

 

 

1.

Evidentiranje v zbirki podatkov na enem samem mestu (digitalno)

 

 

 

 

 

 

2.

Odprtje spisa delodajalca (papirna oblika)

 

 

 

 

 

 

3.

Vpis v dokumentacijo delodajalca (papirna oblika)

 

 

 

 

 

 

4.

Zaščita na mehanizirani izkaznici v NZSZ (digitalna)

Vnos informacij v SUZP

 

 

 

 

 

V primeru neresnične izjave:

 

 

 

 

 

 

1.

Zapisnik o davčni odmeri (papirna oblika)

 

 

 

 

 

 

2.

Nadzorno poročilo službe za izterjave

 

 

 

 

 

 

Ministrstvo za gozdove / CGP

 

 

 

 

 

 

1.

Papirno arhiviranje seznama podjetij in njihovega položaja

 

 

 

 

 

 

2.

Vnos informacij v SUZP

 

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

1.

Četrtletna predložitev seznama delodajalcev, registriranih z registrsko številko CGP po nalogu CIVG (v digitalni in papirni obliki) za vnos informacij v SUZP (postopki za izmenjavo informacij še niso izdelani)

CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

 

 

 

 

 

2.

CGP inšpektoratu CIVG predloži izvod seznama in izvod o položaju vsakega podjetja

 

1.1.4

Evidentiranje pri upravi za gozdove po veljavnem postopku za dodeljevanje

1.1.4.1:

Poročilo komisije za dodeljevanje DSU v pristojnosti ministrstva za gozdove

Ministrstvo za gozdove GDVGLR

Generalni direktorat za vode, gozdove, lov in ribištvo (GDVGLR)

Metodologija:

Odgovorni organ: Centralni inšpektorat za vode, gozdove, lov in ribištvo

 

 

 

 

 

 

Metodologija:

 

 

 

 

 

Za podjetja, obstoječa v letu 2010

 

 

 

 

 

 

1.

Preverjanje v gozdarskem registru za vsako DSU

1.

Prejem poročila, ki ga pošlje GDVG

 

 

 

 

 

2.

Izdelava poročila s ključnimi podatki (št. DSU, datum dodelitve, dodeljevalec)

2.

Preverjanje veljavnosti informacij o vseh dovoljenjih DSU

 

 

1.1.4.2:

Poročilo neodvisnega opazovalca v pristojnosti ministrstva za gozdove

 

 

3.

Predložitev poročila po nalogu CIVG s papirnimi izvodi dekretov o dodelitvi (obrazec še ni izdelan)

3.

Vnos informacij o pregledu preverjanja v SUZP

 

 

 

 

 

Za nova podjetja

 

 

 

1.1.4.3:

Dekret o dodelitvi dovoljenja za sečnjo in ureditev

 

 

1.

Sprotna predložitev ključnih podatkov in papirnega izvoda dekreta centru CGP po nalogu CIVG in obenem inšpektoratu CIVG

 

 

 

 

 

 

Pogostost: samo enkrat za posamezno zadevno podjetje

Pogostost: samo enkrat za posamezno zadevno podjetje

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

1.

Zbiranje ključnih podatkov v sistemu za upravljanje zbirk podatkov

Vnos informacij v SUZP

 

 

 

 

 

2.

Digitalizacija in vključitev dekreta v SUZP

 

 

 

 

 

 

3.

Arhiviranje v papirni obliki

 

 

 

 

 

 

4.

Posodabljanje informacij

 

 

 

 

 

 

Tok: GDVG centru CGP in inšpektoratu CIVG

Tok: CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

1.1.5

Evidentiranje pri sodnih organih (ministrstvo za pravosodje, trgovinsko sodišče)

1.1.5.1:

Poslovni register in register premičninskih kreditov (RPK)

Ministrstvo za pravosodje

Sodno tajništvo trgovinskega sodišča in predsednik trgovinskega sodišča

 

Odgovorni organ: Sodno tajništvo trgovinskega sodišča in predsednik trgovinskega sodišča / CIVG

 

 

 

 

 

Metodologija:

Metodologija:

 

 

1.1.5.2:

Zapisnik notarskega potrdila

 

 

1.

Redno preverjanje registra in dokumentov za registracijo s pozivom zadevne stranke na trgovinsko sodišče v primeru začasne prekinitve

1.

Redno preverjanje registra in dokumentov za registracijo s pozivom zadevne stranke na trgovinsko sodišče v primeru začasne prekinitve.

 

 

 

 

 

2.

Preverjanje dokumenta

2.

Preverjanje dokumenta

 

 

1.1.5.3:

Obvestilo sodnega tajništva trgovinskega sodišča o registrski številki

 

 

Pogostost: po potrebi: sprememba kapitala, razdelitev, sprememba upravitelja, dodane dejavnosti itd.

Pogostost: po potrebi: sprememba kapitala, razdelitev, sprememba upravitelja, dodane dejavnosti itd.

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

Vpis v „nacionalno dokumentacijo“

Vpis v „nacionalno dokumentacijo“

 

 

 

 

 

Vnos informacij v SUZP

Vnos informacij CIVG o rezultatih pregleda preverjanja v SUZP

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

1.

Četrtletna predložitev seznama evidentiranih podjetij in rezultatov preverjanj, izvedenih v letu (postopek izmenjave informacij še ni izdelan)

CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

 

 

 

 

 

2.

CGP vnese informacije v SUZP.

 

1.1.6

Evidentiranje pri upravi za delo in zaposlovanje.

1.1.6.1:

Register delodajalca, ki ga oštevilči in parafira pristojni delovni inšpektor

Ministrstvo za delo

Pristojni inšpektorat za delo

Metodologija:

Odgovorni organ: Direktorat za delo in socialno zavarovanje/ministrstvo za gozdove

 

(Ministrstvo za delo in zaposlovanje, inšpektorat za delo)

 

 

Generalni direktorat za delo in socialno zavarovanje

Letno parafiranje registra delodajalca

Metodologija:

 

 

 

 

 

 

Ministrstvo za delo

 

 

 

 

 

 

1.

Proučitev poročil o dejavnostih regionalnega inšpektorja za delo in zavarovanje

 

 

 

 

 

 

2.

Povzetek splošnega položaja vsakega podjetja za preteklo leto in njegova predložitev centru CGP po nalogu CIVG v skladu s postopkom, ki še ni izdelan

 

 

 

 

 

 

Ministrstvo za gozdove

 

 

 

 

 

 

1.

CGP prejme dokumente

 

 

 

 

 

 

2.

Vnos informacij v SUZP

 

 

 

 

 

 

3.

Predložitev papirnega izvoda seznama inšpektoratu CIVG

 

 

 

 

 

 

4.

CIVG preveri vnos

 

 

 

 

 

Pogostost: samo enkrat za zadevno podjetje, vendar letno posodabljanje

Pogostost: samo enkrat za zadevno podjetje, vendar letno posodabljanje

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

 

Ministrstvo za delo

 

 

 

 

 

Letno poročilo, predloženo direktoratu za delo in socialno zavarovanje (DDSZ)

Letno poročilo, predloženo generalnemu direktoratu za delo in socialno zavarovanje (GDDSZ)

 

 

 

 

 

 

Ministrstvo za gozdove

 

 

 

 

 

 

1.

CGP vnese informacije v SUZP

 

 

 

 

 

 

2.

Papirno arhiviranje s strani CGP

 

 

 

 

 

 

3.

Informacija CIVG iz SUZP o rezultatih vnosa CGP

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

Inšpektorat direktoratu DDSZ

DDSZ generalnemu direktoratu GDDSZ in CGP/CIVG

 

 

 

 

 

 

CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

1.1.7

Evidentiranje pri trgovskih zbornicah: zbornica za trgovino in industrijo

1.1.7.1:

Konzularno potrdilo

Ministrstvo za gozdove

Center za gozdarske podatke (CGP)

 

Odgovorni organ: Centralni inšpektorat za VG

 

 

 

 

 

Metodologija:

Metodologija:

 

 

 

Ministrstvo za trgovino

Služba za registracijo podjetij (trgovinska zbornica) na enem samem mestu

1.

Četrtletna predložitev centru CGP po nalogu CIVG izvoda zborničnih potrdil (ZP) in seznam podjetij, evidentiranih prek službe za registracijo podjetij (trgovinska zbornica) na enem samem mestu

Vnos informacij CIVG o rezultatih pregleda preverjanja v SUZP

 

 

 

 

 

2.

Prejem v CGP

 

 

 

 

 

 

3.

Vnos informacij v SUZP

 

 

 

 

 

 

4.

Preverjanje skladnosti podjetij

 

 

 

 

 

 

5.

Vnos informacij o rezultatu vsakega podjetja v SUZP

 

 

 

 

 

 

6.

Četrtletno posodabljanje SUZP

 

 

 

 

 

 

Pogostost: samo enkrat za posamezno zadevno podjetje

Pogostost: samo enkrat za posamezno zadevno podjetje

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

CGP vnese informacije v SUZP

Vnos informacij v SUZP

 

 

 

 

 

Arhiviranje (papirna oblika)

 

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

Predložitev izvoda ZP inšpektoratu CIVG

CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

1.1.8

Evidentiranje pri agenciji SAR za poklicno usposabljanje in zaposlovanje (SAPUZ).

1.1.8.1:

Vloga za registracijo oštevilčenega in vidiranega delodajalca

Ministrstvo za delo

Generalni direktorat SAPUZ: direktorat za finančne zadeve (služba za nadzor nad spori)

Metodologija:

Odgovorni organ:

 

 

 

 

Regionalni inšpektorat za delo

 

 

 

 

 

 

 

SAPUZ izvaja redno preverjanje istočasno kot pristojni inšpektorat za delo in po istih postopkih

Direktorat za delo in socialno zavarovanje/Generalni direktorat SAPUZ

 

 

 

 

 

Predlaga naslednje:

Metodologija

 

 

 

 

 

1.

Četrtletna predložitev seznama (digitalna in papirna različica) novih evidentiranih družb ali dejavnosti v povezavi z lesno-gozdarskim sektorjem centru CGP

Ministrstvo za delo

 

 

 

 

 

2.

CGP prejme seznam

1.

Proučitev poročil o dejavnostih regionalnega inšpektorja za delo in socialno zavarovanje

 

 

 

 

 

3.

Vnos informacij v SUZP

2.

Povzetek splošnega položaja vsakega podjetja za preteklo leto in njegova predložitev centru CGP po nalogu CIVG v skladu s postopkom, ki še ni izdelan

 

 

 

 

 

 

Ministrstvo za gozdove

 

 

 

 

 

 

1.

CGP prejme dokumente

 

 

 

 

 

 

2.

Vnos informacij v SUZP

 

 

 

 

 

 

3.

Predložitev papirnega izvoda seznama inšpektoratu CIVG

 

 

 

 

 

 

4.

CIVG preveri vnos

 

 

 

 

 

Pogostost: samo enkrat za posamezno zadevno podjetje

Pogostost: samo enkrat za posamezno zadevno podjetje

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

CGP vnese informacije v SUZP

Vnos informacij CIVG o rezultatih pregleda preverjanja v SUZP

 

 

 

 

 

Arhiviranje (papirna oblika)

 

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

Predložitev papirnega izvoda seznama inšpektoratu CIVG

CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

1.2.1

Plačevanje prispevkov pri NZSZ

1.2.1.1:

Potrdilo NZSZ ali pobotnica

Ministrstvo za delo

Služba za izterjave direktorata za izterjave, nadzor in spore (DINS)

Metodologija:

Odgovorni organ: Direktorat za izterjave, nadzor in spore/ Centralni inšpektorat za vode in gozdove

 

 

 

 

 

1.

Posodabljanje dokumentacije delodajalca ob zapadlosti

 

 

 

 

 

 

Izrazi:

 

 

 

 

 

 

Veliki delodajalci (20 ali več zaposlenih) plačujejo prispevke mesečno in imajo en mesec za prijavo za pretekli mesec

Metodologija:

 

 

 

 

 

Mali delodajalci (manj kot 20 zaposlenih) plačujejo prispevke četrtletno in imajo 15 dni za plačilo

Direktorat za izterjave, nadzor in spore

 

 

 

 

 

2.

Pošiljanje opomina kršilcem z natančno navedbo globe, ki jo je treba plačati (10 % celotnega zneska)

Redno preverjanje v primeru suma ali ovadbe

Priprava zapisnika o pregledu

 

 

 

 

 

3.

Sprožitev sodnega postopka 10 dni po opominu v primeru neplačila

CIVG

1.

Prejem seznama, ki ga pošlje CGP

 

 

 

 

 

4.

Izdelava četrtletnega poročila

2.

Preverjanje stanja skladnosti predloženih podatkov za CGP in statusa vsakega delodajalca

 

 

 

 

 

 

3.

Vnos informacij v SUZP o rezultatih nadzora

 

 

 

 

 

Pogostost: četrtletno

Pogostost: četrtletno

 

 

 

 

 

 

DINS: po potrebi:

 

 

 

 

 

 

CIVG: mesečno

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

Zapisnik o opominu (papirna oblika)

DINS: Nadzorno poročilo

 

 

 

 

 

Arhiviranje v CGP

CIVG: Vnos informacij v SUZP

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

Četrtletna predložitev seznama podjetij z njihovim stanjem centru CGP po nalogu CIVG (papirna oblika v skladu z obrazcem, ki še ni izdelan) za vnos informacij v SUZP, CGP vnese informacije v SUZP, pošlje papirni izvod inšpektoratu CIVG in arhivira dokument (papirna oblika)

DINS pošlje nadzorna poročila inšpektoratu CIVG, ki jih predloži CGP za vnos

CIVG stanje vsakega podjetja predstavi organu za izdajanje

1.2.2

Plačevanje prispevkov ali dajatev pri SAPUZ

1.2.2.1:

Četrtletna izjava o izplačani plači

Ministrstvo za delo

Direktorat za študije, načrtovanje in zaposlovanje (DŠNZ)

Metodologija:

Odgovorni organ:

 

 

 

 

SAPUZ

1.

Preverjanje pogodb o delovnem razmerju in žiga agencije SAPUZ za preverjanje skladnosti z zneskom zagotovljene minimalne plače (ZZMP) na socialno-poklicno kategorijo

Direktorat za delo in socialno zavarovanje

 

 

 

 

Upravni in finančni direktorat (UFD)

2.

Preverjanje seznamov osebja

CIVG

 

 

 

 

 

3.

Četrtletno preverjanje potrdil o plačilu

Metodologija:

 

 

 

 

Pristojni regionalni inšpektorat

4.

Izdelava poročila o pregledu

Ministrstvo za delo

 

 

 

 

 

5.

Izdelava četrtletnega poročila o stanju vsakega podjetja po postopku, ki še ni izdelan

1.

Prejem informacij UFD o deklaraciji števila zaposlenih

2.

Preverjanje žiga

 

 

 

 

 

6.

Predložitev četrtletnega poročila centru CGP po nalogu CIVG

3.

Vloga na UFD prek službe za izterjave za nakazilo prispevka delodajalca

 

 

 

 

 

 

4.

Letno poročilo z izvodom za CGP po nalogu CIVG

 

 

1.2.1.2:

Dokazila o plačilu prispevka delodajalca

 

 

Pogostost:

Pogostost:

Letno za 4 zadnja četrtletja (ministrstvo za delo)

 

 

 

 

 

četrtletno

četrtletno – ministrstvo za gozdove (CIVG)

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

Poročila o pregledih

Letna poročila

 

 

 

 

 

Četrtletna poročila

Vnos informacij v SUZP

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

DŠNZ/UFD centru CGP po nalogu CIVG

DDSZ inšpektoratu CIVG

 

 

 

 

 

 

CIVG organu za izdajanje

1.3.1

Poslovanje podjetja ni začasno prekinjeno s sodno odločbo.

1.3.1.1:

Sodni akti sodišč

Ministrstvo za pravosodje

Sodna tajništva

Metodologija:

Odgovorni organ:

 

 

 

 

 

Sodna tajništva:

Ministrstvo za pravosodje: sodišče prve stopnje (SPS)

 

 

 

Ministrstvo za gozdove

Direktorat za pravne zadeve in spore ministrstva za gozdove (DPZS)

1.

Vpis storjenih kršitev v register vsakega pristojnega sodišča

MVGLR: Generalni direktorat služb za podporo (GDSP)

 

 

 

 

 

2.

Izdelava poročila (papirna oblika po osnutku, ki še ni izdelan) za vsako kršitev in letnega poročila

Metodologija:

 

 

 

 

Regionalni direktorat za vode in gozdove (RD)

3.

Predložitev poročil in izvoda sodnega akta pristojnemu regionalnemu direktoratu za vode in gozdove (RD) za prefekturna sodišča v skladu s postopkom, ki še ni izdelan

SPS:

1.

Nadzor nad rednim vodenjem registra sodb

2.

Izdelava letnega poročila in predložitev njegovega izvoda centru CGP po nalogu CIVG

 

 

 

 

 

4.

RDVG ali sodna tajništva na ravni Banguija predložijo poročilo in izvod sodnega akta na DAFC z izvodom za CGP po nalogu CIVG

 

 

 

 

 

 

DPZS:

GDSP:

 

 

 

 

 

1.

Vpis v register kršitev (dokument, ki še ni uveden, ker se zdaj ne vodi)

Preverjanje rednega vodenja registra kršitev

 

 

 

 

 

CGP:

CIVG:

 

 

 

 

 

1.

Vnos informacij v zbirko podatkov

Preverjanje vnosa informacij v SUZP, ki ga izvaja CGP

 

 

 

 

 

Arhiviranje poročila

 

 

 

 

 

 

Pogostost:

Pogostost:

 

 

 

 

 

ob vsaki začasni prekinitvi

letno

 

 

1.3.1.2:

Register kršitev pri ministrstvu za gozdove

Ministrstvo za gozdove

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

Sodna tajništva:

CIVG:

 

 

 

 

 

Vpis v register sodb pristojnega sodišča

Vnos informacij o rezultatu pregleda v SUZP

 

 

 

 

 

Izdelava poročila, ki se arhivira v papirni obliki

 

 

 

 

 

 

DPZS:

 

 

 

 

 

 

Vodenje registra kršitev

 

 

 

 

 

 

CGP:

 

 

 

 

 

 

Vnos informacij v SUZP

 

 

 

 

 

 

Arhiviranje poročila in sodnega akta v papirni obliki

 

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

Prefekturna sodišča:

 

 

 

 

 

 

1.

Poročilo sodnih tajništev direktoratu RDVG

CIVG organu za izdajanje

 

 

 

 

 

2.

Predložitev poročila direktoratu DPZS z izvodom za CGP po nalogu CIVG

 

 

 

 

 

 

Sodišča v Banguiju:

 

 

 

 

 

 

1.

Poročilo sodnih tajništev direktoratu DPZS z izvodom za CGP po nalogu CIVG

 

1.3.2

Poslovanje podjetja ni začasno prekinjeno zaradi upravne sankcije.

1.3.2.1:

Register kršitev pri ministrstvu za gozdove

Ministrstvo za gozdove

Direktorat za pravne zadeve in spore ministrstva za gozdove (DPZS)

Metodologija:

1.3.2.1:

enako 1.3.1

Odgovorni organ:

CIVG

 

 

 

 

 

 

Metodologija:

 

 

 

 

 

1.3.2.2:

 

 

 

1.3.2.2:

Odlok ministrstva za okolje o začasni prekinitvi

 

 

1.

DPZS vpiše kršitve v register

2.

Izdelava poročila

GDSP:

Preverjanje rednega vodenja registra kršitev

 

 

 

 

 

3.

Predložitev poročila in odloka centru CGP po nalogu CIVG

 

 

 

 

 

 

 

CIVG:

Preverjanje vnosa informacij v SUZP, ki ga izvaja CGP

 

 

 

 

 

Pogostost: ob vsaki začasni prekinitvi

Pogostost: letno

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

DPZS:

CIVG:

 

 

 

 

 

Vodenje registra kršitev

Vnos informacij o rezultatu pregleda v SUZP

 

 

 

 

 

CGP:

 

 

 

 

 

 

Vnos informacij v SUZP

 

 

 

 

 

 

Arhiviranje v papirni obliki poročila in odloka o začasni prekinitvi

 

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

DPZS centru CGP po nalogu CIVG

CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

1.4.1

Podjetje pravočasno plačuje globe in kazni za ugotovljene kršitve

1.4.1.1:

Potrdilo o plačilu zneska transakcije ali glob in kazni

Ministrstvo za gozdove

GDVG, mobilna delovna skupina za posredovanje in preverjanje (MDSPP)

Metodologija:

1.

Predhodno preverjanje registra kršitev pred vsako redno nalogo MDSPP in generalnega direktorata za VG

Odgovorni organ:

Centralni inšpektorat za vode, gozdove, lov in ribištvo

 

 

 

 

 

2.

Obisk računovodskih služb

 

 

 

 

 

 

3.

Izdelava poročila

Metodologija:

 

 

 

 

 

4.

Predložitev poročila inšpektoratu CIVG v dveh primerkih, pri čemer se eden predloži neposredno CGP

Preverjanje vnosa informacij v SUZP, ki ga izvede CGP, in vnos informacije o rezultatu preverjanja v SUZP

 

 

 

 

 

Pogostost: četrtletno

Pogostost: polletno

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

Poročilo o pregledu v papirni in digitalni obliki, ki se arhivira v CGP in GDVG

Vnos informacij v SUZP

 

 

 

 

 

Vnos informacij v SUZP

 

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

GDVG centru CGP po nalogu CIVG ter zadnjemu

CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

2.1.1

Podjetje je redno in ob upoštevanju rokov, določenih z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi Srednjeafriške republike, pred sprejetjem zakona št. 08.022 o gozdarskem zakoniku in po njem, spremljalo vse postopke (obveščanje prebivalstva, obvestilo o razpisu, vloga za izdajo dovoljenja, komisija za dodeljevanje, vključno z neodvisnim opazovalcem) za dodelitev dovoljenj za izkoriščanje gozda.

2.1.1.1:

Poročilo komisije za dodeljevanje DSU pod pristojnostjo ministrstva za gozdove

2.1.1.2:

Poročilo neodvisnega opazovalca pod pristojnostjo ministrstva za gozdove

Ministrstvo za gozdove

Generalni direktorat za vode, gozdove (GDVGLR)

Metodologija:

1.

Preverjanje obstoja dekreta o dodelitvi v arhivih MVGLR za vsa že dodeljena dovoljenja in datuma dodelitve

2.

Preverjanje obstoja pogodbenega dokumenta (končni in/ali začasni sporazum glede na datum dodelitve)

3.

Izdelava poročila s ključnimi informacijami (št. DSU, datum dodelitve, dodeljevalec, vrsta pogodbenega dokumenta in datum podpisa)

Odgovorni organ: Centralni inšpektorat za vode, gozdove, lov in ribištvo

 

 

2.1.1.3:

Dekret o dodelitvi dovoljenja DSU

 

 

4.

Predložitev poročila inšpektoratu CIVG in centru CGP po nalogu prvega z izvodi v papirni obliki dekreta o dodelitvi pogodbenih dokumentov

Metodologija:

 

 

 

 

 

 

1.

Prejem poročila, ki ga pošlje GDVG

 

 

2.1.1.4:

Začasni sporazum v treh mesecih po podpisu dekreta

 

 

 

2.

Preverjanje veljavnosti informacij o vseh dovoljenjih DSU

3.

Vnos informacij o pregledu preverjanja v SUZP

 

 

2.1.1.5:

Končni sporazum v treh letih po podpisu začasnega sporazuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogostost: samo enkrat za zadevno dovoljenje DSU

Pogostost: samo enkrat za zadevno dovoljenje DSU

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

Zbiranje ključnih podatkov v SUZP

Vnos informacij v SUZP

 

 

 

 

 

Digitalizacija in vključitev dekreta v SUZP

 

 

 

 

 

 

Arhiviranje v papirni obliki

 

 

 

 

 

 

Posodabljanje informacij ob vsaki novi dodelitvi ali vrnitvi na področje države

 

 

 

 

 

 

Tok:

GDVG inšpektoratu CIVG

Tok:

CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

2.1.2

Podjetje plačuje vse stroške, povezane z vsako fazo postopka za dodeljevanje.

2.1.2.1:

Dokazila o plačilu stroškov spisa

Ministrstvo za gozdove

Generalni direktorat za vode in gozdove (DGEFCP)

Metodologija:

Odgovorni organ: Centralni inšpektorat za vode, gozdove, lov in ribištvo

 

 

2.1.2.2:

Dokazila o plačilu pristojbine za začasno priznanje

 

 

1.

Preverjanje obstoja potrdil o plačilu stroškov dokumentacije, pristojbine za začasno priznanje in triletne najemnine (podjetje, ustanovljeno po letu 2003) v arhivih MVGLR

Metodologija:

 

 

 

 

 

2.

izdelava poročila s ključnimi informacijami: št. dovoljenja DSU, datum dodelitve, št. potrdil o prejemu in plačanih zneskov

1.

Prejem poročila, ki ga pošlje GDVG

 

 

2.1.2.3:

Potrdilo o plačilu triletne najemnine najpozneje v 15 dneh po obvestilu o dodelitvi (za dovoljenja, dodeljena po letu 2003)

 

 

3.

Predložitev poročila centru CGP v pristojnosti CIVG in zadnjemu z izvodi potrdil o prejemu v papirni obliki

2.

Preverjanje veljavnosti informacij o vseh dovoljenjih DSU

 

 

 

 

 

 

3.

Vnos informacij o pregledu preverjanja v SUZP

 

 

 

 

 

Pogostost: samo enkrat za posamezno zadevno dovoljenje

Pogostost: samo enkrat za posamezno zadevno dovoljenje

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

Zbiranje v SUZP

Vnos informacij v SUZP

 

 

 

 

 

Digitalizacija in vključitev dekreta v SUZP

 

 

 

 

 

 

Arhiviranje v papirni obliki

 

 

 

 

 

 

Posodabljanje informacij ob vsaki novi dodelitvi ali vrnitvi na področje

 

 

 

 

 

 

Tok: GDVG inšpektoratu CIVG

Tok: CIVG organu za izdajanje ZP

2.1.3

Če nasadi pripadajo posamezniku ali skupnosti, ima posameznik ali skupnost potrdilo o lastništvu.

2.1.3.1:

Izpisek iz zemljiške knjige na ime posameznika ali skupnosti

Ministrstvo za urbanizem (zemljiška knjiga),

Ministrstvo za finance in proračun

Generalni direktorat za urbanizem

Generalni direktorat za davke in območja (GDDO)

Metodologija:

Preverjanje obstoja knjižice o lastništvu zemljišč

Pogostost: samo enkrat

Hranjenje rezultata:

Zbiranje v SUZP

Odgovorni organ:

Centralni inšpektorat za urbanizem

Vnos informacij v SUZP

 

 

 

 

 

Tok:

Generalni direktorat za razvoj mest generalnemu direktoratu za davke in območja

Tok:

Centralni inšpektorat za razvoj mest inšpektoratu CIVG in CIVG organu za izdajanje dovoljenj

 

 

 

 

 

GDD direktoratu GDVG

 

 

 

 

 

 

GDVG inšpektoratu CIVG

 

2.2.1

Podjetje dokaže z dovoljenjem za letni posek, ki ga redno izdaja uprava za gozdove.

2.2.1.1:

Obvestilo o odobritvi načrta upravljanja za dovoljenja DSU v končnem sporazumu.

Ministrstvo za gozdove

Generalni direktorat za vode in gozdove (DGEFCP)

Metodologija:

Odgovorni organ:

CIVG

 

 

2.2.1.2:

Obvestilo o odobritvi letnega načrta za obratovanje za dovoljenja DSU v končnem sporazumu

 

 

Dovoljenje DSU za končni sporazum

1.

Dokumentacijski pregled, ki ga izvede za to vzpostavljen odbor, NU in LNO, ki ju predloži družba v okviru sistema ocenjevanja MVGLR.

Metodologija:

 

 

2.2.1.3:

Začasni koncesijski sporazum, ki ga podpiše pristojni organ

 

 

2.

Dopis o odobritvi LNO, če je predložitev zadovoljiva

Dovoljenje DSU za začasni sporazum

Preverjanje obstoja dopisa o odobritvi NU in LNO ter zapisnika sestanka

 

 

 

 

 

Preverjanje je izvedeno že v točki 2.1.1

 

 

 

 

 

 

Pogostost:

Pogostost:

 

 

 

 

 

Letno za LNO in petletno za NU

Letno za LNO in petletno za NU

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

GDVG dopis o odobritvi LNO hrani v SUZP in v papirni obliki v arhivih.

Vnesti v SUZP informacijo, da je bila točka preverjena.

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

1.

GDVG družbi, CIVG, PARPAF (projekt za izvedbo načrtov ureditve gozdov), GDRS pošlje dopis o odobritvi in zapisnik sestanka z oceno centru CGP na zahtevo CIVG ter zadnjemu.

CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

2.2.2

Če nasadi pripadajo državi, podjetje dokaže z dovoljenjem ministrstva za gozdove, da lahko izkorišča nasad

2.2.2.1:

Soglasje ministrstva za gozdove

2.2.2.2:

Dovoljenje za posek

2.2.2.3:

Poročilo o poseku

2.2.2.4:

Načrt upravljanja za nasade s površino, večjo od ali enako 50 ha, in ki upošteva specifikacije

Ministrstvo za gozdove

Generalni direktorat za vode in gozdove (DGEFCP)

Metodologija

Od 2.2.2.1 do 2.2.2.3:

Vloga, naslovljena na ministrstvo za gozdove

Dovoljenje za sečnjo, ki ga izda GDVG

Podjetje ali posameznik izvede posek in predloži poročilo direktoratu GDVG

Dokumentacijsko preverjanje in preverjanje na terenu, ki ga izvede GDVG, in dodelitev ministrskega soglasja

Odgovorni organ:

CIVG

Metodologija: Preverjanje obstoja poročila o poseku in ministrskega soglasja

 

 

 

 

 

Pogostost: ob vsaki vlogi

Pogostost: četrtletno

 

 

 

 

 

Hranjenje:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

Arhiviranje vloge, dovoljenja za posek in ministrskega soglasja v papirni (GDVG in CGP) in digitalni obliki (CGP)

Vnesti v SUZP informacijo, da je bila točka preverjena.

 

 

 

 

 

Tok:

Prosilec direktoratu GDVG

Tok: CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

 

 

 

 

 

GDVG prosilcu in CIVG (CGP)

 

2.2.3

Če nasadi pripadajo posamezniku ali skupnosti, ima gozdarsko podjetje dovoljenja za sečnjo

2.2.3.1:

Dovoljenje za sečnjo, ki ga je ministrstvo izdalo gozdarskemu podjetju (lastnik ali pogodbeni izvajalec)

2.2.3.2:

Načrt upravljanja za nasade s površino, večjo od ali enako 50 ha, ki upošteva specifikacije

2.2.3.3:

po potrebi pogodba med posameznikom ali skupnostjo in gozdarskim podjetjem

Ministrstvo za gozdove

Generalni direktorat za vode in gozdove (DGEFCP)

Metodologija

2.2.3.1:

Vloga, naslovljena na ministrstvo za gozdove

Dovoljenje za sečnjo, ki ga izda GDVG

Podjetje ali posameznik izvede posek in predloži poročilo direktoratu GDVG

Dokumentacijsko preverjanje in preverjanje na terenu, ki ga izvede GDVG, ter dodelitev dovoljenja za posek

Odgovorni organ: CIVG

Metodologija: Preverjanje obstoja poročila o poseku in dovoljenja za sečnjo

 

 

 

 

 

Pogostost: ob vsaki vlogi

Pogostost: četrtletno

 

 

 

 

 

Hranjenje

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

Arhiviranje vloge, dovoljenja za posek in dovoljenja za sečnjo v papirni (GDVG in CGP) in digitalni obliki (CGP)

Vnesti v SUZP informacijo, da je bila točka preverjena.

 

 

 

 

 

Tok:

Prosilec direktoratu GDVG

Tok:

 

 

 

 

 

GDVG prosilcu in CIVG (CGP)

CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

2.3.1

Podjetje obvesti lokalno in domorodno prebivalstvo, lokalne skupnosti in vse zainteresirane strani o podpisu začasnega sporazuma in odprtju začasnega območja poseka.

2.3.1.1:

Poročila o sestankih o ozaveščanju, ki jih pripravi podjetje in skupaj potrdijo različne udeležene strani.

Ministrstvo za gozdove

Generalni direktorat regionalnih služb (GDRS)/Regionalni direktor (RD)

Metodologija:

Pristojni regionalni direktorati redno preverjajo obstoj zapisnikov

Odgovorni organ:

Generalni direktor regionalnih služb (GDRS)

 

 

 

 

 

 

Metodologija:

 

 

 

 

 

 

Preverjanje obstoja poročila

 

 

 

 

 

Pogostost: letno

Pogostost: letno

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

Izdelava poročila o pregledu

Vnos informacij v SUZP

 

 

 

 

 

Predložitev poročila direktoratu GDRS

 

 

 

 

 

 

GDRS predloži poročilo direktoratu GDVG in centru CGP

 

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

Regionalni direktorati direktoratu GDRS

CIVG organu za izdajanje

 

 

 

 

 

GDRS direktoratu GDVG in centru CGP (CIVG)

 

3.1.1

Izvedene so bile študije o vplivih na okolje.

3.1.1.1:

Odobreno poročilo o študijah vpliva za vsako proizvodno območje (DSU + žaga, vključno z začasnimi nastanitvenimi objekti)

3.1.1.2:

Potrdilo o okoljski skladnosti, ki ga izda pristojni organ

Ministrstvo za okolje in ekologijo

Ministrstvo za gozdove

Generalni direktorat za okolje (GDO)

Metodologija:

1.

Dokumentacijska proučitev poročila o študiji vplivov na okolje (ŠVO), ki ga predloži družba

2.

Preverjanje na kraju samem

3.

Dopis o odobritvi ŠVO, če je preverjanje zadovoljivo

Odgovorni organ:

Direktorat za okoljski nadzor (DON)/CIVG

Metodologija:

DON:

1.

V primeru suma preverjanje nekaterih točk proučitve dokumenta in preverjanja na kraju samem

 

 

 

 

 

 

2.

Izdelava in pošiljanje poročila, en izvod se pošlje inšpektoratu CIVG

 

 

 

 

 

 

CIVG:

 

 

 

 

 

 

Preverjanje obstoja dopisa o odobritvi ŠVO

 

 

 

 

 

Pogostost: petletno

Pogostost: petletno

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

GDO dopis o odobritvi in ŠVO shrani v SUZP in v papirni obliki v arhivih

DON: Arhiviranje nadzornega poročila

CIVG: V zbirko podatkov vnesti informacijo o rezultatu pregleda preverjanja

 

 

 

 

 

Tok: Predložitev dopisa o odobritvi družbi ter en izvod poslati CGP in CIVG

Tok: CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

3.2.1

Izvajajo se ukrepi iz odobrenih študij vpliva za varstvo virov biotske raznovrstnosti

3.2.1.1:

Nadzorno poročilo uprave za okolje

Ministrstvo za okolje in ekologijo

Direktorat za okoljski nadzor (DON)

Metodologija:

1.

Ocena izvajanja ukrepov iz ŠVO na kraju samem

Odgovorni organ:

CIVG

 

 

 

 

 

2.

Poročilo o oceni in dopis o soglasju, če je ocena zadovoljiva

Metodologija:

 

 

 

 

 

3.

V SUZP vnesti informacijo o rezultatu preverjanja

Preverjanje obstoja poročila in dopisa

 

 

 

 

 

Pogostost: stalno (glede na vrsto ukrepov, sprejetih v ŠVO)

Pogostost: stalno (glede na vrsto ukrepov, sprejetih v ŠVO)

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

Hranjenje poročila o oceni in dopisa v arhivih DON

V zbirko podatkov vnesti informacijo o rezultatu pregleda preverjanja

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

Predložitev dopisa o odobritvi družbi in kopijo CIVG in CGP

CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

3.3.1

Odpadki (kakor so opredeljeni v členu 3 okoljskega zakonika Srednjeafriške republike in v izvedbenih dekretih), ki nastanejo pri dejavnostih podjetja, se obdelajo v skladu z zakonskimi določbami.

3.3.1.1:

Nadzorno poročilo uprave za okolje

Ministrstvo za okolje in ekologijo (GDO)

Direktorat za okoljski nadzor

Metodologija:

1.

Ocena obstoja sistema za ravnanje z odpadki na kraju samem

2.

Poročilo o oceni in dopis o soglasju, če je ocena zadovoljiva

3.

V SUZP vnesti informacijo o rezultatu preverjanja

Odgovorni organ:

GDO

Metodologija:

Preverjanje obstoja poročila in dopisa

 

 

 

 

 

Pogostost: polletno

Pogostost: polletno

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

Hranjenje poročila in dopisa v arhivih DON

V zbirko podatkov vnesti informacijo o rezultatu pregleda preverjanja

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

Predložitev dopisa o odobritvi družbi in kopijo CIVG in CGP

CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

3.3.2

Upoštevajo se pravne določbe v zvezi z onesnaževanjem voda in zraka.

3.3.2.1:

Poročilo o pregledih uprave za okolje

Ministrstvo za okolje in ekologijo

Direktorat za okoljski nadzor (DON)

Metodologija:

Odgovorni organ:

GDO

 

 

 

 

 

1.

Preverjanje obstoja sistema upoštevanja onesnaževanja voda in zraka na kraju samem

Metodologija:

 

 

 

 

 

2.

Poročilo o oceni in dopis o soglasju, če je ocena zadovoljiva

Preverjanje obstoja poročila in dopisa

 

 

 

 

 

3.

V SUZP vnesti informacijo o rezultatu preverjanja

 

 

 

 

 

 

Pogostost: letno

Pogostost: letno

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

Hranjenje poročila in dopisa v arhivih DON

V zbirko podatkov vnesti informacijo o rezultatu pregleda preverjanja

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

1.

Predložitev dopisa o odobritvi družbi in en izvod poslati CIVG in CGP

CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

4.1.1

V podjetju je zagotovljena svobodna sindikalna dejavnost.

4.1.1.1:

Informativno gradivo o zagotavljanju svobodne sindikalne dejavnosti, ki ga je vidiral pristojni organ in je izobešen

Ministrstvo za delo

Pristojni inšpektorat za delo

Metodologija:

Odgovorni organ:

Direktorat za delo in zaposlovanje (DDZ)

 

 

 

Ministrstvo za gozdove

MDSPP

1.

Redno preverjanje na kraju samem najmanj enkrat letno ali v primeru suma ali ovadbe

Centralni inšpektorat za vode in gozdove

 

 

 

 

 

2.

Preverjanje registra delavca

Metodologija:

 

 

 

 

 

3.

Razgovor z zaposlenimi in delodajalcem

DDZ:

 

 

4.1.1.2:

Zapisniki sindikalnih sestankov (če so zaposleni člani sindikatov).

 

 

4.

Žig in/ali zaznamek na registru

Prejme letna poročila vsakega regionalnega inšpektorata.

 

 

 

 

 

5.

Izdelava poročila

Prouči poročila in pošlje povzetek generalnemu direktoratu za delo in zaposlovanje.

 

 

 

 

 

 

Pošlje povzetek za podjetja iz gozdarskega sektorja CGP po nalogu CIVG (še ni izdelano)

 

 

 

 

 

Opomba: Mobilna skupina (MDSPP) lahko izvede isto preverjanje in rezultat pošlje neposredno inšpektoratu CIVG (to velja za točki 4.1 in 4.2)

Izvede lahko nenapovedan pregled preverjanja, ki ga opravijo inšpektorati, ter izdela poročilo in njegov izvod predloži centru CGP po nalogu CIVG.

 

 

 

 

 

 

CIVG

 

 

 

 

 

 

Preverja, ali CGP letno vnaša informacije v SUZP.

 

 

 

 

 

Pogostost: letno

Preverja skladnost podjetij.

 

 

 

 

 

 

Pogostost: letno

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

Poročilo o pregledu, ki se arhivira na pristojnem inšpektoratu

CGP v SUZP vnese informacijo o rezultatu preverjanj.

 

 

 

 

 

Letno poročilo o pregledu, ki se arhivira na pristojnem inšpektoratu

CIVG v SUZP vnese informacijo o pregledu preverjanja.

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

Predložitev poročila o pregledu podjetju

DDZ centru CGP

 

 

 

 

 

Predložitev letnih poročil direktoratu za delo

CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

4.1.2

Predstavniki delavcev, izvoljeni v skladu z veljavno zakonodajo, imajo potrebno znanje za izvajanje svojih nalog

4.1.2.1:

Zapisnik generalne skupščine za izvolitev delavskih predstavnikov, ki ga je vidiral delovni inšpektor

Ministrstvo za delo

Pristojni inšpektorat za delo

Metodologija:

Odgovorni organ:

Direktorat za delo in zaposlovanje

CIVG

 

 

4.1.2.2:

Potrdila o usposobljenosti, ki jih je vidiral pristojni delovni inšpektor

 

 

1.

Redno preverjanje na kraju samem najmanj enkrat letno ali v primeru suma ali ovadbe

Metodologija:

DDZ

 

 

 

 

 

2.

Razgovor s predstavniki delavcev

Prejme letna poročila vsakega regionalnega inšpektorata.

 

 

 

 

 

3.

Izdelava poročila

Prouči poročila in pošlje povzetek generalnemu direktoratu za delo in zaposlovanje.

 

 

 

 

 

 

Pošlje povzetek za podjetja iz lesno-gozdarskega sektorja centru CGP po nalogu CIVG.

 

 

 

 

 

 

Izvede lahko nenapovedan pregled preverjanja, ki ga opravijo inšpektorati, ter izdela poročilo in njegov izvod predloži centru CGP po nalogu CIVG.

 

 

 

 

 

 

CIVG

 

 

 

 

 

 

Preverja, ali CGP letno vnaša informacije v SUZP.

 

 

 

 

 

 

Preverja skladnost podjetij.

 

 

 

 

 

Pogostost: letno

Pogostost: letno

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

Poročilo o pregledu, ki se arhivira na pristojnem inšpektoratu

CGP v SUZP vnese informacijo o rezultatu preverjanj.

 

 

 

 

 

Letno poročilo o pregledu, ki se arhivira na pristojnem inšpektoratu

CIVG v SUZP vnese informacijo o pregledu preverjanja.

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

Predložitev poročila o pregledu podjetju

DDZ centru CGP

 

 

 

 

 

Predložitev letnih poročil direktoratu za delo

CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

4.1.3

Zaposleni v podjetju so seznanjeni z dokumentacijo v zvezi z delavskimi pravicami

4.1.3.1:

Izobešeno informativno gradivo

Ministrstvo za delo

Pristojni inšpektorat za delo

Metodologija:

Odgovorni organ: Direktorat za delo in zaposlovanje (DDZ)

 

 

 

 

 

1.

Redno preverjanje na kraju samem najmanj enkrat letno

CIVG

 

 

4.1.3.2:

Poročilo o sestankih med predstavniki delavcev in zaposlenimi

 

 

2.

Preverjanje izobešanja zakonsko določenih elementov

Metodologija:

DDZ:

 

 

 

 

 

3.

Izdelava poročila

Prejme letna poročila vsakega regionalnega inšpektorata.

 

 

4.1.3.3:

Izobešen notranji pravilnik

 

 

 

Prouči poročila in pošlje povzetek generalnemu direktoratu za delo in zaposlovanje.

 

 

 

 

 

 

Pošlje povzetek za podjetja iz lesno-gozdarskega sektorja centru CGP po nalogu CIVG.

 

 

 

 

 

 

Izvede lahko nenapovedan pregled preverjanja, ki ga opravijo inšpektorati, ter izdela poročilo in njegov izvod predloži centru CGP po nalogu CIVG.

 

 

 

 

 

 

CIVG

 

 

 

 

 

 

Preverja, ali CGP letno vnaša informacije v SUZP.

 

 

 

 

 

 

Preverja skladnost podjetij.

 

 

 

 

 

Pogostost: letno

Pogostost: letno

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata

 

 

 

 

 

Poročilo o pregledu, ki se arhivira na pristojnem inšpektoratu

CGP v SUZP vnese informacijo o rezultatu preverjanj.

 

 

 

 

 

Letno poročilo o pregledu, ki se arhivira na pristojnem inšpektoratu

CIVG v SUZP vnese informacijo o pregledu preverjanja.

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

Predložitev poročila o pregledu podjetju

DDZ centru CGP

 

 

 

 

 

Predložitev letnih poročil direktoratu za delo

CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

4.2.1

Odnosi med podjetjem in zaposlenimi so uradno zapisani v skladu z zakonskimi določbami.

4.2.1.1:

Izvod kolektivne pogodbe, ki ga imajo gozdarsko podjetje in predstavniki delavcev

Ministrstvo za delo

Pristojni inšpektorat za delo

Metodologija:

Odgovorni organ:

Direktorat za delo in zaposlovanje

CIVG

 

 

 

 

 

1.

Redno preverjanje na kraju samem najmanj enkrat letno

Metodologija:

 

 

 

 

 

2.

Preverjanje registra delodajalca in dokumentacije vsakega zaposlenega

DDZ

 

 

 

 

 

3.

Izdelava poročila

Prejme letna poročila vsakega regionalnega inšpektorata.

 

 

 

 

 

 

Prouči poročila in pošlje povzetek generalnemu direktoratu za delo in zaposlovanje.

 

 

 

 

 

 

Pošlje povzetek za podjetja iz lesno-gozdarskega sektorja centru CGP po nalogu CIVG.

 

 

4.2.1.2:

Register delodajalca, ki ga je oštevilčil in parafiral delovni inšpektor

 

 

 

Izvede lahko nenapovedan pregled preverjanja, ki ga opravijo inšpektorati, ter izdela poročilo in njegov izvod predloži centru CGP po nalogu CIVG.

 

 

 

 

 

 

CIVG

 

 

 

 

 

 

Preverja, ali CGP letno vnaša informacije v SUZP.

 

 

 

 

 

 

Preverja skladnost podjetij.

 

 

 

 

 

Pogostost: letno

Pogostost: letno

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

Poročilo o pregledu, ki se arhivira na pristojnem inšpektoratu

CGP v SUZP vnese informacijo o rezultatu preverjanj.

 

 

 

 

 

Letno poročilo o pregledu, ki se arhivira na pristojnem inšpektoratu

CIVG v SUZP vnese informacijo o pregledu preverjanja.

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

Predloži poročilo o pregledu podjetju

DDZ centru CGP

 

 

 

 

 

Predložitev letnih poročil direktoratu za delo

CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

4.2.2

Delavci podjetja so plačani v skladu z veljavnimi predpisi za svoj sektor dejavnosti in brez diskriminacije

4.2.2.1:

Plačilne liste in stanje plač

Ministrstvo za delo

Pristojni inšpektorat za delo

Metodologija:

Odgovorni organ:

Direktorat za delo in zaposlovanje (DDZ)

 

 

 

 

 

1.

Redno preverjanje na kraju samem najmanj enkrat letno

CIVG

 

 

4.2.2.2:

Pogodba o delovnem razmerju, ki so jo podpisale vse pogodbene strani

 

 

2.

Primerjanje pogodb o delovnem razmerju in plačilnih list s kolektivno pogodbo gozdarskih podjetij

Metodologija:

DDZ:

 

 

 

 

 

3.

Izdelava poročila

Prejme letna poročila vsakega regionalnega inšpektorata.

 

 

 

 

 

 

Prouči poročila in pošlje povzetek generalnemu direktoratu za delo in zaposlovanje.

 

 

 

 

 

 

Pošlje povzetek za podjetja iz lesno-gozdarskega sektorja centru CGP po nalogu CIVG.

 

 

 

 

 

 

Izvede lahko nenapovedan pregled preverjanja, ki ga opravijo inšpektorati, ter izdela poročilo in njegov izvod predloži centru CGP po nalogu CIVG.

 

 

 

 

 

 

CIVG:

 

 

 

 

 

 

Preverja, ali CGP letno vnaša informacije v SUZP.

 

 

 

 

 

 

Preverja skladnost podjetij.

 

 

 

 

 

Pogostost: letno

Pogostost: letno

 

 

 

 

 

Hranjenje rezultata:

Hranjenje rezultata:

 

 

 

 

 

Poročilo o pregledu, ki se arhivira na pristojnem inšpektoratu

CGP v SUZP vnese informacijo o rezultatu preverjanj.

 

 

 

 

 

Letno poročilo o pregledu, ki se arhivira na pristojnem inšpektoratu

CIVG v SUZP vnese informacijo o pregledu preverjanja.

 

 

 

 

 

Tok:

Tok:

 

 

 

 

 

Predložitev poročila o pregledu podjetju

DDZ centru CGP

 

 

 

 

 

Predložitev letnih poročil direktoratu za delo

CIVG organu za izdajanje dovoljenj FLEGT

4.2.3

Pogoji varstva pri delu so v skladu z veljavno zakonodajo

4.2.3.1:

Zapisniki sestankov odbora za varstvo pri delu

Ministrstvo za delo

Pristojni inšpektorat za delo

Metodologija:

Odgovorni organ:

Direktorat za delo in zaposlovanje/CIVG

 

 

 

 

 

 

Metodologija:

 

 

 

 

 

 

DDZ

 

 

 

 

 

1.

Redno preverjanje na kraju samem najmanj enkrat letno

Prejme letna poročila vsakega regionalnega inšpektorata.