EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0901

2011/901/EU: Sklep Sveta z dne 12. decembra 2011 o sklenitvi Sporazuma o spodbujanju, zagotavljanju in uporabi satelitskih navigacijskih sistemov Galileo in GPS ter podobnih aplikacij med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi državami Amerike na drugi strani

OJ L 348, 31.12.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 039 P. 293 - 294

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/901/oj

31.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/1


SKLEP SVETA

z dne 12. decembra 2011

o sklenitvi Sporazuma o spodbujanju, zagotavljanju in uporabi satelitskih navigacijskih sistemov Galileo in GPS ter podobnih aplikacij med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi državami Amerike na drugi strani

(2011/901/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 171 in prvega pododstavka člena 172 v povezavi s členom 218(6)(a) in prvim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 30. septembra 1999 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja z Združenimi državami Amerike za sklenitev sporazuma o razvoju civilnega globalnega navigacijskega sistema.

(2)

V skladu s Sklepom Sveta z dne 22. junija 2004 je bil Sporazum o spodbujanju, zagotavljanju in uporabi satelitskih navigacijskih sistemov Galileo in GPS ter podobnih aplikacij med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi državami Amerike na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) podpisan 26. junija 2004 na gradu Dromoland na Irskem ter se do začetka veljavnosti Sporazuma začasno uporablja od 1. novembra 2008.

(3)

Države članice bodo ustrezno zastopane v delovnih skupinah, vzpostavljenih na podlagi tega sporazuma.

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum o spodbujanju, zagotavljanju in uporabi satelitskih navigacijskih sistemov Galileo in GPS ter podobnih aplikacij med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi državami Amerike na drugi strani se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da v imenu Unije izroči Združenim državam Amerike diplomatsko noto iz člena 20(1) Sporazuma (2), in jo uradno obvesti o naslednjem:

„Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je Evropska unija nadomestila in nasledila Evropsko skupnost ter od tega dneva naprej izvršuje vse pravice in prevzema vse obveznosti Evropske skupnosti. Zato se v besedilu Sporazuma vsa sklicevanja na ‚Evropsko skupnost‘ razumejo kot sklicevanja na ‚Evropsko unijo‘.“

Člen 3

1.   Unijo v delovnih skupinah, vzpostavljenih na podlagi člena 13 Sporazuma, zastopajo predstavnik Komisije in države članice, kakor je primerno, s svojimi ustreznimi zastopniki.

2.   Informacije iz člena 19(2) Sporazuma skupaj zagotovijo Unija in države članice. Komisija informacije predstavi v imenu Unije in držav članic.

3.   Stališče, ki ga zavzame Unija v skupinah iz odstavka 6 Priloge k temu sporazumu, sprejme Svet na predlog Komisije.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 12. decembra 2011

Za Svet

Predsednik

S. NOWAK


(1)  Mnenje z dne 26. oktobra 2010.

(2)  Generalni sekretariat Sveta v Uradnem listu Evropske unije objavi datum začetka veljavnosti Sporazuma.


Top

31.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/1


SPORAZUM

o spodbujanju, zagotavljanju in uporabi satelitskih navigacijskih sistemov Galileo in GPS ter podobnih aplikacij

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

na eni strani

in

KRALJEVINA BELGIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MADŽARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN IRSKA,

POGODBENICE Pogodbe o ustanovitvi EVROPSKE SKUPNOSTI, v nadaljnjem besedilu „države članice“, ter EVROPSKA SKUPNOST

na drugi strani,

OB PRIZNAVANJU, da Združene države upravljajo satelitski navigacijski sistem, znan kot globalni sistem za določanje položaja, sistem z dvojno rabo, ki zagotavlja signale za natančno nastavitev časa, navigacijo in določanje položaja v civilne in vojaške namene,

OB PRIZNAVANJU, da Združene države trenutno zagotavljajo stalno storitev GPS standardnega določanja položaja za mirno civilno, komercialno in znanstveno uporabo po vsem svetu brez neposrednih pristojbin uporabnikov, in ob ugotovitvi, da Združene države nameravajo to in podobne civilne storitve pod enakimi pogoji zagotavljati tudi v prihodnosti,

OB PRIZNAVANJU, da Evropska skupnost razvija in načrtuje upravljanje s civilnim globalnim satelitskim sistemom za navigacijo, določanje položaja in točnega časa Galileo, katerega radijska frekvenca bi bila združljiva s sistemom GPS ter interoperabilna s civilnimi storitvami GPS na uporabniški ravni,

OB PRIZNAVANJU, da se signali GPS po vsem svetu uporabljajo za satelitske navigacijske storitve, vključno z razširjenimi storitvami,

OB PRIZNAVANJU, da civilni GPS in Galileo, če so radijske frekvence na uporabniški ravni združljive in interoperabilne, lahko povečata število satelitov, vidnih s katerega koli položaja na Zemlji, ter pripomoreta k dostopnosti navigacijskih signalov civilnim uporabnikom po svetu,

OB PRIZNAVANJU, da Mednarodna organizacija za civilni letalski promet (ICAO) določa mednarodne standarde in priporočene prakse ter druge smernice za uporabo globalnih satelitskih navigacijskih sistemov za civilni letalski promet, da Mednarodna pomorska organizacija (IMO) določa mednarodne standarde in druge smernice za uporabo globalnih satelitskih navigacijskih sistemov za pomorsko plovbo in da Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) pripravlja večstranske pravilnike in postopke za upravljanje globalnih radionavigacijskih sistemov kot tudi drugih radijskih komunikacijskih sistemov,

Z ŽELJO, da bi uporabnikom satelitske navigacije ter dobaviteljem opreme zagotovili širšo paleto storitev in zmogljivosti, ki bi vodile k povečanju uporabniških aplikacij ter hkrati zagotavljale združljivost radijskih frekvenc s sistemi in opremo, ki se že uporabljajo,

Z ŽELJO, da bi spodbujali odprte trge ter omogočili povečanje trgovine z upoštevanjem trgovanja z napravami za globalno navigacijo in določanje točnega časa, storitvami z dodano vrednostjo in razširjenimi storitvami,

PREPRIČANI o potrebi po preprečitvi in zaščiti pred zlorabo storitev satelitske navigacije in določanja točnega časa, ne da bi pri tem nepravilno prekinili ali oslabili signale za civilno uporabo,

PREPRIČANI o potrebi po sodelovanju, pri katerem se v popolnosti razvije koristnost te pomembne tehnologije za vse ustrezne aplikacije,

OB PRIZNAVANJU, da so posvetovanja zaželena zaradi izogibanja ali razreševanja kakršnih koli sporov, do katerih bi lahko prišlo v skladu s tem Sporazumom, vključno s tistimi o načinu, kako pogodbenici izpolnjujeta svoje obveznosti na področju svojih pristojnosti,

STA SKLENILI:

Člen 1

Cilji

1.   Cilj tega sporazuma je zagotoviti okvir za sodelovanje med pogodbenicama pri spodbujanju, zagotavljanju in uporabi civilnih signalov in storitev za navigacijo in določanje točnega časa, storitev z dodano vrednostjo, razširjenih storitev in naprav za globalno navigacijo in določanje točnega časa GPS in GALILEO. Pogodbenici nameravata sodelovati tako dvostransko kot v večstranskih forumih, kot je določeno v nadaljnjem besedilu, da bi spodbujali in omogočali uporabo teh signalov, storitev in opreme za mirno civilno, komercialno in znanstveno uporabo, ki je skladna z in spodbuja vzajemne varnostne interese. Ta sporazum je namenjen dopolnitvi in lažjemu izvajanju že veljavnih ali tistih sporazumov, ki jih bosta pogodbenici v prihodnosti sklenili v zvezi z načrtovanjem in uporabo civilnih signalov in storitev za satelitsko navigacijo in določanje točnega časa, razširjene storitve ali storitve z dodano vrednostjo.

2.   Nobena določba tega sporazuma ne nadomesti, spremeni ali odstopa od standardov, postopkov, pravil, pravilnikov in priporočenih praks, sprejetih v ICAO ali IMO. Pogodbenici potrdita svoj namen, da delujeta v skladu z zakonskim okvirom in postopki teh organov.

3.   Nobena določba tega sporazuma v ničemer ne vpliva na pravice in obveznosti, ki za pogodbenici izhajajo iz Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu „Sporazumi STO“).

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tem sporazumu se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„Razširjena storitev“ pomeni civilne mehanizme, ki uporabnikom signalov za satelitsko navigacijo in določanje točnega časa poleg podatkov iz glavne konstelacije /glavnih konstelacij v uporabi zagotavljajo še dodatne vhodne podatke ter dodatne vhodne podatke o razdaljah / psevdo-razdaljah ali popravke ali izboljšave obstoječih vhodnih podatkov o psevdo-razdaljah. Ti mehanizmi uporabnikom omogočajo boljše rezultate, na primer večjo natančnost, razpoložljivost, celovitost in zanesljivost.

(b)

„Storitev civilne satelitske navigacije in določanja točnega časa“ pomeni storitev civilne satelitske navigacije ali določanja točnega časa, ki jo zagotavlja GPS ali Galileo, vključno z varovano vladno storitvijo.

(c)

„Ponudnik storitve civilne satelitske navigacije in določanja točnega časa“ pomeni kateri koli vladni ali drugi subjekt, ki zagotavlja storitve civilne satelitske navigacije ali določanja točnega časa.

(d)

„Signali za civilno satelitsko navigacijo in določanje točnega časa“ pomenijo signale za civilno satelitsko navigacijo ali določanje točnega časa, ki jih zagotavlja GPS ali Galileo, vključno s signali varovane vladne storitve.

(e)

„Ponudnik signalov za civilno satelitsko navigacijo in določanje točnega časa“ pomeni kateri koli vladni ali drugi subjekt, ki zagotavlja signale ali razširjene storitve GPS in/ali Galileo.

(f)

„Zaupni podatki“ pomenijo uradne podatke, ki jih je treba varovati v interesu nacionalne obrambe ali zunanjih odnosov pogodbenic, in so kot zaupni opredeljeni v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.

(g)

„GALILEO“ pomeni avtonomni civilni evropski globalni satelitski sistem za navigacijo in določanje točnega časa pod civilnim nadzorom, ki so ga razvile Evropska skupnost, njene države članice, Evropska vesoljska agencija in drugi subjekti. GALILEO vključuje odprto storitev in eno ali več drugih storitev, kot so varstvo človeškega življenja, komercialne in varovane vladne storitve, kot so Predpisane javne storitve (Public Regulated Service („PRS“)), ter kakršne koli razširjene storitve, ki jih zagotavljajo Evropska skupnost, njene države članice ali drugi subjekti.

(h)

„Oprema za globalno navigacijo in določanje točnega časa“ pomeni vsako opremo namenjeno civilnemu končnemu uporabniku za prenos, sprejem ali obdelavo satelitskih navigacijskih signalov, za zagotavljanje storitev z dodano vrednostjo ali za uporabo razširjene storitve.

(i)

„GNSS“ pomeni globalni satelitski navigacijski sistem.

(j)

„GPS“ pomeni standardno storitev določanja položaja, odprto storitev (ali prihodnje civilne storitve), ki jih vlada Združenih držav zagotavlja za civilno uporabo. GPS trenutno zagotavljajo Združene države v skladu s svojimi pristojnostmi, ker se ga ne zagotavlja na komercialni podlagi niti ne ponuja konkurenčno z enim ali več ponudniku storitev. GPS vključuje vse razširjene storitve ali izboljšave teh storitev, ki jih neposredno zagotavlja vlada Združenih držav.

(k)

„Intelektualna lastnina“ ima pomen, opredeljen v členu 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, podpisane v Stockholmu 14. julija 1967.

(l)

„Interoperabilnost na uporabniški ravni“ je stanje, v katerem kombinirani sistemski sprejemnik z več različnimi sateliti GPS ali Galileo v dosegu lahko pridobi podatke o položaju, navigaciji in točnem času na uporabniški ravni, ki so enakovredni ali boljši od podatkov o položaju, navigaciji ali točnem času, ki se jih dobi samo preko enega od obeh sistemov.

(m)

„Ukrep“ pomeni vsak zakon, pravilnik, pravilo, postopek, sklep, predpis ali podoben zavezujoč ukrep pogodbenic na nacionalni ali nadnacionalni ravni.

(n)

„Vojaška storitev satelitske navigacije in določanja časa“ pomeni storitev civilne satelitske navigacije in določanja časa, ki jo zagotavlja pogodbenica in zasnovana tako, da zadosti potrebam obrambnih sil.

(o)

„Združljivost radijskih frekvenc“ pomeni zagotovilo, da en sistem ne bo povzročal motenj, ki na nesprejemljiv način kvarijo neodvisno storitev, ki jo omogoča drugi sistem.

(p)

„Varovane vladne storitve“ pomenijo varovano storitev satelitske navigacije in določanja točnega časa, ki jo zagotavlja pogodbenica in je zasnovana tako, da zadosti potrebam pooblaščenih vladnih uporabnikov.

(q)

„Storitve z dodano vrednostjo“ pomenijo t. i. downstream storitev ali aplikacijo, razen razširjenih storitev, ki uporablja signale za satelitsko navigacijo in določanje točnega časa, ali storitve, namenjene zagotavljanju uporabnosti ali koristnosti uporabniku.

Člen 3

Področje uporabe

Razen če ni določeno drugače, se ta sporazum se nanaša na vse ukrepe, ki sta jih pogodbenici uvedli v zvezi s signali za civilno satelitsko navigacijo in določanje točnega časa in ponudniki signalov, storitvami in ponudniki storitev civilne satelitske navigacije in določanja točnega časa, razširjenimi storitvami, storitvami z dodano vrednostjo ter napravami za globalno navigacijo in določanje točnega časa.

Zagotavljanje storitev vojaške satelitske navigacije in določanja točnega časa je zunaj področja uporabe tega sporazuma, razen člena 4 o združljivosti radijskih frekvenc, člena 11 in Priloge k temu sporazumu.

Varovane vladne storitve so zunaj področja uporabe členov 5 in 6, odstavka 2 člena 8 in odstavka 3 člena 10.

Člen 4

Interoperabilnost in združljivost radijskih frekvenc

1.   Ta člen se uporablja za sistema GPS in Galileo, kakor sta opredeljena, ter v zvezi z združljivostjo radijskih frekvenc, za vse storitve satelitske navigacije in določanja točnega časa.

2.   Pogodbenici se strinjata, da so radijske frekvence GPS in Galileo združljive. Ta odstavek se lokalno ne uporablja za področja vojaških operacij. Pogodbenici neupravičeno ne motita ali slabita signalov, dostopnih za civilno uporabo.

3.   Pogodbenici soglašata tudi, da sta GPS in Galileo v največji možni meri interoperabilna na nevojaški uporabniški ravni. Da bi pogodbenici dosegli to interoperabilnost in omogočili hkratno uporabo obeh sistemov, soglašata, da morata svoje geodetske koordinatne sisteme v največji možni meri približati mednarodnemu položajnemu referenčnemu sistemu. Pogodbenici soglašata tudi, da je treba posredovati časovne odmike med sistemskima časoma sistemov Galileo in GPS v navigacijskih sporočilih njunih storitev, kot je določeno v dokumentu z naslovom „Predhodna opredelitev GPS/Galileo vmesnika za časovni odmik“ iz Priloge.

4.   Pogodbenici soglašata, da delovna skupina za združljivost radijskih frekvenc in interoperabilnost, ustanovljena v skladu s členom 13, nadaljuje s tekočim delom s ciljem, da med drugim doseže:

(a)

združljivost radijskih frekvenc med posodabljanjem ali razvojem katerega koli od sistemov; (Pogodbenici morata nadaljevati z ocenjevanjem združljivosti radijskih frekvenc sistemov Galileo in GPS III.)

(b)

večjo razpoložljivost signala ter zanesljivost preko komplementarnih arhitektur sistema v korist uporabnikov po vsem svetu

(c)

interoperabilnost na nevojaški uporabniški ravni.

5.   Da bi še dodatno zagotovile združljivost radijskih frekvenc in interoperabilnost nevojaških storitev, Pogodbenici zagotovita, da njune razširjene storitve ustrezajo zahtevam ICAO, IMO in ITU, katerim sta pogodbenici zavezani, ter drugim zahtevam, ki bi se pogodbenicama zdele vzajemno sprejemljive.

6.   Nobena določba tega sporazuma ne nadomesti, spremeni ali odstopa od standardov, postopkov, pravil, pravilnikov in priporočenih praks, sprejetih v ITU. Pogodbenici potrdita svoj namen delovanja, ki je skladno z zakonskim okvirom in postopki tega organa.

Člen 5

Standardi, certificiranje, regulativni ukrepi in pooblastila

Pogodbenici soglašata, da se bosta med seboj posvetovali pred sprejetjem kakršnih koli ukrepov:

(1)

ki neposredno ali posredno (na primer preko regionalne organizacije), določajo standarde za zasnovo in delovanje, zahteve po certifikaciji, zahteve po podeljevanju licenc, tehnične predpise ali podobne zahteve v zvezi s signali ali storitvami za civilno satelitsko navigacijo in določanje točnega časa, razširjenimi storitvami, storitvami z dodano vrednostjo, opremo za globalno navigacijo in določanje točnega časa, ponudniki signalov in storitev za civilno satelitsko navigacijo in določanje točnega časa ali ponudniki storitev z dodano vrednostjo; ali

(2)

ki neposredno ali posredno omogočajo uporabo kakršnih koli signalov in storitev za satelitsko navigacijo in določanje točnega časa, storitev z dodano vrednostjo, razširjene storitve ali opreme za globalno navigacijo in določanje točnega časa na svojem ozemlju (razen če takšno uporabo izrecno dovoli ICAO ali IMO).

Člen 6

Nediskriminacija in trgovina

1.   Pogodbenici potrjujeta svoj nediskriminatorni pristop k trgovini z napravami in storitvami, povezanimi s signali za satelitsko navigacijo in določanje točnega časa, razširjenimi storitvami in storitvami z dodano vrednostjo.

2.   Pogodbenici potrjujeta, da se ukrepi v zvezi z napravami in storitvami, povezanimi s signali za satelitsko navigacijo in določanje točnega časa, razširjenimi storitvami in storitvami z dodano vrednostjo ne smejo uporabljati kot prikrita omejitev ali nepotrebna ovira v mednarodni trgovini.

3.   Delovna skupina za uporabo v civilne in komercialne namene v skladu s členom 13 med drugim preuči nediskriminacijo in druga s trgovino povezana vprašanja o signalih ali storitvah za satelitsko navigacijo in določanje točnega časa, razširjenih storitvah, storitvah z dodano vrednostjo ter napravah za globalno navigacijo in določanje točnega časa, vključno z možnostjo za dodatne obveznosti v ustreznih dvostranskih ali večstranskih forumih.

Člen 7

Prost dostop do signalov za civilno satelitsko navigacijo in določanje točnega časa

1.   Razen iz razlogov nacionalne varnosti, pogodbenici končnim uporabnikom ne omejita ne uporabe ne dostopa do podatkov o določanju položaja, navigaciji in določanju točnega časa, ki jih ponujajo v svojih storitvah, vključno z razširjenimi storitvami. Ta določba ob upoštevanju nediskriminatornih trgovinskih dogovorov ne izključuje možnosti dostopa do takšnih podatkov s strani drugih subjektov, kot so proizvajalci opreme za satelitsko navigacijo in določanje točnega časa.

2.   Pogodbenici si prizadevata zagotavljati signale, namenjene storitvam za varstvo človeškega življenja z zahtevano stopnjo varnosti, kot jo priznavajo pristojni mednarodni organi.

Člen 8

Prost dostop do informacij

1.   V skladu z veljavnimi predpisi o nadzoru izvoza pogodbenici soglašata, da pod enakimi pogoji omogočijo javni dostop do zadostne količine informacij o svojih nekodiranih civilnih satelitskih signalov za navigacijo in določanje točnega časa ter razširjenih storitvah s ciljem zagotavljanja enakih možnosti za vse osebe, ki želijo uporabljati te signale, izdelovati opremo, ki uporablja te signale, ali ponujati storitve z dodano vrednostjo, ki uporabljajo te signale. Te informacije bodo zajemale, ne bodo pa omejene le na tehnične značilnosti signalov, vključno z elementi, kot so minimalni pogoji za njihovo uporabo, značilnosti radijskih frekvenc in struktura navigacijskega sporočila.

2.   Če pogodbenica zagotavlja civilne satelitske signale za navigacijo in prenos časa ali storitve, njihovo nadgradnjo, ali storitev z dodano vrednostjo za civilne uporabnike, ki je kodirana, ali na drugačen način ponudniku storitve globalne navigacije omogoča zavrnitev dostopa, pogodbenica v skladu s predpisi o nadzoru izvoza pod enakimi pogoji omogoči izdelovalcem opreme za globalno navigacijo in določanje točnega časa ali ponudnikom razširjenih storitev ali storitev z dodano vrednostjo druge pogodbenice dostop do informacij, potrebnih za vgradnjo kodirnih ali drugih podobnih naprav v opremo z izdajanjem licenc za potrebne informacije ali druga sredstva po tržnih cenah.

Člen 9

Intelektualna lastnina

Nobena določba tega sporazuma ne sme v ničemer vplivati na pravice intelektualne lastnine, ki se nanašajo na signale, storitve ali naprave za globalno satelitsko navigacijo in določanje točnega časa.

Člen 10

Pokrivanje stroškov za civilne satelitske signale za navigacijo in določanje točnega časa

1.   Pogodbenici si prizadevata zagotoviti odprte signale za navigacijo in določanje točnega časa brez zaračunavanja nęposrednih pristojbin za njihovo posebno uporabo ali nadgradnjo.

2.   Če pogodbenica uveljavlja sistem, ki bi se uporabljal za obračunavanje pristojbin uporabnikom varnostnih storitev v mednarodnem letalskem ali pomorskem prometu, mora to storiti v skladu z ICAO in IMO.

3.   Pogodbenici se po potrebi med seboj posvetujeta o politikah pokrivanja stroškov. Pogodbenici spodbujata izvedljive ukrepe za zagotovitev preglednosti in odgovornosti za stroške, ki nastanejo pri zagotavljanju storitev.

Člen 11

Združljivost z nacionalno varnostno zakonodajo in uporaba spektra

1.   Pogodbenici sodelujeta pri spodbujanju dodeljevanja ustreznih frekvenc za satelitske signale za navigacijo in določanje točnega časa, zagotavljanju združljivosti radijskih frekvenc v spektru pri vzajemni uporabi signalov, pri prizadevanju za vzajemno varovanje signalov pred motnjami, ki jih povzročajo radijske frekvence drugih sistemov, in pri spodbujanju usklajene uporabe spektra na globalni ravni, predvsem na ravni ITU. Pogodbenici sodelujeta pri odkrivanju virov motenj in izvajanju ustreznih nadaljnjih ukrepov.

2.   Pogodbenici nameravata onemogočiti sovražno uporabo satelitskih signalov za navigacijo in določanje točnega časa ob sočasni ohranitvi storitev, ki so izven območij sovražnosti. V ta namen so pripadajoči satelitski signali za navigacijo in določanje točnega časa pogodbenic ustrezajo zahtevam, ki veljajo za skladnost z nacionalno varnostno zakonodajo in so opredeljene v dokumentih „Skladnost z nacionalno varnostno zakonodajo za sisteme GPS in Galileo v frekvenčnem pasu 1 559-1 610 MHz, Del 1, Del 2 in Del 3“ (v nadaljevanju besedila „Dokumentacija z zahtevami, predpostavkami in metodologijo“), navedenih v Prilogi z metodologijo in predpostavkami, ki so v dokumentaciji z zahtevami, predpostavkami in metodologijo.

3.   Pogodbenici soglašata, da je struktura signalov, ki je opredeljena v Prilogi k temu sporazumu v skladu z zahtevami, ki veljajo za skladnost z nacionalno varnostno zakonodajo in so navedene v dokumentaciji z zahtevami, predpostavkami in metodologijo.

4.   Za ohranjanje in redno izboljševanje kakovosti in varnosti storitev se morajo sistemi učinkovito odzivati na nepredvidene spremembe v tehnologiji, potrebah uporabnikov in spektralnem območju. Pogodbenici nameravata posodabljati in razvijati svoje sisteme in hkrati ohranjati varnost in tržne prednosti združljivih in interoperabilnih civilnih signalov.

5.   Pogodbenici se medsebojno obveščata in posvetujeta o uvajanju struktur osnovnih signalov, ki so navedene v Prilogi. Pogodbenica po diplomatski poti pisno obvesti drugo pogodbenico, če v prihodnosti želi spremeniti ali dodati strukture osnovnih signalov, ki so navedeni in dogovorjeni v Prilogi.

6.   Če pogodbenica v treh mesecih od dneva prejema obvestila iz odstavka 5 ne izrazi svoje zaskrbljenosti glede skladnosti z nacionalno varnostno zakonodajo, kakor je predvideno v dokumentaciji z zahtevami, predpostavkami in metodologijo, ali glede združljivosti radijskih frekvenc, ta pogodbenica ne bo nasprotovala sprejemu in uvedbi drugačne strukture signalov, opredeljene v obvestilu. Če pogodbenica v predpisanem času izrazi svojo zaskrbljenost glede skladnosti z nacionalno varnostno zakonodajo ali glede združljivosti radijskih frekvenc, pogodbenici nemudoma začneta posvetovanja, da bi ugotovile, ali so drugačne strukture signalov ustrezajo zahtevam, ki veljajo za skladnost z nacionalno varnostno zakonodajo in so opredeljene v dokumentaciji z zahtevami, predpostavkami in metodologijo, in ali so strukture signalov združljive z radijskimi frekvencami, pri tem pa uporabijo zadevno dokumentacijo s predpostavkami in metodologijo, ki je navedena v Prilogi in je namenjena izvedbi analize združljivosti.

7.   Pogodbenici soglašata glede uporabe skupne osnovne modulacije odprte storitve sistema Galileo in prihodnjega civilnega signala GPS III (standardna storitev določanja položaja), kot je opisano v Prilogi. Pogodbenici nemudoma sodelujeta, da bi dosegli optimizacijo modulacije svojih sistemov. Če pogodbenica spremeni ali kaj doda svoji modulaciji za odprto storitev Galileo ali prihodnji civilni signal GPS III na podlagi postopka, navedenega v odstavkih 5 in 6, drugi pogodbenici ni treba česar koli spreminjati ali dodajati svoji modulaciji.

8.   Pogodbenici soglašata, da bosta preučili načine za zaščito varovane vladne storitve v smislu skladnosti z nacionalno varnostno zakonodajo v okviru delovne skupine za varnostna vprašanja, opredeljene v odstavku (2)(d) člena 13.

Člen 12

Storitve iskanja in reševanja sistemov GPS in Galileo

Za Galileo in prihodnje generacije satelitov GPS je načrtovana globalna storitev iskanja in reševanja. Pogodbenici soglašata, da so te storitve združljive v smislu radijskih frekvenc in da so v največji možni meri interoperabilne na uporabniški ravni. Pogodbenici na svetu COSPAS-SARSAT ali na drugem za pogodbenice sprejemljivem forumu ustrezno sodelujeta pri vprašanjih v zvezi z globalnimi storitvami iskanja in reševanja sistema Galileo in prihodnje generacije satelitov GPS.

Člen 13

Načini sodelovanja

1.   Pogodbenici ustanovita delovne skupine za vzajemno dogovorjene vsebine. V vsaki od delovnih skupin po potrebi sodelujejo pristojni organi pogodbenic. Tretje osebe v delovnih skupinah sodelujejo le s soglasjem pogodbenic.

2.   V skladu z odstavkom 1 se ustanovijo naslednje delovne skupine:

(a)

delovna skupina za združljivost radijskih frekvenc in interoperabilnost civilnih storitev za civilno satelitsko navigacijo in določanje točnega časa,

(b)

delovna skupina za uporabo sistemov v komercialne in civilne namene,

(c)

delovna skupina za spodbujanje sodelovanja pri zasnovi in razvoju naslednje generacije civilnih sistemov za satelitsko navigacijo in določanja točnega časa,

(d)

Delovna skupina za varnostna vprašanja v zvezi s sistemoma GPS in Galileo in za izmenjavo informacij o morebitni uporabi varovanih vladnih storitev ter interakcijah med pripadajočimi signali. Delovna skupina si prizadeva podrobneje opredeliti vsebino obvestila in posvetovalnega postopka iz člena 11 ter morebitne vmesnike.

3.   Pogodbenici lahko določita splošne pristojnosti delovnih skupin, ki se po potrebi ustanovijo v skladu z odstavkom 1.

4.   Za vse izmenjave informacij, opreme, tehnologije ali drugih podatkov (vključno z zaupnimi podatki) ter izvedbo storitev na podlagi tega sporazuma veljajo vsi veljavni zakoni in predpisi, vključno z zakoni in predpisi za nadzor izvoza. Vse take informacije, oprema, tehnologija in drugi podatki, ki so bili posredovani, se uporabijo samo za namene tega sporazuma in jih ni dovoljeno posredovati ter dovoliti njihove uporabe tretjim državam, podjetjem, osebam, organizacijam ali vladam brez pisnega soglasja pogodbenice izvora.

5.   Ob upoštevanju veljavnih zakonov, predpisov in uradnih vladnih politik pogodbenici soglašata, da zagotovita pospešeno obravnavanje zahtevkov za izdajo licenc za izvoz naprav, informacij, tehnologije in drugih podatkov, potrebnih za razvoj in izvajanje sistemov Galileo ali GPS.

6.   Zaupni podatki o izvajanju tega sporazuma se lahko izmenjujejo na ravni delovnih skupin ali drugače, izključno v skladu s pogoji, navedenimi v odstavku 2 Priloge tega sporazuma.

7.   Pogodbenici se sestaneta po potrebi, načeloma enkrat letno, da bi ovrednotili potrebe po delovnih skupinah, opredelili ali spremenili obsega pooblastil delovnih skupin ter pregledale njihov napredek.

Člen 14

Poznejše dejavnosti

Pogodbenici nameravata začeti razpravo o dopolnilnem sporazumu o morebitnem sodelovanju med sistemi za civilno satelitsko navigacijo in določanje točnega časa, ki so neodvisno financirani in upravljani, za obdobje, ko bo sistem Galileo že dosegel začetno operativno zmogljivost. V okviru teh razprav nameravata pogodbenici raziskati različne možnosti usklajevanja, kot so ustanovitev sveta na visoki ravni, ki bi se sestajal enkrat ali dvakrat letno in razpravljal o usmeritvah in načrtovanju prihodnjega sistema, in manjšega sekretariata GPS-Galileo za souporabo vmesniških podatkov in zagotavljanje dnevnega usklajevanja ter imenovanje uradnikov za zvezo, kot ste se pogodbenici dogovorili.

Člen 15

Dejavnosti v mednarodnih forumih

Za spodbujanje in uresničevanje ciljev tega sporazuma pogodbenici po potrebi sodelujeta v zadevah, ki so v skupnem interesu, v zvezi s civilnimi signali in sistemi satelitske navigacije in določanja točnega časa, storitvami z dodano vrednostjo, napravami za globalno navigacijo in določanje točnega časa v ICAO, ITU, IMO, WTO in drugih ustreznih organizacijah ter forumih.

Člen 16

Financiranje

Vsaka pogodbenica prevzame stroške izpolnjevanja svojih obveznosti v skladu s tem sporazumom. Obveznosti vsake pogodbenice, ki izhajajo iz tega sporazuma, so odvisne od razpoložljivosti odobrenih sredstev.

Člen 17

Posvetovanje in reševanje sporov

1.   Vsi spori, ki izhajajo iz pogojev tega sporazuma, njegovega tolmačenja ali uporabe, se rešujejo s posvetovanjem.

2.   Predstavniki Sveta Evropske unije in Evropske komisije in predstavniki Združenih držav se po potrebi sestajajo na posvetovanjih, predvidenih v odstavku 1 in členu 5, odstavku 3 člena 10 in odstavkih 5 in 6 člena 11.

3.   Nobena določba tega sporazuma ne vpliva na pravico pogodbenic, da se zatečejo k reševanju sporov v skladu s Sporazumi STO.

Člen 18

Opredelitev pogodbenic

V tem sporazumu „pogodbenici“ pomenita Evropsko skupnost ali njene države članice ali Evropsko skupnost in njene države članice v okviru njihovih pristojnosti na eni strani in Združene države na drugi strani.

Člen 19

Odgovornost

1.   Pogodbenici sta odgovorni za neizpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma.

2.   V primeru nejasnosti ali je obveznost v skladu s tem sporazumom v pristojnosti Evropske skupnosti ali njenih držav članic, Evropska skupnost in njene države članice na zahtevo Združenih držav zagotovijo ustrezne informacije. Neizpolnjevanje zahteve po posredovanju teh informacij v najkrajšem času ali posredovanje protislovnih informacij ima za posledico skupno in solidarno odgovornost.

Člen 20

Začetek veljavnosti in prenehanje

1.   Ta sporazum začne veljati z dnem, ko Evropska skupnost in njene države članice ter Združene države z diplomatsko noto obvestijo depozitarja, da so zaključile svoje interne postopke, potrebne za začetek veljavnosti Sporazuma.

2.   K temu sporazumu pristopijo tudi države, ki postanejo članice Evropske unije po dnevu podpisa Sporazuma s strani pogodbenic.

3.   Ne glede na odstavek 1 pogodbenici soglašata, da se sporazum začne začasno uporabljati prvi dan v mesecu, ki sledi dnevu, ko sta se pogodbenici medsebojno uradno obvestili o zaključku postopkov, potrebnih za ta namen.

4.   Evropska skupnost je depozitar tega sporazuma.

5.   Ta sporazum ostane v veljavi deset let. Vsaj tri mesece pred iztekom začetnega desetletnega obdobja se pogodbenici medsebojno obvestita o nameri, da podaljšata sporazum za obdobje petih let. Za tem se samodejno podaljša za dodatnih pet let, razen če Evropska skupnost in njene države članice na eni strani ali Združene države na drugi strani pisno obvestijo depozitarja najmanj tri mesece pred iztekom katerega koli poznejšega petletnega obdobja, da ne nameravajo podaljšati sporazuma.

6.   Ta sporazum se lahko spremeni le po dogovoru pogodbenic. Vsako spremembo ali dopolnilo tega sporazuma morata potrditi pogodbenici v skladu s svojimi internimi postopki.

7.   Pogodbenici pregledata izvajanje Sporazuma leta 2008 in se lahko takrat odločita, da ga spremenita v skladu s postopkom iz odstavka 6.

8.   Ta sporazum se lahko kadar koli pisno prekine z enoletnim odpovednim rokom.

V Dromoland Castle, Co. Clare, dne šestindvajsetega junija 2004 v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem, švedskem, češkem, estonskem, madžarskem, latvijskem, litovskem, malteškem, poljskem, slovaškem in slovenskem jeziku. Angleška jezikovna različica sporazuma velja kot izvirna različica.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Гια την Eλληvιкή Δημoкρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Гια την Kυπριαкή Δημoкρατία,

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta’ Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

For the United States of America

Image


PRILOGA

STRUKTURE SIGNALOV GPS IN GALILEO

(1)

Zaradi združljivosti z nacionalno varnostno zakonodajo in v izogib nesprejemljivim motnjam radijskih frekvenc ter zaradi ustreznosti delovanja GNSS pogodbenici soglašata s spodnjimi strukturami osnovnih signalov:

varovana vladna storitev Galileo v frekvenčnem pasu 1 559-1 610 MHz z BOC (Binary Offset Carrier) modulacijo s kosinusnim faznim zamikom pri frekvenci podnosilca (sub-carrier frequency) 15,345 MHz in kodno hitrostjo (code rate) 2,5575 mega-čipov na sekundo (Mcps) z žariščem pri 1 575,42 MHz (BOC s kosinusnim faznim zamikom (15, 2,5)), in močjo signala, kot je opisano v spodaj navedenem dokumentu „Referenčne predpostavke za analizo združljivosti sistemov GPS/Galileo“;

strukture signalov sistema Galileo, ki se uporabljajo za katero koli ali vse druge storitve, vključno s storitvijo OS (Open Service), storitvijo SoL (Safety-of-Life) in storitvijo CS (Commercial Service) v frekvenčnem pasu 1 559-1 610 MHz z BOC (Binary Offset Carrier) modulacijo s kosinusnim faznim zamikom pri frekvenci podnosilca 1,023 MHz in kodno hitrostjo 1,023 mega-čipov na sekundo (Mcps) (BOC (1,1)) z žariščem pri 1 575,42 MHz in močno signala, kot je opisano v spodaj navedenem dokumentu „Referenčne predpostavke za analizo združljivosti sistemov GPS/Galileo“;

struktura signala sistema GPS v frekvenčnem pasu 1 559-1 610 MHz z žariščem pri 1 575,42 MHz je binarna modulacija s faznim zamikom (Binary Phase Shift Key ali BPSK) s kodno hitrostjo 1,023 Mcps; modulacija BPSK s kodno hitrostjo 10,23 Mcps; in modulacija BOC z 10,23 MHz frekvenco podnosilca in kodno hitrostjo 5,115 Mcps in močjo signala, kot je opisano v spodaj navedenem dokumentu „Referenčne predpostavke za analizo združljivosti sistemov GPS/Galileo“; v prihodnosti se modulacija BOC (1, 1) z žariščem pri 1 575,42 MHz doda tej strukturi signala.

(2)

Zaupne predpostavke in metodologija, ki se uporabljajo za določanje zahtev glede skladnosti z nacionalno varnostno zakonodajo, in zahteve so zajete v teh dokumentih: Skladnost z nacionalno varnostno zakonodajo za signale GPS in Galileo pri frekvenčnem pasu 1 559-1 610 MHz, Del 1, Del 2 in Del 3, (v nadaljevanju: „Del 1,“„Del 2,“ in „Del 3,“) z dne 9. junija 2004, vključno z morebitnimi prihodnjimi spremembami ali dopolnili teh dokumentov, kakor se pogodbenici dogovorita v skladu z odstavkom 6.a. te priloge. Dostop do dokumentov Del 1, Del 2 in Del 3 imajo samo Združene države in tiste države članice, ki so z Združenimi državami podpisale sporazum o varovanju zaupnih vojaških podatkov (v nadaljevanju: „GSOMIA“) ali sporazum o varovanju zaupnih podatkov (v nadaljevanju: „GSOIA“), ki se nanašata na dostop, vzdrževanje, uporabo in objavo teh zaupnih dokumentov. Če Evropska skupnost in Združene države v prihodnosti sklenejo sporazum o varovanju informacij, bo ta urejal dostop, vzdrževanje, uporabo in objavo dokumentov Del 1, Del 2 in Del 3. Do takrat se predstavnikom Evropske komisije in uslužbencem skupnega podjetja Galileo in Evropske vesoljske agencije dovoli ustno pridobivanje informacij in vpogled v dokument Del 2 za potrebe uveljavitve in skladnosti s tem sporazumom na osnovi uveljavljenega varnostnega preverjanja s strani države članice, ki je podpisala GSOMIA ali GSOIA z Združenimi državami, v skladu s postopki, ki veljajo za nacionalno varnost, in zakonodajo države članice in sporazumom GSOMIA ali GSOIA, podpisanim z Združenimi državami. Predstavniki Evropske komisije in uslužbenci skupnega podjetja Galileo in evropske vesoljske agencije imajo dostop do dokumentov Del 1 in Del 3 v skladu z veljavnimi varnostnimi pravili. Zaupne informacije se ves čas varujejo in uporabljajo v objektih, kjer se izvaja ustrezno varnostno preverjanje v skladu z veljavnimi varnostnimi postopki, zakonodajo in GSOMIA ali GSOIA.

(3)

Predpostavke za analizo združljivosti radiofrekvenčnih signalov so zajete v teh dokumentih: „Referenčne predpostavke za analizo združljivosti sistemov GPS/Galileo“ z dne 9. junija 2004, vključno z morebitnimi prihodnjimi spremembami ali dopolnili tega dokumenta, če se pogodbenici tako dogovorita.

(4)

Metodologija za analizo združljivosti radiofrekvenčnih signalov je zajeta v teh dokumentih: „Modeli in metodologija za izvedbo analize združljivosti sistemov GPS/Galileo“ z dne 18. junija 2004, vključno z morebitnimi prihodnjimi spremembami ali dopolnili tega dokumenta, če se pogodbenici tako dogovorita.

(5)

Zagotavljanje časovnih odmikov med sistemskima časoma sistemov Galileo in GPS v navigacijskih sporočilih pripadajočih storitev je opisano v tem dokumentu: „Predhodno definiranje vmesnika za časovni odmik GPS/Galileo“ z dne 20. marca 2003, vključno z morebitnimi prihodnjimi spremembami ali dopolnili tega dokumenta, če se pogodbenici tako dogovorita.

(6)

(a)

Ne glede na odstavek 6 člena 20 o morebitnih prihodnjih spremembah ali dopolnilih dokumenta „Združljivost z nacionalno varnostno zakonodajo za signale GPS in Galileo pri frekvenčnem pasu 1 559-1 610 MHz, Del 1, Del 2 in Del 3“ odloča sporazumno podskupina delovne skupine, ki je ustanovljena v skladu z odstavkom 2 (d) člena 13 in jo sestavljajo predstavniki Združenih držav na eni strani in predstavniki Evropske komisije, ki zastopajo Evropsko skupnost in imajo dostop do teh zaupnih dokumentov v skladu z odstavkom 2 te Priloge, in predstavniki tistih držav članic, ki imajo dostop do teh zaupnih dokumentov v skladu z odstavkom 2 te Priloge na drugi. Te odločitve so za pogodbenici zavezujoče.

(b)

Ne glede na odstavek 6 člena 20 morebitne prihodnje spremembe ali dopolnila teh dokumentov sporazumno sprejmejo ustrezni predstavniki pogodbenic v delovnih skupinah, ki so ustanovljene v skladu z odstavkom 2 (a) člena 13, vključno z Združenimi državami: „Referenčne predpostavke za analizo združljivosti sistemov GPS/Galileo“; „Modeli in metodologija za izvedbo analize združljivosti sistemov GPS/Galileo“; „Predhodno definiranje vmesnika za časovni odmik GPS/Galileo.“ Te odločitve so za pogodbenice zavezujoče.

Top