Help Print this page 

Document 32011R1216

Title and reference
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1216/2011 z dne 24. novembra 2011 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 691/2010 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja Besedilo velja za EGP
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; razveljavil 32013R0390
OJ L 310, 25.11.2011, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 116 - 118

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1216/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 24/11/2011
  • Date of effect: 14/12/2011; začetek veljavnosti datum objave +20 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/2014; razveljavil 32013R0390
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

25.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1216/2011

z dne 24. novembra 2011

o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 691/2010 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba) (1) in zlasti člena 11 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi Komisije (EU) št. 691/2010 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2096/2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa (2) so določeni ključni kazalniki uspešnosti in zavezujoči cilji na ključnih področjih uspešnosti glede varnosti, okolja, zmogljivosti in stroškovne učinkovitosti.

(2)

Varnostni ključni kazalniki uspešnosti za nacionalno zastavljanje ciljev ali zastavljanje ciljev funkcijskega bloka zračnega prostora (FAB – Functional Airspace Block), določeni v Prilogi 1 k Uredbi (EU) št. 691/2010, so naslednji: učinkovitost varnostnega upravljanja, ki se izmeri z metodologijo na podlagi okvira ATM za pregled ustreznosti varnosti; uporaba klasifikacije resnosti orodja za analizo tveganja, da se omogoči usklajeno poročanje o oceni resnosti izgube minimalnega razdvajanja, nedovoljenih vdorih na vzletno-pristajalno stezo in določenih tehničnih dogodkih upravljanja zračnega prometa (ATM); ter poročanje o kulturi pravičnosti.

(3)

V skladu s Prilogo 1 k Uredbi (EU) št. 691/2010 navedene varnostne ključne kazalnike uspešnosti skupaj nadalje oblikujejo Komisija, države članice, Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) in Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (Eurocontrol), sprejme pa jih Komisija pred prvim referenčnim obdobjem.

(4)

Komisija je v ta namen ustanovila delovno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki EASA, Eurocontrola in Komisije (t. i. projektna skupina E3). Navedena delovna skupina je pripravila tehnično poročilo z naslovom „Metrics for Safety Key Performance Indicators for the Performance Scheme“ (metrika za varnostne ključne kazalnike uspešnosti za načrt izvedbe). To poročilo je bilo dodatno razvito na podlagi pripomb držav članic in zainteresiranih strani ter predstavlja tehnično zasnovo za to uredbo in z njo povezane sprejemljive postopke usklajevanja in navodila.

(5)

Pri oblikovanju varnostnih ključnih kazalnikov uspešnosti je treba upoštevati že opravljeno delov v zvezi z drugimi pobudami, kot so varnostni načrt EASA ter Eurocontrolova orodje za analizo tveganja in okvir za pregled ustreznosti varnosti.

(6)

Izkušnje, pridobljene pri postopnem izvajanju načrta izvedbe, kažejo, da je treba podaljšati čas, ki je bil dodeljen Komisiji za oceno popravljenih ciljev uspešnosti, zaradi obsega dela, nastalega zaradi podrobne ocene načrtov izvedbe, da bi se opravili potrebni razgovori z nacionalnimi nadzornimi organi in zagotovila ustrezna obrazložitev rezultatov navedene ocene.

(7)

Uredbo (EU) št. 691/2010 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za enotno evropsko nebo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 691/201 se spremeni:

(1)

Člen 14 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se izraz „dveh mesecih“ nadomesti z izrazom „štirih mesecih“;

(b)

v odstavku 2 se izraz „dva meseca“ nadomesti z izrazom „štiri mesece“;

(c)

v odstavku 3 se izraz „dva meseca“ nadomesti z izrazom „štiri mesece“.

(2)

V Prilogi I se točka 1 oddelka 2 nadomesti z naslednjim:

„1.   VARNOSTNI KLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI

(a)

Prvi nacionalni/FAB varnostni KKU za prvo referenčno obdobje je učinkovitost varnostnega upravljanja, ki se izmeri z metodologijo na podlagi okvira ATM za pregled ustreznosti varnosti.

V zvezi z državami članicami ter njihovimi nacionalnimi nadzornimi organi in izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa, ki imajo certifikat za izvajanje služb zračnega prometa ali komunikacijskih, navigacijskih in nadzornih storitev, se ta KKU izmeri glede na stopnjo izvajanja naslednjih ciljev upravljanja:

varnostna politika in cilji;

obvladovanje varnostnega tveganja;

zagotavljanje varnosti;

spodbujanje varnosti;

kultura varnosti.

(b)

Drugi nacionalni/FAB varnostni KKU za prvo referenčno obdobje je uporaba spodaj navedene klasifikacije resnosti, ki temelji na metodologiji orodja za analizo tveganja za poročanje o najmanj treh kategorijah dogodkov: izguba minimalnega razdvajanja, nedovoljeni vdori na vzletno-pristajalno stezo in določeni dogodki ATM v vseh centrih nadzora zračnega prometa in na letališčih. Države članice se lahko odločijo, da te metode ne uporabljajo na letališčih z manj kot 50 000 premiki v komercialnem zračnem prevozu na leto.

Države članice in izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa pri poročanju o spodaj navedenih dogodkih uporabijo naslednje stopnje resnosti:

resen incident;

večji incident;

znaten incident;

brez vpliva na varnost;

ni določeno; npr. na voljo je premalo informacij oziroma nejasni ali nasprotujoči si dokazi preprečujejo tako določitev.

Poročanje o uporabi metode se opravi za posamezne dogodke.

(c)

Tretji nacionalni/FAB varnostni KKU za prvo referenčno obdobje je poročanje držav članic in njihovih izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa na podlagi vprašalnika, sestavljenega v skladu z odstavkom (e), ki meri stopnjo prisotnosti in ustrezno stopnjo odsotnosti kulture pravičnosti.

(d)

V prvem referenčnem obdobju ne bo vseevropskih ciljev varnostne uspešnosti. Vendar lahko države članice določijo cilje, ki ustrezajo tem varnostnim ključnim kazalnikom uspešnosti.

(e)

Da bi se olajšala izvajanje in merjenje varnostnih ključnih kazalnikov uspešnosti, EASA po posvetovanju z organom za oceno uspešnosti pred začetkom prvega referenčnega obdobja sprejme sprejemljive postopke usklajevanja in navodila v skladu s postopkom iz člena 52 Uredbe (ES) št. 216/2008.

(f)

Eurocontrol pravočasno zagotovi informacije, ki so potrebne za pripravo dokumentov iz točke (e) ter vključujejo vsaj specifikacijo metodologije orodja za analizo tveganja in njenega nadaljnjega razvoja ter podrobnosti o metodologiji okvira za pregled ustreznosti varnosti in njenih faktorjih ponderiranja.

(g)

Nacionalni organi vsako leto pred 1. februarjem sporočijo EASA letne meritve ključnih kazalnikov uspešnosti iz točk (a) in (c) (vprašalnika o učinkovitosti varnostnega upravljanja in kulturi pravičnosti) za predhodno leto, ki jih izvedejo nacionalni nadzorni organi in izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa. Ta letne meritve se uporabijo kot prispevek k funkcijam spremljanja, opisanim v točkah (h) in (i). Če se pojavijo spremembe v letnih meritvah ključnih kazalnikov uspešnosti, jih nacionalni nadzorni organi predložijo pred rokom za oddajo naslednjega letnega poročila.

(h)

Nacionalni nadzorni organi spremljajo izvajanje in merjenje varnostnih ključnih kazalnikov uspešnosti s strani izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa v skladu s postopki za nadzor varnosti iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1034/2011 (3).

(i)

EASA v okviru svojih inšpekcijskih pregledov standardiziranja spremlja izvajanje in merjenje varnostnih ključnih kazalnikov uspešnosti s strani nacionalnih nadzornih organov v skladu z metodami dela iz člena 24 Uredbe (ES) št. 216/2008. O izidu teh inšpekcijskih pregledov obvesti organ za oceno uspešnosti.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. novembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 96, 31.3.2004, str. 1.

(2)  UL L 201, 3.8.2010, str. 1.

(3)  UL L 271, 18.10.2011, str. 15.“


Top