Help Print this page 

Document 32010D0150

Title and reference
2010/150/: Sklep Komisije z dne 10. marca 2010 o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve fenpirazamina v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1268) (Besedilo velja za EGP)
OJ L 61, 11.3.2010, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 162 - 163

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/150/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 10/03/2010
  • Date of effect: 01/01/1001; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 01/01/1001
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP
Text

11.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 61/35


SKLEP KOMISIJE

z dne 10. marca 2010

o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve fenpirazamina v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1268)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/150/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 91/414/EGS predvideva posodabljanje seznama aktivnih snovi v Evropski uniji, registriranih za uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih.

(2)

Sumitomo Chemical je 3. septembra 2009 avstrijskim organom predložil dokumentacijo za aktivno snov fenpirazamin z zahtevkom za vključitev zadevne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Avstrijski pristojni organi so Komisiji sporočili, da se po predhodnem pregledu dokumentacije za zadevno aktivno snov zdi, da dokumentacija izpolnjuje zahteve v zvezi s podatki in informacijami iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS. Zdi se, da predložena dokumentacija ustreza tudi zahtevam v zvezi s podatki in informacijami iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS za eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov. Vlagatelj je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS dokumentacijo naknadno poslal Komisiji in drugim državam članicam, predložena pa je bila tudi Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(4)

S tem sklepom mora biti na ravni Evropske unije uradno potrjeno, da dokumentacija načeloma izpolnjuje zahteve v zvezi s podatki in informacijami iz Priloge II ter da za vsaj eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov, izpolnjuje zahteve iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS.

(5)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dokumentacija o aktivni snovi, opredeljeni v Prilogi k temu sklepu, ki je bila predložena Komisiji in državam članicam zaradi vključitve navedene snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, načeloma izpolnjuje zahteve v zvezi s podatki in informacijami iz Priloge II k navedeni Direktivi.

Dokumentacija izpolnjuje tudi zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS v zvezi z enim fitofarmacevtskim sredstvom, ki vsebuje aktivno snov, ob upoštevanju predlagane uporabe.

Člen 2

Država članica poročevalka podrobno pregleda dokumentacijo iz člena 1 ter čim prej in najpozneje 31. maja 2011 Komisiji sporoči svoje ugotovitve in priporočila glede vključitve ali nevključitve aktivne snovi iz člena 1 v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS ter morebitne pogoje za navedeno vključitev.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 10. marca 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.


PRILOGA

AKTIVNA SNOV, NA KATERO SE NANAŠA TA ODLOČBA

Splošno ime, identifikacijska številka CIPAC

Vlagatelj

Datum zahtevka

Država članica poročevalka

Fenpirazamin

Št. CIPAC: še ni dodeljena

Sumitomo Chemical

3.9.2009

Avstrija


Top