Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1087

Uredba Komisije (ES) št. 1087/2009 z dne 12. novembra 2009 o dovoljenju za encimski pripravek iz endo-1,4-beta-ksinalaza, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (ATCC 2107), in alfa-amilaze, ki jo proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978), kot krmni dodatek za piščance za pitanje, race in purane za pitanje (imetnik dovoljenja je Danisco Animal Nutrition, pravna oseba pa Finnfeeds International Limited) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 297, 13.11.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 118 - 119

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1087/oj

13.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 297/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1087/2009

z dne 12. novembra 2009

o dovoljenju za encimski pripravek iz endo-1,4-beta-ksinalaza, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (ATCC 2107), in alfa-amilaze, ki jo proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978), kot krmni dodatek za piščance za pitanje, race in purane za pitanje (imetnik dovoljenja je Danisco Animal Nutrition, pravna oseba pa Finnfeeds International Limited)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz Priloge k tej uredbi. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili temu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva dovoljenje za encimski pripravek iz endo-1,4-beta-ksinalaze, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (ATCC 2107), in alfa-amilaze, ki jo proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978), kot krmni dodatek za piščance za pitanje, purane za pitanje in race in njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Agencija je v svojem mnenju z dne 17. junija 2009 (2) navedla, da encimski pripravek iz endo-1,4-beta-ksinalaze, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (ATCC 2107), in alfa-amilaze, ki jo proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje ter da njegova uporaba izboljšuje prirejo živali. Agencija je menila, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo o metodi analize krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena navedenega pripravka je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „pospeševalci prebavljivosti“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. novembra 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 1154, str. 1 in The EFSA Journal (2009) 1156, str. 1.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: pospeševalci prebavljivosti.

4a10

Danisco Animal Nutrition (pravna oseba Finnfeeds International Limited)

endo-1,4-beta-ksilanaza

ES 3.2.1.8

subtilizin

ES 3.4.21.62

alfa-amilaza

ES 3.2.1.1

 

Sestava dodatka:

pripravek iz endo-1,4-beta-ksinalaze, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (ATCC 2107), in alfa-amilaze, ki jo proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978), z najmanjšo aktivnostjo

 

v trdni obliki:

 

endo-1,4-beta-ksilanaza 1 500 U (1)/g

 

subtilizin (proteaza) 20 000 U (2)/g

 

alfa-amilaza 2 000 U (3)/g

 

Lastnosti aktivne snovi:

endo-1,4-beta-ksinalaza, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtilizin, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (ATCC 2107), in alfa-amilaza, ki jo proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978)

Piščanci za pitanje

endo-1,4-beta-ksilanaza 187.5 U

subtilizin 2 500 U

alfa-amilaza 250 U

 

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Za uporabo v krmi, bogati z neškrobnimi polisaharidi (večinoma beta-glukani in arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kot 40 % koruze.

3.

Za varnost: pri ravnanju je treba uporabljati zaščito za dihala, zaščitna očala in rokavice.

4.

Treba je razviti primerno metodo spremljanja.

3. december 2019

Race

endo-1,4-beta-ksilanaza 75 U

subtilizin 1 000 U

alfa-amilaza 100 U

Purani za pitanje

endo-1,4-beta-ksilanaza 300 U

subtilizin 4 000 U

alfa-amilaza 400 U


(1)  1 U endo-1,4-β-ksilanaze je količina encima, ki sprosti 0,5 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz navzkrižno vezanega ksilana ovsenih plev na minuto pri pH 5,3 in 50 °C.

(2)  1 U subtilizina je količina encima, ki sprosti 1 mikromol fenolne spojine (ekvivalenti tirozina) iz substrata kazeina na minuto pri pH 7,5 in 40 °C.

(3)  1 U α-amilaze je količina encima, ki sprosti 1 mikromol glukozidnih vezi iz v vodi netopnega navzkrižno vezanega škrobnega polimera na minuto pri pH 6,5 in 37 °C.


Top