EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1005

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1005/2011 z dne 11. oktobra 2011 o koeficientu dodeljevanja za zahtevke za dovoljenja za izvoz sira v Združene države Amerike za leto 2012 v okviru nekaterih kvot GATT

OJ L 267, 12.10.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1005/oj

12.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1005/2011

z dne 11. oktobra 2011

o koeficientu dodeljevanja za zahtevke za dovoljenja za izvoz sira v Združene države Amerike za leto 2012 v okviru nekaterih kvot GATT

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1187/2009 z dne 27. novembra 2009 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (2) ter zlasti prvega pododstavka člena 23(1) in prvega pododstavka člena 23(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 789/2011 (3) se je začel izvajati postopek za dodelitev dovoljenj za izvoz sira v Združene države Amerike v letu 2012 v okviru nekaterih kvot GATT iz člena 21 Uredbe (ES) št. 1187/2009.

(2)

Količine so v zahtevkih za izvozna dovoljenja pri nekaterih skupinah proizvodov in kvotah presegle količine, razpoložljive za kvotno leto 2012. Zato je treba določiti koeficiente dodeljevanja.

(3)

Kadar se pri skupinah proizvodov in kvotah, za katere so bili vloženi zahtevki, razpoložljive količine ne izčrpajo, se lahko vlagateljem dodeli preostale količine v sorazmerju z zaprošenimi količinami. Dodatne količine se dodeli, če zadevni nosilci dejavnosti pristojni organ obvestijo o prejetih količinah in če položijo ustrezno varščino.

(4)

Ob upoštevanju roka za začetek izvajanja postopka dodeljevanja teh koeficientov, predvidenega v členu 4 Uredbe (EU) št. 789/2011, je treba to uredbo začeti uporabljati čim prej –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevki za izvozna dovoljenja, ki se vložijo v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 789/2011 za skupine proizvodov in kvote, navedene v stolpcu 3 Priloge k tej uredbi pod opombami 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- in 21-Uruguay ter 22-Tokyo, se sprejmejo, pri čemer je treba upoštevati koeficiente dodeljevanja, navedene v stolpcu 5 te priloge.

Člen 2

Zahtevki za izvozna dovoljenja, ki se vložijo v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 789/2011 za skupine proizvodov in kvote, navedene v stolpcu 3 Priloge k tej uredbi pod opombo 22-, 25-Uruguay in 25-Tokyo, se sprejmejo za zaprošene količine.

Izvozna dovoljenja se lahko izdajo za dodatne količine, dodeljene v skladu s koeficientom dodeljevanja, navedenim v stolpcu 6 Priloge, če nosilec dejavnosti privoli v enem tednu od objave te uredbe in položi varščino.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. oktobra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 318, 4.12.2009, str. 1.

(3)  UL L 203, 6.8.2011, str. 26.


PRILOGA

Oznaka skupine v skladu z dodatnimi opombami iz poglavja 4 usklajenega tarifnega seznama Združenih držav Amerike (Harmonised Tariff Schedule of the United States of America)

Oznaka skupine in kvote

Količina na voljo za leto 2012

(v tonah)

Koeficient dodeljevanja iz člena 1

Koeficient dodeljevanja iz člena 2

Št. opombe

Skupina

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF) (ni posebej določeno)

16-Tokyo

908,877

0,2717243

 

16-Uruguay

3 446,000

0,1769757

 

17

Blue Mould (modra plesen)

17-Uruguay

350,000

0,0925926

 

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,4929577

 

20

Edam/Gouda (edamec/gavda)

20-Uruguay

1 100,000

0,1834862

 

21

Italian type (italijanska vrsta)

21-Uruguay

2 025,000

0,1359973

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation (švicarski sir ali ementalec, brez lukenj)

22-Tokyo

393,006

0,8675629

 

22-Uruguay

380,000

 

6,3333333

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation (švicarski sir ali ementalec, z luknjami)

25-Tokyo

4 003,172

 

1,8816320

25-Uruguay

2 420,000

 

3,0344828


Top