Help Print this page 

Document 32011R0969

Title and reference
Uredba Komisije (EU) št. 969/2011 z dne 29. septembra 2011 o začetku pregleda Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 400/2010 (o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 1858/2005 na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih iz Republike Koreje, ne glede na to, ali je njihovo poreklo deklarirano v Republiki Koreji ali ne), da se ugotovi, ali se za določenega korejskega izvoznika lahko odobri izvzetje iz navedenih ukrepov, odpravijo protidampinške dajatve pri njegovem uvozu in uvede registracija njegovega uvoza
  • In force
OJ L 254, 30.9.2011, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 47 - 49

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/969/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 29/09/2011
  • Date of effect: 01/10/2011; začetek veljavnosti datum objave +1 glej člen 5
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

30.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 254/7


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 969/2011

z dne 29. septembra 2011

o začetku pregleda Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 400/2010 (o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 1858/2005 na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih iz Republike Koreje, ne glede na to, ali je njihovo poreklo deklarirano v Republiki Koreji ali ne), da se ugotovi, ali se za določenega korejskega izvoznika lahko odobri izvzetje iz navedenih ukrepov, odpravijo protidampinške dajatve pri njegovem uvozu in uvede registracija njegovega uvoza

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna protidampinška uredba“), in zlasti člena 11(4), člena 13(4) in člena 14(5) Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   OBSTOJEČI UKREPI

(1)

Svet je z Uredbo (EC) št. 1858/2005 (2) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom med drugim iz Ljudske republike Kitajske („prvotni ukrepi“). Svet je z Uredbo (ES) št. 400/2010 (3) razširil te ukrepe na jeklene vrvi in kable, poslane iz Republike Koreje („razširjeni ukrepi“), razen uvoza, ki ga pošljejo nekatere posebej navedene družbe.

(2)

Komisija je novembra 2010 objavila obvestilo o začetku pregleda (4) zaradi izteka pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom med drugim iz Ljudske republike Kitajske. Ukrepi ostajajo veljavni do zaključka preiskave v zvezi s pregledom zaradi izteka ukrepa.

B.   ZAHTEVEK ZA PREGLED

(3)

Komisija je prejela zahtevek za izvzetje iz protidampinških ukrepov, razširjenih na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih iz Republike Koreje, v skladu s členom 11(4) in členom 13(4) osnovne protidampinške uredbe. Zahtevek je vložila družba SEIL Wire and Cable („vložnik“), proizvajalec iz Republike Koreje („zadevna država“).

C.   IZDELEK

(4)

Izdelek, ki je predmet pregleda, so jeklene vrvi in kabli, vključno z zaprtimi svitki vrvi, razen vrvi in kablov iz nerjavnega jekla, z največjim prečnim prerezom več kot 3 mm, dobavljeni iz Republike Koreje („zadevni izdelek“), trenutno uvrščeni pod oznake KN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 in ex 7312 10 98.

D.   RAZLOGI ZA PREGLED

(5)

Vložnik trdi, da v obdobju preiskave, to je od 1. julija 2008 do 30. junija 2009, uporabljenem v preiskavi, ki je privedla do razširjenih ukrepov, zadevnega izdelka ni izvažal v Evropsko unijo.

(6)

Poleg tega vložnik trdi, da ni povezan s proizvajalci izvozniki, za katere veljajo ukrepi, in da se ni izogibal ukrepom, ki veljajo za jeklene vrvi in kable s poreklom s Kitajske.

(7)

Vložnik tudi trdi, da je začel izvažati zadevni izdelek v Unijo po koncu obdobja preiskave, uporabljenega v preiskavi, ki je privedla do razširjenih ukrepov.

E.   POSTOPEK

(8)

Proizvajalci Unije, za katere je znano, da jih to zadeva, so bili obveščeni o zgornjem zahtevku in imeli so možnost, da predložijo svoje pripombe.

(9)

Po proučitvi razpoložljivih dokazov Komisija ugotavlja, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek preiskave v skladu s členoma 11(4) in 13(4) osnovne protidampinške uredbe, da se ugotovi, ali se lahko vložniku odobri izvzetje iz razširjenih ukrepov.

(a)   Vprašalniki

Komisija bo vložniku poslala vprašalnik za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za njeno preiskavo.

(b)   Zbiranje informacij in zaslišanja

Vse zainteresirane strani so vabljene, da izrazijo svoja stališča v pisni obliki in predložijo ustrezne dokaze. Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane strani, če te vložijo pisni zahtevek za zaslišanje in v njem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

F.   ODPRAVA VELJAVNIH PROTIDAMPINŠKIH DAJATEV IN REGISTRACIJA UVOZA

(10)

V skladu s členom 11(4) osnovne protidampinške uredbe je treba veljavno protidampinško dajatev v zvezi z uvozom zadevnega izdelka, ki ga vložnik proizvaja in prodaja za izvoz v Skupnost, razveljaviti.

(11)

Istočasno je treba uvesti registracijo takšnega uvoza v skladu s členom 14(5) osnovne protidampinške uredbe, da se zagotovi možnost retroaktivnega obračunavanja protidampinških dajatev od datuma začetka tega pregleda, če se z njim ugotovi vložnikovo izogibanje. V tej fazi postopka ni mogoče določiti obsega vložnikovih morebitnih prihodnjih obveznosti.

G.   ROKI

(12)

Zaradi dobrega upravljanja je treba določiti roke, v katerih:

se zainteresirane stranke lahko javijo Komisiji, pisno izrazijo svoja stališča in predložijo izpolnjene vprašalnike iz uvodne izjave 9(a) te uredbe ali zagotovijo katere koli druge informacije, ki naj bi se upoštevale med preiskavo;

lahko zainteresirane strani vložijo pisni zahtevek, da jih Komisija zasliši.

H.   NESODELOVANJE

(13)

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne protidampinške uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo pozitivne ali negativne ugotovitve.

(14)

Če se ugotovi, da je katera od zainteresiranih strank predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te ne upoštevajo, v skladu s členom 18 osnovne protidampinške uredbe pa se lahko uporabijo razpoložljiva dejstva. Če zainteresirana stranka ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne protidampinške uredbe, je lahko izid za to stranko manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

I.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

(15)

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (5).

J.   POOBLAŠČENEC ZA ZASLIŠANJE

(16)

Zainteresirane strani, ki imajo težave pri uveljavljanju pravic do obrambe, lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje GD za trgovino. Pooblaščenec je posrednik med zainteresiranimi stranmi in službami Komisije, tako da po potrebi posreduje pri postopkovnih vprašanjih, ki vplivajo na zaščito njihovih interesov v postopku, zlasti pri vprašanjih dostopa do dokumentacije, zaupnosti podatkov, podaljšanja rokov ter obravnave pisnih in/ali ustnih stališč.

(17)

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/ –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Začne se pregled Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 400/2010 v skladu s členom 11(4) in členom 13(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009, da se ugotovi, ali je treba na uvoz jeklenih vrvi in kablov, vključno z zaprtimi svitki vrvi, razen vrvi in kablov iz nerjavnega jekla, z največjim prečnim prerezom več kot 3 mm, trenutno uvrščenih v oznake KN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 in ex 7312 10 98 (oznake TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 in 7312109813), ki so poslani iz Republike Koreje in jih proizvaja družba SEIL Wire and Cable (dodatna oznaka TARIC A994), uporabljati protidampinško dajatev, uvedeno z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 400/2010.

Člen 2

Protidampinška dajatev, uvedena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 400/2010 v zvezi z uvozom, opredeljenim v členu 1 te uredbe, se odpravi.

Člen 3

Carinskim organom se v skladu s členom 14(5) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 dajo navodila, da izvedejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza iz člena 1 te uredbe. Registracija preneha veljati devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 4

1.   Če zainteresirane strani želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, pisno izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjen vprašalnik iz uvodne izjave 9(a) te uredbe ali kakršne koli druge informacije v 37 dneh od začetka veljavnosti te uredbe. Opozoriti je treba na dejstvo, da je uveljavljanje večine procesnih pravic, določenih v Uredbi Sveta (ES) št. 1225/2009, odvisno od tega, ali se stranka javi v omenjenem roku.

Zainteresirane strani lahko v istem 37-dnevnem roku pisno zaprosijo tudi za zaslišanje pred Komisijo.

2.   Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva ta uredba, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited (6).

Zainteresirane stranke, ki predložijo informacije z oznako „Limited“, morajo v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe predložiti nezaupni povzetek teh informacij, ki se opremi z oznako „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni, da zajamejo bistvo zaupnih informacij. Če zainteresirana stran zaupnim informacijam ne priloži nezaupnega povzetka v predpisani obliki in z zahtevano kakovostjo, takšne zaupne informacije morda ne bodo upoštevane.

Komisija bo v tej preiskavi uporabila sistem elektronskega vodenja dokumentacije. Vsa stališča in zahtevki zainteresiranih strani morajo biti predloženi v elektronski obliki (nezaupna dokumentacija po elektronski pošti, zaupna na CD-R/DVD), v njih pa morajo biti navedeni ime, naslov, elektronski naslov ter številka telefona in telefaksa zainteresirane strani. Vsa pooblastila, podpisana potrdila in kakršne koli dopolnitve teh dokumentov, priloženi izpolnjenim vprašalnikom pa morajo biti predloženi v pisni obliki, tj. po pošti ali osebno, na spodnji naslov. Če zainteresirana stran ne more zagotoviti stališč in zahtevkov v elektronski obliki, mora nemudoma obvestiti Komisijo v skladu s členom 18(2) osnovne uredbe. Dodatne informacije o korespondenci s Komisijo so zainteresiranim stranem na voljo na zadevni spletni strani spletišča GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruselj

BELGIJA

Telefaks: +32 22956505

E-naslov: TRADE-STEEL-ROPE-DUMPING@EC.EUROPA.EU

Člen 5

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 299, 16.11.2005, str. 1.

(3)  UL L 117, 11.5.2010, str. 1.

(4)  UL C 309, 13.11.2010, str. 6.

(5)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(6)  Dokument z oznako „Limited“ se šteje za zaupnega v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 343, 22.12.2009, str. 51) in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum). Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).


Top