EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1134

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1134/2011 z dne 9. novembra 2011 o nepodaljšanju odobritve aktivne snovi cinidon-etil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 Besedilo velja za EGP

OJ L 292, 10.11.2011, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 049 P. 221 - 223

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1134/oj

10.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 292/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1134/2011

z dne 9. novembra 2011

o nepodaljšanju odobritve aktivne snovi cinidon-etil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aktivna snov cinidon-etil je bila vključena v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (2) za obdobje, ki se izteče 30. septembra 2012.

(2)

Da vlagatelji lahko pripravijo zahtevke in jih Komisija lahko oceni ter o njih odloči, je bila navedena vključitev z Direktivo Komisije 2010/77/EU z dne 10. novembra 2010 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS v zvezi z datumom poteka veljavnosti registracije nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I (3) podaljšana do 31. decembra 2015.

(3)

V skladu s členom 78(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je bila navedena snov vključena v del A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (4) in velja za odobreno v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(4)

Vendar Komisija ni prejela nobenih zahtevkov za zadevno aktivno snov, prav tako je potekel rok za predložitev takih zahtevkov iz člena 4(1) Uredbe Komisije (EU) št. 1141/2010 z dne 7. decembra 2010 o postopku za podaljšanje vključitve druge skupine aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in oblikovanju seznama navedenih snovi (5).

(5)

Zato se odobritev navedene aktivne snovi ne sme podaljšati, ampak je treba snov črtati iz dela A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 z datumom poteka njene odobritve, če ta ne bi bila podaljšana z Direktivo 2010/77/EU.

(6)

Ta uredba ne vpliva na predložitev zahtevka za to snov v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Neobnovitev odobritve

Odobritev aktivne snovi cinidon-etil se ne obnovi.

Člen 2

Prehodna obdobja

Morebitno prehodno obdobje, ki ga odobrijo države članice za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo cinidon-etil, traja do največ 31. marca 2013 za prodajo in distribucijo ter do 31. marca 2014 za odstranitev, skladiščenje in uporabo obstoječih zalog.

Člen 3

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. novembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(3)  UL L 293, 11.11.2010, str. 48.

(4)  UL L 153, 11.6.2011, str. 1.

(5)  UL L 322, 8.12.2010, str. 10.


PRILOGA

V delu A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se vrstica 33 nadomesti z naslednjim:

Številka

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„33

cinidon-etil

št. CAS 142891-20-1

št. CIPAC 598

(Z)-ethyl 2-chloro-3-[2-chloro-5-(cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximido)phenyl]acrylate

940 g/kg

1. oktober 2002

30. september 2012

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu cinidon-etila ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 19. aprila 2002. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi (na primer tla z nevtralnimi ali visokimi vrednostmi pH) in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami,

na zaščito vodnih organizmov.

Pogoji registracije morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.“


(1)  Več podrobnosti o identiteti in specifikaciji aktivnih snovi je na voljo v njihovem poročilu o pregledu.


Top