Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0291

Uredba Komisije (EU) št. 291/2010 z dne 31. marca 2010 o popravku uredb (ES) št. 437/2009, (ES) št. 438/2009 in (ES) št. 1064/2009 glede postopka posebne rabe, določenega za uvoz nekaterih kmetijskih proizvodov v okviru tarifnih kvot

OJ L 88, 8.4.2010, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 253 - 254

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/291/oj

8.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/9


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 291/2010

z dne 31. marca 2010

o popravku uredb (ES) št. 437/2009, (ES) št. 438/2009 in (ES) št. 1064/2009 glede postopka posebne rabe, določenega za uvoz nekaterih kmetijskih proizvodov v okviru tarifnih kvot

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti členov 144(1) in 148 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 437/2009 z dne 26. maja 2009 o odprtju in načinu upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za uvoz mladega moškega goveda za pitanje (2), člen 3(1) Uredbe Komisije (ES) št. 438/2009 z dne 26. maja 2009 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti za uvoz bikov, krav in telic, razen tistih za zakol, nekaterih alpskih in gorskih pasem (3) in člen 4(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1064/2009 z dne 4. novembra 2009 o odprtju in načinu upravljanja tarifne kvote Skupnosti za uvoz pivovarskega ječmena iz tretjih držav (4) določajo carinski nadzor pri postopku posebne rabe, navedenem v členu 166 Uredbe (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik) (5).

(2)

Kot je navedeno v korelacijski tabeli v Prilogi k Uredbi (ES) št. 450/2008, je namen navedenega člena 166 nadomestiti člen 82 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (6), ki je prav tako predvideval carinski nadzor pri posebni rabi uvoženega blaga. Vendar drugi pododstavek člena 188(2) Uredbe (ES) št. 450/2008 določa, da se ne glede na začetek veljavnosti izvedbenih določb iz prvega pododstavka člena 188(2) člen 166 navedene uredbe uporablja najpozneje od 24. junija 2013. Zato se člen 82 Uredbe (EGS) št. 2913/92 še naprej uporablja do začetka uporabe člena 166 Uredbe (ES) št. 450/2008.

(3)

Zato je bolj primerno, da se v uredbah (ES) št. 437/2009, (ES) št. 438/2009 in (ES) št. 1064/2009 sklic na člen 166 Uredbe (ES) št. 450/2008 nadomesti s sklicem na člen 82 Uredbe (EGS) št. 2913/92.

(4)

Uredbe (ES) št. 437/2009, (ES) št. 438/2009 in (ES) št. 1064/2009 je zato treba ustrezno popraviti.

(5)

Da bi bilo zagotovljeno učinkovito upravljanje zadevnih tarifnih kvot in ker ostaja vsebina zadevnih določb nespremenjena, je primerno, da se ta popravek začne uporabljati na isti datum, kot se začnejo uporabljati zadevne uredbe.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 2(1) Uredbe (ES) št. 437/2009 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Uvožene živali so pod carinskim nadzorom v skladu s členom 82 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (7), da se zagotovi, da so bile pitane najmanj 120 dni v proizvodnih enotah, ki jih mora uvoznik navesti v mesecu dni po njihovi sprostitvi v prosti promet.

Člen 2

Člen 3(1) Uredbe (ES) št. 438/2009 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Uvožene živali so pod carinskim nadzorom v skladu s členom 82 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (8), da se zagotovi, da se ne zakoljejo v štirih mesecih po sprostitvi v prosti promet.

Člen 3

V prvem pododstavku člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1064/2009 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„V skladu s členom 82 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (9) je ječmen, uvožen v okviru sedanje kvote, predmet carinskega nadzora, katerega namen je zagotoviti naslednje:

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člena 1 in 2 se uporabljata od 1. julija 2009.

Člen 3 se uporablja od 1. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. marca 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Dacian CIOLOŞ

Član Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 128, 27.5.2009, str. 54.

(3)  UL L 128, 27.5.2009, str. 57.

(4)  UL L 291, 7.11.2009, str. 14.

(5)  UL L 145, 4.6.2008, str. 1.

(6)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(7)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.“

(8)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.“

(9)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.“


Top