EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0407

Uredba Sveta (EU) št. 407/2010 z dne 11. maja 2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo

OJ L 118, 12.5.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 195 - 198

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/08/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/407/oj

12.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/1


UREDBA SVETA (EU) št. 407/2010

z dne 11. maja 2010

o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in zlasti člena 122(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 122(2) Pogodbe predvideva možnost, da se lahko državi članici, ki je v težavah ali ji zaradi izjemnih okoliščin, nad katerimi nima nikakršnega nadzora, resno grozijo hude težave, ponudi finančno pomoč Unije.

(2)

Takšne težave lahko povzroči resno poslabšanje mednarodne gospodarske in finančne situacije.

(3)

Doslej najhujša finančna kriza in gospodarski upad, ki sta zajela svet v zadnjih dveh letih, sta močno prizadela gospodarsko rast in finančno stabilnost ter povzročila močno poslabšanje položaja držav članic v smislu njihovih primanjkljajev in dolgov.

(4)

Poglobitev finančne krize je privedla do hudega poslabšanja pogojev najemanja posojil za več držav članic, ki ga ni mogoče pojasniti z osnovnimi ekonomskimi načeli. Če na tej točki nastale situacije ne začnemo obravnavati kot nujne, bi ta lahko postala resna grožnja finančni stabilnosti Evropske unije kot celote.

(5)

Da bi to izjemno situacijo lahko obravnavali onkraj nadzora držav članic, je nujno treba takoj vzpostaviti mehanizem za stabilizacijo na ravni Unije in tako ohraniti finančno stabilnost v Evropski uniji. Takšen mehanizem bi moral Uniji omogočiti usklajeno, hitro in učinkovito odzivanje na pereče težave, do katerih lahko pride v določeni državi članici. Njegova aktivacija bo v sklopu skupne podpore EU/Mednarodnega denarnega sklada (IMF).

(6)

Glede na njihove specifične finančne posledice, odločitve o odobritvi finančne pomoči Unije v skladu s to uredbo zahtevajo uporabo izvedbenih pooblastil, ki bi jih bilo treba podeliti Svetu.

(7)

V primeru aktivacije tega mehanizma bi bilo treba določiti stroge pogoje gospodarske politike, da se ohrani vzdržnost javnih financ države članice prejemnice in ponovno vzpostavi njena zmožnost, da se sama financira na finančnih trgih.

(8)

Komisija bi morala redno preverjati, ali izjemne okoliščine, ki ogrožajo finančno stabilnost Evropske unije kot celote, še vedno trajajo.

(9)

Obstoječi aranžma, ki zagotavlja srednjeročno finančno pomoč državam članicam, ki niso članice euroobmočja, kakor je bil ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 332/2002 (1), bi moral biti še naprej na voljo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilj in obseg

Za ohranitev finančne stabilnosti Evropske unije ta uredba vzpostavlja pogoje in postopke, v skladu s katerimi se finančna pomoč Unije lahko odobri državi članici, ki je v težavah ali ji zaradi izjemnih okoliščin, nad katerimi nima nikakršnega nadzora, resno grozijo hude gospodarske ali finančne težave, ob upoštevanju možne uporabe obstoječega aranžmaja, ki zagotavlja srednjeročno finančno pomoč za plačilne bilance državam članicam, ki niso članice euroobmočja, kakor je bil ustanovljen z Uredbo (ES) št. 332/2002.

Člen 2

Oblika finančne pomoči Unije

1.   Finančna pomoč Unije za namene te uredbe pomeni posojilo ali kreditno linijo, odobreno zadevni državi članici.

V ta namen se v skladu s sklepom Sveta iz člena 3 Komisijo pooblasti, da v imenu Evropske unije najame posojila na kapitalskih trgih ali pri finančnih institucijah.

2.   Neporavnani zneski posojil ali kreditnih linij, odobrenih državam članicam po tej uredbi, so omejeni na kritje, razpoložljivo v okviru zgornje meje lastnih sredstev za odobritve plačil.

Člen 3

Postopek

1.   Država članica, ki prosi za finančno pomoč Unije, se s Komisijo v povezavi z Evropsko centralno banko (ECB) posvetuje glede ocene svojih finančnih potreb ter Komisiji in Ekonomsko-finančnemu odboru predloži osnutek programa za gospodarsko in finančno prilagoditev.

2.   Finančna pomoč Unije se odobri s sklepom, ki ga sprejme Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije.

3.   Sklep o odobritvi posojila vsebuje:

(a)

znesek, povprečni rok zapadlosti, formulo za izračunavanje cen, največje število obrokov, obdobje razpoložljivosti finančne pomoči Unije in druga podrobna pravila, potrebna za izvajanje pomoči;

(b)

splošne pogoje gospodarske politike, povezane s finančno pomočjo Unije, namenjeno ponovni vzpostavitvi zdrave gospodarske ali finančne situacije v državi članici prejemnici in njene zmožnosti, da se financira na finančnih trgih; te pogoje bo opredelila Komisija v posvetovanju z ECB, in

(c)

odobritev programa za prilagoditev, ki ga pripravi država članica prejemnica, s katerim bo izpolnila ekonomske pogoje, povezane s finančno pomočjo Unije.

4.   Sklep o odobritvi kreditne linije vsebuje:

(a)

znesek, pristojbino za razpoložljivost kreditne linije, formulo za izračunavanje cen, ki se uporablja za sproščanje sredstev, obdobje razpoložljivosti finančne pomoči Unije in druga podrobna pravila, potrebna za izvajanje pomoči;

(b)

splošne pogoje gospodarske politike, povezane s finančno pomočjo Unije, namenjeno ponovni vzpostavitvi zdrave gospodarske ali finančne situacije v državi članici prejemnici; te pogoje bo opredelila Komisija v posvetovanju z ECB, in

(c)

odobritev programa za prilagoditev, ki ga pripravi država članica prejemnica, s katerim bo izpolnila ekonomske pogoje, povezane s finančno pomočjo Unije.

5.   Komisija in država članica prejemnica skleneta memorandum o soglasju, v katerem so podrobno določeni splošni pogoji gospodarske politike, ki jih je določil Svet. Komisija pošlje memorandum o soglasju Evropskemu parlamentu in Svetu.

6.   Komisija v posvetovanju z ECB ponovno preuči splošne pogoje gospodarske politike iz odstavkov 3(b) in 4(b) vsaj vsakih šest mesecev ter z državo članico prejemnico razpravlja o spremembah, ki bi lahko bile potrebne v njenem programu za prilagoditev.

7.   Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije odloči o morebitnih prilagoditvah prvotnih splošnih pogojev gospodarske politike ter odobri revidiran program za prilagoditev, kot ga pripravi država članica prejemnica.

8.   Če je predvideno financiranje izven Unije, zlasti iz Mednarodnega denarnega sklada, za katerega so predvideni pogoji gospodarske politike, se zadevna država članica naprej posvetuje s Komisijo. Komisija preuči možnosti, ki so na voljo v okviru aranžmaja finančne pomoči Unije, ter skladnost predvidenih pogojev gospodarske politike z zavezami zadevne države članice glede izvajanja priporočil Sveta in sklepov Sveta, sprejetih na podlagi člena 121, člena 126 in člena 136 PDEU. Komisija o tem obvesti Ekonomsko-finančni odbor.

Člen 4

Odplačevanje posojila

1.   Posojilo se praviloma odplačuje obročno.

2.   Komisija redno preverja, ali je gospodarska politika države članice prejemnice skladna z njenim programom za prilagoditev in s pogoji, ki jih je Svet določil v skladu s členom 3(3)(b). V ta namen navedena država članica Komisiji zagotovi vse potrebne informacije in z njo v celoti sodeluje.

3.   Na podlagi ugotovitev takšnega preverjanja Komisija odloči o sprostitvi nadaljnjih obrokov.

Člen 5

Sprostitev sredstev

1.   Država članica prejemnica Komisijo vnaprej obvesti o svoji nameri, da bo črpala sredstva iz svoje kreditne linije. Podrobna pravila so določena v sklepu iz člena 3(4).

2.   Komisija redno preverja, ali je gospodarska politika države članice prejemnice skladna z njenim programom za prilagoditev in pogoji, ki jih je Svet določil v skladu s členom 3(4)(b). V ta namen ta država članica Komisiji zagotovi vse potrebne informacije in z njo v celoti sodeluje.

3.   Na podlagi ugotovitev takšnega preverjanja Komisija odloči o sprostitvi nadaljnjih sredstev.

Člen 6

Najemanje in dajanje posojil

1.   Posli najemanja in dajanja posojil iz člena 2 se izvajajo v eurih.

2.   O značilnostih zaporednih obrokov, ki jih sprosti Unija v okviru aranžmaja finančne pomoči, se pogajata država članica prejemnica in Komisija.

3.   Ko Svet sprejme odločitev o posojilu, je Komisija pooblaščena, da na kapitalskih trgih ali od finančnih institucij najame posojilo v najugodnejšem času med načrtovanimi izplačili, da tako optimizira stroške financiranja in ohrani svoj ugled izdajatelja Unije na teh trgih. Zbrana sredstva, ki še niso bila izplačana, vedno ostanejo na namenskem gotovinskem računu ali računu vrednostnih papirjev, s katerimi se posluje skladno s pravili za izvenproračunske operacije, in se jih lahko uporabi samo za zagotavljanje pomoči državam članicam v okviru tega mehanizma.

4.   Kadar država članica prejme posojilo, ki vsebuje klavzulo o predčasnem vračilu, in se odloči uporabiti to možnost, Komisija sprejme potrebne ukrepe.

5.   Na prošnjo države članice prejemnice in kadar okoliščine dovoljujejo ugodnejšo obrestno mero posojil, lahko Komisija refinancira vsa ali del prvotnih posojil ali prestrukturira ustrezne finančne pogoje.

6.   Ekonomsko-finančni odbor se redno obvešča o poteku poslov iz odstavka 5.

Člen 7

Stroški

Stroške, ki jih ima Unija pri sklepanju in izvajanju vsakega posla, nosi država članica prejemnica.

Člen 8

Upravljanje posojil

1.   Komisija oblikuje potrebno ureditev za upravljanje posojil skupaj z ECB.

2.   Država članica prejemnica pri svoji nacionalni centralni banki odpre poseben račun za upravljanje prejete finančne pomoči Unije. Poleg tega glavnico in zapadle obresti za posojilo prenese na račun ECB štirinajst delovnih dni TARGET2 pred ustreznim rokom za plačilo.

3.   Brez poseganja v člen 27 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ima Evropsko računsko sodišče v zvezi z upravljanjem te pomoči pravico, da v državi članici prejemnici izvaja finančni nadzor ali revizije, za katere meni, da so potrebni. Komisija, vključno z Evropskim uradom za boj proti goljufijam, ima zlasti pravico poslati svoje uradnike ali ustrezno pooblaščene zastopnike, da v državi članici prejemnici izvajajo tehnični ali finančni nadzor ali revizije, ki so v zvezi s pomočjo po njenem mnenju potrebni.

Člen 9

Pregled in prilagoditev

1.   Komisija v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe, in po potrebi vsakih šest mesecev po tem, Ekonomsko-finančnemu odboru in Svetu posreduje poročilo o izvajanju te uredbe in o nadaljevanju izjemnih okoliščin, ki upravičujejo sprejetje te uredbe.

2.   Po potrebi poročilo spremlja predlog za spremembe te uredbe s ciljem prilagoditve možnosti za dodelitev finančne pomoči, ne da bi to vplivalo na veljavnost že sprejetih sklepov.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. maja 2010

Za Svet

Predsednica

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (UL L 53, 23.2.2002, str. 1).


Top