EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1312

Uredba (EU) št. 1312/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo

OJ L 339, 21.12.2011, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 007 P. 245 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; razveljavil 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1312/oj

21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 339/1


UREDBA (EU) št. 1312/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 19. decembra 2011

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 42 in 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Doslej najhujša finančna kriza in doslej najhujši gospodarski upad sta hudo prizadela gospodarsko rast in finančno stabilnost ter povzročila močno poslabšanje finančnih in gospodarskih razmer v več državah članicah. Nekatere države članice imajo ali jim grozijo resne težave, zlasti tiste v zvezi z gospodarsko rastjo in finančno stabilnostjo ter s povečanjem njihovega primanjkljaja in dolga zaradi mednarodnih gospodarskih in finančnih razmer.

(2)

Čeprav so bili sprejeti že številni pomembni ukrepi za uravnavanje negativnih učinkov krize, vključno s spremembami zakonodajnega okvira, se vpliv finančne krize na realno gospodarstvo, trg dela in državljane občuti širše. Pritisk na nacionalne finančne vire se povečuje in sedaj so potrebni dodatni koraki za zmanjšanje tega pritiska prek čim večje in čim boljše uporabe financiranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja („EKSRP“).

(3)

Na podlagi člena 122(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa možnost odobritve finančne pomoči Unije državi članici, ki je v težavah ali ji zaradi izjemnih dogodkov, nad katerimi nima nikakršnega nadzora, resno grozijo hude težave, je Uredba Sveta (EU) št. 407/2010 z dne 11. maja 2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (3) vzpostavila tak mehanizem z namenom ohranjanja finančne stabilnosti Unije.

(4)

Z Izvedbenim sklepom Sveta 2011/77/EU (4) oziroma 2011/344/EU (5) je bila Irski in Portugalski odobrena taka finančna pomoč Unije. Grčija je imela resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo že pred začetkom veljavnosti Uredbe (EU) št. 407/2010 in je prejela finančno pomoč med drugim od drugih držav članic euroobmočja.

(5)

Uredba Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (6) je vzpostavila instrument, ki določa, da Svet odobri srednjeročno finančno pomoč, kadar ima država članica, ki ni sprejela eura, težave s svojo plačilno bilanco ali ji te resno grozijo.

(6)

Z odločbami Sveta 2009/102/ES (7), 2009/290/ES (8) oziroma 2009/459/ES (9) se je taka finančna pomoč dodelila Madžarski, Latviji in Romuniji.

(7)

Obdobje, v katerem je finančna pomoč na voljo Irski, Madžarski, Latviji, Portugalski in Romuniji, je določeno v ustreznih sklepih in odločbah Sveta. Pomoč za Madžarsko je potekla 4. novembra 2010.

(8)

Za Grčijo je Sporazum med upniki, ki je bil sklenjen skupaj s Sporazumom o posojilu med članicami euroobmočja, začel veljati 11. maja 2010. Sporazum med upniki določa, da obdobje razpoložljivosti poteče tri leta od datuma navedenega sporazuma.

(9)

Finančni ministri 17 držav članic euroobmočja so 11. julija 2011 podpisali Pogodbo o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost (EMS). Navedena pogodba izhaja iz Sklepa Evropskega sveta 2011/199/EU z dne 25. marca 2011 o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro (10). Predvideva se, da bo do leta 2013 EMS prevzel naloge, ki jih trenutno izvajata Evropski instrument za finančno stabilnost (EFSF) in Evropski mehanizem za finančno stabilizacijo (EFSM).

(10)

Evropski svet je v sklepih z dne 23. in 24. junija 2011 pozdravil namero Komisije, da poveča sinergije med programom posojil za Grčijo in skladi Unije, in podprl vsa prizadevanja za povečanje zmogljivosti Grčije pri črpanju iz skladov Unije, da bi se spodbudila rast in zaposlovanje, in sicer s preusmeritvijo v izboljšanje konkurenčnosti in ustvarjanje delovnih mest. Evropski svet je poleg tega pozdravil in podprl pripravo celovitega programa tehnične podpore Grčiji, ki jo izvaja Komisija v sodelovanju z državami članicami. Ta sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (11) prispeva k takšnim prizadevanjem za povečanje sinergij.

(11)

Za olajšanje upravljanja financiranja Unije, ki bi pomagala pospeševati naložbe v državah članicah in zadevnih regijah ter za povečanje vpliva financiranja na gospodarstvo, je treba omogočiti, da se delež prispevkov EKSRP poveča do 95 % upravičenih javnih izdatkov v regijah, upravičenih po konvergenčnem cilju, in poveča do 85 % upravičenih javnih izdatkov v drugih regijah, ki imajo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo.

(12)

V skladu s splošnimi načeli, ki se uporabljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1698/2005, se povečani deleži sofinanciranja uporabljajo zgolj za izplačila po tem, ko Komisija potrdi ustrezne programe razvoja podeželja, vključno z novimi finančnimi načrti. Zato je potrebno določiti postopek, po katerem lahko države članice uporabijo to možnost, kot tudi mehanizem, s katerim bo ta možnost zagotovljena.

(13)

Začasno povečanje deležev sofinanciranja bi moralo upoštevati tudi proračunske omejitve, s katerimi se soočajo vse države članice, in te proračunske omejitve bi se morale ustrezno odražati v splošnem proračunu Evropske unije. Poleg tega bi morala biti uporaba mehanizma omejena na izdatke plačilnih agencij do 31. decembra 2013, saj je njegov glavni namen reševati specifične tekoče težave.

(14)

Uredbo (ES) št. 1698/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Zaradi nujnosti reševanja gospodarske krize bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V člen 70 Uredbe (ES) št. 1698/2005 se za odstavkom 4b vstavi naslednji odstavek:

„4c.   Z odstopanjem od zgornjih meja, določenih v odstavkih 3, 4 in 5, se lahko prispevek EKSRP poveča do največ 95 % upravičenih javnih izdatkov v regijah, upravičenih po konvergenčnem cilju, in v najbolj oddaljenih regijah in za manjše Egejske otoke ter do 85 % upravičenih javnih izdatkov v drugih regijah. Ti deleži se nanašajo na upravičene izdatke, ki bodo na novo prijavljeni v posameznih potrjenih izjavah o izdatkih, nastalih v obdobju, v katerem država članica izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

(a)

finančna podpora je državi članici dana na razpolago v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 407/2010 z dne 11. maja 2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (12) ali jo državi članici da na razpolago druga država članica euroobmočja pred začetkom veljavnosti navedene uredbe;

(b)

srednjeročna finančna pomoč je državi članici dana na razpolago v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (13);

(c)

finančna pomoč je državi članici dana na razpolago v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost.

Država članica, ki želi uporabiti odstopanje iz prvega pododstavka, pri Komisiji predloži prošnjo za ustrezno spremembo njenega programa razvoja podeželja. Odstopanje se uporablja, ko Komisija potrdi spremembe programa, in preneha veljati, ko država članica ne izpolnjuje več pogojev iz točk (a), (b) ali (c) prvega pododstavka. Vsekakor se odstopanje iz prvega pododstavka uporablja le za izdatke, ki so jih imele plačilne agencije do 31. decembra 2013.

Ko se odstopanje iz prvega pododstavka preneha uporabljati, država članica Komisiji pošlje predlog za spremembo programa, vključno z novim finančnim načrtom, ki je skladen z največjimi deleži, ki so bili v uporabi pred odstopanjem.

Če država članica do datuma, ko se odstopanje preneha uporabljati v skladu z drugim pododstavkom, Komisiji ne predloži predloga za spremembo programa za razvoj podeželja, vključno z novim finančnim načrtom, ali če priglašeni finančni načrt ni v skladu z največjimi deleži iz odstavkov 3, 4 in 5, se ti deleži samodejno začnejo uporabljati od tega datuma.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

M. KOROLEC


(1)  Mnenje z dne 27. oktobra 2011.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 15. decembra 2011.

(3)  UL L 118, 12.5.2010, str. 1.

(4)  UL L 30, 4.2.2011, str. 34.

(5)  UL L 159, 17.6.2011, str. 88.

(6)  UL L 53, 23.2.2002, str. 1.

(7)  UL L 37, 6.2.2009, str. 5.

(8)  UL L 79, 25.3.2009, str. 39.

(9)  UL L 150, 13.6.2009, str. 8.

(10)  UL L 91, 6.4.2011, str. 1.

(11)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.

(12)  UL L 118, 12.5.2010, str. 1.

(13)  UL L 53, 23.2.2002, str. 1.“


Top