EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1337

Uredba (EU) št. 1337/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o evropski statistiki trajnih nasadov in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 357/79 in Direktive 2001/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP

OJ L 347, 30.12.2011, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 243 - 256

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1337/oj

30.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/7


UREDBA (EU) št. 1337/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 13. decembra 2011

o evropski statistiki trajnih nasadov in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 357/79 in Direktive 2001/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 338(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 357/79 z dne 5. februarja 1979 o statističnih raziskovanjih vinogradov (2) in Direktiva 2001/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 2001 o statističnih raziskovanjih, ki jih izvedejo države članice, da ugotovijo pridelovalno zmogljivost intenzivnih sadovnjakov nekaterih vrst sadnega drevja (3), sta bili večkrat spremenjeni. Ker so zdaj potrebne nadaljnje spremembe in poenostavitve, bi bilo treba ta dva akta zaradi jasnosti in v skladu z novim pristopom za poenostavitev zakonodaje Unije in boljšo zakonodajo nadomestiti z enim samim aktom.

(2)

Komisija mora biti, da bi opravila nalogo, ki ji je dodeljena s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU) in z zakonodajo Unije, ki ureja skupno ureditev kmetijskih trgov, vedno natančno obveščena o pridelovalni zmogljivosti intenzivnih sadovnjakov nekaterih vrst trajnih nasadov v Uniji. Za zagotovitev ustreznega izvajanja skupne kmetijske politike Komisija potrebuje redno zagotavljanje podatkov o trajnih nasadih na petletni osnovi.

(3)

Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki (4) je referenčni okvir za evropsko statistiko trajnih nasadov. Zlasti navedena uredba zahteva skladnost z načeli strokovne neodvisnosti, nepristranskosti, objektivnosti, zanesljivosti, zaupnosti statističnih podatkov in stroškovne učinkovitosti.

(4)

Utrditi je treba sodelovanje med organi, ki prispevajo k pripravi in objavi evropske statistike.

(5)

V postopku priprave in urejanja evropske statistike bi bilo treba upoštevati mednarodna priporočila in najboljše prakse.

(6)

Strukturna statistika trajnih nasadov bi morala biti na voljo za zagotovitev, da se lahko spremljata pridelovalna zmogljivost in stanje na trgu. Poleg informacij, zagotovljenih v okviru enotne skupne ureditve trgov, so bistvene tudi informacije o regionalni statistični razčlenitvi. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da te informacije zbirajo in jih ob določenih datumih pošljejo Komisiji.

(7)

Strukturna statistika trajnih nasadov je bistvena za upravljanje trgov na ravni Unije. Pomembno je tudi, da se poleg letne statistike o območjih in pridelavi vključi tudi strukturna statistika trajnih nasadov, ki jo ureja druga zakonodaja Unije v zvezi s statistiko.

(8)

Za preprečitev nepotrebne obremenitve kmetij in uprav bi bilo treba uvesti pragove, ki bi izključevali nepomembne subjekte od osnovnih subjektov, za katere se mora zbirati statistika trajnih nasadov.

(9)

Za zagotovitev usklajenosti podatkov je treba jasno navesti najpomembnejše opredelitve, referenčna obdobja in zahteve po natančnosti, ki se uporabljajo pri pripravi statistike trajnih nasadov.

(10)

Za zagotovitev razpoložljivosti te statistike uporabnikom v potrebnem časovnem okviru bi bilo treba določiti časovni razpored pošiljanja podatkov Komisiji.

(11)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (5) morajo biti vse statistike, ki jih države članice pošiljajo Komisiji in so razvrščene po teritorialnih enotah, razvrščene glede na klasifikacijo NUTS. Posledično bi morale biti teritorialne enote za vzpostavitev primerljive regionalne statistike trajnih nasadov opredeljene v skladu s klasifikacijo NUTS. Vendar pa, ker je za ustrezno upravno vodenje vinskega in vinogradniškega sektorja potrebna druga teritorialna razčlenitev, se lahko za navedeni sektor določijo drugačne teritorialne enote.

(12)

Metodološka poročila in poročila o kakovosti so bistvena za oceno kakovosti podatkov in analizo rezultatov, zato bi bilo treba ta poročila zagotavljati redno.

(13)

Ker cilja te uredbe, in sicer vzpostavitve skupnega okvira za sistematično pripravo evropske statistike trajnih nasadov, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in se ga zato lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(14)

Za zagotovitev nemotenega prehoda z režima iz Direktive 2001/109/ES bi morala ta uredba omogočati, da se državam članicam odobri odstopanje, kadar bi uporaba te uredbe v njihovih nacionalnih statističnih sistemih zahtevala večje prilagoditve in bi lahko povzročila znatne praktične probleme.

(15)

Da bi se upoštevala gospodarski in tehnični razvoj, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spreminjanje razčlenitve vrst po skupinah, razredih gostote nasada in starostnih razredih, določenih v Prilogi I, ter spremenljivk/značilnosti, velikostnih razredov, stopenj specializacije in sort vinske trte, določenih v Prilogi II, razen pri neobvezni naravi zahtevanih informacij. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(16)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (6).

(17)

Uredbo (EGS) št. 357/79 in Direktivo 2001/109/ES bi bilo treba razveljaviti.

(18)

Za zagotovitev nadaljevanja dejavnosti, predvidenih v okviru evropske statistike trajnih nasadov, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi in bi se morala uporabljati od 1. januarja 2012.

(19)

Opravljena so bila posvetovanja s Stalnim odborom za kmetijsko statistiko –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

1.   Ta uredba določa skupni okvir za sistematično pripravo evropske statistike za naslednje trajne nasade:

(a)

namizna jabolka;

(b)

jabolka za industrijsko predelavo;

(c)

namizne hruške;

(d)

hruške za industrijsko predelavo;

(e)

marelice;

(f)

namizne breskve;

(g)

breskve za industrijsko predelavo;

(h)

pomaranče;

(i)

drobnoplodni agrumi;

(j)

limone;

(k)

oljke;

(l)

vinske trte za pridelavo namiznega grozdja;

(m)

vinske trte za druge namene.

2.   Priprava evropske statistike trajnih nasadov iz točk (b), (d), (g) in (l) odstavka 1 je za države članice neobvezna.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„trajni nasad“ pomeni nasad, ki se ne goji v kolobarjenju, z izjemo trajnih travnikov in pašnikov, in ki zavzema prst skozi daljše obdobje ter daje pridelek več let;

2.

„zasajena parcela“ pomeni kmetijsko parcelo, kakor je opredeljena v točki 1 drugega odstavka člena 2 Uredbe Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (7), zasajeno z enim od trajnih nasadov iz člena 1(1) te uredbe;

3.

„zasajena površina“ pomeni površino parcel, zasajenih z ustreznim homogenim trajnim nasadom, zaokroženo na najbližjo desetino hektarja (ha);

4.

„leto trgatve“ pomeni koledarsko leto, v katerem se začne trgatev;

5.

„gostota“ pomeni število sadik na hektar;

6.

„običajno obdobje sajenja“ pomeni obdobje v letu, ko se običajno sadijo trajni nasadi in ki se začne sredi jeseni ter konča sredi pomladi naslednjega leta;

7.

„leto sajenja“ pomeni prvo leto vegetativnega razvoja sadike po dnevu njene vsaditve na končno mesto pridelave;

8.

„starost“ pomeni število let od leta sajenja, ki se šteje za leto 1;

9.

„namizna jabolka, namizne hruške in namizne breskve“ pomeni nasade jablan, nasade hrušk in nasade breskev, razen tistih, ki so izrecno namenjene za industrijsko predelavo. Če ni mogoče določiti, da so nasadi namenjeni za industrijsko predelavo, se ustrezne površine uvrstijo v to kategorijo;

10.

„vinske trte za druge namene“ pomeni celotno površino z vinsko trto, ki se vključi v register vinogradov v skladu s členom 3 Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 z dne 26. maja 2009 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede registra vinogradov, obveznih prijav ter zbiranja informacij za spremljanje trga, dokumentov, ki spremljajo prevoz proizvodov, in evidenc, ki se vodijo v vinskem sektorju (8);

11.

„grozdje za dvojno uporabo“ pomeni grozdje iz sort vinske trte, ki so v razvrstitvi sort vinske trte, ki jo izdelajo države članice v skladu s členom 120a(2) do (6) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (9), ki je pridelano za isto upravno enoto hkrati razvrščene kot vinske sorte grozdja in sorte namiznega grozdja, sorte za pridelavo sušenega grozdja ali sorte za pridelavo žganja iz grozdja;

12.

„kombinirani nasadi“ pomeni kombinacijo nasadov, ki istočasno zasedajo parcelo.

Člen 3

Obseg

1.   Statistični podatki, ki jih je treba predložiti za trajne nasade iz točk (a) do (l) člena 1(1), so reprezentativni za najmanj 95 % celotne zasajene površine, ki v celoti ali večinoma prideluje za trg z vsemi trajnimi nasadi iz posamezne države članice.

2.   Ne glede na odstavek 1 lahko države članice izključijo kmetijska gospodarstva pod pragom 0,2 ha za vse trajne nasade, ki v celoti ali večinoma pridelujejo za trg v vsaki državi članici. Če površina teh kmetijskih gospodarstev predstavlja manj kot 5 % celotne zasajene površine posameznega nasada, lahko države članice povečajo prag, vendar to ne sme povzročiti izključitve več kot dodatnih 5 % celotne zasajene površine posameznega nasada.

3.   Površina kombiniranih nasadov se razdeli med različne nasade sorazmerno s površino tal, ki jo zasedajo.

4.   Statistika trajnih nasadov iz točke (m) člena 1(1) te uredbe se predloži z uporabo razpoložljivih podatkov v registru vinogradov, uvedenem v skladu s členom 185a Uredbe (ES) št. 1234/2007 za vsa kmetijska gospodarstva, vključena v ta register, kakor je opredeljeno v točki (a) člena 3(1) Uredbe (ES) št. 436/2009.

Člen 4

Priprava podatkov

1.   Razen kadar uporabijo možnost iz odstavka 1(2), države članice z najmanj 1 000 ha zasajene površine za vsak posamezen nasad iz točk (a) do (l) člena 1(1) v letu 2012, in nato vsakih pet let, pripravijo podatke iz Priloge I.

2.   Države članice z najmanj 500 ha zasajene površine za nasad iz točke (m) člena 1(1) v letu 2015, in nato vsakih pet let, pripravijo podatke iz Priloge II.

3.   Zaradi upoštevanja gospodarskega in tehničnega napredka se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11 za spreminjanje:

razčlenitve vrst po skupinah, razredih gostote nasada in starostnih razredih, določenih v Prilogi I, ter

spremenljivk/značilnosti, velikostnih razredov, stopenj specializacije in sort vinske trte, določenih v Prilogi II,

razen pri neobvezni naravi zahtevanih informacij.

Komisija pri izvajanju pooblastil zagotovi, da se državam članicam in poročevalskim oddelkom z delegiranimi akti ne naloži znatno dodatno upravno breme.

Člen 5

Referenčno leto

1.   Prvo referenčno leto za podatke iz Priloge I v zvezi s statistikami trajnih nasadov iz točk (a) do (l) člena 1(1) je leto 2012.

2.   Prvo referenčno leto za podatke iz Priloge II v zvezi s statistikami trajnega nasada iz točke (m) člena 1(1) je leto 2015.

3.   Predložene statistike trajnih nasadov se nanašajo na zasajeno površino po ustaljenem obdobju sajenja.

Člen 6

Zahteve po natančnosti

1.   Države članice, ki izvajajo vzorčna raziskovanja za pridobitev statistike trajnih nasadov, sprejmejo ustrezne ukrepe, da se zagotovi, da koeficient variacije podatkov na nacionalni ravni ne presega 3 % za zasajeno površino za vsakega od nasadov iz člena 1(1).

2.   Države članice, ki se odločijo, da bodo uporabile vire statističnih informacij, ki ne izvirajo iz raziskovanj, zagotovijo, da so tako pridobljene informacije vsaj enako kakovostne kot informacije, pridobljene iz statističnih raziskovanj.

3.   Države članice, ki se odločijo, da bodo uporabile upravne vire za zagotavljanje statistike trajnih nasadov iz točk (a) do (l) člena 1(1), vnaprej obvestijo Komisijo in predložijo podrobnosti o metodah, ki se bodo uporabile, in o kakovosti pridobljenih podatkov iz teh upravnih virov.

Člen 7

Regionalna statistika

1.   Podatki v zvezi s statistiko trajnih nasadov iz točk (a) do (l) člena 1(1) te uredbe, ki so natančneje opredeljeni v Prilogi I k tej uredbi, se razčlenijo po teritorialnih enotah NUTS 1, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1059/2003, razen če se v Prilogi I k tej uredbi določi manj podrobna razčlenitev.

2.   Podatki v zvezi s statistiko trajnih nasadov iz točke (m) člena 1(1) te uredbe, ki so natančneje opredeljeni v Prilogi II k tej uredbi, se razčlenijo po teritorialnih enotah NUTS 2, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1059/2003, razen če se v Prilogi II k tej uredbi določi manj podrobna razčlenitev.

Člen 8

Pošiljanje Komisiji

1.   Države članice pošljejo Komisiji (Eurostatu) podatke iz prilog I in II do 30. septembra leta, ki sledi referenčnemu obdobju.

2.   Komisija sprejme izvedbene akte glede ustrezne tehnične oblike za pošiljanje podatkov iz prilog I in II. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2).

Člen 9

Poročilo o uporabljenih metodah in kakovosti

1.   Za namene te uredbe se za podatke, ki se pošiljajo, uporabljajo merila kakovosti iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009.

2.   Države članice do 30. septembra 2013 in nato vsakih pet let pošljejo Komisiji (Eurostatu) poročila o kakovosti poslanih podatkov in uporabljenih metodah za statistiko trajnih nasadov iz točk (a) do (l) člena 1(1) te uredbe.

3.   Države članice do 30. septembra 2016 in nato vsakih pet let pošljejo Komisiji (Eurostatu) poročila o kakovosti poslanih podatkov in uporabljenih metodah za statistiko trajnih nasadov iz točke (m) člena 1(1) te uredbe.

4.   V poročilih se opišejo:

(a)

organizacija statističnih raziskovanj, na katere se nanaša ta uredba, in uporabljena metodologija;

(b)

raven natančnosti in obseg, dosežena za vzorčne raziskave, navedene v tej uredbi, in

(c)

kakovost drugih virov, ki niso uporabljena raziskovanja,

ob uporabi meril kakovosti iz odstavka 1.

5.   Države članice najpozneje tri mesece pred uveljavitvijo vsake metodološke ali druge spremembe obvestijo Komisijo o tej spremembi, ki bi lahko znatno vplivala na statistiko trajnih nasadov.

6.   Upošteva se načelo, da dodatni stroški in obremenitve ostanejo v razumnih mejah.

Člen 10

Odstopanje

1.   Kadar uporaba te uredbe od nacionalnega statističnega sistema v državi članici zahteva večje prilagoditve in je verjetno, da bo povzročila znatne praktične težave v zvezi s trajnimi nasadi iz točk (a) do (l) člena 1(1), lahko Komisija sprejme izvedbene akte za odobritev odstopanja od njene uporabe do 31. decembra 2012. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2).

2.   Za namene odstavka 1 država članica Komisiji predloži ustrezno utemeljeno prošnjo najpozneje do 1. februarja 2012.

3.   Države članice, katerim je odobreno odstopanje, še naprej uporabljajo Direktivo 2001/109/ES.

Člen 11

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(3) in člena 13 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 31. decembra 2011. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Pooblastilo iz člena 4(3) in člena 13 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(3) in členom 13, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 12

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za kmetijsko statistiko, ustanovljen s členom 1 Sklepa Sveta 72/279/EGS z dne 31. julija 1972 o ustanovitvi Stalnega odbora za kmetijsko statistiko (10). Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 13

Pregled

Do 31. decembra 2018 in nato vsakih pet let Komisija pregleda izvajanje te uredbe. V okviru tega pregleda Komisija oceni, ali je nujna priprava vseh podatkov iz člena 4. Kadar Komisija oceni, da nekateri podatki niso več potrebni, se jo pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11, s katerimi se izbrišejo nekateri podatki iz prilog I in II.

Člen 14

Razveljavitev

Uredba (EGS) št. 357/79 in Direktiva 2001/109/ES se razveljavita z učinkom od 1. januarja 2012.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo in direktivo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 15

Prehodne določbe

Z odstopanjem od člena 14 te uredbe se Direktiva 2001/109/ES še naprej uporablja v skladu s pogoji iz člena 10 te uredbe.

Člen 16

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, dne 13. decembra 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

M. SZPUNAR


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 1. decembra 2011.

(2)  UL L 54, 5.3.1979, str. 124.

(3)  UL L 13, 16.1.2002, str. 21.

(4)  UL L 87, 31.3.2009, str. 164.

(5)  UL L 154, 21.6.2003, str. 1.

(6)  UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

(7)  UL L 316, 2.12.2009, str. 65.

(8)  UL L 128, 27.5.2009, str. 15.

(9)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(10)  UL L 179, 7.8.1972, str. 1.


PRILOGA I

Statistični podatki o nasadih sadnega drevja in oljčnih nasadih

1.   Razčlenitev vrst po „skupinah“

Vrsta

Razčlenitev

Namizna jabolka

Skupina Boskoop rouge

Skupina Braeburn

Skupina Cox Orange

Skupina Cripps Pink

Skupina Elstar

Skupina Fuji

Skupina Gala

Skupina Golden Delicious

Skupina Granny Smith

Skupina Idared

Skupina Jonagold/Jonagored

Skupina Morgenduft

Skupina Red delicious

Skupina Reinette blanche du Canada

Skupina Shampion

Skupina Lobo

Skupina Pinova

Drugo

Jabolka za industrijsko predelavo (neobvezno)

Namizne hruške

Skupina Conference

Skupina William

Skupina Abate

Skupina Rocha

Skupina Coscia-Ercolini

Skupina Guyot

Skupina Blanquilla

Skupina Decana

Skupina Kaiser

Drugo

Hruške za industrijsko predelavo (neobvezno)

Namizne breskve

Breskve, razen nektarin in breskev za predelavo

Rumenomesnate

Zelo zgodnje: obiranje do 15. junija

Zgodnje: obiranje od 16. junija do 15. julija

Srednje: obiranje od 16. julija do 15. avgusta

Pozne: obiranje po 15. avgustu

Belomesnate

Zelo zgodnje: obiranje do 15. junija

Zgodnje: obiranje od 16. junija do 15. julija

Srednje: obiranje od 16. julija do 15. avgusta

Pozne: obiranje po 15. avgustu

Ploščata breskev

Nektarine

Rumenomesnate

Zelo zgodnje: obiranje do 15. junija

Zgodnje: obiranje od 16. junija do 15. julija

Srednje: obiranje od 16. julija do 15. avgusta

Pozne: obiranje po 15. avgustu

Belomesnate

Zelo zgodnje: obiranje do 15. junija

Zgodnje: obiranje od 16. junija do 15. julija

Srednje: obiranje od 16. julija do 15. avgusta

Pozne: obiranje po 15. avgustu

Breskve za industrijsko predelavo (vključno s skupino Pavie) (neobvezno)

Marelice

Zelo zgodnje: obiranje do 31. maja

Zgodnje: obiranje od 1. do 30. junija

Srednje: obiranje od 1. do 31. julija

Pozne: obiranje po 1. avgustu

Pomaranče

Navel

Zgodnje: obiranje od oktobra do januarja

Srednje: obiranje od decembra do marca

Pozne: obiranje od januarja do maja

Blanca

Zgodnje: obiranje od decembra do marca

Pozne: obiranje od marca do maja

Sanguine

Drugo

Drobnoplodni agrumi

Satsuma

Zelo zgodnje sorte skupine satsuma: obiranje od septembra do novembra

Druge sorte skupine satsuma: obiranje od oktobra do decembra

Klementine

Zgodnje klementine: obiranje od septembra do decembra

Srednje klementine: obiranje od novembra do januarja

Pozne klementine: obiranje od januarja do marca

Drugi drobnoplodni agrumi, vključno s hibridi

Limone

Zimske sorte: obiranje od oktobra do aprila

Poletne sorte: obiranje od februarja do septembra

Oljke

Za namizne olive, olive za olje ali olive za dvojno uporabo

Trte za namizno grozdje (neobvezno)

 

Belo

Brez pešk

Običajno

Rdeče

Brez pešk

Običajno

2.   Razredi gostote nasada

 

Razredi gostote nasada

Jablane in hruške

Breskve, nektarine in marelice

Pomaranče, drobnoplodni agrumi in limone

Oljke

Trte za namizno grozdje

Gostota (število dreves/hektar)

1

< 400

< 600

< 250

< 140

< 1 000

2

400–1 599

600–1 199

250–499

140–399

1 000–1 499

3

1 600–3 199

≥ 1 200

500–749

≥ 400

≥ 1 500

4

≥ 3 200

 

≥ 750

 

 

3.   Starostni razredi

 

Starostni razredi

Jablane in hruške

Breskve, nektarine in marelice

Pomaranče, drobnoplodni agrumi in limone

Oljke

Trte za namizno grozdje

Starost (leta od leta zasaditve)

1

0–4

0–4

0–4

0–4

0–3

2

5–14

5–14

5–14

5–11

3–9

3

15–24

15 in več

15–24

12–49

9–19

4

25 in več

 

25 in več

50 in več

20 in več

4.   Povzetek

4.1   Površina po starostnih razredih in razredih gostote nasada za vsako vrsto na nacionalni ravni

Država članica:

Vrsta:

 

Skupaj

Starostni razred 1

Starostni razred 2

Starostni razred 3

Starostni razred 4

Skupaj

 

 

 

 

 

Razred gostote 1

 

 

 

 

 

Razred gostote 2

 

 

 

 

 

Razred gostote 3

 

 

 

 

 

Razred gostote 4

 

 

 

 

 


4.2   Površina po starostnih razredih in regijah za vsako vrsto in skupino (brez razčlenitve po razredih gostote nasada)

Država članica:

Vrsta:

Skupina:

 

Skupaj

Starostni razred 1

Starostni razred 2

Starostni razred 3

Starostni razred 4

Skupaj

 

 

 

 

 

Regija (NUTS 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.3   Površina po razredih gostote nasada in regijah za vsako vrsto in skupino (brez razčlenitve po starostnih razredih)

Država članica:

Vrsta:

Skupina:

 

Skupaj

Razred gostote 1

Razred gostote 2

Razred gostote 3

Razred gostote 4

Skupaj

 

 

 

 

 

Regija (NUTS 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA II

Statistični podatki o vinogradih

Pomen okrajšav:

—   št.– število

—   gosp.– gospodarstvo

—   ha– hektar

—   rdeče– rdeče/rosé

—   bel.– belo

—   ZOP– zaščitena označba porekla

—   ZGO– zaščitena geografska označba

Preglednica 1:   Vinogradniška gospodarstva po vrsti pridelave  (1)

Spremenljivke/značilnosti

Št. gosp.

Površ.

(ha)

Površina z vinsko trto, skupaj (ki je/še ni rodna)

Skupaj

 

 

Rodna površina z vinsko trto, zasajena z:

vinskimi sortami grozdja

 

 

od tega primerno za pridelavo vin z ZOP

 

 

od tega primerno za pridelavo vin z ZGO

 

 

od tega primerno za pridelavo vin brez ZOP ali ZGO

 

 

od tega „grozdje za dvojno uporabo“

 

 

sušeno grozdje

 

 

skupaj

 

 

Površina z vinsko trto, ki še ni rodna, zasajena z:

grozdjem za vino (vključno z „grozdjem za dvojno uporabo“)

 

 

od tega primerno za pridelavo vin z ZOP

 

 

od tega primerno za pridelavo vin z ZGO

 

 

od tega primerno za pridelavo vin brez ZOP ali ZGO

 

 

od tega „grozdje za dvojno uporabo“

 

 

sušeno grozdje

 

 

skupaj

 

 

Vinogradi (ki so/še niso rodni) za pridelavo:

materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte

 

 

drugih vinskih trt, ki niso uvrščene drugje

 

 

Preglednica 2:   Vinogradniška gospodarstva po velikostnih razredih na nacionalni ravni

Preglednica 2.1:   Vinogradniška gospodarstva po velikostnih razredih skupne površine vinogradov, skupna površina pod vinogradi

Velikostni razredi

(ha)

Št. gosp.

Površina

(ha)

< 0,10 (2)

 

 

0,10–< 0,50

 

 

0,50–< 1

 

 

1–< 3

 

 

3–< 5

 

 

5–< 10

 

 

≥ 10

 

 

Preglednica 2.2:   Vinogradniška gospodarstva po velikostnih razredih skupne površine vinogradov, vinogradi za pridelavo grozdja za vino – skupaj

Podatki z enako razčlenitvijo kot v preglednici 2.1.

Preglednica 2.2.1:   Vinogradniška gospodarstva po velikostnih razredih skupne površine vinogradov, vinogradi za pridelavo grozdja, primernega za pridelavo vin z ZOP

Podatki z enako razčlenitvijo kot v preglednici 2.1.

Preglednica 2.2.2:   Vinogradniška gospodarstva po velikostnih razredih skupne površine vinogradov, vinogradi za pridelavo grozdja, primernega za pridelavo vin z ZGO

Podatki z enako razčlenitvijo kot v preglednici 2.1.

Preglednica 2.2.3:   Vinogradniška gospodarstva po velikostnih razredih skupne površine vinogradov, vinogradi za pridelavo grozdja za vino za „dvojno uporabo“

Podatki z enako razčlenitvijo kot v preglednici 2.1.

Preglednica 2.2.4:   Vinogradniška gospodarstva po velikostnih razredih skupne površine vinogradov, grozdje za vino, namenjeno za pridobivanje vin brez ZOP in/ali ZGO

Podatki z enako razčlenitvijo kot v preglednici 2.1.

Preglednica 2.3:   Vinogradniška gospodarstva po velikostnih razredih skupne površine vinogradov, vinogradi za pridelavo grozdja za sušenje

Podatki z enako razčlenitvijo kot v preglednici 2.1.

Preglednica 2.4:   Vinogradniška gospodarstva po velikostnih razredih skupne površine vinogradov, vinogradi, ki niso uvrščeni drugje

Podatki z enako razčlenitvijo kot v preglednici 2.1.

Preglednica 3:   Vinogradniška gospodarstva po stopnji specializacije in velikostnih razredih na nacionalni ravni

Velikostni razredi (v stolpcih): glej vrstice v preglednici 2 (< 0,1 ha / 0,10–< 0,50 ha / itd.).

Stopnja specializacije

< 0,10 ha

Št. gosp.

Površ.

(ha)

Št. gosp.

Površ.

(ha)

Gospodarstva z vinogradi

 

 

 

 

Gospodarstva s površinami z vinsko trto, namenjenimi izključno proizvodnji vina

 

 

 

 

od tega gospodarstva s površinami z vinsko trto, namenjenimi izključno proizvodnji vina z ZOP in/ali ZGO

 

 

 

 

od tega samo ZOP

 

 

 

 

od tega samo ZGO

 

 

 

 

od tega ZOP in ZGO

 

 

 

 

od tega gospodarstva s površinami z vinsko trto, namenjenimi izključno proizvodnji vina brez ZOP in/ali ZGO

 

 

 

 

od tega gospodarstva s površinami z vinsko trto, namenjenimi proizvodnji več vrst vina

 

 

 

 

Gospodarstva s površinami z vinsko trto, namenjenimi izključno proizvodnji sušenega grozdja

 

 

 

 

Gospodarstva z drugimi vinogradi

 

 

 

 

Gospodarstva s površinami z vinsko trto, namenjenimi za več vrst proizvodnje

 

 

 

 

Preglednica 4:   Glavne sorte vinske trte  (3)

Razčlenitev podatkov se zagotovi samo, če je skupna površina sorte najmanj 500 ha.

V preglednicah se opredelijo tiste sorte, ki so vključene na seznam glavnih sort in ustreznih površin, sporočenih v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 555/2008 dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (4) (Priloga XIII, preglednica 16).

Starostni razredi, ki se uporabljajo:

 

< 3 leta

 

3–9 let

 

10–29 let

 

≥ 30 let

Glavne vinske sorte grozdja po starostnih razredih

Sorta vinske trte

< 3 leta

Št. gosp.

Površ.

(ha)

Št. gosp.

Površ.

(ha)

Gospodarstva z vinogradi

 

 

 

 

1.

od tega rdeče sorte, skupaj

 

 

 

 

1.1

od tega sorta 1

 

 

 

 

1.2

od tega sorta 2

 

 

 

 

1.3

od tega sorta …

 

 

 

 

 

 

 

 

1.N od tega druge mešane rdeče sorte

 

 

 

 

2.

od tega bele sorte, skupaj

 

 

 

 

2.1

od tega sorta 1

 

 

 

 

2.2

od tega sorta 2

 

 

 

 

2.3

od tega sorta …

 

 

 

 

 

 

 

 

2.N od tega druge mešane bele sorte

 

 

 

 

3.

od tega sorte različnih barv, skupaj

 

 

 

 

3.1

od tega sorta 1

 

 

 

 

3.2

od tega sorta 2

 

 

 

 

3.3

od tega sorta …

 

 

 

 

 

 

 

 

3.N od tega druge mešane sorte drugih mešanih barv

 

 

 

 

4.

od tega sorte brez določene barve

 

 

 

 


(1)  Države članice, katere zadeva regionalna razčlenitev: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HU, AT, PT, RO, SI in SK.

(2)  Samo za zadevne države članice.

(3)  Države članice, katere zadeva regionalna razčlenitev: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HU, AT, PT, RO, SI in SK.

(4)  UL L 170, 30.6.2008, str. 1.


Top