Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0605

Uredba Komisije (EU) št. 605/2010 z dne 2. julija 2010 o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za vnos surovega mleka in mlečnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo (Besedilo velja za EGP )

OJ L 175, 10.7.2010, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 016 P. 458 - 481

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/605/oj

10.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 605/2010

z dne 2. julija 2010

o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za vnos surovega mleka in mlečnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), in zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega pododstavka točke 1 in točke 4 člena 8 ter člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (2) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (3) in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (4), ter zlasti členov 11(1) in 14(4) ter člena 16 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (5), ter zlasti člena 48(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 92/46/EGS z dne 16. junija 1992 o zdravstvenih predpisih za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in izdelkov na osnovi mleka (6) je določila oblikovanje seznama tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih so lahko države članice odobrile vnos mleka ali proizvodov na osnovi mleka, ter dopolnitev takih proizvodov z zdravstvenim spričevalom in skladnost z nekaterimi zahtevami, vključno z zahtevami glede toplotne obdelave in jamstvi.

(2)

Zato je bila sprejeta Odločba Komisije 2004/438/ES z dne 29. aprila 2004 o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za uvoz toplotno obdelanega mleka, izdelkov na osnovi mleka in surovega mleka, namenjenega za prehrano ljudi, v Skupnost (7).

(3)

Od datuma sprejetja navedene odločbe so se določile številne nove zahteve zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki so del novega ureditvenega okvira na tem področju, ki se mora upoštevati v tej uredbi. Poleg tega je bila Direktiva 92/46/EGS razveljavljena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/41/ES z dne 21. aprila 2004 o razveljavitvi nekaterih direktiv o higieni živil in zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg nekaterih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (8).

(4)

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (9), določa splošna načela, ki urejajo živila in krmo na splošno ter zlasti varnost živil in krme na ravni Evropske unije in nacionalni ravni.

(5)

Direktiva 2002/99/ES določa pravila o uvozu proizvodov živalskega izvora, ki so namenjeni za prehrano ljudi, iz tretjih držav. Določa, da se uvoz takšnih proizvodov v Evropsko unijo dovoli le, če izpolnjujejo zahteve, ki veljajo za vse stopnje proizvodnje, predelave in distribucije navedenih proizvodov v Evropski uniji, ali če zagotavljajo enakovredna jamstva za zdravje živali.

(6)

Uredba (ES) št. 852/2004 za nosilce živilske dejavnosti določa splošna pravila o higieni živil na vseh stopnjah živilske verige, vključno s stopnjo primarne pridelave.

(7)

Uredba (ES) št. 853/2004 določa posebna higienska pravila za živila živalskega izvora, ki veljajo za nosilce živilske dejavnosti. Navedena uredba določa, da morajo nosilci živilske dejavnosti, ki pridelujejo surovo mleko in mlečne proizvode, namenjene za prehrano ljudi, upoštevati ustrezne določbe iz Priloge III k Uredbi.

(8)

Uredba (ES) št. 854/2004 določa posebna pravila za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora.

(9)

Uredba Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (10) določa mikrobiološka merila za nekatere mikroorganizme in izvedbena pravila, ki jih morajo upoštevati nosilci živilske dejavnosti pri izvajanju splošnih in posebnih higienskih ukrepov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 852/2004. Uredba (ES) št. 2073/2005 določa, da morajo nosilci živilske dejavnosti zagotoviti, da živila izpolnjujejo ustrezna mikrobiološka merila iz navedene uredbe.

(10)

V skladu s področjem uporabe Direktive Sveta 92/46/EGS se surovo mleko in proizvodi iz njega pridobijo izključno iz krav, ovac, koz ali bivolic. Vendar se z opredelitvama surovega mleka in mlečnih proizvodov iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004 razširja področje uporabe higienskih pravil za mleko na vse vrste sesalcev, surovo mleko pa je opredeljeno kot mleko, pridobljeno z izločanjem mlečnih žlez farmsko gojenih živali, ki ni segreto na več kot 40 °C ali obdelano po drugem postopku z enakim učinkom. Poleg tega so mlečni proizvodi opredeljeni kot predelani proizvodi, pridobljeni s predelavo surovega mleka ali nadaljnjo predelavo takih predelanih proizvodov.

(11)

Glede na začetek uporabe uredb (ES) št. 852/2004, 853/2004 in 854/2004 ter akte o izvajanju navedenih uredb je treba spremeniti in posodobiti pogoje Evropske unije za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstvene pogoje ter zahteve za izdajo spričeval za vnos surovega mleka in mlečnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo.

(12)

Zaradi usklajenosti zakonodaje Unije mora ta uredba upoštevati tudi pravila iz Uredbe (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (11) ter njena izvedbena pravila iz Uredbe Komisije (ES) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora (12) in Direktive Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (13).

(13)

Direktiva Sveta 96/93/ES z dne 17. decembra 1996 o certificiranju živali in živalskih proizvodov (14) določa pravila, ki jih je treba upoštevati pri izdaji spričeval, kakršna zahteva veterinarska zakonodaja zaradi preprečevanja zavajajočega ali goljufivega certificiranja. Primerno je zagotoviti, da pristojni organi tretjih držav izvoznic uporabljajo zahteve za izdajo spričeval, ki so vsaj enakovredne zahtevam iz navedene direktive.

(14)

Poleg tega Direktiva Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (15), določa računalniški sistem, ki povezuje veterinarske organe in je bil razvit v Evropski uniji. Spremeniti je treba obliko vseh vzorcev zdravstvenih spričeval, da se upošteva njihova združljivost z mogočim elektronskim certificiranjem v okviru veterinarskega sistema TRACES iz Direktive 90/425/EGS. V skladu s tem morajo pravila iz te uredbe upoštevati sistem TRACES.

(15)

Direktiva Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (16), določa pravila v zvezi z veterinarskimi pregledi proizvodov živalskega izvora, ki vstopajo v Evropsko unijo iz tretjih držav zaradi uvoza ali tranzita, vključno z nekaterimi zahtevami za izdajo spričeval. Navedena pravila veljajo za proizvode, ki jih zajema ta uredba.

(16)

Zaradi geografskega položaja Kaliningrada, ki zadeva le Latvijo, Litvo in Poljsko, je treba določiti posebne pogoje za tranzit pošiljk, ki so namenjene v Rusijo ali iz nje, skozi Evropsko unijo.

(17)

Zaradi jasnosti evropske zakonodaje je treba Odločbo 2004/438/ES razveljaviti in nadomestiti s to uredbo.

(18)

Da se prepreči oviranje trgovine, je treba v prehodnem obdobju odobriti uporabo zdravstvenih spričeval, ki so bila izdana v skladu z Odločbo 2004/438/ES.

(19)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa:

(a)

pogoje zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvene pogoje in zahteve za izdajo spričeval za vnos pošiljk surovega mleka in mlečnih proizvodov v Evropsko unijo;

(b)

seznam tretjih držav, iz katerih je vnos takih pošiljk v Evropsko unijo odobren.

Člen 2

Uvoz surovega mleka in mlečnih proizvodov iz tretjih držav ali njihovih delov, navedenih v stolpcu A Priloge I

Države članice odobrijo uvoz pošiljk surovega mleka in mlečnih proizvodov iz tretjih držav ali njihovih delov, navedenih v stolpcu A Priloge I.

Člen 3

Uvoz nekaterih mlečnih proizvodov iz tretjih držav ali njihovih delov, navedenih v stolpcu B Priloge I

Države članice odobrijo uvoz pošiljk mlečnih proizvodov iz surovega mleka krav, ovac, koz ali bivolic iz tretjih držav ali njihovih delov, v katerih ni nevarnosti slinavke in parkljevke, navedenih v stolpcu B Priloge I, če so bili taki mlečni proizvodi pasterizirani ali pridobljeni iz surovega mleka, ki je bilo pasterizirano, vključno z enkratno toplotno obdelavo:

(a)

s toplotnim učinkom, ki je najmanj enak učinku, doseženem s postopkom pasterizacije pri najmanj 72 °C v najmanj 15 sekundah;

(b)

ki, kjer je primerno, zadostuje za zagotovitev negativne reakcije na test alkalne fosfataze, opravljen takoj po toplotni obdelavi.

Člen 4

Uvoz nekaterih mlečnih proizvodov iz tretjih držav ali njihovih delov, navedenih v stolpcu C Priloge I

1.   Države članice odobrijo uvoz pošiljk mlečnih proizvodov iz surovega mleka krav, ovac, koz in bivolic iz tretjih držav ali njihovih delov, v katerih je nevarnost slinavke in parkljevke, navedenih v stolpcu C Priloge I, če so bili taki mlečni proizvodi toplotno obdelani ali pridobljeni iz surovega mleka, ki je bilo toplotno obdelano, vključno s/z:

(a)

postopkom sterilizacije, da se doseže vrednost F0, ki je enaka ali večja od tri;

(b)

postopkom visokotoplotne obdelave (UHT) pri najmanj 135 °C v kombinaciji z ustreznim časom zadrževanja;

(c)

(i)

postopkom kratkotrajne visokotoplotne pasterizacije pri 72 °C v najmanj 15 sekundah, ki se izvede dvakrat za mleko s pH, enakim ali večjim od 7,0, pri čemer se doseže, kjer je primerno, negativna reakcija na test alkalne fosfataze, opravljen takoj po toplotni obdelavi; ali

(ii)

obdelavo z enakovrednim pasterizacijskim učinkom iz točke (i), pri čemer se doseže, kjer je primerno, negativna reakcija na test alkalne fosfataze, opravljen takoj po toplotni obdelavi;

(d)

obdelavo HTST mleka s pH pod 7,0; ali

(e)

obdelavo HTST, kombinirano z drugo fizikalno obdelavo z:

(i)

znižanjem pH pod 6 za eno uro; ali

(ii)

dodatnim segrevanjem na 72 °C ali več v kombinaciji s sušenjem.

2.   Države članice odobrijo uvoz pošiljk mlečnih proizvodov iz surovega mleka živali, razen živali iz odstavka 1, iz tretjih držav ali njihovih delov, v katerih je nevarnost slinavke in parkljevke, navedenih v stolpcu C Priloge I, če so bili taki mlečni proizvodi obdelani ali pridobljeni iz surovega mleka, ki je bilo obdelano, vključno s:

(a)

postopkom sterilizacije, da se doseže vrednost F0, ki je enaka ali večja od tri; ali

(b)

postopkom visokotoplotne obdelave (UHT) pri najmanj 135 °C v kombinaciji z ustreznim časom zadrževanja.

Člen 5

Spričevala

Pošiljkam, ki so odobrene za uvoz v skladu s členi 2, 3 in 4, je treba priložiti zdravstveno spričevalo za zadevni proizvod, pripravljeno v skladu z ustreznim vzorcem iz dela 2 Priloge II, ki se izpolni v skladu s pojasnili iz dela 1 navedene priloge.

Vendar zaradi zahtev iz tega člena ni izključena uporaba elektronskega certificiranja ali drugih dogovorjenih sistemov, usklajenih na ravni Evropske unije.

Člen 6

Pogoji tranzita in skladiščenja

Vnos pošiljk surovega mleka in mlečnih proizvodov v Evropsko unijo, ki niso namenjene uvozu v Evropsko unijo, ampak so namenjene v tretje države s takojšnjim tranzitom ali po skladiščenju v Evropski uniji, je v skladu s členi 11, 12 ali 13 Direktive Sveta 97/78/ES odobren le, če pošiljke izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

prihajajo iz tretje države ali njenega dela, ki lahko vnaša pošiljke surovega mleka ali mlečnih proizvodov v Evropsko unijo, in izpolnjujejo pogoje ustrezne toplotne obdelave za take pošiljke, kot je določeno v členih 2, 3 in 4;

(b)

izpolnjujejo posebne pogoje zdravstvenega varstva živali za uvoz surovega mleka ali zadevnih mlečnih proizvodov v Evropsko unijo, kot je določeno v veterinarskem potrdilu v delu II.1 ustreznega vzorca zdravstvenega spričevala iz dela 2 Priloge II;

(c)

pošiljkam je priloženo zdravstveno spričevalo, pripravljeno v skladu z ustreznim vzorcem iz dela 3 Priloge II, za zadevno pošiljko, ki se izpolni v skladu s pojasnili iz dela 1 navedene priloge;

(d)

na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu iz člena 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 136/2004 (17) so potrjene kot sprejemljive za tranzit na mejni kontrolni točki vstopa v Evropsko unijo, vključno s skladiščenjem, kjer je primerno, potrdilo pa podpiše uradni veterinar.

Člen 7

Odstopanje v zvezi s pogoji tranzita in skladiščenja

1.   Z odstopanjem od člena 6 se dovoli tranzit po cesti in železnici skozi Evropsko unijo, med določenimi mejnimi kontrolnimi točkami v Latviji, Litvi in na Poljskem, ki so navedene v Odločbi Komisije 2009/821/ES (18), za pošiljke, ki prihajajo iz Rusije ali so vanjo namenjene neposredno ali prek druge tretje države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

veterinarske službe pristojnega organa na mejni kontrolni točki vstopa v Evropsko unijo pošiljko zapečatijo z žigom s serijsko številko;

(b)

uradni veterinar pristojnega organa, odgovornega za mejno kontrolno točko vstopa v Evropsko unijo, dokumente, ki so priloženi pošiljki in so navedeni v členu 7 Direktive 97/78/ES, na vsaki strani označi z žigom „SAMO ZA TRANZIT V RUSIJO SKOZI EU“;

(c)

izpolnjene so postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES;

(d)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa v Evropsko unijo pošiljko na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.   Iztovarjanje ali skladiščenje, kot je opredeljeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES, teh pošiljk na ozemlju Evropske unije ni dovoljeno.

3.   Pristojni organi opravljajo redne revizije, da se zagotovi usklajenost števila pošiljk in količin proizvodov, ki zapuščajo ozemlje Evropske unije, s številom pošiljk in količinami proizvodov, ki vstopajo v Evropsko unijo.

Člen 8

Posebna obravnava

Pošiljkam mlečnih proizvodov, za katere se v skladu s členi 2, 3, 4, 6 ali 7 odobri vnos v Evropsko unijo iz tretjih držav ali njihovih delov, v katerih sta izbruhnili slinavka in parkljevka v zadnjih 12 mesecih pred izdajo zdravstvenega spričevala ali ki so izvedli cepljenje proti navedeni bolezni v tem obdobju, se odobri vnos v Evropsko unijo, če so bili ti proizvodi obdelani na enega od načinov iz člena 4.

Člen 9

Razveljavitev

Odločba 2004/438/ES se razveljavi.

Sklicevanje na Odločbo 2004/438/ES se šteje kot sklicevanje na to uredbo.

Člen 10

Prehodne določbe

V prehodnem obdobju do 30. novembra 2010 se lahko pošiljke surovega mleka in proizvodov na osnovi mleka, kot so opredeljeni v Odločbi 2004/438/ES, za katere so bila izdana ustrezna zdravstvena spričevala v skladu z Odločbo 2004/438/ES, še naprej vnašajo v Evropsko unijo.

Člen 11

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. avgusta 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. julija 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(5)  UL L 165, 30.4.2004, str. 206.

(6)  UL L 268, 14.9.1992, str. 1.

(7)  UL L 154, 30.4.2004, str. 72.

(8)  UL L 157, 30.4.2004, str. 33.

(9)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(10)  UL L 338, 22.12.2005, str. 1.

(11)  UL L 152, 16.6.2009, str. 11.

(12)  UL L 15, 20.1.2010, str. 1.

(13)  UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

(14)  UL L 13, 16.1.1997, str. 28.

(15)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(16)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(17)  UL L 21, 28.1.2004, str. 11.

(18)  UL L 296, 12.11.2009, str. 1.


PRILOGA I

Seznam tretjih držav ali njihovih delov, katerim se odobri vnos pošiljk surovega mleka in mlečnih proizvodov v Evropsko unijo, z navedbo vrste toplotne obdelave, ki se zahteva za take proizvode

„+“

:

tretja država je odobrena

„0“

:

tretja država ni odobrena


Oznaka ISO tretje države

Tretja država ali njen del

Stolpec A

Stolpec B

Stolpec C

AD

Andora

+

+

+

AL

Albanija

0

0

+

AN

Nizozemski Antili

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Avstralija

+

+

+

BR

Brazilija

0

0

+

BW

Bocvana

0

0

+

BY

Belorusija

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosna in Hercegovina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Švica (1)

+

+

+

CL

Čile

0

+

+

CN

Kitajska

0

0

+

CO

Kolumbija

0

0

+

CR

Kostarika

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Alžirija

0

0

+

ET

Etiopija

0

0

+

GL

Grenlandija,

0

+

+

GT

Gvatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Hrvaška

0

+

+

IL

Izrael

0

0

+

IN

Indija

0

0

+

IS

Islandija

+

+

+

KE

Kenija

0

0

+

MA

Maroko

0

0

+

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (2)

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

0

+

+

MR

Mavretanija

0

0

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Mehika

0

0

+

NA

Namibija

0

0

+

NI

Nikaragva

0

0

+

NZ

Nova Zelandija

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paragvaj

0

0

+

RS (3)

Srbija

0

+

+

RU

Rusija

0

0

+

SG

Singapur

0

0

+

SV

Salvador

0

0

+

SZ

Svazi

0

0

+

TH

Tajska

0

0

+

TN

Tunizija

0

0

+

TR

Turčija

0

0

+

UA

Ukrajina

0

0

+

US

Združene države

+

+

+

UY

Urugvaj

0

0

+

ZA

Južna Afrika

0

0

+

ZW

Zimbabve

0

0

+


(1)  Spričevala v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132).

(2)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; dokončna nomenklatura za to državo bo sprejeta po zaključku pogajanj, ki o tem vprašanju trenutno potekajo na ravni ZN.

(3)  Brez Kosova, ki je trenutno pod mednarodno upravo v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.


PRILOGA II

DEL 1

Vzorci zdravstvenih spričeval

„Mleko – RM“

:

zdravstveno spričevalo za surovo mleko iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca A Priloge I, za nadaljnjo obdelavo v Evropski uniji pred uporabo za prehrano ljudi.

„Mleko – RMP“

:

zdravstveno spričevalo za mlečne proizvode iz surovega mleka iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca A Priloge I, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo.

„Mleko – HTB“

:

zdravstveno spričevalo za mlečne proizvode iz mleka krav, ovac, koz in bivolic iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca B Priloge I, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo.

„Mleko – HTC“

:

zdravstveno spričevalo za mlečne proizvode iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca C Priloge I, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo.

„Mleko – T/S“

:

veterinarsko spričevalo za surovo mleko ali mlečne proizvode, namenjene za prehrano ljudi in za tranzit/skladiščenje v Evropski uniji.

Pojasnila

(a)

Zdravstvena spričevala izdajajo pristojni organi tretjih držav porekla v skladu z ustreznim vzorcem iz dela 2 te priloge in v skladu z obliko vzorca, ki se uporablja za surovo mleko ali zadevne mlečne proizvode. Spričevala vsebujejo v oštevilčenem zaporedju, navedenem v vzorcu, potrdila, ki se zahtevajo za vsako tretjo državo, in po potrebi dodatne garancije, ki se zahtevajo za zadevno tretjo državo izvoznico.

(b)

Izvirnik zdravstvenega spričevala obsega en list z dvostranskim tiskom ali pa je spričevalo, kadar je potrebnega več besedila, v taki obliki, da vsi listi oblikujejo celoto in so neločljivi.

(c)

Za vsako pošiljko zadevnega proizvoda, ki se izvozi v isti namembni kraj iz tretje države iz stolpca 2 v Prilogi I in ki se prevaža z istim železniškim vagonom, cestnim prevoznim sredstvom, letalom ali ladjo, je treba predložiti posebno zdravstveno spričevalo.

(d)

Izvirnik zdravstvenega spričevala in oznak iz vzorca spričevala se sestavi v najmanj enem uradnem jeziku države članice EU, v kateri se opravi mejna kontrola, in v uradnem jeziku namembne države članice. Kljub temu lahko te države članice dovolijo tudi uporabo drugega uradnega jezika Evropske unije namesto svojega, ki mu je po potrebi priložen uradni prevod.

(e)

Kadar so zdravstvenemu spričevalu priložene dodatne strani za namen identifikacije proizvodov, ki sestavljajo pošiljko, se te štejejo kot del izvirnika spričevala, če je vsaka stran opremljena s podpisom in žigom uradnega veterinarja, ki je spričevalo izdal.

(f)

Kadar je zdravstveno spričevalo sestavljeno iz več kot ene strani, se vsaka stran na dnu oštevilči „– x (številka strani) od y (skupno število strani) –“, na vrhu strani pa ima referenčno številko spričevala, ki jo dodeli pristojni organ.

(g)

Izvirnik zdravstvenega spričevala mora izpolniti in podpisati predstavnik pristojnega organa, odgovornega za preverjanje in potrjevanje, da surovo mleko ali mlečni proizvodi izpolnjujejo zdravstvene zahteve iz oddelka IX poglavja I Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 in iz Direktive 2002/99/ES.

(h)

Pristojni organi tretje države izvoznice zagotovijo, da se upoštevajo načela certificiranja, enakovredna načelom iz Direktive 96/93/ES (1).

(i)

Barva podpisa uradnega veterinarja se razlikuje od barve tiska na zdravstvenem spričevalu. Enako velja za žige, razen za reliefni ali vodni žig.

(j)

Izvirnik zdravstvenega spričevala mora biti priložen pošiljki do mejne kontrolne točke vstopa v Evropsko unijo.

(k)

Če vzorec spričevala navaja, da se nekatere izjave po potrebi ohranijo, se izjave, ki niso pomembne, črtajo ter jih uradno pooblaščena oseba za certificiranje parafira in ožigosa ali se v celoti izbrišejo iz spričevala.

DEL 2

Vzorec za mleko – RM

Zdravstveno spričevalo za surovo mleko iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca A Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010, za nadaljnjo obdelavo v Evropski uniji pred uporabo za prehrano ljudi

Image

Image

Image

Vzorec za mleko – RMP

Zdravstveno spričevalo za mlečne proizvode iz surovega mleka iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca A Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo

Image

Image

Image

Vzorec za mleko – HTB

Zdravstveno spričevalo za mlečne proizvode iz mleka krav, ovac, koz in bivolic iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca B Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo

Image

Image

Image

Vzorec za mleko – HTC

Zdravstveno spričevalo za mlečne proizvode iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca C Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo

Image

Image

Image

Image

DEL 3

Vzorec za mleko – T/S

Veterinarsko spričevalo za surovo mleko ali mlečne proizvode za prehrano ljudi in za [tranzit]/[skladiščenje] (1) (2) v Evropski uniji

Image

Image

Image


(1)  UL L 13, 16.1.1997, str. 28.


Top