EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1210

Uredba Komisije (EU) št. 1210/2011 z dne 23. novembra 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 zlasti zaradi določitve količine pravic do emisije toplogrednih plinov, ki bodo prodane na dražbi pred letom 2013 Besedilo velja za EGP

OJ L 308, 24.11.2011, p. 2–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 030 P. 65 - 77

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1210/oj

24.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 308/2


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1210/2011

z dne 23. novembra 2011

o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 zlasti zaradi določitve količine pravic do emisije toplogrednih plinov, ki bodo prodane na dražbi pred letom 2013

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti člena 3d(3) in člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 1031/2010 z dne 12. novembra 2010 o časovnem načrtu, upravljanju in drugih vidikih dražbe pravic do emisije toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (2) predvideva določitev količine vseh pravic, ki se bodo v letih 2011 in 2012 prodajale na dražbi, in sicer čim prej po sprejetju navedene uredbe. Tako določene količine bodo zajete v Prilogi k navedeni uredbi. Glavni cilj določitve količine je zagotoviti gladek prehod iz drugega v tretje trgovalno obdobje sistema Unije za trgovanje s pravicami do emisij, ki omogoča pravilno delovanje sekundarnega trga.

(2)

Pri določitvi količin, ki se bodo v letih 2011 in 2012 prodajale na dražbi, je treba ustrezno upoštevati dejavnike, ki vplivajo na povpraševanje po pravicah in njihovo ponudbo, predvsem potrebo po skladnosti na področju varovanja pred tveganjem v prvih letih tretjega trgovalnega obdobja, zlasti v energetskem sektorju; količino pravic, ki so veljavne za drugo trgovalno obdobje in niso potrebne za skladnost v navedenem trgovalnem obdobju ter jih imajo večinoma industrijski sektorji; delež teh pravic, ki se prodaja in se bo verjetno prodajal na trgu v drugem trgovalnem obdobju; količino potrjenih zmanjšanj emisij in enot zmanjšanja emisij, ki so bile določene v okviru projektov za zmanjšanje emisij v skladu z mehanizmom čistega razvoja ali določbami o skupnem izvajanju, ki se uporabljajo za varovanje pred tveganji ali za predajo pravic upravljavcev, vključenih v sistem Unije za trgovanje s pravicami do emisij; ter monetizacijo pravic iz rezerve za nove udeležence v tretjem trgovalnem obdobju, da bi se podprli demonstracijski projekti zajemanja in sekvestracije ogljika ter inovativnih tehnologij obnovljive energije (NER300) v skladu s Sklepom Komisije 2010/670/EU z dne 3. novembra 2010 o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3). Čeprav so stopnje negotovosti teh dejavnikov različne, je pomembno, da se količina pravic, ki se bo v letu 2012 prodajala na dražbah, pravočasno določi.

(3)

Pri oceni na podlagi navedenih dejavnikov je bilo ugotovljeno, da se nobene pravice, ki veljajo za tretje trgovalno obdobje, v letu 2011 ne bi smele prodajati na dražbi.

(4)

Pripraviti je treba časovne razporede dražb za prodajo pravic v letu 2012, tako da se omeji vpliv dražb na delovanje sekundarnega trga in hkrati zagotovi, da so dražbe dovolj velike, da privabijo zadostno število udeležencev. Zagotoviti je treba gladek prehod z dražbe prek prehodnih dražbenih sistemov na dražbo prek poznejših dražbenih sistemov. Poleg tega je mogoče v nekaterih dodatnih natančno opredeljenih primerih upravičiti prilagoditev objavljenega časovnega razporeda dražb.

(5)

Ker se lahko pričakuje, da bo sčasoma omogočena dobava pravic, ki bodo prodane na dražbi, ni potrebe po prehodni dražbi nestandardiziranih in standardiziranih terminskih pogodb. Vendar je oddaja naročil za prehodni dražbeni sistem še naprej zaželena, da se zmanjša tveganje pri oddaji naročil za dražbeni sistem, za katerega se bo Uredba v celoti uporabljala. Ker je pomembno, da se Uredba uporablja v celoti, prehodni dražbeni sistemi ne smejo dražb izvajati dlje, kot je potrebno. Imenovanje prehodnega dražbenega sistema je treba olajšati z manjšim številom zahtev glede izvajanja dražb tega sistema, kot je bilo že predvideno za dražbe nestandardiziranih in standardiziranih terminskih pogodb. Tako bodo zagotovljene storitve lahko bolj usklajene z že obstoječimi storitvami na trgu. Poleg tega uporaba nacionalnih ukrepov, s katerimi se prenaša naslov III Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), za dražbe, ki jih izvaja prehodni dražbeni sistem, ni nujno potrebna. Podobno bi bilo nesorazmerno zahtevati posodobitev pooblastitve prehodnega dražbenega sistema v skladu z zahtevami iz uredbe o dražbi pravic. Vendar bi se morale za zagotovitev učinkovitega nadzora nad trgom določbe te uredbe, ki se nanašajo na prepoved zlorabe trga, uporabljati za dražbe, ki se izvajajo v prehodnem dražbenem sistemu, od trenutka, ko zadevna država članica uvede ustrezne določbe v nacionalno zakonodajo. S tem se spodbujajo enaki konkurenčni pogoji med dražbenimi sistemi, ki kandidirajo, ne da bi bil začetek dražb odvisen od take uvedbe. To velja tako za prehodni dražbeni sistem, ki se imenuje v okviru skupnega postopka za oddajo naročil, kot tudi prehodne dražbene sisteme, ki jih bodo imenovale države članice, ki ne sodelujejo v skupnem postopku in imenujejo lastni dražbeni sistem.

(6)

Deleža stroškov za nadzornika dražbe, ki jih je mogoče pripisati storitvam, ki jih je zagotovila Komisija, ni treba porazdeliti po številu dražbenih sistemov.

(7)

Za učinkovito in ustrezno pripravo ter izvajanje skupnega postopka za oddajo naročil za imenovanje skupnega dražbenega sistema je treba pravočasno vedeti, katere države članice bodo sodelovale v tem skupnem ukrepu. Zato bi bilo v določenih primerih treba omogočiti, da država članica, ki začne uporabljati skupni dražbeni sistem pozneje, krije stroške storitev, ki jih zagotavlja dražbeni sistem, katerih države članice, ki v skupnem ukrepu sodelujejo od začetka, ne nosijo.

(8)

Imenovanje uradnih dražiteljev in nadzornika dražbe je ključno za pravilno izvajanje dražb, zato dražb na splošno ne bi bilo mogoče izvajati brez sklenitve in začetka veljavnosti ureditev med uradnimi dražitelji in nadzornikom dražbe na eni strani ter dražbenimi sistemi na drugi. Te ureditve je treba ustrezno izvajati, vendar njihovo neizvajanje ali spor v zvezi z izvajanjem ne bi smel vedno povzročiti pridržanja pravic.

(9)

Nadzornik dražbe se imenuje po skupnem postopku za oddajo naročil, ki ga izvedejo Komisija in države članice. Čeprav je predvideno, da v tem skupnem ukrepu vse države članice sodelujejo od samega začetka, je primerno določiti pravila za primere, ko se država članica pridruži šele pozneje. Poleg tega je treba omogočiti, da se države članice, ki so se odločile za imenovanje lastnega dražbenega sistema, pridružijo skupnemu ukrepu izključno zaradi uporabe skupnega dražbenega sistema, pri čemer niso vključile lastnega dražbenega sistema na seznam, brez poseganja v njihov status opazovalk v navedenem skupnem ukrepu.

(10)

Zmanjšati je treba tveganje za trgovanje na podlagi notranjih informacij z umikanjem ponudb. Kadar takšno ravnanje ni zajeto v Direktivi 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5), se uporabljajo ustrezne določbe uredbe o dražbi pravic.

(11)

V okviru te spremembe je treba zagotoviti omejeno število tehničnih pojasnil in popravkov uredbe o dražbi pravic.

(12)

Uredbo (EU) št. 1031/2010 je zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Za zagotovitev predvidljivih in pravočasnih dražb mora ta uredba začeti veljati takoj.

(14)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) št. 1031/2010

Uredba (EU) št. 1031/2010 se spremeni:

1.

Točka (f) člena 3(43) se nadomesti z naslednjim:

„(f)

isto kot v točki 20(b) člena 4(1) Direktive 2004/39/ES za namene člena 28(4) in (5), člena 35(4), (5) in (6) ter člena 42(1) te uredbe.“

2.

Člen 4 se spremeni:

(a)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Vsaka država članica na dražbi prodaja pravice v obliki dvodnevnih promptnih pogodb ali petdnevnih standardiziranih terminskih pogodb.“

(b)

Odstavek 3 se črta.

3.

Drugi in tretji pododstavek člena 6(1) se nadomestita z naslednjim:

„En lot, ki ga na dražbi prodaja dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), šteje 500 pravic.

En lot, ki ga na dražbi prodaja dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(2) ali 30(2), šteje 500 ali 1 000 pravic.“

4.

Prvi pododstavek člena 8(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Od šeste dražbe dalje ali prej dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali (2), izvaja dražbe pravic iz poglavja III Direktive 2003/87/ES najmanj enkrat tedensko in dražbe pravic iz poglavja II Direktive 2003/87/ES najmanj enkrat na dva meseca, razen v letu 2012, ko navedeni dražbeni sistemi izvajajo dražbe pravic iz poglavja III navedene Direktive najmanj enkrat na mesec.“

5.

Člen 10(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   V Prilogi I k tej uredbi se za vsako državo članico določi količina vseh pravic iz poglavja III Direktive 2003/87/ES, ki bodo na dražbi prodane v letu 2012.“

6.

Prvi pododstavek člena 10(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Količina pravic iz poglavja III Direktive 2003/87/ES, ki bodo prodane na dražbi vsako koledarsko leto od leta 2013 dalje, temelji na Prilogi I in na ocenjeni količini pravic, ki bodo prodane na dražbi, ki jo Komisija določi in objavi v skladu s členom 10(1) navedene direktive, ali na najnovejši prilagoditvi prve ocene Komisije, kot je objavljena do 31. januarja predhodnega leta, pri čemer se v čim večji meri upoštevajo morebitne prehodne brezplačne dodelitve pravic, ki so se ali se bodo odštele od količine pravic, ki bi jih zadevna država članica drugače prodala na dražbi v skladu s členom 10(2) Direktive 2003/87/ES, kot je določeno v členu 10c(2) navedene direktive.“

7.

Člen 11(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Dražbeni sistemi, imenovani v skladu s členom 26(1) ali (2) te uredbe, določajo in objavljajo časovni razpored dražb, kot je določeno v odstavku 1 tega člena ter v skladu s Prilogo I in ocenjeno količino pravic, ki bodo prodane na dražbi, kot jo je določila in objavila Komisija, ali najnovejšo prilagoditvijo prve ocene Komisije, vključno z vsemi spremembami, na podlagi člena 10(3).“

8.

Členu 14(1) se dodata točki:

„(j)

kakršno koli pridržanje pravic v skladu s členom 22(5) ali drugim pododstavkom člena 24(1);

(k)

potreba, da dražbeni sistem prepreči dražbo, ki je v nasprotju s to uredbo ali Direktivo 2003/87/ES.“

9.

Člen 16(2) in (3) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), zagotovi, da se do dražb lahko dostopa na daljavo s pomočjo elektronskega vmesnika, ki je varno in zanesljivo dostopen prek interneta.

Poleg tega dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), ponudnikom omogoči možnost dostopa do svojih dražb prek temu namenjenih povezav z elektronskim vmesnikom.

3.   Dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), lahko ponudi enega ali več alternativnih načinov dostopa do svojih dražb za primere, ko glavni način dostopa iz kakršnega koli razloga ne bi bil dostopen, pod pogojem, da so takšni alternativni načini dostopa varni in zanesljivi ter njihova uporaba ne vodi v kakršno koli diskriminacijo med ponudniki.“

10.

Člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

Usposabljanje in linija za pomoč uporabnikom

Dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), pripravi praktičen spletni modul za usposabljanje o dražbenem postopku, ki ga izvaja, vključno z navodili o tem, kako izpolniti in oddati obrazce, ter simulacijo o tem, kako licitirati na dražbi. Na voljo da tudi linijo za pomoč uporabnikom, ki je dostopna prek telefona, telefaksa in elektronske pošte vsaj v delovnem času vsakega trgovalnega dne.“

11.

Člen 18(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Osebe iz odstavka 1(b) ali (c) so upravičene do predložitve vloge za dostop do neposrednega licitiranja na dražbah v imenu svojih strank, kadar licitirajo finančne produkte na dražbi, ki niso finančni instrumenti, če je država članica, v kateri imajo sedež, vzpostavila zakonodajo, ki ustreznemu pristojnemu nacionalnemu organu v tej državi članici omogoča, da takšne osebe pooblasti za licitiranje v imenu njihovih strank.“

12.

Člen 19(1) in (2) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Kadar dražbeni sistem organizira sekundarni trg, imajo člani ali udeleženci na sekundarnem trgu, ki ga organizira dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), ki so upravičene osebe v skladu s členom 18(1) ali (2), dostop do neposrednega licitiranja na dražbah, ki jih izvaja navedeni dražbeni sistem, brez dodatnih zahtev za dostop, kadar sta izpolnjena naslednja pogoja:

(a)

zahteve za dostop člana ali udeleženca do trgovanja s pravicami na sekundarnem trgu, ki ga organizira dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), niso nič manj stroge od tistih, ki so navedene v odstavku 2 tega člena;

(b)

dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), prejme vse dodatne informacije, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev iz odstavka 2 tega člena, ki niso bile predhodno preverjene.

2.   Osebe, ki niso člani ali udeleženci na sekundarnem trgu, ki ga organizira dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), ter so upravičene osebe v skladu s členom 18(1) ali (2), imajo dostop do neposrednega licitiranja na dražbah, ki jih izvaja navedeni dražbeni sistem, pod pogojem, da:

(a)

imajo sedež v Uniji, so upravljavci naprav ali operatorji zrakoplova;

(b)

so lastniki določenega imetniškega računa;

(c)

so lastniki določenega bančnega računa;

(d)

imenujejo vsaj enega zastopnika ponudnika v skladu z opredelitvijo iz tretjega pododstavka člena 6(3);

(e)

zadevnemu dražbenemu sistemu v skladu z veljavnimi dolžnostmi skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke zadovoljivo dokažejo svojo identiteto, identiteto svojih dejanskih lastnikov, integriteto, poslovni in trgovalni profil ob upoštevanju načina vzpostavitve odnosa s ponudnikom, vrste ponudnika, narave finančnega produkta na dražbi, višine možnih ponudb ter načina plačila in dobave;

(f)

zadevnemu dražbenemu sistemu zadovoljivo dokažejo svoj finančni položaj, zlasti glede tega, ali so sposobni izpolnjevati svoje finančne obveznosti in tekoče obveznosti, ko bodo zapadle;

(g)

imajo vzpostavljene ali lahko na zahtevo vzpostavijo notranje procese, postopke in pogodbene dogovore, potrebne za izpolnitev največje višine ponudbe, določene v skladu s členom 57;

(h)

izpolnjujejo zahteve iz člena 49(1).

Kadar dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), ne organizira sekundarnega trga, imajo osebe, ki so upravičene osebe v skladu s členom 18(1) ali (2), dostop do neposrednega licitiranja na dražbah, ki jih izvaja navedeni dražbeni sistem, če izpolnjujejo pogoje, določene v pododstavkih (a) do (h) tega odstavka.“

13.

Odstavki 1, 5, 6, 7, 9 in 10 člena 20 se nadomestijo z naslednjim:

„1.   Preden oddajo svojo prvo ponudbo neposredno pri katerem koli dražbenem sistemu, imenovanem v skladu s členom 26(1) ali 30(1), osebe, upravičene na podlagi člena 18(1) ali (2), zadevnemu dražbenemu sistemu predložijo vlogo za dostop do licitiranja.

Kadar dražbeni sistem organizira sekundarni trg, imajo člani ali udeleženci na sekundarnem trgu, ki ga organizira zadevni dražbeni sistem, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 19(1), dostop do licitiranja brez predložitve vloge v skladu s prvim pododstavkom tega odstavka.“

„5.   Dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), lahko zavrne dostop do licitiranja na svojih dražbah, če prosilec zavrne kar koli od naslednjega:

(a)

ugoditi zahtevam dražbenega sistema po dodatnih informacijah ali pojasnilih ali utemeljitvi predloženih informacij;

(b)

sprejeti vabilo dražbenega sistema na razgovor s katerimi koli uradniki prosilca, vključno z razgovori v njegovih poslovnih prostorih ali drugje;

(c)

omogočiti preiskave ali preverjanja, ki jih zahteva dražbeni sistem, vključno z obiski na kraju samem ali naključnimi preverjanji v poslovnih prostorih prosilca;

(d)

ugoditi zahtevam dražbenega sistema po informacijah, ki jih morajo predložiti prosilec, stranke prosilca ali stranke njihovih strank v skladu s členom 18(4), da bi se preverila skladnost z zahtevami iz člena 19(3);

(e)

ugoditi zahtevam dražbenega sistema po kakršnih koli informacijah, potrebnih za preverjanje skladnosti z zahtevami člena 19(2).

6.   Vsak dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), uporablja ukrepe iz člena 13(4) Direktive 2005/60/ES za transakcije in poslovne odnose s politično izpostavljenimi osebami, ne glede na to, katera je njihova država prebivališča.

7.   Dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), od prosilca za dostop do licitiranja na njegovih dražbah zahteva zagotovitev, da stranke prosilca ugodijo kakršnim koli zahtevam v skladu z odstavkom 5 in da isto velja tudi za vsako njihovo stranko v skladu s členom 18(4).“

„9.   Prosilec dražbenemu sistemu, imenovanemu v skladu s členom 26(1) ali 30(1), ne sme dajati lažnih ali zavajajočih informacij. Prosilec zadevni dražbeni sistem v celoti, odkrito in nemudoma obvesti o vseh spremembah okoliščin, ki bi lahko vplivale na njegovo vlogo za dostop do licitiranja na dražbah, ki jih izvaja navedeni dražbeni sistem, ali na kateri koli dostop do licitiranja, ki mu je že bil odobren.

10.   Dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), sprejme odločitev o vlogi, ki ji je bila predložena, in svojo odločitev sporoči prosilcu.

Zadevni dražbeni sistem lahko:

(a)

odobri brezpogojen dostop do dražb za obdobje, ki ne presega obdobja njegovega imenovanja, vključno s kakršnim koli podaljšanjem ali obnovitvijo tega imenovanja;

(b)

odobri pogojni dostop do dražb za obdobje, ki ne presega obdobja njegovega imenovanja, če so do določenega datuma izpolnjeni določeni pogoji, kar zadevni dražbeni sistem primerno preveri;

(c)

zavrne dostop.“

14.

Odstavki 1, 2 in 3 člena 21 se nadomestijo z naslednjim:

„1.   Dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), zavrne dostop do licitiranja na svojih dražbah, prekliče ali začasno odpove že odobreni dostop do licitiranja vsaki osebi, ki:

(a)

ni ali ni več upravičena do predložitve vloge za dostop do licitiranja na podlagi člena 18(1) ali (2);

(b)

ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več zahtev iz členov 18, 19 in 20;

(c)

namerno ali večkrat krši to uredbo, pogoje za dostop do licitiranja na dražbah, ki jih izvaja zadevni dražbeni sistem, ali katera koli druga navodila ali dogovore.

2.   Dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), zavrne dostop do licitiranja na svojih dražbah oziroma prekliče ali začasno odpove že odobren dostop do licitiranja, če sumi, da je prosilec povezan s pranjem denarja, financiranjem terorizma, kriminalno dejavnostjo ali zlorabo trga, če takšna zavrnitev, preklic ali začasna odpoved verjetno ne bi onemogočila prizadevanj pristojnih nacionalnih organov, da preganjajo ali primejo storilce takšnih dejanj.

V takšnem primeru zadevni dražbeni sistem pripravi poročilo za finančno obveščevalno enoto (FIU), navedeno v členu 21 Direktive 2005/60/ES, v skladu s členom 55(2) te uredbe.

3.   Dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), lahko zavrne dostop do licitiranja na svojih dražbah, prekliče ali začasno odpove že odobreni dostop do licitiranja vsaki osebi, ki:

(a)

iz malomarnosti krši to uredbo, pogoje svojega dostopa do licitiranja na dražbah, ki jih izvaja zadevni dražbeni sistem, ali katera koli druga navodila ali dogovore;

(b)

kaže kakršne koli druge načine vedenja, ki je škodljivo za urejen ali učinkovit potek dražbe;

(c)

je navedena v členu 18(1)(b) ali (c) ali členu 18(2) ter v zadnjih 220 trgovalnih dneh ni licitirala na nobeni dražbi.“

15.

Člen 22 se spremeni:

(a)

Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Za države članice, ki ne sodelujejo v skupnih ukrepih, kot so določeni v členu 26(1) in (2), uradnega dražitelja imenuje ustrezna država članica pravočasno pred začetkom dražb v dražbenih sistemih, imenovanih v skladu s členom 26(1) in (2), tako da se sklenejo in izvedejo potrebne ureditve s temi dražbenimi sistemi, vključno s katerim koli klirinškim sistemom ali poravnalnim sistemom, ki sta z njimi povezana, s čimer se uradnemu dražitelju omogoči prodajanje pravic na dražbi v imenu države članice, ki ga imenuje, v takšnih dražbenih sistemih v skladu s skupno dogovorjenimi pogoji, kot določata drugi pododstavek člena 30(7) in prvi pododstavek člena 30(8).“

(b)

Odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Pravice, ki bodo prodane na dražbi v imenu države članice, se ne dajo na dražbe, če zadevna država članica nima ustrezno imenovanega uradnega dražitelja ali če ureditve iz odstavka 2 niso sklenjene ali veljavne.“

16.

Člen 24 se spremeni:

(a)

V odstavek 1 se vstavita drugi in tretji pododstavek:

„Ne glede na tretji pododstavek se pravice, ki bodo prodane na dražbi v imenu države članice, ne dajo na dražbe, če zadevna država članica nima ustrezno imenovanega nadzornika dražbe ali če pogodbene ureditve z nadzornikom dražbe niso sklenjene ali veljavne.

Kadar nadzorniku dražbe višja sila delno ali popolnoma onemogoči, da bi pri določeni dražbi opravil svoje delo, se lahko zadevni dražbeni sistem odloči, da bo zadevno dražbo izvedel sam, pod pogojem, da sprejme ustrezne ukrepe za zagotavljanje primernega nadzora same dražbe. Navedeno velja tudi, če je bilo imenovanje nadzornika dražbe odloženo do najpozneje 1. januarja 2013 ali če na podlagi prvega postopka za oddajo naročil nadzornik dražbe ni imenovan in je treba izvesti drugi postopek za oddajo naročil, in sicer do 1. julija 2013.“

(b)

Doda se naslednji odstavek:

„5.   Vsaka država članica, ki se skupnemu ukrepu iz odstavka 2 pridruži po začetku veljavnosti sporazuma o skupni oddaji naročil, ki ga sklenejo države članice in Komisija, sprejme pogoje, o katerih se države članice in Komisija dogovorijo v sporazumu o skupni oddaji naročil, ter vse odločitve, ki so že bile sprejete v skladu z navedenim sporazumom.

Država članica lahko po začetku veljavnosti sporazuma o skupni oddaji naročil in dokler se ne pridruži skupnemu ukrepu iz odstavka 2, dobi status opazovalke v skladu s pogoji, o katerih se v sporazumu o skupni oddaji naročil dogovorijo države članice in Komisija, pri čemer je treba upoštevati vsa veljavna pravila o oddaji javnih naročil.“

17.

Prvi pododstavek člena 25(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Država članica, ki ne sodeluje v skupnem ukrepu, kot je določeno v členu 26(1) in (2) te uredbe, temveč se odloči imenovati svoj lasten dražbeni sistem v skladu s členom 30(1) in (2) te uredbe, lahko nadzornika dražbe zaprosi, da državam članicam, Komisiji in zadevnemu dražbenemu sistemu predloži tehnično poročilo o sposobnosti dražbenega sistema, ki ga država predlaga ali namerava predlagati, za izvajanje dražbenega postopka v skladu z zahtevami te uredbe in v skladu s cilji, določenimi v členu 10(4) Direktive 2003/87/ES.“

18.

Člen 26 se spremeni:

(a)

Odstavka 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

„1.   Ne glede na člen 30 države članice imenujejo dražbeni sistem za dražbe pravic v skladu s členom 27 po skupnem postopku za oddajo naročil, ki ga izvedejo Komisija in države članice, ki sodelujejo v skupnem ukrepu v skladu s tem členom.

2.   Ne glede na člen 30 države članice imenujejo dražbeni sistem za dražbe pravic v skladu s členom 28 po skupnem postopku za oddajo naročil, ki ga izvedejo Komisija in države članice, ki sodelujejo v skupnem ukrepu v skladu s tem členom.

Dražbeni sistem, imenovan v skladu s prvim pododstavkom tega odstavka, na dražbi prodaja pravice v skladu s členom 28, dokler ne začne dražb izvajati dražbeni sistem, imenovan v skladu z odstavkom 1.“

(b)

Odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Vsaka država članica, ki se skupnemu ukrepu, kot je določen v odstavkih 1 in 2, pridruži po začetku veljavnosti sporazuma o skupni oddaji naročil, ki ga sklenejo Komisija in države članice, ki v navedenem ukrepu sodelujejo, sprejme pogoje, o katerih so se dogovorile Komisija in države članice, ki so se skupnemu ukrepu pridružile pred začetkom veljavnosti navedenega sporazuma, ter vse odločitve, ki so že bile sprejete v skladu z navedenim sporazumom.

Vsaka država članica, ki se v skladu s členom 30(4) odloči, da ne bo sodelovala v skupnem ukrepu, kot je določen v odstavkih 1 in 2, temveč bo imenovala svoj lasten dražbeni sistem, lahko dobi status opazovalke v skladu s pogoji, o katerih se v sporazumu o skupni oddaji naročil dogovorijo države članice, ki sodelujejo v skupnem ukrepu, kot je določen v odstavkih 1 in 2, in Komisija, pri čemer je treba upoštevati vsa veljavna pravila o oddaji javnih naročil.“

19.

Prvi odstavek člena 27 se spremeni:

(a)

V točki (e) se črta besedilo „prek pogodb s podizvajalci“.

(b)

V točki (g) se beseda „nadziranje“ nadomesti z besedo „spremljanje“, sklicevanje na „člen 44“ pa se nadomesti s sklicevanjem na „člen 54“.

20.

Člen 28 se spremeni:

(a)

V točki (e) prvega odstavka se besedilo „le da v vsakem primeru velja člen 40“ nadomesti z besedilom „brez poseganja v člene 44 do 50“.

(b)

Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Ne glede na odstavka 4 in 5 člen 16(2) in (3), členi 17 in 19 do 21, členi 36 do 43, členi 54 do 56, člena 60(3) in 63(4) ter člen 64 ne veljajo za dražbe, ki jih izvaja dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(2) ali 30(2).

4.   Odstavek 3 ne izključuje uporabe člena 36(1) v zvezi z dražbami pravic v obliki dvodnevnih promptnih pogodb ali petdnevnih standardiziranih terminskih pogodb, ki so finančni instrumenti v smislu člena 1(3) Direktive 2003/6/ES, katere izvaja dražbeni sistem, imenovan v skladu s členoma 26(2) ali 30(2), če država članica, v kateri ima dražbeni sistem sedež, izvaja člen 36(1) te uredbe ali če tako izvajanje za uporabo člena 36(1) te uredbe ni potrebno.

5.   Odstavek 3 ne izključuje uporabe členov 36(2) in 37 do 43 v zvezi z dražbami pravic v obliki dvodnevnih promptnih pogodb ali petdnevnih standardiziranih terminskih pogodb, ki niso finančni instrumenti v smislu člena 1(3) Direktive 2003/6/ES, katere izvaja dražbeni sistem, imenovan v skladu s členoma 26(2) ali 30(2), če država članica, v kateri ima dražbeni sistem sedež, izvaja člen 43 te uredbe ali če tako izvajanje za uporabo člena 43 te uredbe ni potrebno.“

21.

Člen 29(e) se črta.

22.

Člen 30 se spremeni:

(a)

Odstavki 1 do 5 se nadomestijo z naslednjim:

„1.   Vsaka država članica, ki ne sodeluje v skupnem ukrepu, kot je določen v členu 26(1) in (2), lahko imenuje svoj lasten dražbeni sistem za dražbo svojega deleža količine pravic iz poglavij II in III Direktive 2003/87/ES, ki bodo prodane na dražbi, kot je določeno v členu 31(1) te uredbe.

2.   Vsaka država članica, ki ne sodeluje v skupnem ukrepu, kot je določen v členu 26(1) in (2), lahko imenuje svoj lasten dražbeni sistem za dražbo svojega deleža količine pravic iz poglavij II in III Direktive 2003/87/ES, ki bodo prodane na dražbi, kot je določeno v členu 31(2) te uredbe.

3.   Države članice, ki ne sodelujejo v skupnem ukrepu, kot je določen v členu 26(1) in (2), lahko imenujejo isti dražbeni sistem ali različne dražbene sisteme za dražbo v skladu s členom 31(1) oziroma (2).

4.   Vsaka država članica, ki ne sodeluje v skupnem ukrepu, kot je določen v členu 26(1) in (2), v treh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe obvesti Komisijo o svoji odločitvi, da ne bo sodelovala v skupnem ukrepu, kot je določen v členu 26(1) in (2), temveč bo imenovala svoj lasten dražbeni sistem v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena.

5.   Vsaka država članica, ki ne sodeluje v skupnem ukrepu, kot je določen v členu 26(1) in (2), izbere svoj lasten dražbeni sistem, imenovan v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena, na osnovi izbirnega postopka, skladnega z zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo o javnih naročilih, kadar se postopek oddaje naročil zahteva na podlagi zakonodaje Unije oziroma nacionalne zakonodaje. Za izbirni postopek veljajo vsi popravni ukrepi in postopki izvršbe iz zakonodaje Unije in nacionalne zakonodaje.

Vsako obdobje, za katero se imenuje dražbeni sistem iz odstavkov 1 in 2, traja največ tri leta in ga je mogoče podaljšati največ za dodatni dve leti. Vendar se obdobje, za katero se imenuje dražbeni sistem iz odstavka 2, izteče tri mesece po vključitvi dražbenega sistema iz odstavka 1 na seznam v skladu z odstavkom 7, štiri mesece po zavrnitvi uvrstitve v navedeni seznam ali šest mesecev po začetku dražb prek dražbenega sistema, imenovanega v skladu s členom 26(1), če država članica do začetka dražb v dražbenem sistemu, imenovanem v skladu s členom 26(1), ni v skladu s členom 30(6) priglasila dražbenega sistema iz člena 30(1), kar koli je prej.

Pogoj za imenovanje dražbenih sistemov iz odstavkov 1 in 2 je vključitev zadevnega dražbenega sistema na seznam v Prilogi III v skladu z odstavkom 7. Imenovanje se ne izvede, dokler za zadevni dražbeni sistem ne začne veljati vključitev na seznam v Prilogi III, kot določa odstavek 7.“

(b)

V odstavku 6 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„6.   Vsaka država članica, ki ne sodeluje v skupnem ukrepu, kot je določen v členu 26(1) in (2), temveč se odloči imenovati svoj lasten dražbeni sistem v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena, Komisiji pošlje popolno priglasitev, ki vsebuje vse naslednje:

(a)

istovetnost dražbenega sistema, ki ga predlaga v imenovanje;

(b)

podrobna operativna pravila, veljavna za dražbeni postopek, ki ga vodi(-jo) dražbeni sistem(-i), ki ga (jih) namerava država članica imenovati, vključno s pogodbenimi določili o imenovanju zadevnega dražbenega sistema, ki zajema tudi klirinški(-e) sistem(-e) ali poravnalni(-e) sistem(-e), ki so z njim povezani, ter določa pogoje, ki veljajo za strukturo in višino pristojbin, upravljanje zavarovanja s premoženjem, plačilo in dobavo;

(c)

predlagana licitacijska obdobja, posamezne količine, datume dražb, pri čemer so navedeni datumi veljavnih državnih praznikov, ter finančni produkt na dražbi, datume plačila in dobave pravic, ki se prodajajo na posameznih dražbah v danem koledarskem letu, in vse ostale informacije, ki jih Komisija potrebuje za oceno, ali je predlagani časovni razpored dražb skladen s časovnim razporedom dražb dražbenih sistemov, imenovanih v skladu s členom 26(1) ali (2), ter z drugimi časovnimi razporedi dražb, ki jih predlagajo ostale države članice, ki ne sodelujejo v skupnem ukrepu iz člena 26, temveč se odločijo imenovati svoje lastne dražbene sisteme;

(d)

podrobna pravila in pogoje za nadziranje dražb, ki veljajo za zadevni dražbeni sistem v skladu s členom 35(4), (5) in (6), ter podrobna pravila za zaščito pred pranjem denarja, financiranjem terorizma, kriminalno dejavnostjo ali zlorabo trga, vključno s kakršnimi koli popravnimi ukrepi ali sankcijami;

(e)

podrobne ukrepe, vzpostavljene za skladnost s členom 22(4) in členom 34 glede imenovanja uradnega dražitelja.“

(c)

Drugi pododstavek odstavka 7 se nadomesti z naslednjim:

„V odsotnosti kakršnega koli seznama, navedenega v prvem pododstavku, država članica, ki ne sodeluje v skupnem ukrepu, kot je določen v členu 26(1) in (2), temveč se odloči imenovati svoj lasten dražbeni sistem v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena, uporablja dražbene sisteme, imenovane v skladu s členom 26(1) ali (2), za dražbo svojega deleža pravic, ki bi bile sicer prodane na dražbi prek dražbenega sistema, ki se imenuje v skladu z odstavkom 1 ali 2 tega člena, v obdobju do izteka treh mesecev po začetku veljavnosti vključitve na seznam, določene v prvem pododstavku.

Ne glede na odstavek 8 lahko država članica, ki ne sodeluje v skupnem ukrepu, kot je določen v členu 26(1) in (2), temveč se odloči imenovati svoj lasten dražbeni sistem v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena, vseeno sodeluje v skupnem ukrepu izključno zaradi uporabe dražbenih sistemov, imenovanih v skladu s členom 26(1) in (2), kot je določeno v drugem pododstavku. Tako sodelovanje poteka v skladu z določbami drugega pododstavka člena 26(6) in ob upoštevanju pogojev iz sporazuma o skupni oddaji naročil.“

(d)

Prvi pododstavek odstavka 8 se nadomesti z naslednjim:

8.   Vsaka država članica, ki ne sodeluje v skupnem ukrepu, kot je določen v členu 26(1) in (2), temveč se odloči imenovati svoj lasten dražbeni sistem v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena, se lahko kadar koli vključi v skupni ukrep iz člena 26, kot določa člen 26(6).

23.

Člen 32 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Količina pravic iz poglavja II Direktive 2003/87/ES, ki bodo prodane na posameznih dražbah, ki jih izvaja dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 30(1) ali (2) te uredbe, bo največ 20 milijonov pravic in najmanj 3,5 milijona pravic, razen v primeru, ko bo skupna količina pravic iz poglavja III Direktive 2003/87/ES, ki jih bo na dražbi prodajala država članica, ki imenuje dražbeni sistem, v danem koledarskem letu manjša od 3,5 milijona; v tem primeru se bodo pravice prodajale na eni sami dražbi na koledarsko leto. Vendar se v letu 2012 na posamezni dražbi, ki jo izvaja ta dražbeni sistem, lahko proda največ 6,5 milijona in najmanj 1 milijon pravic iz poglavja III Direktive 2003/87/ES.“

(b)

Na koncu tretjega odstavka se dodata naslednja stavka:

„Šteje se, da so te zahteve izpolnjene, ko vsak dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 30(1) ali (2), posamezno izpolnjuje te zahteve. V letu 2012 se navedeno uporablja po prvem mesecu od začetka dražb, ki jih je izvedel kateri koli izmed teh dražbenih sistemov.“

(c)

Prvi pododstavek odstavka 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Dražbeni sistemi, imenovani v skladu s členom 30(1) ali (2) te uredbe, določijo in objavijo licitacijska obdobja, posamezne količine, datume dražb, finančni produkt na dražbi ter datume za plačilo in dobavo pravic iz poglavij II in III Direktive 2003/87/ES, ki bodo prodane na posameznih dražbah vsako leto, do 31. marca predhodnega leta ali čim prej po tem datumu, ko je to izvedljivo. Zadevni dražbeni sistemi jih določijo in objavijo šele po tem, ko jih v skladu s členoma 11(1) in 13(1) te uredbe določijo in objavijo dražbeni sistemi, imenovani v skladu s členom 26(1) ali (2) te uredbe, razen če tak dražbeni sistem še ni bil imenovan. Zadevni dražbeni sistemi zgoraj navedeno določajo in objavljajo po posvetovanju s Komisijo in pridobitvi njenega mnenja. Zadevni dražbeni sistemi v največji možni meri upoštevajo mnenje Komisije.“

(d)

Odstavku 4 se doda tretji pododstavek:

„Dražbeni sistemi, imenovani v skladu s členom 30(1) ali (2), zgoraj navedeno določajo in objavljajo, kot je določeno v prvem pododstavku tega odstavka ter v skladu s količinami, dodeljenimi državi članici, ki imenuje zadevni dražbeni sistem, kot je določeno v Prilogi I, in ocenjeno količino pravic, ki bodo prodane na dražbi, kot jo je nazadnje določila in objavila Komisija na podlagi člena 10(1) Direktive 2003/87/ES, pri čemer se v čim večji meri upoštevajo morebitne prehodne brezplačne dodelitve pravic, ki so se ali se bodo odštele od količine pravic, ki bi jih določena država članica drugače prodala na dražbi v skladu s členom 10(2) Direktive 2003/87/ES, kot je določeno v členu 10c(2) navedene direktive.“

24.

Člen 35 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Dražbe se izvajajo le v dražbenem sistemu, ki je potrjen kot regulirani trg.“

(b)

Prvi in drugi pododstavek odstavka 4 se nadomestita z naslednjim:

„4.   Dražbeni sistem je lahko v skladu s členom 26(1) ali 30(1) imenovan samo, če država članica, v kateri imata sedež regulirani trg, ki kandidira, in njegov upravljavec, zagotovi, da se za dražbo dvodnevnih promptnih pogodb ali petdnevnih standardiziranih terminskih pogodb v ustrezni meri uporabljajo nacionalni ukrepi, s katerimi se prenaša naslov III Direktive 2004/39/ES.

Dražbeni sistem je v skladu s členoma 26(1) in 30(1) imenovan samo, če država članica, v kateri imata sedež regulirani trg, ki kandidira, in njegov upravljavec, zagotovi, da so ju pristojni organi navedene države članice sposobni pooblastiti in nadzorovati v skladu z nacionalnimi ukrepi, s katerimi se v ustrezni meri prenaša naslov IV Direktive 2004/39/ES.“

(c)

Odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Pristojni nacionalni organi države članice iz drugega pododstavka odstavka 4 tega člena, imenovani v skladu s členom 48(1) Direktive 2004/39/ES, odločijo o pooblastitvi reguliranega trga, ki je bil ali bo imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1) te uredbe, če regulirani trg in njegov upravljavec izpolnjujeta določbe naslova III Direktive 2004/39/ES, kot so bile prenesene v nacionalni pravni red države članice, v kateri imata sedež, v skladu z odstavkom 4 tega člena. Odločitev o pooblastitvi se sprejme v skladu z naslovom IV Direktive 2004/39/ES, kot je bila prenesena v nacionalni pravni red države članice, v kateri imata sedež, v skladu z odstavkom 4 tega člena.“

25.

Členu 36(1) se doda naslednji stavek:

„Navedeno ne posega v uporabo členov 38 do 40 te uredbe glede uporabe notranjih informacij za umik ponudbe.“

26.

Člen 46(1) in (2) se črta ter nadomesti z naslednjim:

„Pravice, ki jih dražbeni sistem proda na dražbi, register Unije pred začetkom licitacijskega obdobja prenese na imenovani lastniški račun, kjer jih hrani klirinški sistem ali poravnalni sistem, ki deluje v vlogi varuha, dokler se pravice ne dobavijo uspešnim ponudnikom ali njihovim pravnim naslednikom v skladu z izidi dražbe, kot določa veljavna uredba Komisije, sprejeta v skladu s členom 19(3) Direktive 2003/87/ES.“

27.

Člen 50(2) se črta, pri čemer se besedilo „odstavkom 1 ali 2“ v odstavku 3 nadomesti z besedilom „odstavkom 1“.

28.

Člen 52 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Brez poseganja v odstavek 2 se stroški storitev, navedenih v členu 27(1), členu 28(1) in členu 31, krijejo s pristojbinami, ki jih plačajo ponudniki, le da kakršne koli stroške ureditev med uradnim dražiteljem in dražbenim sistemom, navedenih v členu 22(2) in (3), ki uradnemu dražitelju omogočajo, da pravice prodaja na dražbi v imenu države članice, ki ga imenuje, vendar brez stroškov katerega koli klirinškega sistema ali poravnalnega sistema, povezanega z zadevnim dražbenim sistemom, krije država članica, ki organizira dražbo.

Stroški iz prvega pododstavka se odštejejo od prihodkov od prodaje na dražbi, ki se plačajo uradnim dražiteljem skladno s členom 44(2) in (3).“

(b)

Prvi, drugi in tretji pododstavek odstavka 2 se nadomestijo z naslednjim:

„2.   Ne glede na tretji pododstavek lahko pogoji sporazuma o skupni oddaji naročil iz prvega pododstavka člena 26(6) ali pogodbe o imenovanju dražbenega sistema v skladu s členom 26(1) ali (2) odstopajo od odstavka 1 tega člena, tako da se od držav članic, ki so Komisijo v skladu s členom 30(4) obvestile, da ne bodo sodelovale v skupnem ukrepu, kot je določen v členu 26(1) ali (2), vendar naknadno uporabijo dražbene sisteme, imenovane v skladu s členom 26(1) ali (2), lahko zahteva, da zadevnemu dražbenemu sistemu, vključno s klirinškimi sistemi ali poravnalnimi sistemi, ki so z njim povezani, plačajo stroške storitev iz členov 27(1) in 28(1), povezane z deležem pravic, ki jih navedena država članica da na dražbo, od datuma, ko navedena država članica začne sodelovati na dražbah dražbenega sistema, imenovanega v skladu s členom 26(1) ali (2), do prekinitve ali izteka imenovanja navedenega dražbenega sistema.

Navedeno velja tudi za države članice, ki se skupnemu ukrepu, kot je določen v členu 26(1) in (2), niso pridružile v šestih mesecih po začetku veljavnosti sporazuma o skupni oddaji naročil iz prvega pododstavka člena 26(6).

Prvi pododstavek se ne uporablja, če se država članica pridruži skupnemu ukrepu, kot je določen v členu 26(1) ali (2), po izteku obdobja imenovanja iz drugega pododstavka člena 30(5) ali če zaradi tega, ker dražbeni sistem, ki je bil priglašen v skladu s členom 30(6), ni naveden na seznamu v skladu s členom 30(7), za dražbo svojega deleža pravic uporablja dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali (2).“

(c)

Prvi pododstavek odstavka 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Delež stroškov za nadzornika dražbe, ki se spreminja glede na število dražb, kot je določeno v pogodbi o imenovanju nadzornika dražbe, se enakomerno porazdeli po številu dražb. Vsi ostali stroški nadzornika dražbe, kot je določeno v pogodbi o imenovanju nadzornika dražbe, razen stroškov, ki jih je mogoče pripisati storitvam, ki jih je zagotovila Komisija, in stroškov, povezanih s kakršnimi koli poročili, pripravljenimi v skladu s členom 25(4), se enakomerno porazdelijo po številu dražbenih sistemov, razen če ni drugače določeno v pogodbi o imenovanju nadzornika dražbe.“

29.

Člen 54 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 54

Spremljanje odnosa s ponudniki

1.   Vsak dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), spremlja odnos s ponudniki, ki imajo dostop do licitiranja na njegovih dražbah, v celotnem trajanju tega odnosa, tako da stori naslednje:

(a)

preuči ponudbe, oddane v celotnem času tega odnosa, za zagotovitev, da je vedenje ponudnikov med licitiranjem skladno z znanjem, ki ga ima dražbeni sistem o kupcu, njegovih poslih in njegovem profilu tveganja, po potrebi vključno z virom njegovih sredstev;

(b)

zagotavlja učinkovite ureditve in postopke za redno spremljanje skladnosti oseb, ki imajo dostop do licitiranja v skladu s členom 19(1), (2) in (3), z njegovimi pravili vedenja na trgu;

(c)

spremlja transakcije, ki jih opravljajo osebe, ki imajo dostop do licitiranja v skladu s členom 19(1), (2) in (3) ter členom 20(6), tako da uporablja svoje sisteme za odkrivanje kršitev pravil iz točke (b) tega pododstavka ter nepoštenih ali neurejenih pogojev ali vedenja na dražbi, zaradi katerih bi lahko sklepali na zlorabo trga.

Pri preučevanju ponudb v skladu s točko (a) prvega pododstavka je zadevni dražbeni sistem posebno pozoren na kakršno koli dejavnost, ki se mu zdi po naravi zelo verjetno povezana s pranjem denarja, financiranjem terorizma ali kriminalno dejavnostjo.

2.   Dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), zagotovi, da se dokumenti, podatki ali informacije, ki jih ima o posameznem ponudniku, redno posodabljajo. V ta namen lahko dražbeni sistem:

(a)

v skladu s členom 19(2) in (3) ter členom 20(5), (6) in (7) od ponudnika zahteva kakršne koli informacije o ponudniku za namene spremljanja odnosa z navedenim ponudnikom, potem ko ta dobi dostop do licitiranja na dražbah, za celoten čas trajanja tega odnosa in za obdobje petih let po njegovem zaključku;

(b)

od vsake osebe, ki ima dostop do licitiranja, zahteva ponovno predložitev vloge za dostop do licitiranja v rednih časovnih presledkih;

(c)

od vsake osebe, ki ima dostop do licitiranja, zahteva, da dražbeni sistem nemudoma obvesti o kakršnih koli spremembah informacij, predloženih dražbenemu sistemu v skladu s členom 19(2) in (3) ter členom 20(5), (6) in (7).

3.   Dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), hrani evidenco:

(a)

vlog za dostop do licitiranja, ki jih predložijo vsi prosilci v skladu s členom 19(2) in (3), vključno z vsemi morebitnimi spremembami teh vlog;

(b)

opravljenih pregledov med:

(i)

obravnavo predložene vloge za dostop do licitiranja v skladu s členi 19, 20 in 21;

(ii)

spremljanjem in nadzorovanjem dražbenega odnosa v skladu s točkama (a) in (c) odstavka 1, potem ko je bil kandidatu odobren dostop do licitiranja;

(c)

vseh informacij, povezanih z dano ponudbo, ki jo je oddal dani ponudnik na dražbi, vključno z vsemi umiki ali spremembami teh ponudb, v skladu z drugim pododstavkom člena 6(3) in členom 6(4);

(d)

vseh informacij v zvezi z izvedbo vsake dražbe, na kateri je ponudnik oddal ponudbo.

4.   Dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), hrani evidenco iz odstavka 3 tako dolgo, dokler je ponudniku dovoljeno licitiranje na njegovih dražbah, in vsaj pet let po zaključku odnosa z navedenim ponudnikom.“

30.

Člen 55(1), (2) in (4) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Pristojni nacionalni organi iz člena 37(1) Direktive 2005/60/ES spremljajo in sprejemajo ustrezne ukrepe za zagotovitev skladnosti dražbenega sistema, imenovanega v skladu s členom 26(1) ali 30(1), z zahtevami glede dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke iz členov 19 in 20(6) te uredbe, z zahtevami glede spremljanja in hranjenja evidence iz člena 54 te uredbe ter z zahtevami glede obveščanja iz odstavkov 2 in 3 tega člena.

Pristojni nacionalni organi iz prvega pododstavka imajo pristojnosti, ki jim pripadajo na podlagi nacionalnih ukrepov za prenos člena 37(2) in (3) Direktive 2005/60/ES.

Dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), se lahko šteje za odgovornega za kršitve člena 19, člena 20(6) in (7), člena 21(1) in (2) ter člena 54 te uredbe ter odstavkov 2 in 3 tega člena. V zvezi s tem veljajo nacionalni ukrepi, s katerimi se prenaša člen 39 Direktive 2005/60/ES.

2.   Dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), njegovo vodstvo in zaposleni polno sodelujejo s FIU iz člena 21 Direktive 2005/60/ES, tako da nemudoma:

(a)

na lastno pobudo obvestijo FIU, kadar vedo, sumijo ali imajo utemeljene razloge za sum, da je bilo na dražbah zagrešeno pranje denarja, financiranje terorizma ali kriminalna dejavnost ali je bil zagrešen poskus teh dejavnosti;

(b)

FIU na njeno zahtevo posredujejo vse potrebne podatke v skladu s postopki, določenimi v veljavni zakonodaji.“

„4.   Država članica, na ozemlju katere se nahaja dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), zagotovi, da se za zadevni dražbeni sistem uporabljajo nacionalni ukrepi za prenos členov 26 do 29, člena 32, člena 34(1) in člena 35 Direktive 2005/60/ES.“

31.

Člen 56(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Vsak dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), obvesti pristojne nacionalne organe, imenovane v skladu s členom 43(2) Direktive 2004/39/ES, odgovorne za nadzor zadevnega dražbenega sistema ali za preiskave in pregon zlorabe trga, ki se dogaja v sistemih zadevnega dražbenega sistema ali preko njega, o sumu zlorabe trga s strani katere koli osebe, ki ima dostop do licitiranja na dražbah, ali osebe, v imenu katere deluje oseba, ki ima dostop do licitiranja na dražbah.

Pri tem veljajo nacionalni ukrepi, s katerimi se prenaša člen 25(2) Direktive 2005/60/ES.“

32.

Člen 58 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 58

Pravila vedenja na trgu ali kakršne koli druge pogodbene ureditve

Členi 53 do 57 ne posegajo v nobene druge ukrepe, ki jih dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), lahko sprejme na podlagi svojih pravil vedenja na trgu ali kakršnih koli drugih pogodbenih ureditev, neposredno ali posredno sklenjenih z vsemi ponudniki, ki imajo dostop do licitiranja na dražbah, pod pogojem, da takšni ukrepi niso v navzkrižju z določbami členov 53 do 57 ali jih ne ogrožajo.“

33.

Člen 60(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Seznam z imeni, naslovi, številkami telefona in telefaksa, naslovi elektronske pošte in spletnimi stranmi vseh oseb, ki imajo dostop do licitiranja v imenu drugih oseb na dražbah, ki jih izvaja kateri koli dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), se objavi na spletni strani, ki jo vzdržuje zadevni dražbeni sistem.“

34.

V členu 62(3)(e) se besedilo „so objavljene“ nadomesti z besedilom „se razkrijejo ali so objavljene“.

35.

Člen 64 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 64

Pravica do pritožbe

1.   Dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26(1) ali 30(1), zagotovi, da ima vzpostavljene izvensodne mehanizme za obravnavo pritožb prosilcev za dostop do licitiranja, ponudnikov, ki imajo dostop do licitiranja, in ponudnikov, ki jim je bil dostop do licitiranja zavrnjen, preklican ali začasno odpovedan.

2.   Države članice, v katerih se nadzorujeta regulirani trg, imenovan za dražbeni sistem v skladu s členom 26(1) ali 30(1), ali njegov upravljavec, zagotovijo, da so vse odločitve, ki jih sprejme izvensodni mehanizem, ki obravnava pritožbe iz odstavka 1 tega člena, ustrezno utemeljene in da v zvezi z njimi velja pravica do pravnega sredstva na sodiščih, navedena v členu 52(1) Direktive 2004/39/ES. Navedena pravica ne posega v kakršne koli pravice do neposredne pritožbe pri sodiščih ali pristojnih upravnih organih, določenih v nacionalnih predpisih, s katerimi se prenaša člen 52(2) Direktive 2004/39/ES.“

36.

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1031/2010 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. novembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  UL L 302, 18.11.2010, str. 1.

(3)  UL L 290, 6.11.2010, str. 39.

(4)  UL L 145, 30.4.2004, str.1.

(5)  UL L 96, 12.4.2003, str. 16.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (EU) št. 1031/2010 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

Pravice, ki bodo v skladu s členom 10(1) v letu 2012 prodane na dražbi

Država članica

Količina

Belgija

2 979 000

Bolgarija

3 277 000

Češka

5 503 000

Danska

1 472 000

Nemčija

23 531 000

Estonija

1 068 000

Irska

1 100 000

Grčija

4 077 000

Španija

10 145 000

Francija

6 434 000

Italija

11 324 000

Ciper

307 000

Latvija

315 000

Litva

637 000

Luksemburg

141 000

Madžarska

1 761 000

Malta

120 000

Nizozemska

3 938 000

Avstrija

1 636 000

Poljska

14 698 000

Portugalska

2 065 000

Romunija

5 878 000

Slovenija

520 000

Slovaška

1 805 000

Finska

1 965 000

Švedska

1 046 000

Združeno kraljestvo

12 258 000

Skupaj

120 000 000“


Top