Help Print this page 

Document 32010R0244

Title and reference
Uredba Komisije (EU) št. 244/2010 z dne 23. marca 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 2 (Besedilo velja za EGP)
  • In force
OJ L 77, 24.3.2010, p. 42–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 128 - 135

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/244/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 23/03/2010
  • Date of effect: 27/03/2010; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 3
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

24.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/42


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 244/2010

z dne 23. marca 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 2

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (1) in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 (2) so bili sprejeti nekateri mednarodni računovodski standardi in pojasnila, ki so veljali 15. oktobra 2008.

(2)

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS) je 18. junija 2009 objavil spremembe mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 2, Plačilo na podlagi delnic (v nadaljnjem besedilu: sprememba MSRP 2). Sprememba MSRP 2 daje napotke za računovodsko obravnavo transakcij na podlagi delnic, pri katerih je dobavitelj blaga ali storitev plačan v denarju, obveznost pa nastane drugemu podjetju v skupini (z denarjem poravnane plačilne transakcije na podlagi delnic v skupini).

(3)

Posvetovanje s skupino tehničnih strokovnjakov Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) potrjuje, da sprememba MSRP 2 izpolnjuje tehnična merila za sprejetje, določena v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002. Svetovalna skupina za presojo mnenj o računovodskih standardih je v skladu s Sklepom Komisije 2006/505/ES z dne 14. julija 2006 o ustanovitvi Svetovalne skupine za presojo mnenj o računovodskih standardih, ki bo svetovala Komisiji glede objektivnosti in nevtralnosti mnenj Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) (3), preučila mnenje EFRAG o potrditvi in sporočila Komisiji, da je mnenje dobro uravnoteženo in objektivno.

(4)

Uredbo (ES) št. 1126/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Računovodskega regulativnega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1126/2008 se spremeni:

1.

Mednarodni standard računovodskega poročanja 2 Plačilo na podlagi delnic se spremeni v skladu s spremembami Mednarodnega standarda računovodskega poročanja MSRP 2 Plačilo na podlagi delnic, kot je določeno v prilogi k tej uredbi.

2.

Pojasnilo 8 in pojasnilo 11 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) se črtata.

Člen 2

Posamezna družba začne uporabljati spremembe, kakor so navedene v prilogi k tej uredbi, najpozneje na datum začetka svojega prvega poslovnega leta, ki se začne po 31. decembru 2009.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. marca 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 320, 29.11.2008, str. 1.

(3)  UL L 199, 21.7.2006, str. 33.


PRILOGA

MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARDI

MSRP 2

Spremembe MSRP 2 Plačilo na podlagi delnic

„Razmnoževanje je dovoljeno znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Vse obstoječe pravice so pridržane zunaj EGP, z izjemo pravice do razmnoževanja za osebno ali drugo pošteno uporabo. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani UOMRS: www.iasb.org“

Sprememba MSRP 2 Plačilo na podlagi delnic

PODROČJE UPORABE

Spremeni se 2. člen, črta 3. člen in doda 3A. člen.

2

Podjetje uporablja ta MSRP pri obračunavanju vseh plačilnih transakcij na podlagi delnic, ne glede na to, ali lahko posebej opredeli del ali vse prejeto blago ali storitve, vključno z:

(a)

lastniškim kapitalom poravnanimi plačilnimi transakcijami na podlagi delnic;

(b)

denarjem poravnanimi plačilnimi transakcijami na podlagi delnic in

(c)

transakcijami, prek katerih podjetje pridobi blago ali prejme storitve na podlagi dogovora, ki zagotavlja podjetju ali dobavitelju tega blaga ali storitve možnost, da podjetje poravna transakcijo z denarjem (ali drugimi sredstvi) ali prek izdaje kapitalskih instrumentov,

razen, če ni v 3A.–6. členu navedeno drugače. Če ni izrecno opredeljivega blaga ali storitev, lahko na dejstvo, da so bili (ali bodo) blago ali storitve prejeti, kažejo druge okoliščine, zato se MSRP v takem primeru uporablja.

3

[Črtano.]

3A

Plačilno transakcijo na podlagi delnic lahko poravna drugo podjetje v skupini (ali delničar katerega koli podjetja v skupini) v imenu podjetja, ki pridobiva blago ali prejema storitve. 2. člen se uporabi tudi za podjetje, ki

(a)

pridobi blago ali prejme storitve, kadar ima drugo podjetje v isti skupini (ali delničar katerega koli podjetja v skupini) obvezo poravnave plačilne transakcije na podlagi delnic ali

(b)

ima obvezo poravnave plačilne transakcije na podlagi delnic, kadar drugo podjetje v isti skupini pridobi blago ali prejme storitve,

razen če gre pri transakciji za očitno drug namen, kot je plačilo dobavljenega blaga ali storitev podjetju, ki jih prejme.

Z LASTNIŠKIM KAPITALOM PORAVNANE PLAČILNE TRANSAKCIJE NA PODLAGI DELNIC

Doda se naslednji 13A. člen.

Pregled

13A

Če se zdi, da je (morebitno) opredeljivo nadomestilo, ki ga je prejelo podjetje, manjše od poštene vrednosti podeljenih kapitalskih instrumentov ali nastale obveznosti, ta okoliščina običajno kaže, da je (ali bo) podjetje prejelo drugo nadomestilo (tj. neopredeljivo blago ali storitve). Podjetje meri prejeto opredeljivo blago ali storitve v skladu s tem MSRP. Podjetje meri neopredeljivo blago ali storitve, ki so bili (ali bodo) prejeti, kot razliko med pošteno vrednostjo plačila na podlagi delnic in pošteno vrednostjo katerega koli opredeljivega blaga ali storitev, ki so bili (ali bodo) prejeti. Podjetje meri prejeto neopredeljivo blago ali storitve na datum podelitve. Za z denarjem poravnane transakcije pa se obveznost ponovno izmeri na koncu vsakega poročevalnega obdobja, dokler ni poravnana v skladu s 30.–33. členom.

Plačilne transakcije na podlagi delnic med podjetji v skupini

Za 43. členom se vstavijo naslov in 43A.–43D. člen.

PLAČILNE TRANSAKCIJE NA PODLAGI DELNIC MED PODJETJI V SKUPINI (SPREMEMBE ZA LETO 2009)

43A

Pri plačilnih transakcijah na podlagi delnic med podjetji v skupini meri podjetje, ki prejema blago ali storitve, v svojih ločenih ali posameznih računovodskih izkazih prejeto blago ali storitve kot z lastniškim kapitalom poravnane plačilne transakcije na podlagi delnic ali z denarjem poravnane plačilne transakcije na podlagi delnic, tako da oceni:

(a)

naravo danih plačil ter

(b)

svoje pravice in obveze.

Znesek, ki ga pripozna podjetje, ki prejema blago ali storitve, se lahko razlikuje od zneska, ki ga pripozna konsolidirana skupina ali drugo podjetje v skupini, ki poravna plačilne transakcije na podlagi delnic.

43B

Podjetje, ki prejema blago ali storitve, meri prejeto blago ali storitve kot z lastniškim kapitalom poravnane transakcije na podlagi delnic, kadar:

(a)

so dana plačila njegovi kapitalski instrumenti ali

(b)

kadar podjetje nima obveze poravnave plačilnih transakcij na podlagi delnic.

Podjetje naknadno ponovno meri takšne z lastniškim kapitalom poravnane plačilne transakcije na podlagi delnic le v primeru, če se v skladu z 19.–21. členom od trga neodvisni zahtevani pogoji spremenijo. V vseh drugih okoliščinah meri podjetje, ki prejema blago ali storitve, prejeto blago ali storitve kot z denarjem poravnane plačilne transakcije na podlagi delnic.

43C

Podjetje, ki poravna plačilne transakcije na podlagi delnic, kadar prejme blago ali storitve drugo podjetje v skupini, pripozna transakcijo kot z lastniškim kapitalom poravnano plačilno transakcijo na podlagi delnic le, če je poravnana s kapitalskimi instrumenti podjetja. V nasprotnem primeru se transakcija pripozna kot z denarjem poravnana plačilna transakcija na podlagi delnic.

43D

Nekatere transakcije v skupini vključujejo dogovore o vračilih, v skladu s katerimi mora eno podjetje v skupini plačati drugemu podjetju v skupini za zagotovitev plačil na podlagi delnic dobaviteljem blaga ali storitev. V takšnih primerih podjetje, ki prejme blago ali storitve, obračuna plačilne transakcije na podlagi delnic v skladu s 43B. členom ne glede na dogovore o vračilih znotraj skupine.

DATUM UVELJAVITVE

Dodajo se 63. člen, naslov in 64. člen.

63

Podjetje uporabi naslednje spremembe, ki so bile junija 2009 izdane z dokumentom Z denarjem poravnane plačilne transakcije na podlagi delnic v skupini, ob upoštevanju prehodnih določb v 53.–59. členu v skladu z MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake za nazaj in sicer za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2010 ali pozneje:

(a)

spremeni se 2. člen, črta se 3. člen in dodajo se 3A. člen, 43A.–43D. člen, v prilogi B pa se doda B45., B47., B50., B54., B56.–B58. in B60. člen v zvezi z obračunavanjem transakcij med podjetji v skupini;

(b)

popravljene opredelitve naslednjih izrazov v Prilogi A:

z denarjem poravnane plačilne transakcije na podlagi delnic,

z lastniškim kapitalom poravnane plačilne transakcije na podlagi delnic,

dogovor za plačilo na podlagi delnic in

plačilne transakcije na podlagi delnic.

Če informacije, potrebne za uporabo za nazaj, niso na voljo, prikaže podjetje v svojih ločenih ali posameznih računovodskih izkazih zneske, ki so bili predhodno pripoznani v konsolidiranih računovodskih izkazih skupine. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembe v obdobju pred 1. januarjem 2010, ta podatek razkrije.

RAZVELJAVITEV POJASNIL

64

Dokument Z denarjem poravnane plačilne transakcije na podlagi delnic v skupini, izdan junija 2009, nadomesti OPMSRP 8 Področje uporabe MSRP 2 in OPMSRP 11 MSRP 2 – Transakcije z delnicami skupine in lastnimi delnicami. Spremembe, sprejete s tem dokumentom, so vključevale naslednje predhodne zahteve iz OPMSRP 8 in OPMSRP 11:

(a)

spremeni se 2. člen in doda 13A. člen v zvezi z obračunavanjem transakcij, pri katerih podjetje ne more posebej opredeliti dela ali vsega prejetega blaga ali storitev. Te zahteve so bile veljavne v letnih obdobjih, ki so se začela 1. maja 2006 ali pozneje;

(b)

v Prilogi B se dodajo B46., B48., B49., B51.–B53., B55., B59. in B61. člen v zvezi z obračunavanjem transakcij med podjetji v skupini. Te zahteve so bile veljavne v letnih obdobjih, ki so se začela 1. marca 2007 ali pozneje.

Te zahteve so se ob upoštevanju prehodnih določb iz MSRP 2 uporabile za nazaj v skladu z zahtevami MRS 8.

OPREDELJENI IZRAZI

V prilogi A se spremenijo naslednje opredelitve in doda opomba pod črto.

z denarjem poravnane plačilne transakcije na podlagi delnic

Plačilna transakcija na podlagi delnic, pri kateri pridobi podjetje blago ali storitve, pri čemer nastane obveznost glede prenosa denarja ali drugih sredstev dobavitelju tega blaga ali storitev za zneske, ki temeljijo na tečaju (ali vrednosti) kapitalskega instrumenta (vključno z delnicami ali delniškimi opcijami) podjetja ali drugega podjetja v skupini.

z lastniškim kapitalom poravnane plačilne transakcije na podlagi delnic

Plačilna transakcija na podlagi delnic, pri kateri podjetje

(a)

prejme blago ali storitve kot nadomestilo za kapitalski instrument (vključno z delnicami ali delniškimi opcijami) ali

(b)

prejme blago ali storitve, vendar nima obveze poravnave transakcije z dobaviteljem.

dogovor za plačilo na podlagi delnic

Dogovor med podjetjem (ali drugim podjetjem v skupini (1) ali katerim koli delničarjem katerega koli podjetja v skupini) in drugo stranko (vključno z zaposlencem), ki daje drugi stranki pravico, da prejme

(a)

denar ali druga sredstva podjetja za zneske, ki imajo podlago v tečaju (ali vrednosti) kapitalskih instrumentov (vključno z deleži ali delniškimi opcijami) podjetja ali drugega podjetja v skupini, ali

(b)

kapitalske instrumente (vključno z delnicami ali delniškimi opcijami) podjetja ali drugega podjetja v skupini,

če so izpolnjeni določeni zahtevani pogoji, če obstajajo.

plačilne transakcije na podlagi delnic

Transakcija, pri kateri podjetje

(a)

prejme blago ali storitve od dobavitelja tega blaga ali storitev (vključno z zaposlencem) z dogovorom za plačilo na podlagi delnic ali

(b)

pridobi obvezo poravnave transakcije dobavitelju z dogovorom za plačilo na podlagi delnic, kadar prejme to blago ali storitve drugo podjetje v skupini.

PODROČJE UPORABE MSRP 2

V prilogi B Napotki za uporabo se dodajo naslov in B45.–B61. člen.

Plačilne transakcije na podlagi delnic med podjetji v skupini (spremembe za leto 2009)

B45

V 43A.–43C. členu je obravnavano obračunavanje za plačilne transakcije na podlagi delnic med podjetji v skupini v ločenih ali posameznih računovodskih izkazih vsakega podjetja. V B46.–B61. členu je obravnavano, kako uporabiti zahteve iz 43A.–43C. člena. Kot je določeno v 43D. členu, se lahko plačilne transakcije na podlagi delnic med podjetji v skupini izvajajo zaradi več različnih razlogov, kar je odvisno od dejstev in okoliščin. Zato ta razprava ne vključuje vsega in predpostavlja, da je transakcija prispevek v kapital odvisnega podjetja s strani obvladujočega podjetja, kadar podjetje, ki prejme blago ali storitve, nima obveze poravnave transakcije, ne glede na morebitne dogovore o vračilih znotraj skupine.

B46

Čeprav se spodnja razprava osredotoča na transakcije z zaposlenci, se prav tako uporablja za podobne plačilne transakcije na podlagi delnic z dobavitelji blaga ali storitev, ki niso zaposlenci. V dogovoru med obvladujočim in odvisnim podjetjem se lahko zahteva, da mora odvisno podjetje obvladujočemu podjetju plačati za zagotovitev kapitalskih instrumentov zaposlencem. V spodnji razpravi ni obravnavano, kako obračunati takšne sporazume o plačilih znotraj skupine.

B47

Pri plačilnih transakcijah na podlagi delnic med podjetji v skupini običajno prihaja do štirih vprašanj. Zaradi lažjega razumevanja so v spodnjih primerih obravnavana vprašanja v zvezi z obvladujočim podjetjem in njegovim odvisnim podjetjem.

Dogovori za plačilo na podlagi delnic v zvezi z lastnimi kapitalskimi instrumenti podjetja

B48

Prvo vprašanje je, ali naj se na podlagi zahtev iz MSRP naslednji transakciji v zvezi z lastnimi kapitalskimi instrumenti podjetja obračuna kot poravnavi s kapitalom ali poravnavi z denarjem:

(a)

podjetje dodeli svojim zaposlencem pravice do kapitalskih instrumentov podjetja (npr. delniške opcije) in se odloči, da bo kupilo, ali pa mora kupiti kapitalske instrumente (tj. lastne (trezorske) delnice) od druge stranke, da izpolni obveznosti do svojih zaposlencev, in

(b)

podjetje samo ali njegovi delničarji podelijo zaposlencem v podjetju pravico do kapitalskih instrumentov podjetja (npr. delniške opcije) in delničarji podjetja zagotovijo potrebne kapitalske instrumente.

B49

Podjetje obračuna plačilne transakcije na podlagi delnic, pri katerih prejme storitve kot nadomestilo za lastne kapitalske instrumente, kot poravnavo s kapitalom. To velja ne glede na to, ali se podjetje samo odloči, da bo kupilo, ali mora kupiti te kapitalske instrumente od druge stranke, da izpolni obveznosti do svojih zaposlencev na podlagi dogovora za plačilo na podlagi delnic. To velja tudi ne glede na to, ali:

(a)

je zaposlencu podelilo pravico do kapitalskih instrumentov podjetja podjetje samo ali so jo podelili njegovi delničarji ali

(b)

je dogovor za plačilo na podlagi delnic sprejelo podjetje samo ali so ga sprejeli njegovi delničarji.

B50

Če ima delničar obvezo poravnave transakcije z zaposlenci podjetja, v katero naloži, zagotovi kapitalske instrumente podjetja, v katero naloži, in ne lastnih kapitalskih instrumentov. Če je podjetje, v katero naloži, v isti skupini kot delničar, delničar zato v skladu s 43C. členom meri svojo obvezo skladno z zahtevami, ki se uporabljajo za z denarjem poravnane plačilne transakcije na podlagi delnic v ločenih računovodskih izkazih delničarja in za z lastniškim kapitalom poravnane plačilne transakcije na podlagi delnic v konsolidiranih računovodskih izkazih delničarja.

Dogovori za plačilo na podlagi delnic v zvezi s kapitalskimi instrumenti obvladujočega podjetja

B51

Drugo vprašanje se nanaša na plačilne transakcije na podlagi delnic med dvema ali več podjetji znotraj iste skupine, ki vključujejo kapitalski instrument drugega podjetja v skupini. Zaposlenci odvisnega podjetja dobijo na primer pravice do kapitalskih instrumentov obvladujočega podjetja kot nadomestilo za opravljene storitve odvisnemu podjetju.

B52

Zato se drugo vprašanje nanaša na naslednja dogovora za plačilo na podlagi delnic:

(a)

obvladujoče podjetje podeli pravice do svojih kapitalskih instrumentov neposredno zaposlencem v svojem odvisnem podjetju: obvladujoče podjetje (ne odvisno podjetje) mora zaposlencem v odvisnem podjetju zagotoviti kapitalske instrumente in

(b)

odvisno podjetje podeli svojim zaposlencem pravice do kapitalskih instrumentov svojega obvladujočega podjetja: odvisno podjetje mora svojim zaposlencem zagotoviti kapitalske instrumente.

Obvladujoče podjetje podeli pravice do svojih kapitalskih instrumentov zaposlencem v svojem odvisnem podjetju (B52(a). člen)

B53

Odvisnemu podjetju ni treba zagotoviti kapitalskih instrumentov svojega obvladujočega podjetja zaposlencem v odvisnem podjetju. Zato odvisno podjetje v skladu s 43B. členom meri storitve, ki jih je prejelo od svojih zaposlencev skladno z zahtevami, ki veljajo za z lastniškim kapitalom poravnane plačilne transakcije na podlagi delnic, in pripozna ustrezno povečanje lastniškega kapitala kot prispevek obvladujočega podjetja.

B54

Obvladujoče podjetje ima obvezo poravnave transakcije z zaposlenci v odvisnem podjetju, tako da zagotovi lastne kapitalske instrumente. Zato obvladujoče podjetje v skladu s 43C. členom meri svojo obvezo skladno z zahtevami, ki veljajo za z lastniškim kapitalom poravnane plačilne transakcije na podlagi delnic.

Odvisno podjetje podeli svojim zaposlencem pravice do kapitalskih instrumentov svojega obvladujočega podjetja (B52(b). člen)

B55

Ker odvisno podjetje ne izpolnjuje nobenega od pogojev iz 43B. člena, obračunava transakcije s svojimi zaposlenci kot poravnavo z denarjem. Ta zahteva velja ne glede na to, kako odvisno podjetje pridobi kapitalske instrumente za izpolnitev obveznosti do svojih zaposlencev.

Dogovori za plačilo na podlagi delnic v zvezi z denarjem poravnanimi plačili zaposlencem

B56

Tretje vprašanje obravnava, kako podjetje, ki prejme blago ali storitve od svojih dobaviteljev (vključno z zaposlenci), obračuna dogovore za plačilo na podlagi delnic, ki so poravnave z denarjem, kadar samemu podjetju ni treba izvesti zahtevanega plačila dobaviteljem. Upoštevati je treba na primer naslednje dogovore, v katerih mora obvladujoče podjetje (ne podjetje samo) izvesti zahtevana denarna plačila zaposlencem v podjetju:

(a)

zaposlenci podjetja bodo prejeli denarna plačila, ki so povezana s tečajem njegovih kapitalskih instrumentov;

(b)

zaposlenci podjetja bodo prejeli denarna plačila, ki so povezana s tečajem kapitalskih instrumentov njegovega obvladujočega podjetja.

B57

Odvisno podjetje nima obveze poravnave transakcije s svojimi zaposlenci. Zato odvisno podjetje obračuna transakcijo s svojimi zaposlenci kot poravnavo z lastniškim kapitalom in pripozna ustrezno povečanje lastniškega kapitala kot prispevek svojega obvladujočega podjetja. Odvisno podjetje mora naknadno ponovno meriti strošek transakcije za vse spremembe, izhajajoče iz od trga neodvisnih zahtevanih pogojev, ki niso bili izpolnjeni v skladu z 19.–21. členom. To se razlikuje od merjenja transakcije kot poravnane z denarjem v konsolidiranih računovodskih izkazih skupine.

B58

Ker ima obvladujoče podjetje obvezo poravnave transakcije z zaposlenci, pri čemer je nadomestilo v denarju, obvladujoče podjetje (in konsolidirana skupina) meri svojo obvezo skladno z zahtevami iz 43C. člena, ki veljajo za z denarjem poravnane plačilne transakcije na podlagi delnic.

Prenos zaposlencev med podjetji v skupini

B59

Četrto vprašanje je povezano z dogovori za plačilo na podlagi delnic v skupini, ki vključuje zaposlence več kot enega podjetja v skupini. Obvladujoče podjetje lahko podeli zaposlencem v odvisnih družbah na primer pravice do svojih kapitalskih instrumentov pod pogojem, da dajo za določeno dobo na voljo svoje storitve v skupini. Zaposlenec v enem od odvisnih podjetij lahko prenese zaposlitev v drugo odvisno podjetje v času določene odmerne dobe, kar ne vpliva na njegovo pravico do kapitalskih instrumentov obvladujočega podjetja v skladu s prvotnim dogovorom za plačilo na podlagi delnic. Če odvisna podjetja nimajo obveze poravnave plačilne transakcije na podlagi delnic s svojimi zaposlenci, jo štejejo za z lastniškim kapitalom poravnano transakcijo. Vsako odvisno podjetje mora izmeriti storitve, ki jih je prejelo od zaposlenca, ob upoštevanju poštene vrednosti kapitalskih instrumentov na datum, ko je obvladujoče podjetje podelilo pravice, kot je določeno v Prilogi A, in ob upoštevanju dela odmerne dobe, ki ga je zaposlenec opravil pri posameznem odvisnem podjetju.

B60

Če ima odvisno podjetje obvezo poravnave transakcije s svojimi zaposlenci s kapitalskimi instrumenti svojega obvladujočega podjetja, obračuna transakcijo kot poravnavo z denarjem. Vsako odvisno podjetje izmeri storitve, ki jih prejme na podlagi poštene vrednosti kapitalskih instrumentov na dan podelitve za del odmerne dobe, ki ga je zaposlenec opravil pri posameznem odvisnem podjetju. Poleg tega mora vsako odvisno podjetje pripoznati vsako spremembo poštene vrednosti kapitalskih instrumentov v obdobju službovanja zaposlenca pri posameznem odvisnem podjetju.

B61

Tak zaposlenec po prenosu med podjetjema v skupini morda ne izpolnjuje zahtevanega pogoja, ki ni tržna okoliščina, kot je določeno v Prilogi A, na primer, kadar zaposlenec zapusti skupino pred koncem obdobja službovanja. Ker je zahtevani pogoj službovanje v skupini, mora v tem primeru vsako odvisno podjetje prilagoditi predhodno pripoznan znesek za storitve, ki jih je prejelo od zaposlenca, v skladu z načeli iz 19. člena. Če se torej pravice do kapitalskih instrumentov, ki jih je podelilo obvladujoče podjetje, ne odmerijo, ker zaposlenec ne izpolnjuje zahtevanega pogoja, ki ni tržna okoliščina, se na kumulativni osnovi ne prizna noben znesek za storitve, ki jih je podjetje prejelo od zaposlenca v računovodskih izkazih katerega koli podjetja v skupini.


(1)  Izraz „skupina“ je opredeljen v 4. členu MRS 27 Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi kot „obvladujoče podjetje in njegova odvisna podjetja“ z vidika zadnjega obvladujočega podjetja poročajočega podjetja.


Top