EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0106

2010/106/CFSP: Sklep Sveta 2010/106/SZVP z dne 22. februarja 2010 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za krizo v Gruziji

OJ L 46, 23.2.2010, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/106(1)/oj

23.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/5


SKLEP SVETA 2010/106/SZVP

z dne 22. februarja 2010

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za krizo v Gruziji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28, 31(2) in 33 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 25. septembra 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/760/SZVP (1) o imenovanju g. Pierra MORELA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za krizo v Gruziji do 28. februarja 2009.

(2)

Svet je 16. februarja 2009 sprejel Skupni ukrep 2009/131/SZVP (2) o podaljšanju mandata PPEU do 31. avgusta 2009. Ta skupni ukrep je bil spremenjen s Skupnim ukrepom 2009/571/SZVP (3) o podaljšanju mandata PPEU do 28. februarja 2010.

(3)

Mandat PPEU bi moral biti podaljšan do 31. avgusta 2010. Mandat PPEU pa lahko predčasno preneha, če tako odloči Svet na priporočilo visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP) po začetku veljavnosti sklepa o ustanovitvi Evropske službe za zunanje delovanje.

(4)

PPEU bo svoj mandat izvajal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko škodile ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 21 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

G Pierru MORELU se mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za krizo v Gruziji podaljša do 31. avgusta 2010. Mandat PPEU lahko predčasno preneha, če tako odloči Svet na priporočilo VP po začetku veljavnosti sklepa o ustanovitvi Evropske službe za zunanje delovanje.

Člen 2

Cilji

Mandat PPEU za krizo v Gruziji temelji na ciljih, opredeljenih v sklepih z izrednega zasedanja Evropskega sveta v Bruslju 1. septembra 2008 in sklepih Sveta o Gruziji z dne 15. septembra 2008.

PPEU izboljšuje učinkovitost in prepoznavnost prispevka Evropske unije (EU) k reševanju spora v Gruziji.

Člen 3

Mandat

Da bi dosegel politične cilje, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

na eni strani prispevati k pripravi mednarodnih pogovorov, predvidenih v točki 6 načrta za dogovor z dne 12. avgusta 2008, na katerih bodo obravnavani zlasti:

način zagotavljanja varnosti in stabilnosti v regiji,

vprašanje beguncev in razseljenih oseb, in sicer na podlagi mednarodno priznanih načel,

vse druge zadeve, o katerih se strani dogovorita skupaj;

na drugi strani pa prispevati k opredelitvi vloge Unije in jo zastopati v teh pogovorih;

(b)

lajšati izvajanje sporazuma, sklenjenega 8. septembra 2008 v Moskvi in Tbilisiju, in sporazuma z dne 12. avgusta 2008 v tesnem sodelovanju z Združenimi narodi in Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE);

v okviru dejavnosti, navedenih zgoraj, prispevati k izvajanju politike Unije na področju človekovih pravic in usmeritev Unije na tem področju, zlasti glede otrok in žensk.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen VP.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je njegova glavna točka za stike s Svetom. PPEU v okviru svojega mandata od PVO prejema strateške usmeritve in politične nasvete brez poseganja v pristojnosti VP.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, za obdobje od 1. marca 2010 do 31. avgusta 2010 znaša 502 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. marca 2010. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU glede vseh odhodkov odgovarja Komisiji.

Člen 6

Ustanovitev in sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojega mandata in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo svoje ekipe. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična VPrašanja, kot to zahteva mandat. PPEU nemudoma obvesti Svet in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Unije lahko predlagajo začasno dodelitev osebja za delo pri PPEU. Plače osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija Unije, krije zadevna država članica ali institucija EU. PPEU se lahko dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice začasno dodelile generalnemu sekretariatu Sveta. Člani mednarodnega pogodbenega osebja so državljani ene od držav članic.

3.   Vse dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije Unije, ki ga pošilja, ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu mandata PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

Po potrebi se o privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja, doseže dogovor s s pogodbenico gostiteljico oziroma pogodbenicami gostiteljicami. Države članice in Komisija v ta namen zagotavljajo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varnost tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde varovanja tajnosti, opredeljene v Sklepu Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (4), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh ustreznih informacij.

2.   Delegacija Unije in/ali države članice, kakor je ustrezno, zagotavljajo logistično podporo v regiji.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko Unije o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe napoteno izven Unije, PPEU v skladu s svojim mandatom in varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselne potrebne ukrepe za varnost osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti tako da:

(a)

vzpostavi poseben varnostni načrt misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki med drugim vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega ter obvladovanje primerov ogrožanja varnosti, vključno z načrtom misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in načrtom za evakuacijo misije;

(b)

zagotovi, da je vse osebje, razporejeno izven Unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na razmere na območju misije;

(c)

zagotovi, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven Unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za VP, Svet in Komisijo pa redno pripravljajo pisna poročila o izvajanju teh priporočil ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnega poročila in poročila o izvrševanju mandata.

Člen 11

Poročanje

PPEU redno pripravlja ustna in pisna poročila za VP in PVO. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam Sveta. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo VP ali PVO pripravlja poročila za Svet za zunanje zadeve.

Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU spodbuja splošno politično usklajevanje Unije. Pomaga zagotavljati, da vsi instrumenti Unije delujejo usklajeno za doseganje političnih ciljev Unije. Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi predsedstva in Komisije, po potrebi pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, ki delujejo v tej regiji, zlasti pa z dejavnostmi PPEU za Južni Kavkaz ob upoštevanju ciljev, specifičnih za njegov mandat. PPEU organizira redne informativne sestanke za misije držav članic in delegacije Unije.

2.   PPEU vzdržuje tesen stik z vodjo delegacije Unije in vodji misij držav članic. Ti mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU sodeluje tudi z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega sklepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Unije za zadevno območje se redno preverja. PPEU predloži ob izteku mandata VP, Svetu in Komisiji poročilo o izvedbi nalog.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. marca 2010.

Člen 15

Objava

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 22. februarja 2010

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 259, 27.9.2008, str. 16.

(2)  UL L 46, 17.2.2009, str. 47.

(3)  UL L 197, 29.7.2009, str. 109.

(4)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.


Top