Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0606

Uredba Komisije (EU) št. 606/2010 z dne 9. julija 2010 o odobritvi poenostavljenega orodja, ki ga je razvila Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) za ocenjevanje porabe goriva nekaterih operatorjev zrakoplovov z majhnimi emisijami (Besedilo velja za EGP )

OJ L 175, 10.7.2010, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 237 - 238

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/606/oj

10.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/25


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 606/2010

z dne 9. julija 2010

o odobritvi poenostavljenega orodja, ki ga je razvila Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) za ocenjevanje porabe goriva nekaterih operatorjev zrakoplovov z majhnimi emisijami

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti člena 14(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Popolno, dosledno, pregledno in natančno spremljanje ter poročanje o emisijah toplogrednih plinov v skladu s smernicami iz Odločbe Komisije 2007/589/ES z dne 18. julija 2007 o določitvi smernic za spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) sta bistvena za učinkovito delovanje sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov, ki ga je vzpostavila Direktiva 2003/87/ES.

(2)

Člen 14(3) Direktive 2003/87/ES zahteva, da od 1. januarja 2010 operator zrakoplova za vsako koledarsko leto spremlja in poroča pristojnemu organu o količini emisij ogljikovega dioksida pri poletih, ki jih upravlja, v skladu s smernicami iz Odločbe 2007/589/ES.

(3)

Vsak operator zrakoplova bi moral pripraviti in svoji državi članici upravljavki predložiti načrt spremljanja, v katerem navede ukrepe, ki jih namerava izvesti za spremljanje in poročanje o svojih emisijah, pristojni organi države članice upravljavke pa bi morali odobriti take načrte spremljanja v skladu s smernicami iz Odločbe 2007/589/ES.

(4)

Del 4 Priloge XIV k Odločbi 2007/589/ES zmanjšuje upravno breme za nekatere operatorje zrakoplovov, ki so odgovorni za omejeno število poletov na leto ali imajo majhne emisije ogljikovega dioksida, tako da vzpostavlja poenostavljen postopek za ocenjevanje porabe goriva zrakoplovov; ki jih upravljajo, z uporabo orodij Evropske organizacije za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) ali drugih zadevnih organizacij, ki lahko obdelajo vse zadevne informacije o zračnem prometu, na primer tiste, ki so dostopne Eurocontrolu, če je Komisija odobrila ta orodja.

(5)

Eurocontrol je pripravil in dokumentiral poenostavljeno orodje za ocenjevanje porabe goriva in emisij ogljikovega dioksida za posebne polete med letališči. To orodje uporablja dejansko dolžino proge vsakega poleta, dobljeno na podlagi najbolj celovitih informacij o zračnem prometu in operativnih informacij o poletih, ki so trenutno dostopne, in upošteva potrošnjo goriva med vsemi fazami posameznega poleta, tudi na vratih odhoda, med manevriranjem na tleh, med pristajanjem, vzletanjem in potovanjem ter med ukrepi upravljanja zračnega prometa. Orodje uporablja statistično robustne koeficiente porabe goriva za najpomembnejše vrste zrakoplovov in bolj splošen pristop za druge vrste zrakoplovov, pri katerem so koeficienti porabe goriva določeni v odvisnosti od največje mase zrakoplova pri vzletu, kar omogoča sprejemljive ravni nedoločenosti.

(6)

To orodje ustreza zahtevam smernic iz Odločbe 2007/589/ES glede pristopa, ki temelji na posameznih poletih, dejanski dolžini poti in statistično zanesljivih razmerjih glede porabe goriva. Zato je primerno, da bi bilo to orodje dostopno in odobreno za uporabo s strani zadevnih operatorjev zrakoplovov, tako da bi jim bilo omogočeno izpolnjevati njihove obveznosti spremljanja in poročanja na način, ki bi bil upravno manj obremenjujoč.

(7)

Operator zrakoplova zaradi vzrokov, na katere nima vpliva, morda nima možnosti spremljati dejansko porabo goriva za posamezen polet. V takih razmerah in v odsotnosti drugih načinov za določitev dejanske porabe goriva je primerno, da bi bilo orodje za ocenjevanje porabe goriva, ki ga uporabljajo operatorji z majhnimi izpusti, dostopno tudi drugim operatorjem zrakoplovov za določanje ocen porabe goriva za posamezne polete, pri katerih ni podatkov o dejanski porabi goriva.

(8)

Del 6 Priloge XIV k Odločbi 2007/589/ES zahteva, da operator zrakoplova, ki uporablja orodje za ocenjevanje porabe goriva, v svoj načrt spremljanja vključi dokazilo, da so pogoji za operatorje z majhnimi emisijami izpolnjeni, ter da zagotovi potrdilo za uporabljeni instrument in opis slednjega.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobri se, da orodje za ocenjevanje porabe goriva, ki ga je razvila in ponudila Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) (3), uporabljajo:

1.

operatorji z majhnimi emisijami pri izpolnjevanju svojih obveznosti spremljanja in poročanja v skladu s členom 14(3) Direktive 2003/87/ES in delom 4 Priloge XIV k Odločbi 2007/589/ES;

2.

vsi operatorji letal v skladu s členom 5 Priloge XIV k Odločbi 2007/589/ES za namene ocenjevanja porabe goriva za določene polete iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES, kadar podatki, potrebni za spremljanje emisij ogljikovega dioksida, niso na voljo zaradi vzrokov, na katere operator zrakoplova nima vpliva in jih ni mogoče določiti z alternativno metodo, opredeljeno v operatorjevem programu spremljanja.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. julija 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  UL L 229, 31.8.2007, str. 1.

(3)  www.eurocontrol.int/ets/small_emitters


Top