Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1284

Uredba Sveta (EU) št. 1284/2009 z dne 22. decembra 2009 o uvedbi nekaterih posebnih omejevalnih ukrepov v zvezi z Republiko Gvinejo

OJ L 346, 23.12.2009, p. 26–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 96 - 108

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1284/oj

23.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/26


UREDBA SVETA (EU) št. 1284/2009

z dne 22. decembra 2009

o uvedbi nekaterih posebnih omejevalnih ukrepov v zvezi z Republiko Gvinejo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215(1) in (2) Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2009/788/SZVP z dne 27. oktobra 2009 o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji (1), kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2009/1003/SZVP z dne 22. decembra 2009,

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupno stališče 2009/788/SZVP določa nekatere omejevalne ukrepe v zvezi s člani nacionalnega sveta za demokracijo in razvoj (National Council for Democracy and Development – NCDD) ter osebami, ki so z njimi povezane in odgovorne za nasilno represijo z dne 28. septembra 2009 ali politični zastoj v državi.

(2)

Ti ukrepi vključujejo zamrznitev sredstev in gospodarskih virov fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, navedenih v Prilogi k Skupnemu stališču, ter prepoved zagotavljanja tehnične in finančne pomoči ter drugih storitev v zvezi z vojaško opremo kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Republiki Gvineji ali za uporabo v tej državi. Ti ukrepi vsebujejo tudi prepoved prodaje, dobave, prenosa ali izvoza opreme v Republiko Gvinejo, ki bi bila lahko uporabljena za notranjo represijo.

(3)

Ti ukrepi sodijo v področje uporabe Pogodbe, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje na ravni Unije potrebna zakonodaja Unije.

(4)

Pri vsakršni obdelavi osebnih podatkov fizičnih oseb v skladu s to uredbo bi bilo treba upoštevati določbe Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (2) ter Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (3).

(5)

Za zagotovitev učinkovitosti ukrepov, določenih v tej uredbi, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„oprema, ki lahko služi za notranjo represijo“ pomeni blago, navedeno v Prilogi I;

(b)

„tehnična pomoč“ pomeni vsako tehnično podporo pri popravilih, razvoju, proizvodnji, sestavljanju, preizkušanju, vzdrževanju ali drugih tehničnih storitvah in je lahko v obliki navodil, svetovanja, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; tehnična pomoč vključuje tudi ustne oblike pomoči;

(c)

„posredniške storitve“ pomenijo dejavnosti posredništva, ki jih opravljajo osebe, subjekti in partnerstva z nakupovanjem, prodajanjem ali dogovarjanjem o prenosu blaga in tehnologije ali s pogajanjem ali dogovarjanjem o transakcijah, ki zajemajo prenos blaga ali tehnologije;

(d)

„sredstva“ pomenijo vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(i)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii)

depozite pri finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in dolžniške obveznosti;

(iii)

javne in zasebne vrednostne papirje in dolžniške instrumente, vključno z delnicami in deleži, certifikati za vrednostne papirje, obveznicami, lastnimi menicami, garancijami, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(iv)

obresti, dividende ali druge prihodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(v)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(vi)

kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine;

(vii)

dokumente o izkazani upravičenosti do sredstev ali finančnih virov;

(e)

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega premika, prenosa, spremembe, uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

(f)

„gospodarski viri“ pomenijo vse vrste sredstev, opredmetena ali neopredmetena, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se pa lahko uporabijo za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(g)

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, vključno z, vendar ne omejeno na, njihovo prodajo, najemom ali hipoteko;

(h)

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlje, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi.

Člen 2

Prepovedano je:

(a)

posredno ali neposredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati opremo, ki lahko služi za notranjo represijo, ne glede na to, ali izvira iz Unije ali ne, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Republiki Gvineji ali za uporabo v tej državi;

(b)

posredno ali neposredno zagotavljati tehnično pomoč oziroma posredniške storitve v zvezi z opremo iz točke (a) vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Republiki Gvineji ali za uporabo v tej državi;

(c)

posredno ali neposredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z opremo iz točke (a) vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Republiki Gvineji ali za uporabo v tej državi;

(d)

zavestno in namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim, navedenim v točkah (a), (b) ali (c).

Člen 3

Prepovedano je:

(a)

posredno ali neposredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve v zvezi z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije (4) oziroma z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga, navedenega na tem seznamu, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Republiki Gvineji ali za uporabo v tej državi;

(b)

posredno ali neposredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije, vključno zlasti s subvencijami, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takšnega blaga ali za vsako zagotavljanje pripadajoče tehnične pomoči vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Republiki Gvineji ali za uporabo v tej državi;

(c)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je izogibanje prepovedim iz točk (a) in (b).

Člen 4

1.   Z odstopanjem od členov 2 in 3 lahko pristojni organi držav članic, kot je navedeno na spletnih straneh iz Priloge III, odobrijo:

(a)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, pod pogojem, da je namenjena zgolj za humanitarno ali zaščitno uporabo oziroma za programe Združenih narodov (ZN) in Evropske unije za vzpostavljanje institucij oziroma za operacije Evropske unije in ZN za krizno upravljanje;

(b)

financiranje, finančno in tehnično pomoč, posredniške in druge storitve v zvezi z opremo ali programi in operacijami iz točke (a);

(c)

financiranje, finančno in tehnično pomoč, posredniške in druge storitve v zvezi z nesmrtonosno vojaško opremo, namenjeno zgolj za humanitarno ali zaščitno uporabo, za programe Združenih narodov in Evropske unije za vzpostavljanje institucij oziroma za operacije Evropske unije in ZN za krizno upravljanje;

(d)

financiranje, finančno in tehnično pomoč, posredniške in druge storitve v zvezi z nebojnimi vozili, ki so bila izdelana ali opremljena z materiali za balistično zaščito in so namenjena izključno za zaščito osebja EU in njenih držav članic v Republiki Gvineji.

2.   Odobritve se ne izdajo za že izvedene dejavnosti.

Člen 5

Člena 2 in 3 se ne uporabljata za zaščitna oblačila, vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih zgolj za osebno uporabo v Republiko Gvinejo začasno izvozi osebje ZN, osebje Evropske unije ali njenih držav članic, predstavniki medijev, humanitarni in razvojni delavci ter z njimi povezano osebje.

Člen 6

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom, navedenim v Prilogi II, so v njihovi lasti ali s katerimi ti razpolagajo.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, navedenim v Prilogi II, niso posredno ali neposredno na voljo ali v korist nobena sredstva ali gospodarski viri.

3.   Prilogo II sestavljajo fizične ali pravne osebe, subjekti in organi, ki jih je Svet v skladu s členom 3a Skupnega stališča 2009/788/SZVP opredelil kot posamezne člane nacionalnega sveta za demokracijo in razvoj (NCDD) oziroma fizične in pravne osebe, subjekte ali organe, povezane z njimi:

4.   Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje pri dejavnostih, katerih namen ali posledica je posredno ali neposredno izogibanje ukrepom iz odstavkov 1 in 2.

Člen 7

Prepovedi iz člena 3(b) in člena 6(2) ne povzročita nikakršne odgovornosti zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so dali na voljo sredstva ali gospodarske vire, če niso vedeli, da s svojimi dejanji kršijo to prepoved, in niso imeli utemeljenega razloga, da bi to domnevali.

Člen 8

1.   Z odstopanjem od člena 6 lahko pristojni organi držav članic, kakor je navedeno na spletnih straneh iz Priloge III, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali dajanje na voljo nekaterih sredstev ali gospodarskih virov pod takšnimi pogoji, kot se jim zdi primerno, potem ko so ugotovili, da so sredstva ali gospodarski viri:

(a)

nujni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb, navedenih v Prilogi II, in njihovih nepreskrbljenih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za javne storitve;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške, povezane z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov za rutinsko hrambo ali upravljanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali

(d)

potrebni za izredne izdatke, če v tem primeru država članica vsem ostalim državam članicam in Komisiji najmanj dva tedna pred odobritvijo uradno sporoči razloge, na podlagi katerih meni, da je treba izdati posebno odobritev.

2.   Zadevna državna članica obvesti ostale države članic in Komisijo o vseh odobritvah v skladu z odstavkom 1.

Člen 9

1.   Z odstopanjem od člena 6 lahko pristojni organi držav članic, kakor so navedeni na spletnih straneh iz Priloge III, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zadevna sredstva ali gospodarski viri so predmet sodnega, upravnega ali arbitražnega zasega, izvedenega pred datumom, ko je bila oseba, subjekt ali organ iz člena 6 vključena v Prilogo II, ali pravne, upravne ali arbitražne sodbe, izdane pred navedenim datumom;

(b)

zadevna sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabili izključno za ugoditev zahtevkom, ki so zavarovani s takim zasegom, ali so priznani kot veljavni v taki sodbi, v mejah veljavne zakonodaje in predpisov, ki urejajo pravice oseb s takimi zahtevki;

(c)

zaseg ali sodba ni v korist oseb, subjektov ali organov, navedenih v Prilogi II; in

(d)

priznanje zasega ali sodbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

2.   Zadevna državna članica obvesti ostale države članic in Komisijo o vseh odobritvah v skladu z odstavkom 1.

Člen 10

1.   Člen 6(2) finančnim ali kreditnim institucijam v Uniji ne preprečuje knjiženja prilivov sredstev, ki se nakažejo na račun fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama, na zamrznjene račune, če se zamrznejo tudi vsi prilivi na tak račun. Finančne ali kreditne institucije o vseh takih transakcijah nemudoma obvestijo zadevni pristojni organ.

2.   Člen 6(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih, kot so:

(a)

obresti ali druge dohodke na teh računih; ali

(b)

zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko je bila fizična ali pravna osebo, subjekt ali organ iz člena 3 vključena v Prilogo II,

če so take obresti, drugi dohodki, plačila ali finančni instrumenti zamrznjeni v skladu s členom 6(1).

Člen 11

Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja na voljo sredstev ali gospodarskih virov, izvedena v dobri veri, da je takšno dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe ali subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih direktorjev ali uslužbencev, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

Člen 12

1.   Ne glede na veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti fizične in pravne osebe ter subjekti in organi:

(a)

pristojnim organom držav članic, navedenim na spletnih straneh iz seznama v Prilogi III, v državi članici, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse podatke, ki olajšajo izvajanje te uredbe, kot so računi in zneski, zamrznjeni v skladu s členom 6, ter neposredno ali prek pristojnih organov, navedenih na spletnih straneh iz seznama v Prilogi III, posredujejo te podatke Komisiji; ter

(b)

s pristojnim organom sodelujejo pri kakršnem koli preverjanju teh podatkov.

2.   Vsi dodatni podatki, ki jih Komisija prejme neposredno, so na voljo zadevnim državam članicam.

3.   Vsi podatki, poslani ali prejeti v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bili poslani ali prejeti.

Člen 13

Komisija in države članice se nemudoma medsebojno obvestijo o ukrepih, sprejetih na podlagi te uredbe, in si medsebojno posredujejo vse druge ustrezne podatke v zvezi s to uredbo, s katerimi razpolagajo, zlasti podatke glede problemov kršenja in uveljavljanja ter sodb, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 14

V Prilogo II se vključijo podatki o fizičnih osebah s seznama za ustrezno identificiranje zadevnih oseb, če so ti podatki na voljo.

Ti podatki lahko vključujejo:

(a)

priimek in imena, vključno z morebitnimi drugimi imeni in nazivi;

(b)

datum in kraj rojstva;

(c)

državljanstvo;

(d)

številki potnega lista in osebne izkaznice;

(e)

davčno številko in številko socialnega zavarovanja;

(f)

spol;

(g)

naslov ali druge podatke o prebivališču;

(h)

funkcijo ali poklic;

(i)

datum vključitve na seznam.

V Prilogo II se lahko za namene identifikacije, kot je določeno zgoraj, vključijo tudi podatki o družinskih članih navedenih oseb, če so ti podatki v posameznem primeru potrebni izključno zaradi preverjanja identitete zadevne fizične osebe s seznama.

V Prilogi II so navedeni tudi razlogi za vključitev na seznam, kot je poklicna dejavnost.

Člen 15

1.   Komisija je pooblaščena, da spremeni:

(a)

Prilogo II na podlagi sklepov, sprejetih v zvezi s prilogo k Skupnemu stališču 2009/788/SZVP; in

(b)

Prilogo III na podlagi podatkov, ki so jih posredovale države članice.

2.   Komisija za sprejem odločitev v skladu z odstavkom 1(a) poda posamezne in posebne razloge ter zadevni osebi, subjektu ali organu omogoči, da izrazi svoje mnenje o zadevi.

3.   Komisija obdeluje osebne podatke z namenom opravljanja svojih nalog v skladu s to uredbo in v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 45/2001.

Člen 16

1.   Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 17

1.   Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih opredelijo prek spletnih strani, navedenih v Prilogi III.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

3.   Kadar se v tej uredbi navajajo obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanje ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, ki so navedeni v Prilogi III.

Člen 18

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti države članice;

(c)

za katero koli osebo na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki ima državljanstvo države članice;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe, ki so vključeni v katero od držav članic ali ustanovljeni po njeni zakonodaji;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 19

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2009

Za Svet

Predsednik

A. CARLGREN


(1)  UL L 281, 28.10.2009, str. 7.

(2)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(3)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(4)  UL C 65, 19.3.2009, str. 1.


PRILOGA I

SEZNAM OPREME IZ ČLENOV 1(A) IN 2(A), KI LAHKO SLUŽI ZA NOTRANJO REPRESIJO

1.

Naslednje strelno orožje, strelivo in pripadajoči pribor:

1.1

strelno orožje, ki ni zajeto v ML 1 in ML 2 Skupnega seznama vojaškega blaga EU;

1.2

strelivo, posebej izdelano za strelno orožje pod 1.1, in posebej zanj izdelani sestavni deli;

1.3

namerilne naprave za orožje, ki niso zajete v Skupnem seznamu vojaškega blaga EU.

2.

Bombe in granate, ki niso zajete v Skupnem seznamu vojaškega blaga EU.

3.

Naslednja vozila:

3.1

vozila, opremljena z vodnimi topovi, posebej izdelana ali prirejena za namene obvladovanja nemirov;

3.2

vozila, posebej izdelana ali prirejena, ki jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov;

3.3

vozila, posebej izdelana ali prirejena, za odstranjevanje ovir, vključno z gradbeno opremo z balistično zaščito;

3.4

vozila, posebej izdelana za prevoz ali prenos zapornikov in/ali pripornikov;

3.5

vozila, posebej izdelana za razporeditev mobilnih ovir;

3.6

sestavni deli za vozila, opredeljena v točkah 3.1 do 3.5, ki so izdelani posebej za namene obvladovanja nemirov.

Opomba 1

Ta točka ne zajema vozil, posebej izdelanih za namene gašenja požarov.

Opomba 2

V točki 3.5 izraz „vozila“ vključuje priklopnike.

4.

Naslednje eksplozivne snovi in sorodna oprema:

4.1

oprema in naprave, posebej izdelane za sprožanje eksplozij z električnimi ali neelektričnimi sredstvi, vključno z napravami za vžig, detonatorji, netili, ojačevalci eksplozije in vžigalnimi vrvicami, ter posebej zanje izdelani sestavni deli, razen posebej v določene komercialne namene izdelane opreme in naprav, ki z eksplozivnimi sredstvi povzročajo aktiviranje ali sprožitev druge opreme ali naprav, katerih funkcija ni povzročanje eksplozij (npr. polnilci zračnih blazin pri avtomobilih, prenapetostna zaščita sprožilcev gasilnih škropilnih naprav);

4.2

eksplozivni naboji z linearnim rezalnim učinkom, ki niso zajeti v Skupnem seznamu vojaškega blaga EU;

4.3

drugi eksplozivi, ki niso zajeti v Skupnem seznamu vojaškega blaga EU, in naslednje sorodne snovi:

(a)

amatol;

(b)

nitroceluloza (z več kot 12,5 % dušika);

(c)

nitroglikol;

(d)

pentaeritritol tetranitrat (PETN);

(e)

pikril klorid;

(f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.

Naslednja zaščitna oprema, ki ni zajeta v ML 13 Skupnega seznama vojaškega blaga EU:

5.1

zaščitni jopiči, ki so neprebojni in/ali zagotavljajo zaščito pred vbodi;

5.2

neprebojne zaščitne čelade, policijske čelade, policijski ščiti ter neprebojni ščiti.

Opomba: Ta točka ne zajema:

opreme, izdelane posebej za športne dejavnosti,

opreme, izdelane posebej za zahteve varnosti pri delu.

6.

Simulatorji, ki niso zajeti v ML 14 Skupnega seznama vojaškega blaga EU, za vadbo uporabe strelnega orožja ter posebej zanje izdelana programska oprema.

7.

Naprave za nočno opazovanje in toplotno slikanje ter svetlobne ojačevalne cevi, ki niso zajete v Skupnem seznamu vojaške opreme EU.

8.

Bodeča žica.

9.

Vojaški noži, bojni noži in bajoneti z več kot 10 cm dolgim rezilom.

10.

Proizvodna oprema, posebej izdelana za vse stvari, navedene na tem seznamu.

11.

Posebna tehnologija za razvoj, proizvodnjo ali uporabo stvari, navedenih na tem seznamu.


PRILOGA II

OSEBE, SUBJEKTI IN ORGANIZACIJE IZ ČLENA 6

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje identitete (datum in kraj rojstva (d. r. in k. r.), številka potnega lista (št. p. l.)/osebne izkaznice (o. i.)…)

Razlogi

1.

Stotnik Moussa Dadis CAMARA

d.r. 01/01/64 ali 29/12/68

št.p.l.: R0001318

Predsednik Nacionalnega sveta za demokracijo in razvoj

2.

Major general Mamadouba (tudi Mamadou) Toto CAMARA

d.r. 01/01/46

št.p.l.: R00009392

Minister za varnost in civilno zaščito

3.

General Sékouba KONATÉ

d.r. 01/01/64

št.p.l.: R0003405/R0002505

Minister za državno obrambo

4.

Polkovnik Mathurin BANGOURA

d.r. 15/11/62

št.p.l.: R0003491

Minister za telekomunikacije in nove informacijske tehnologije

5.

Podpolkovnik Aboubacar Sidiki (tudi Idi Amin) CAMARA

d.r.22/10/1979

št. p.l.: R0017873

Minister in stalni sekretar CNDD (26.1.2009 odpuščen iz vojske

6.

Major Oumar BALDÉ

d.r. 26/12/64

št.p.l.: R0003076

Član CNDD

7.

Major Mamadi (tudi Mamady) MARA

d.r. 01/01/54

št.p.l.: R0001343

Član CNDD

8.

Major Almamy CAMARA

d.r. 17/10/75

št.p.l.: R0023013

Član CNDD

9.

Podpolkovnik Mamadou Bhoye DIALLO

d.r. 01/01/56

št.p.l.: R0001855

Član CNDD

10.

Stotnik Koulako BÉAVOGUI

 

Član CNDD

11.

Policijski podpolkovnik Kandia (tudi Kandja) MARA

št.p.l.: R0178636

Član CNDD

Direktor za regionalno varnost za območje Labé

12.

Polkovnik Sékou MARA

d.r. 1957

Član CNDD

Namestnik direktorja državne policije

13.

Morciré CAMARA

d.r. 01/01/49

št.p.l.: R0003216

Član CNDD

14.

Alpha Yaya DIALLO

 

Član CNDD

Direktor državne carine

15.

Polkovnik Mamadou Korka DIALLO

d.r. 19/02/62

Minister za trgovino, industrijo in MSP

16.

Major Kelitigui FARO

d.r. 03/08/72

št.p.l.: R0003410

Generalni sekretar predsedstva republike

17.

Polkovnik Fodeba TOURÉ

d.r. 07/06/61

št.p.l.: R0003417 /R0002132

Guverner regije Kindia (nekdanji minister za mladino, 7.5.2009 odpuščen iz vojske)

18.

Major Cheick Sékou (tudi Ahmed) Tidiane CAMARA

d.r. 12/05/66

Član CNDD

19.

Polkovnik Sékou (tudi Sékouba) SAKO

 

Član CNDD

20.

Poročnik Jean-Claude, imenovan COPLAN PIVI

d.r. 01/01/60

Član CNDD

Minister za varnost predsednika

21.

Stotnik Saa Alphonse TOURÉ

d.r. 03/06/70

Član CNDD

22.

Polkovnik Moussa KEITA

d.r. 01/01/66

Član CNDD

Stalni sekretar CNDD, odgovoren za stike z ustanovami republike

23.

Podpolkovnik Aïdor (tudi Aëdor) BAH

 

Član CNDD

24.

Major Bamou LAMA

 

Član CNDD

25.

Mohamed Lamine KABA

 

Član CNDD

26.

Stotnik Daman (tudi Dama) CONDÉ

 

Član CNDD

27.

Major Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

Član CNDD

28.

Major Moussa Tiégboro CAMARA

d.r. 01/01/68

št. p.l.: 7190

Član CNDD

Minister predsedstva, odgovoren za posebne službe za boj proti drogam in organiziranemu kriminalu

29.

Stotnik Issa CAMARA

d.r. 1954

Član CNDD

Guverner regije Mamou

30.

Polkovnik dr. Abdoulaye Chérif DIABY

d.r. 26/02/57

št.p.l.: 13683

Član CNDD

Minister za zdravstvo in javno higieno

31.

Mamady CONDÉ

d.r. 28/11/52

št.p.l.: R0003212

Član CNDD

32.

Podporočnik Cheikh Ahmed TOURÉ

 

Član CNDD

33.

Podpolkovnik Aboubacar Biro CONDÉ

d.r. 15/10/62

št.p.l.: 2443/R0004700

Član CNDD

34.

Bouna KEITA

 

Član CNDD

35.

Idrissa CHERIF

d.r. 13/11/67

št.p.l.: R0105758

Minister, odgovoren za odnose z javnostmi pri predsedstvu in ministru za obrambo

36.

Mamoudou (tudi Mamadou) CONDÉ

d.r. 09/12/60

št.p.l.: R0020803

Državni sekretar, odgovoren za misije, strateška vprašanja in trajnostni razvoj

37.

Podpolkovnik Aboubacar Chérif (tudi Toumba) DIAKITÉ

 

Pribočnik predsednika

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

d.r. 01/01/76

št.p.l.: R0000968

Pribočnik Aboubacarja Chérifa „Toumbe“ Diakitéja

39.

Podporočnik Marcel KOIVOGUI

 

Pribočnik Aboubacarja Chérifa „Toumbe“ Diakitéja

40.

Papa Koly KOUROUMA

d.r. 03/11/62

št.p.l.: R11914/R001534

Minister za okolje in trajnostni razvoj

41.

Major Nouhou THIAM

d.r. 1960

št.p.l.: 5180

Generalni inšpektor oboroženih sil

Tiskovni predstavnik CNDD

42.

Policijski stotnik Théodore (tudi Siba) KOUROUMA

d.r. 13/05/71

št.p.l.: Service R0001204

Predstavnik kabineta predsedstva

43.

Kabinet (tudi Kabiné) KOMARA

d.r. 08/03/50

št.p.l.: R0001747

Predsednik vlade

44.

Stotnik Mamadou SANDÉ

d.r. 12/12/69

št. p.l.: R0003465

Minister predsedstva, odgovoren za gospodarstvo in finance

45.

Alhassane (tudi Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

d.r. 31/12/61

št.p.l.: 5938/R00003488

Minister predsedstva, odgovoren za nadzor države

46.

Joseph KANDUNO

 

Minister, odgovoren za revizijo, preglednost in dobro upravljanje

47.

Fodéba (tudi Isto) KÉIRA

d.r. 04/06/61

št.p.l.: R0001767

Minister za mladino, šport in spodbujanje zaposlovanja mladih

48.

Polkovnik Siba LOHALAMOU

d.r. 01/08/62

št. p.l.: R0001376

Minister za pravosodje

49.

Dr. Frédéric KOLIÉ

d.r. 01/01/60

št.p.l.: R0001714

Minister za teritorialno upravo in politične zadeve

50.

Alexandre Cécé LOUA

d.r.01/01/56

št.p.l.: R0001757 /

diplomatski: R 0000027

Minister za zunanje zadeve in Gvinejce po svetu

51.

Mamoudou (tudi Mahmoud) THIAM

d.r. 04/10/68

št.p.l.: R0001758

Minister za rudarstvo in energetiko

52.

Boubacar BARRY

d.r. 28/05/64

št.p.l.: R0003408

Državni minister predsedstva, odgovoren za gradnjo, prostorsko načrtovanje in javno arhitekturno dediščino

53.

Demba FADIGA

d.r. 01/01/52

št.p.l.: izkaznica za prebivanje FR365845/365857

Član CNDD,

izredni in pooblaščeni veleposlanik odgovoren za stike med CNDD in vlado

54.

Mohamed DIOP

d.r. 01/01/63

št.p.l.: R0001798

Član CNDD

Guverner Conakryja

55.

Višji vodnik Mohamed (tudi Tigre) CAMARA

 

Član varnostnе službe v taboru predsedniške garde „Koundara“

56.

Habib HANN

d.r. 15/12/50

št.p.l.: 341442

Odbor za revizijo in nadzor strateških sektorjev države

57.

Ousmane KABA

 

Odbor za revizijo in nadzor strateških sektorjev države

58.

Alfred MATHOS

 

Odbor za revizijo in nadzor strateških sektorjev države

59.

kapetan Mandiou DIOUBATÉ

d.r. 01/01/60

št.p.l.: R0003622

Direktor urada predsedstva za stike z mediji

tiskovni predstavnik CNDD

60.

Cheik Sydia DIABATÉ

d.r. 23/04/68

št.p.l.: R0004490

Član oboroženih sil

Direktor obveščevalne in preiskovalne službe na Ministrstvu za obrambo

61.

Ibrahima Ahmed BARRY

d.r. 11/11/61

št.p.l.: R0048243

Generalni direktor Gvinejske radiotelevizije

62.

Alhassane BARRY

d.r. 15/11/62

št.p.l.: R0003484

Guverner centralne banke

63.

Roda Namatala FAWAZ

d.r. 06/07/47

št.p.l.: R0001977

pPoslovnež, povezan s CNDD, ki je finančno podprl CNDD

64.

Dioulde DIALLO

 

Poslovnež, povezan s CNDD, ki je finančno podprl CNDD

65.

Kerfalla CAMARA KPC

 

Generalni direktor Guicopressa

poslovnež, povezan s CNDD, ki je finančno podprl CNDD

66.

Dr. Moustapha ZABATT

d.r. 06/02/65

Zdravnik in osebni svetovalec predsednika

67.

Aly MANET

 

Gibanje „Dadis Doit Rester“

68.

Louis M’bemba SOUMAH

 

Minister za delo, upravno reformo in javno upravo

69.

Cheik Fantamady CONDÉ

 

Minister za informiranje in kulturo

70.

Boureima CONDÉ

 

Minister za kmetijstvo in živinorejo

71.

Mariame SYLLA

 

Ministrica za decentralizacijo in lokalni razvoj


PRILOGA III

Spletne strani za informacije o pristojnih organih iz členov 4, 8, 9, 10(1), 12 in 17 ter naslov za pošiljanje obvestil Evropski komisiji:

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BOLGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

GRČIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ŠPANIJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAŠKA

http://www.foreign.gov.sk

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJESTVO

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Naslov za posredovanje obvestil Evropski komisiji ali druge vrste komuniciranja z njo:

European Commission

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Peace Building

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgija

Telefon: (+32-2) 296 61 33 / 295 55 85

Faks: (+32 2) 299 08 73


Top