EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0793

2011/793/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 19. oktobra 2011 o stališču, ki ga Evropska unija sprejme v okviru Skupnega odbora za kmetijstvo, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, glede spremembe Priloge 9 k navedenemu sporazumu

OJ L 320, 3.12.2011, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/793/oj

3.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/33


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 19. oktobra 2011

o stališču, ki ga Evropska unija sprejme v okviru Skupnega odbora za kmetijstvo, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, glede spremembe Priloge 9 k navedenemu sporazumu

(2011/793/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta in Komisije št. 2002/309/ES, Euratom, glede Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju z dne 4. aprila 2002 o sklenitvi sedmih sporazumov s Švicarsko konfederacijo (1), in zlasti šeste alineje drugega pododstavka člena 5(2) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je začel veljati 1. junija 2002.

(2)

Člen 6 Sporazuma ustanavlja Skupni odbor za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: Odbor), ki je zadolžen za upravljanje Sporazuma in njegovo dobro delovanje.

(3)

V skladu s členom 6(4) in (7) Sporazuma je Odbor 21. oktobra 2003 sprejel svoj poslovnik (3) in oblikoval delovne skupine, potrebne za upravljanje prilog k Sporazumu (4).

(4)

Bilateralna delovna skupina „ekološki proizvodi“ se je sestala, da bi obravnavala zlasti področje uporabe Priloge 9, pravila za uvoz, ki jih uporabljata strani, ter izmenjavo informacij med njima in da bi pripravila priporočila Svetu v zvezi s tem za prilagoditev Priloge 9 k Sporazumu.

(5)

V skladu s členom 11 Sporazuma lahko Odbor odloči o spremembah prilog k Sporazumu.

(6)

Vodja delegacije Evropske unije v Skupnem odboru za kmetijstvo poda strinjanje Evropske unije s končno različico osnutka sklepa Skupnega odbora.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora, ki ga določa člen 37 Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (5)

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče Evropske unije v Skupnem odboru za kmetijstvo, ustanovljenem s členom 6 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora za kmetijstvo, priloženega k temu sklepu.

Člen 2

Sklep Skupnega odbora za kmetijstvo se po sprejetju objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 19. oktobra 2011

Za Komisijo

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 114, 30.4.2002, str. 1.

(2)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.

(3)  Svet je skupno stališče sprejel 21. julija 2003; Sklep Skupnega odbora št. 1/2003 z dne 21. oktobra 2003 o sprejetju poslovnika (UL L 303, 21.11.2003, str. 24).

(4)  Svet je skupno stališče sprejel 21. julija 2003; Sklep Skupnega odbora št. 2/2003 z dne 21. oktobra 2003 o oblikovanju delovnih skupin in sprejetju mandatov teh skupin (UL L 303, 21.11.2003, str. 27).

(5)  UL L 189, 20.7.2007, str. 1.


PRILOGA

OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA ZA KMETIJSTVO št. 2/2011

z dne 25. novembra 2011

o spremembi Priloge 9 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

SKUPNI ODBOR ZA KMETIJSTVO JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi in zlasti člena 11 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je začel veljati 1. junija 2002.

(2)

Namen Priloge 9 k Sporazumu je spodbujanje in pospeševanje vzajemnega trgovanja s ekološkimi proizvodi s poreklom iz Evropske unije in Švice.

(3)

V skladu s členom 8 Priloge 9 k Sporazumu delovna skupina za ekološke proizvode obravnava vse zadeve, povezane s Prilogo 9 in njenim izvajanjem, ter Odboru daje priporočila. Skupina se je sestala, da preuči zlasti področje uporabe Sporazuma, uvozna pravila, ki jih uporabljata pogodbenici Sporazuma, in izmenjavo informacij med njima. Delovna skupina je sklenila, da je treba vsebino členov Priloge 9 o teh temah prilagoditi spremembam v ekološki proizvodnji in trgu z ekološkimi proizvodi –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga 9 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi se spremeni:

1.

Člen 2 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se beseda „rastlinske“ nadomesti z besedo „kmetijske“;

(b)

odstavek 2 se črta.

2.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Tretje države in inšpekcijski organi v tretjih državah

1.   Pogodbenici ukreneta vse potrebno, da zagotovita enakovrednost uvoznih režimov, ki se uporabljajo za ekološko proizvedene proizvode iz tretjih držav.

2.   Da se zagotovi enakovrednost v zvezi z dejanskim priznavanjem tretjih držav in inšpekcijskih organov tretjih držav, pogodbenici vzpostavita primerno sodelovanje, da se izkoristijo njune izkušnje, in se posvetujeta pred priznanjem in vključitvijo tretje države ali inšpekcijskega organa na sezname, sestavljene za ta namen v okviru njunih zakonov in predpisov.“

3.

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Izmenjava informacij

1.   V skladu s členom 8 Sporazuma pogodbenici in države članice pošljejo druga drugi predvsem naslednje informacije in dokumente:

sezname svojih pristojnih organov, inšpekcijskih organov in njihove številčne oznake ter poročila o nadzoru za to pristojnih organov,

seznam upravnih odločb, ki dovoljujejo uvoz ekološko pridelanih proizvodov iz tretjih držav,

nepravilnosti ali kršitve zakonov in predpisov iz Dodatka 1, ki spreminjajo ekološko naravo proizvoda. Raven sporočanja je odvisna od resnosti in obsega odkrite nepravilnosti oziroma kršitve v skladu z Dodatkom.

2.   Pogodbenici zagotavljata, da bosta z informacijami iz tretje alineje odstavka 1 ravnali zaupno.“

4.

Dodatka 1 in 2 se nadomestita z dodatkoma 1 in 2 iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. decembra 2011.

V Bruslju, 25. novembra 2011

Za Skupni odbor za kmetijstvo

Vodja delegacije Evropske unije

Nicolas VERLET

Predsednik in vodja švicarske delegacije

Jacques CHAVAZ

Sekretar Odbora

Michaël WÜRZNER

PRILOGA

„Dodatek 1

Seznam aktov iz člena 3 v zvezi z ekološko proizvedenimi kmetijskimi proizvodi in živili

Predpisi, ki se uporabljajo v Evropski uniji

Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L 189, 20.7.2007, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 967/2008 z dne 29. septembra 2008 (UL L 264, 3.10.2008, str. 1)

Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L 250, 18.9.2008, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 426/2011 z dne 2. maja 2011 (UL L 113, 13.5.2011, str. 1)

Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (UL L 334, 12.12.2008, str. 25), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 590/2011 z dne 20. junija 2011 (UL L 161, 21.6.2011, str. 9)

Predpisi, ki se uporabljajo v Švicarski konfederaciji

Odlok z dne 22. septembra 1997 o ekološkem kmetovanju in poimenovanju ekološko pridelanih proizvodov in živil (Odlok o ekološkem kmetovanju), kakor je bil nazadnje spremenjen dne 27. oktobra 2010 (RO 2010 5859)

Odlok švicarskega ministrstva za gospodarstvo (Département fédéral de l’économie) z dne 22. septembra 1997 o ekološkem kmetovanju, kakor je bil nazadnje spremenjen dne 25. maja 2011 (RO 2011 2369)

Izključeni iz sistema enakovrednosti

Švicarski proizvodi iz sestavin, pridelanih v okviru sistema prehoda na ekološko kmetovanje

Proizvodi, ki izhajajo iz kozjereje v Švici, kadar velja za živali odstopanje iz člena 39d Odloka o ekološkem kmetovanju in poimenovanju ekoloških proizvodov in živil (1)

„Dodatek 2

Pravila za uporabo

Pravila za etiketiranje ekološke krme, ki so veljavna v zakonodaji pogodbenice uvoznice, se uporabljajo za uvoz druge pogodbenice.“


(1)  (RS 910.18)“


Top