EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0030

Direktiva 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev) (Besedilo velja za EGP)

UL L 153, 18.6.2010, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2017; razveljavil 32017R1369

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/30/oj

18.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/1


DIREKTIVA 2010/30/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 19. maja 2010

o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku

(prenovitev)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 194(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 92/75/EGS z dne 22. septembra 1992 o navajanju porabe energije in drugih virov gospodinjskih aparatov s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (3) je bila bistveno spremenjena (4). Ker so potrebne nadaljnje spremembe, bi jo bilo treba zaradi jasnosti prenoviti.

(2)

Področje uporabe Direktive 92/75/EGS je omejeno na gospodinjske aparate. Sporočilo Komisije z dne 16. julija 2008 o Akcijskem načrtu za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo ter trajnostno industrijsko politiko je pokazalo, da bi razširitev področja uporabe Direktive 92/75/EGS na izdelke, ki neposredno ali posredno znatno vplivajo na rabo energije, lahko okrepila morebitne sinergije med obstoječimi zakonodajnimi ukrepi, zlasti z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (5). Ta direktiva ne bi smela posegati v uporabo Direktive 2009/125/ES. Skupaj z navedeno direktivo in drugimi instrumenti Unije je del širšega pravnega okvira in v sklopu celostnega pristopa dosega dodatne prihranke energije in okoljske koristi.

(3)

Predsedstvo je v sklepih zasedanja Evropskega sveta z dne 8. in 9. marca 2007 poudarilo potrebo po večji energetski učinkovitosti v Uniji, da bi dosegli cilj 20 % zmanjšanja porabe energije v Uniji do leta 2020, postavilo cilje glede razvoja energije iz obnovljivih virov in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov po vsej EU ter pozvalo k temeljitemu in hitremu izvajanju na ključnih področjih, opredeljenih v sporočilu Komisije z dne 19. oktobra 2006 z naslovom Akcijski načrt za energetsko učinkovitost: uresničitev možnosti. V akcijskem načrtu so izpostavljene velike možnosti prihranka energije v proizvodnem sektorju.

(4)

S premišljeno izbiro potrošniki vplivajo na izboljšanje učinkovitosti izdelkov, povezanih z energijo, v korist celotnega gospodarstva EU.

(5)

Zagotavljanje točnih, ustreznih in primerljivih podatkov o specifični porabi energije izdelkov, povezanih z energijo, bi moralo vplivati na končne uporabnike, da se odločijo za izdelke, ki med uporabo porabijo ali posredno vodijo do manjše porabe energije in drugih bistvenih virov, kar spodbuja proizvajalce, da sprejmejo ukrepe za zmanjšanje porabe energije in drugih bistvenih virov izdelkov, ki jih izdelujejo. To bi moralo posredno spodbujati tudi učinkovito uporabo teh izdelkov, da bi prispevali k uresničevanju cilja EU o 20 % povečanju energetske učinkovitosti. Samo delovanje tržnih sil brez teh podatkov ne bo spodbudilo smotrne porabe energije in drugih bistvenih virov za te izdelke.

(6)

Opozoriti bi bilo treba na obstoj zakonodaje Unije in nacionalne zakonodaje, ki potrošnikom zagotavljata določene pravice v zvezi s kupljenimi izdelki, vključno z nadomestilom za izdelek ali njegovo zamenjavo.

(7)

Komisija bi morala pripraviti prednostni seznam izdelkov, povezanih z energijo, ki bi bili lahko zajeti v delegiranem aktu v skladu s to direktivo. Takšen seznam bi bil lahko vključen v delovni načrt iz Direktive 2009/125/ES.

(8)

Podatki imajo ključno vlogo pri delovanju tržnih sil in je zato treba uvesti enotno nalepko za vse izdelke istega tipa, da bi se morebitnim kupcem zagotovili dodatni standardizirani podatki o stroških teh izdelkov, kar zadeva energijo in porabo drugih bistvenih virov, in da bi se sprejeli ukrepi, da bi se morebitnim končnim uporabnikom, ki ne vidijo razstavljenega izdelka in tako nimajo priložnosti, da bi videli nalepko, prav tako zagotovili ti podatki. Zaradi učinkovitosti in uporabnosti bi morala biti nalepka takšna, da jo končni uporabnik zlahka prepozna, preprosta in jedrnata. V ta namen bi bilo treba ohraniti obstoječo obliko nalepke kot osnovo za obveščanje končnih uporabnikov o energetski učinkovitosti izdelkov. Porabo energije in druge podatke v zvezi z izdelki bi bilo treba izmeriti v skladu s harmoniziranimi standardi in metodami.

(9)

Komisija je v oceni učinka, priloženi predlogu te direktive, izpostavila, da je bil sistem označevanja z energijskimi nalepkami kot model uporabljen v različnih državah po vsem svetu.

(10)

Države članice bi morale redno spremljati skladnost s to direktivo in v poročilo, ki ga morajo v skladu s to direktivo vsaka štiri leta predložiti Komisiji, vključiti ustrezne podatke, s posebnim poudarkom na odgovornosti dobaviteljev in trgovcev.

(11)

Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov (6) vsebuje splošne določbe o nadzoru trga v zvezi s trženjem proizvodov. Za dosego ciljev te direktive so v tej direktivi podane podrobnejše tozadevne določbe. Navedene določbe so skladne z Uredbo (ES) št. 765/2008.

(12)

Popolnoma prostovoljni sistem bi lahko povzročil, da se samo nekateri izdelki označujejo ali opremijo s standardnimi podatki o izdelku, pri čemer bi obstajala nevarnost, da bi to pri nekaterih končnih uporabnikih povzročilo zmedo ali celo, da bi jim bile posredovane napačne informacije. Zato bi moral pričujoči sistem zagotoviti, da je z nalepko in standardnimi podatki za izdelke navedena poraba energije in drugih bistvenih virov za vse zadevne izdelke.

(13)

Izdelki, povezani z energijo, med uporabo neposredno ali posredno vplivajo na rabo veliko oblik energije, od katerih sta najpomembnejši elektrika in plin. Ta direktiva bi morala zato zajemati izdelke, povezane z energijo, ki med uporabo neposredno ali posredno vplivajo na rabo katere koli oblike energije.

(14)

V delegirani akt bi bilo treba vključiti izdelke, povezane z energijo, ki med uporabo neposredno ali posredno znatno vplivajo na porabo energije ali bistvenih virov, kjer je to ustrezno, in ki ponujajo zadostno podlago za večjo učinkovitost, če lahko zagotovitev podatkov z nalepkami spodbudi končne uporabnike k nakupu učinkovitejših izdelkov.

(15)

Za dosego ciljev Unije o podnebnih spremembah in energetski varnosti in glede na to, da bo skupna porabljena energija za posamezen izdelek dolgoročno še naprej naraščala, bi lahko delegirani akti v skladu s to direktivo po potrebi na nalepki izpostavili tudi visoko skupno porabo energije izdelka.

(16)

V številnih državah članicah veljajo pravila o javnih naročilih, ki naročnike obvezujejo k zagotovitvi energetsko učinkovitih izdelkov. Številne države članice so tudi uvedle ukrepe za spodbujanje energetsko učinkovitih izdelkov. Merila za določitev, ali so izdelki upravičeni do javnega naročila ali spodbud, se lahko med državami članicami zelo razlikujejo. Sklicevanje na razrede ali stopnje učinkovitosti za določene izdelke v skladu z delegiranimi akti v skladu s to direktivo bi lahko zmanjšalo fragmentacijo javnih naročil in spodbud ter olajšalo sprejetje učinkovitih izdelkov.

(17)

Spodbude, ki jih lahko zagotovijo države članice za uveljavljanje učinkovitih izdelkov, bi lahko predstavljaje državno pomoč. Ta direktiva ne vpliva na izid prihodnjih postopkov glede državnih pomoči, ki bi se lahko glede teh spodbud začeli v skladu s členoma 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), in ne bi smela zajemati davčnih in finančnih zadev. Države članice se lahko same odločijo, kakšna bo narava teh spodbud.

(18)

Spodbujanje energetsko učinkovitih izdelkov z označevanjem z nalepkami, javnimi naročili in spodbudami ne bi smelo škoditi splošni okoljski učinkovitosti in delovanju teh izdelkov.

(19)

Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme delegirane akte v zvezi z navajanjem porabe energije in drugih virov med uporabo pri izdelkih, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov.

(20)

Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu redno predložiti povzetek poročil o izvrševalnih dejavnostih in ravni upoštevanja direktive, ki jih predložijo države članice na podlagi te direktive, pri čemer bi povzetek zajemal EU in vsako državo članico posebej.

(21)

Komisija bi morala posodobiti razvrstitve nalepk, da bi bila sektorju zagotovljena predvidljivost, potrošnikom pa razumljivost.

(22)

Tehnološki razvoj in možnosti dodatnih znatnih prihrankov energije bi lahko v različnem obsegu glede na zadevni izdelek zahtevali dodatno razlikovanje in upravičili revizijo razvrstitve. Takšna revizija bi morala vključevati zlasti možnost prevrednotenja lestvice. To revizijo bi bilo treba pri izdelkih, ki lahko zaradi zelo inovativnih značilnosti znatno prispevajo k energetski učinkovitosti, izvesti čim prej.

(23)

Komisija bo leta 2012 pri pregledovanju napredka v zvezi z izvajanjem akcijskega načrta za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo ter trajnostno industrijsko politiko in pri poročanju o tem zlasti preučila morebitno potrebo po nadaljnjem ukrepanju za izboljšanje energetske in okoljske učinkovitosti izdelkov, med drugim tudi možnost, da se potrošnikom zagotovijo informacije o emisijah ogljika pri izdelkih ali njihovem vplivu na okolje v celotnem življenjskem ciklusu.

(24)

Obveznost prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo bi morala biti omejena na tiste določbe, v katere so bile vnesene velike spremembe v primerjavi z Direktivo 92/75/EGS. Obveznost prenosa nespremenjenih določb je določena z Direktivo 92/75/EGS.

(25)

Države članice bi si morale pri izvajanju določb te direktive prizadevati vzdržati sprejetja ukrepov, ki bi lahko zadevnim udeležencem na trgu, zlasti malim in srednje velikim podjetjem, po nepotrebnem naložili birokratske in toge obveznosti.

(26)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic v zvezi z roki za prenos v nacionalno pravo in za začetek uporabe Direktive 92/75/EGS.

(27)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (7) se države članice poziva, da za lastne potrebe in v interesu Unije pripravijo tabele, ki naj kar najbolj nazorno prikazujejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos, ter da te tabele objavijo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta direktiva določa okvir za uskladitev nacionalnih ukrepov v zvezi z informiranjem končnega uporabnika, zlasti z nalepkami in podatki o izdelku, porabo energije ter po potrebi drugih bistvenih virov med uporabo in dodatnih podatkov v zvezi z izdelki, povezani z energijo, s čimer se končnim uporabnikom omogoči, da izberejo učinkovitejše izdelke.

2.   Ta direktiva velja za izdelke, povezane z energijo, ki med uporabo znatno neposredno ali posredno vplivajo na porabo energije, in kjer je to ustrezno, na druge bistvene vire.

3.   Ta direktiva se ne uporablja za:

(a)

rabljene izdelke;

(b)

potniška ali tovorna prevozna sredstva;

(c)

opozorilno tablico ali njej ustrezno tablico, ki je pritrjena na izdelke zaradi varnosti.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te direktive:

(a)

„izdelek, povezan z energijo“ ali „izdelek“ pomeni vsak izdelek, ki med uporabo vpliva na rabo energije ter je dan v promet in/ali se uporablja v Uniji, vključno z deli, namenjenimi vključitvi v izdelke, povezane z energijo, ki jih zajema ta direktiva ter so dani v promet in/ali se uporabljajo kot posamezni deli, namenjeni končnim uporabnikom, in katerih okoljsko učinkovitost se lahko oceni neodvisno;

(b)

„standardni podatki o izdelku“ pomeni standardno preglednico podatkov v zvezi z izdelkom;

(c)

„drugi bistveni viri“ pomeni vodo, kemikalije ali katero koli drugo snov, ki jo izdelek porabi pri normalnem delovanju;

(d)

„dodatni podatki“ pomeni druge podatke o učinkovitosti in lastnostih izdelka v zvezi z njegovo porabo energije ali drugih bistvenih virov ali tistih, ki na podlagi izmerljivih podatkov pomagajo oceniti njegovo porabo energije ali drugih bistvenih virov;

(e)

„neposredni vpliv“ pomeni vpliv izdelkov, ki med uporabo dejansko porabljajo energijo;

(f)

„posredni vpliv“ pomeni vpliv izdelkov, ki ne porabljajo energije, ampak prispevajo k varčevanju z energijo med uporabo;

(g)

trgovec pomeni prodajalca na drobno ali drugo osebo, ki izdelke končnemu uporabniku prodaja, oddaja v najem, ponuja na obroke ali razstavlja;

(h)

„dobavitelj“ pomeni proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Uniji ali uvoznika, ki da izdelek v promet ali v uporabo na trgu Unije. Če teh ni, velja za dobavitelja katera koli fizična ali pravna oseba, ki da izdelke iz te direktive na trg ali v uporabo;

(i)

„dajanje v promet“ pomeni prvič ponuditi izdelek na trgu Unije z namenom distribucije ali uporabe v Uniji, bodisi za plačilo ali zastonj in ne glede na prodajno tehniko;

(j)

„dajanje v uporabo“ pomeni prvo uporabo izdelka za predvideni namen v Uniji;

(k)

„nedovoljena raba nalepke“ pomeni rabo nalepke na način, ki ni določen v tej direktivi ali delegiranemu aktu, razen če jo rabijo organi države članice ali institucije EU.

Člen 3

Odgovornosti držav članic

1.   Države članice zagotovijo:

(a)

da vsi dobavitelji in trgovci, ki imajo sedež na njihovem ozemlju, izpolnjujejo svoje obveznosti iz členov 5 in 6;

(b)

za izdelke, ki jih zajema ta direktiva, je prepovedano prikazovanje drugih nalepk, znakov, simbolov ali napisov, ki niso skladni z zahtevami te direktive in ustreznih delegiranih aktov, če tako prikazovanje lahko zmede končne uporabnike v zvezi s porabo energije ali, kjer je ustrezno, drugih bistvenih virov med uporabo;

(c)

uvedbo sistema nalepk in standardnih podatkov o izdelku, ki zadevajo porabo energije ali varčevanje z njo, spremljajo izobraževalne in promocijske informativne akcije, katerih cilj je spodbuditi energetsko učinkovitost in končne uporabnike, da odgovorneje porabljajo energijo;

(d)

da se sprejmejo primerni ukrepi za spodbuditev zadevnih nacionalnih ali regionalnih organov, pristojnih za izvajanje te direktive, da med seboj sodelujejo in drug drugemu in Komisiji zagotovijo podatke, s čimer bodo pomagali pri uporabi te direktive. Pri upravnem sodelovanju in izmenjavi podatkov se v čim večji meri uporabljajo elektronska sredstva za komuniciranje, takšno sodelovanje in izmenjava sta stroškovno učinkovita in v podporo so jima lahko zadevni programi EU. Takšno sodelovanje zagotavlja varnost in zaupnost obdelovanja in zaščite občutljivih podatkov, zagotovljenih v okviru navedenega postopka, kjer je potrebno. Komisija sprejme primerne ukrepe, s katerimi se spodbudi sodelovanje med državami članicami, predvideno v tem členu, in k njemu prispeva.

2.   Če država članica ugotovi, da izdelek ne izpolnjuje vseh zadevnih zahtev iz te direktive in njenih delegiranih aktov v zvezi z nalepkami in standardnimi podatki o izdelku, mora dobavitelj zagotoviti skladnost izdelka z navedenimi zahtevami v skladu z učinkovitimi in sorazmernimi pogoji, ki jih določi država članica.

Če obstajajo zadostni dokazi, da izdelek ni v skladu z zahtevami, morajo zadevne države članice sprejeti potrebne preventivne ukrepe in ukrepe, s katerimi bi se v natančnem časovnem okviru ob upoštevanju povzročene škode ponovno zagotovila skladnost.

Kadar se neskladnost nadaljuje, zadevna država članica sprejme odločitev o omejitvi ali prepovedi dajanja v promet in/ali v uporabo zadevnega izdelka, ali zagotovi, da se ga umakne s trga. V primeru, da se izdelek umakne s trga ali da se prepove dajanje izdelka na trg, se o tem takoj obvesti Komisijo in druge države članice.

3.   Države članice Komisiji vsaka štiri leta predložijo poročilo, v katerem navedejo podrobnosti o izvrševalnih dejavnostih in ravni upoštevanja direktive na njihovem ozemlju.

Komisija lahko določi podrobnosti o skupni vsebini teh poročil, tako da oblikuje smernice.

4.   Komisija redno predloži povzetek teh poročil Evropskemu parlamentu in Svetu v vednost.

Člen 4

Zahteve v zvezi s podatki

Države članice zagotovijo, da:

(a)

so končni uporabniki o podatkih v zvezi s porabo električne energije, drugih oblik energije in po potrebi drugih bistvenih virov med uporabo ter o dodatnih podatkih v skladu z delegiranimi akti v skladu s to direktivo, obveščeni s standardnimi podatki o izdelku in z nalepko, ki se nanaša na izdelke, ki se dajo v prodajo, najem, nakup s posojilom ali se razstavijo za končne uporabnike neposredno ali posredno preko sredstev za prodajo na daljavo, vključno z internetom;

(b)

se podatki iz točke (a) zagotovijo za vgrajene ali nameščene izdelke le, če tako zahteva veljavni delegirani akt;

(c)

vsakršen oglas za specifičen model izdelkov, ki vplivajo na rabo energije in so zajeti v delegiranem aktu v skladu s to direktivo, pri katerem so objavljene informacije v zvezi z energijo ali ceno, vključuje sklic na razred energetske učinkovitosti izdelka;

(d)

ves tehnični promocijski material o izdelkih, povezanih z energijo, v katerem so opisani specifični tehnični parametri izdelka, kot so tehnični priročniki in prospekti proizvajalcev v tiskani obliki ali dostopni na spletu, končnim uporabnikom zagotovi potrebne podatke o porabi еnergije ali vključuje sklic na razred energetske učinkovitosti izdelka.

Člen 5

Odgovornost dobaviteljev

Države članice zagotovijo, da:

(a)

dobavitelji, ki dajejo v promet ali dajejo v uporabo izdelke, ki jih zajema delegirani akt, zagotovijo nalepko in standardne podatke o izdelku v skladu s to direktivo in delegiranim aktom;

(b)

dobavitelji izdelajo tehnično dokumentacijo, ki zadostuje za oceno točnosti podatkov, ki jih vsebujeta nalepka in standardni podatki o izdelku. Navedena tehnična dokumentacija vsebuje:

(i)

splošen opis izdelka;

(ii)

po potrebi rezultate opravljenih projektnih izračunov;

(iii)

poročila o preskusih, kadar so razpoložljiva, skupaj s preskusi, ki jih opravijo ustrezne priglašene organizacije, kakor je določeno z drugimi zakoni Unije;

(iv)

sklice, ki omogočajo identifikacijo modelov, kadar se uporabijo vrednosti za podobne modele.

V ta namen lahko dobavitelji uporabijo dokumentacijo, ki je že pripravljena v skladu z zahtevami iz ustrezne zakonodaje Unije;

(c)

dobavitelji dajo tehnično dokumentacijo na razpolago za pregledovanje za obdobje petih let po izdelavi zadnjega zadevnega izdelka;

V desetih delovnih dneh po prejetju zahteve pristojnega organa države članice ali Komisije dajo dobavitelji organom tržnega nadzora držav članic in Komisiji na razpolago elektronsko različico tehnične dokumentacije;

(d)

v zvezi z označevanjem z nalepkami in podatki o izdelku dobavitelji trgovcem brezplačno zagotovijo potrebne nalepke.

Brez poseganja v izbiro sistema za dobavo nalepk dobaviteljev, ti na zahtevo trgovcev pravočasno dobavijo nalepke;

(e)

poleg nalepk dobavitelji zagotovijo tudi standardne podatke o izdelku;

(f)

dobavitelji vključijo standardne podatke o izdelku v vse prospekte o izdelkih. Kadar dobavitelj ne zagotovi prospektov o izdelku, zagotovi standardne podatke o izdelku z drugo literaturo, ki je priložena izdelku;

(g)

dobavitelji so odgovorni za točnost nalepke in standardnih podatkov o izdelku, ki jih zagotavljajo;

(h)

za dobavitelje velja, da so odobrili objavo podatkov, ki jih vsebujejo nalepka ali standardni podatki o izdelku.

Člen 6

Odgovornosti trgovcev

Države članice zagotovijo, da:

(a)

trgovci jasno na viden in čitljiv način prikažejo nalepke in standardne podatke o izdelku vključijo v prospekt o izdelku ali drugo literaturo, ki je priložena izdelku, ko se ta proda končnemu uporabniku;

(b)

kadar koli je izdelek zajet v delegiranem aktu, razstavljen, trgovci pritrdijo ustrezno nalepko v ustrezni jezikovni različici na jasno vidno mesto, ki je določeno v ustreznem delegiranem aktu.

Člen 7

Prodaja na daljavo in druge oblike prodaje

Kadar so izdelki ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke po pošti, s kataloško prodajo, prek interneta, telefonske prodaje ali na kak drug način, kar pomeni, da se od morebitnega končnega uporabnika ne more pričakovati, da vidi izdelek razstavljen, se v delegiranih aktih poskrbi za zagotovitev, da imajo morebitni končni uporabniki na razpolago podatke, navedene na nalepki izdelka in v standardnih podatkih o izdelku, preden izdelek kupijo. V delegiranih aktih je po potrebi določeno, kako se nalepke ali standardni podatki o izdelku ali na njih navedene informacije prikažejo ali zagotovijo morebitnemu končnemu uporabniku.

Člen 8

Prosti pretok

1.   Države članice ne prepovejo, omejijo ali ovirajo dajanja na trg ali dajanja v uporabo izdelkov, ki jih zajema ta direktiva in veljavni delegirani akt in ki so v skladu z njima.

2.   Države članice štejejo, da nalepke in standardni podatki o izdelku ustrezajo določbam te direktive in delegiranih aktov, dokler nimajo dokaza o nasprotnem. Države članice lahko od dobavitelja zahtevajo, da zagotovi dokazila v skladu s členom 5 v zvezi s točnostjo podatkov, ki jih vsebujejo njihove nalepke in standardni podatki o izdelku, kadar upravičeno dvomijo o točnosti takih podatkov.

Člen 9

Javna naročila in spodbude

1.   Če je izdelek zajet v delegiranem aktu, si naročniki, ki sklenejo javna naročila gradenj, blaga ali storitev iz Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (8), ki niso izvzeta v skladu s členoma 12 in 18 navedene direktive, prizadevajo nabaviti samo izdelke, ki izpolnjujejo naslednji merili: razpolagajo z najvišjimi ravnmi zmogljivosti in pripadajo najvišjemu razredu energetske učinkovitosti. Države članice lahko tudi zahtevajo, da naročniki nabavijo samo izdelke, ki izpolnjujejo ti merili. Države članice lahko določijo, da je pri uporabi teh meril treba upoštevati stroškovno učinkovitost, ekonomsko izvedljivost, tehnično primernost in zadovoljivo raven konkurence.

2.   Odstavek 1 velja za pogodbe, katerih vrednost je enaka ali višja od pragov iz člena 7 Direktive 2004/18/ES.

3.   Kadar države članice omogočijo kakršne koli spodbude za določen izdelek iz delegiranega akta, se zavzemajo za najvišje ravni zmogljivosti, vključno z najvišjim razredom energetske učinkovitosti, določene v veljavnem delegiranem aktu. Davčni in finančni ukrepi ne pomenijo spodbud za namene te direktive.

4.   Kadar države članice zagotovijo spodbude za izdelke, tako za končne uporabnike, ki uporabljajo visoko učinkovite izdelke, kot za industrijske panoge, ki spodbujajo in proizvajajo takšne izdelke, izrazijo ravni učinkovitosti z razredi, kot so določeni v veljavnem delegiranem aktu, razen če predpišejo stopnje učinkovitosti, ki so višje od praga za najvišji razred energetske učinkovitosti v delegiranem aktu. Države članice lahko predpišejo stopnje učinkovitosti, ki so višje od praga za najvišji razred energetske učinkovitosti v delegiranem aktu.

Člen 10

Delegirani akti

1.   Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 11, 12 in 13 določi podrobnosti o nalepki in standardnih podatkih o izdelku za vsak tip izdelka v skladu s tem členom.

Kadar izdelek izpolnjuje merila, navedena v odstavku 2, se vključi v delegirani akt v skladu z odstavkom 4.

Na podlagi določb delegiranih aktov v zvezi s podatki na nalepki in standardnimi podatki o izdelku glede porabe energije in drugih bistvenih virov med uporabo se lahko končni uporabniki odločajo o nakupu na podlagi zadovoljivih podatkov, organi tržnega nadzora pa preverijo, ali so izdelki v skladu z zagotovljenimi podatki.

Kadar delegirani akt vsebuje določbe v zvezi z energetsko učinkovitostjo in porabo bistvenih virov izdelka, mora biti z obliko in vsebino nalepke poudarjena energetska učinkovitost izdelka.

2.   Merila iz odstavka 1 so naslednja:

(a)

z upoštevanjem večine najnovejših podatkov, ki so na voljo, in količine izdelkov, danih na trg Unije, imajo izdelki veliko zmožnost za prihranek energije in, kjer je primerno, drugih bistvenih virov;

(b)

med izdelki, ki so na trgu in so enakovredni po učinkovitosti, so izjemno velike razlike med zadevnimi stopnjami učinkovitosti;

(c)

Komisija upošteva zadevno zakonodajo in samourejevalne ukrepe Unije, kot so prostovoljni dogovori, ki naj bi cilje politike izpolnili hitreje in z manjšimi stroški kot obvezujoče zahteve.

3.   Komisija pri pripravi osnutka delegiranega akta:

(a)

upošteva okoljske parametre iz dela 1 Priloge I k Direktivi 2009/125/ES, ki so opredeljeni kot pomembni v zadevnem izvedbenem ukrepu iz Direktive 2009/125/ES in bi jih moral končni uporabnik poznati, ko izdelek uporablja;

(b)

oceni vpliv akta na okolje, končne uporabnike in proizvajalce ter mala in srednje velika podjetja (MSP) na področju konkurenčnosti, tudi zunaj Unije, inovacije, dostop do trga ter stroške in koristi;

(c)

organizira posvetovanja z zainteresiranimi stranmi;

(d)

določi datum(-e) izvedbe, morebitne postopne ali prehodne ukrepe ali obdobja in pri tem posebej upošteva možne vplive na MSP ali na določene skupine izdelkov, ki jih izdelujejo predvsem MSP.

4.   Delegirani akti podrobno določajo predvsem:

(a)

natančno definicijo obravnavanih tipov izdelkov;

(b)

merilne standarde in postopke, ki jih je treba uporabiti za pridobitev podatkov, navedenih v členu 1(1);

(c)

podrobnosti o tehnični dokumentaciji, ki jo zahteva člen 5;

(d)

obliko in vsebino nalepke, navedene v členu 4, ki mora imeti, kolikor je mogoče, enotne oblikovne značilnosti za vse skupine izdelkov in mora biti v vsakem primeru jasno vidna in čitljiva. Podlaga za obliko nalepke ostane razvrstitev, pri kateri so uporabljene črke od A do G; stopnje razvrstitve ustrezajo znatnim prihrankom energije in stroškov z vidika končnega uporabnika.

V razvrstitev se lahko vključijo trije dodatni razredi, če je to potrebno zaradi tehnološkega napredka. Ti dodatni razredi bodo A+, A++ in A+++ za najučinkovitejši razred. Načeloma bo skupno število razredov omejeno na sedem, razen če je še vedno zapolnjenih več razredov.

Barvno lestvico sestavlja največ sedem različnih barv od temno zelene do rdeče. Samo barvna oznaka najvišjega razreda je vedno temno zelena. Če je več kot sedem razredov, se lahko podvaja le rdeča barva.

Razvrstitev se spremeni predvsem, če je znaten delež izdelkov na notranjem trgu uvrščen v dva najvišja razreda energetske učinkovitosti in če je z nadaljnjim razlikovanjem izdelkov mogoče doseči dodatne prihranke.

Podrobna merila za morebitno prerazvrstitev izdelkov se po potrebi določijo za vsak primer posebej v zadevnih delegiranih aktih;

(e)

mesto, kamor se nalepka pritrdi na razstavljen izdelek ter podatki in način, kako se zagotovijo nalepka in/ali podatki v primeru ponudb za prodajo, kot določa člen 7. Kadar je primerno, lahko delegirani akti določajo, da se nalepka pritrdi na izdelek ali natisne na embalažo, ali podrobnosti zahtev za tiskanje nalepk v katalogih ter njihovo uporabo pri prodaji na daljavo in prek interneta;

(f)

vsebino, in po potrebi, velikost ter druge podrobnosti v zvezi s standardnimi podatki o izdelku ali drugimi podatki, določenimi v členih 4 in 5(c). Podatke z nalepke morajo zajemati tudi standardni podatki o izdelku;

(g)

posebno vsebino nalepke za oglaševanje, ki mora biti čitljiva in vidna, vključno z, kadar je primerno, energijskim razredom in drugimi zadevnimi stopnjami učinkovitosti zadevnega izdelka;

(h)

trajanje razvrstitve nalepk, kadar je primerno, v skladu s točko (d);

(i)

raven točnosti podatkov na nalepki in standardnih podatkov o izdelku;

(j)

datum za ocenitev in morebitno revizijo delegiranega akta z upoštevanjem hitrosti tehnološkega napredka.

Člen 11

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na Komisijo za obdobje petih let z začetkom 19. junija 2010. Komisija pripravi poročilo o pooblastilu najpozneje šest mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet pooblastilo prekliče v skladu s členom 12.

2.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

3.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je prenešeno na Komisijo pod pogoji, določenimi v členih 12 in 13.

Člen 12

Preklic pooblastila

1.   Pooblastilo iz člena 10 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet.

2.   Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve ter pri tem navede pooblastila, ki bi se lahko preklicala, in možne razloge za preklic.

3.   Z odločitvijo o preklicu pooblastil prenehajo veljati pooblastila, navedena v tej odločitvi. Odločitev začne veljati nemudoma ali na dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Odločitev se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 13

Nasprotovanje delegiranim aktom

1.   Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila.

Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.

2.   Če do izteka navedenega roka niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, se akt objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem določen.

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka, če sta Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo o nameri, da delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala.

3.   Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, akt ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.

Člen 14

Ocena

Komisija najpozneje 31. decembra 2014 pregleda učinkovitost te direktive in njenih delegiranih aktov ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo.

Komisija ob tej priložnosti obenem ovrednoti:

(a)

prispevek točke (c) člena 4 k cilju te direktive;

(b)

učinkovitost člena 9(1);

(c)

potrebo po spremembi točke (d) člena 10(4) zaradi tehničnega razvoja in razumevanja oblike nalepke s strani potrošnika.

Člen 15

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo pri kršitvah nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to direktivo in delegiranimi akti, vključno zaradi nedovoljene rabe nalepke, ter sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev njihovega izvajanja. Tako predpisane kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisijo uradno obvestijo o teh določbah do 20. junija 2011 ter jo nemudoma uradno obvestijo o kakršnih koli naknadnih spremembah, ki vplivajo na navedene določbe.

Člen 16

Prenos

1.   Države članice najpozneje do 20. junija 2011 uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov.

Države članice navedene predpise uporabljajo od 20. julija 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklicevanje nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Vključiti morajo tudi izjavo, da se sklicevanja na v obstoječih zakonih in drugih predpisih na Direktivo 92/75/EGS štejejo za sklicevanja na to direktivo. Države članice določijo način sklicevanja in obliko izjave.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 17

Razveljavitev

Direktiva 92/75/EGS, kakor je bila spremenjena z Uredbo, navedeno v delu A Priloge I, se razveljavi z učinkom od 21. julija 2011 brez poseganja v obveznosti držav članic v zvezi z rokom za prenos v nacionalno pravo in za začetek uporabe navedene direktive, navedenim v delu B Priloge I.

Sklicevanja na Direktivo 92/75/EGS se štejejo za sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točke (d), (g) in (h) člena 5 se uporabljajo od 31. julija 2011.

Člen 19

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 19. maja 2010

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  UL C 228, 22.9.2009, str. 90.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu), stališče Sveta v prvi obravnavi z dne 14. aprila 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu), stališče Evropskega parlamenta z dne 18. maja 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 297, 13.10.1992, str. 16.

(4)  Glej del A Priloge I.

(5)  UL L 285, 31.10.2009, str. 10.

(6)  UL L 218, 13.8.2008, str. 30.

(7)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(8)  UL L 134, 30.4.2004, str. 114.


PRILOGA I

DEL A

Razveljavljena direktiva in njene zaporedne spremembe

(iz člena 17)

Direktiva Sveta 92/75/EGS

(UL L 297, 13.10.1992, str. 16).

 

Uredba (ES) št. 1882/2003

(UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

Samo točka (32) v Prilogi III

DEL B

Roki za prenos v nacionalno zakonodajo

(iz člena 16)

Direktiva

Rok za prenos

92/75/EGS

1. januar 1994


PRILOGA II

Korelacijska tabela

Direktiva 92/75/EGS

Ta direktiva

Člen 1(1), uvodno besedilo, prvi stavek

Člen 1(1)

Člen 1(1), uvodno besedilo, drugi stavek

Člen 1(2)

Člen 1(1), prva do sedma alinea

Člen 1(2)

Člen 1(3), točki (a) in (b)

Člen 1(3)

Člen 1(3), točka (c)

Člen 2, točki (a) in (b)

Člen 1(4), prva in druga alinea

Člen 2, točki (g) in (h)

Člen 1(4), tretja alinea

Člen 1(4), četrta alinea

Člen 2, točka (c)

Člen 1(4), peta alinea

Člen 2, točka (d)

Člen 2, točke (e), (f), (i), (j) in (k)

Člen 1(5)

Člen 2(1)

Člen 4, točka (a)

Člen 4, točke (b), (c) in (d)

Člen 2(2)

Člen 2(3)

Člen 5, točka (b)

Člen 2(4)

Člen 5, točki (b) in (c)

Člen 3(1)

Člen 5, točka (a)

Člen 3(2)

Člen 5, točki (e) in (f)

Člen 3(3)

Člen 5, točka (g)

Člen 3(4)

Člen 5, točka (h)

Člen 6, točka (a)

Člen 4, točka (a)

Člen 6, točka (b)

Člen 4, točka (b)

Člen 5, točka (d)

Člen 5

Člen 7

Člen 6

Člen 7, točka (a)

Člen 3(1), točka (a)

Člen 7, točka (b)

Člen 3(1), točka (b)

Člen 7, točka (c)

Člen 3(1), točka (c)

Člen 3(1), točka (d)

Člen 3(2), (3) in (4)

Člen 8(1)

Člen 8(1)

Člen 8(2)

Člen 8(2)

Člen 9

Člen 9

Člen 10

Člen 10(1), (2) in (3)

Člen 11

Člen 12, točka (a)

Člen 10(4), točka (a)

Člen 12, točka (b)

Člen 10(4), točka (b)

Člen 12, točka (c)

Člen 10(4), točka (c)

Člen 12, točka (d)

Člen 10(4), točka (d)

Člen 12, točka (e)

Člen 10(4), točka (e)

Člen 12, točka (f)

Člen 10(4), točka (f)

Člen 12, točka (g)

Člen 10(4), točke (g), (h), (i) in (j)

Členi 11, 12, 13, 14 in 15

Člen 13

Člen 17

Člen 14

Člen 16

Člen 18

Člen 15

Člen 19

Priloga I

Priloga II


Top