EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0976

Uredba Komisije (ES) št. 976/2009 z dne 19. oktobra 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede omrežnih storitev

OJ L 274, 20.10.2009, p. 9–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 044 P. 279 - 288

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976/oj

20.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 274/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 976/2009

z dne 19. oktobra 2009

o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede omrežnih storitev

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (1) in zlasti člena 16 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2007/2/ES določa splošna pravila za vzpostavitev infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti. Države članice morajo vzpostaviti in upravljati omrežje storitev za zbirke prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, za katere so bili metapodatki vzpostavljeni v skladu z navedeno direktivo.

(2)

Da se zagotovi združljivost in uporabnost takih storitev na ravni Skupnosti, je treba določiti tehnične podrobnosti in minimalna merila za opravljanje storitev, ki se nanašajo na teme iz prilog I, II in III Direktive 2007/2/ES.

(3)

Da se javnim organom in tretjim osebam zagotovi tehnične možnosti za povezovanje njihovih zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki z omrežnimi storitvami, je treba za navedene storitve določiti ustrezne zahteve.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 22 Direktive 2007/2/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa zahteve za vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih storitev iz člena 11(1) Direktive 2007/2/ES (v nadaljnjem besedilu: omrežne storitve) ter obveznosti glede razpoložljivosti navedenih storitev javnim organom držav članic in tretjim osebam na podlagi člena 12 navedene direktive.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve iz dela A Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 1205/2008 (2).

Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve pojmov:

1.

„osnovna operativna zmogljivost“ pomeni zmožnost omrežne storitve, da zagotovi popolno funkcionalnost, ne da bi pri tem jamčila kakovost storitve v skladu s pravili iz Priloge I k tej uredbi, ali vsem uporabnikom zagotovila dostop do storitve prek geoportala INSPIRE;

2.

„učinkovitost“ pomeni najnižjo raven, po kateri se cilj šteje za dosežen, ter ponazarja, kako hitro se lahko zahteva obdela z omrežno storitvijo INSPIRE;

3.

„zmogljivost“ pomeni največje možno število hkratnih zahtev za storitev, ki se zagotavljajo z zajamčeno učinkovitostjo;

4.

„razpoložljivost“ pomeni verjetnost, da je omrežna storitev na voljo;

5.

„odzivni čas“ pomeni čas, izmerjen na lokaciji storitve v državi članici, kjer je postopek storitve vrnil prvi bajt rezultata;

6.

„zahteva za storitev“ pomeni eno samo zahtevo eni sami operaciji omrežne storitve INSPIRE;

7.

„metapodatkovni element INSPIRE“ pomeni metapodatkovni element, določen v delu B Priloge k Uredbi (ES) št. 1205/2008;

8.

„objava“ pomeni vstavljanje, brisanje ali posodabljanje metapodatkovnih elementov INSPIRE o virih v storitvi iskanja;

9.

„naravni jezik“ pomeni jezik, ki ga ljudje uporabljamo za ustno, pisno ali znakovno sporazumevanje;

10.

„zbiranje“ pomeni dejanje, s katero se metapodatkovni elementi INSPIRE pridobijo iz izvorne storitve iskanja in omogoči vzpostavljanje, brisanje ali posodabljanje metapodatkov teh virov v ciljni storitvi iskanja;

11.

„sloj“ pomeni osnovno enoto geografskih informacij, ki se po EN ISO 19128 lahko od strežnika zahteva v obliki karte.

Člen 3

Zahteve glede omrežnih storitev

Omrežne storitve so v skladu z zahtevami glede kakovosti storitev iz Priloge I.

Poleg tega je vsaka vrsta omrežne storitve v skladu s:

(a)

posebnimi zahtevami in značilnostmi iz Priloge II za storitve iskanja;

(b)

posebnimi zahtevami in značilnostmi iz Priloge III za storitve pregledovanja.

Člen 4

Dostop do omrežnih storitev

1.   Države članice zagotovijo osnovno operativno zmogljivost za storitve iskanja in pregledovanja najpozneje do 9. maja 2011.

2.   Države članice zagotovijo storitve iskanja in pregledovanja v skladu s to uredbo najpozneje do 9. novembra 2011.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. oktobra 2009

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 108, 25.4.2007, str. 1.

(2)  UL L 326, 4.12.2008, str. 12.


PRILOGA I

KAKOVOST STORITVE

Omrežnih storitev tretjih oseb, povezanih v skladu s členom 12 Direktive 2007/2/ES, se pri ocenjevanju kakovosti storitve ne upošteva, da bi se izognili morebitnemu poslabšanju zaradi kaskadnih učinkov.

Zagotovijo se naslednja merila za kakovost storitve glede učinkovitosti, zmogljivosti in razpoložljivosti:

1.   UČINKOVITOST

Odzivni čas za pošiljanje prvega rezultata storitvi iskanja je lahko največ 3 sekunde v običajnih razmerah.

Za podobo velikosti 470 kilobajtov (npr. 800 × 600 slikovnih pik z barvno globino 8 bitov) je odzivni čas pošiljanja prvega rezultata na zahtevo „pridobivanje karte“ (Get Map) storitvi pregledovanja največ 5 sekund v običajnih razmerah.

Običajne razmere so obdobja brez največje obremenitve. Razmere so običajne 90 % časa.

2.   ZMOGLJIVOST

Storitev iskanja mora na sekundo obdelati vsaj 30 zahtev, ki so skladne z merilom učinkovitosti storitve.

Storitev pregledovanja mora na sekundo obdelati vsaj 20 zahtev, ki so skladne z merilom učinkovitosti storitve.

3.   RAZPOLOŽLJIVOST

Omrežna storitev je na voljo 99 % časa.


PRILOGA II

STORITVE ISKANJA

DEL A

Iskalni kriteriji

Zaradi zagotavljanja skladnosti storitve iskanja z najmanjšim naborom iskalnih kriterijev iz člena 11(2) Direktive 2007/2/ES podpira ta storitev iskanje z metapodatkovnimi elementi INSPIRE iz tabele 1 v tej prilogi.

Tabela 1

Najmanjši nabor iskalnih kriterijev

Metapodatkovni elementi INSPIRE

Ključne besede

Ključna beseda

Razvrstitev prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki;

(Za zbirke prostorskih podatkov in skupine zbirk prostorskih podatkov)

Kategorija teme

Razvrstitev prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki

(Za storitve v zvezi s prostorskimi podatki)

Vrsta storitve v zvezi s prostorskimi podatki

Kakovost in veljavnost zbirk prostorskih podatkov

Poreklo

Kakovost in veljavnost zbirk prostorskih podatkov

Prostorska ločljivost

Stopnja skladnosti z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) Direktive 2007/2/ES

Specifikacija

Stopnja skladnosti z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) Direktive 2007/2/ES

Stopnja

Geografska lokacija

Geografski prostorski obseg

Pogoji, ki se uporabljajo za dostop do nabora prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ter za njihovo uporabo

Pogoji, ki veljajo za dostop in uporabo

Pogoji, ki se uporabljajo za dostop do nabora prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ter za njihovo uporabo

Omejitev javnega dostopa

Javni organi, pristojni za vzpostavitev, upravljanje, vzdrževanje in distribucijo zbirk prostorskih podatkov ter storitev v zvezi s prostorskimi podatki

Odgovorna organizacija

Javni organi, pristojni za vzpostavitev, upravljanje, vzdrževanje in distribucijo zbirk prostorskih podatkov ter Storitev v zvezi s prostorskimi podatki

Vloga odgovorne organizacije

Naslednji metapodatkovni elementi INSPIRE ali nabor elementov se tudi uporabljajo kot iskalni kriteriji:

(a)

naslov vira;

(b)

povzetek vira;

(c)

vrsta vira;

(d)

enolična označba vira;

(e)

časovno sklicevanje.

Podprti so logični in primerjalni operatorji, da se omogoči iskanje po virih s kombinacijo iskalnih kriterijev.

Podprt je prostorski operator iz tabele 2, da se omogoči iskanje po virih na podlagi geografske lokacije vira.

Tabela 2

Ime operatorja

Opis

Intersects (sečišče)

Zahteva, da metapodatkovni element INSPIRE „geografski prostorski obseg“ preseka opredeljeno interesno območje.

DEL B

Postopki

1.   SEZNAM POSTOPKOV

Zaradi zahteve po skladnosti s členom 11(1) Direktive 2007/2/ES zagotavlja storitev iskanja postopke iz tabele 3 v tej prilogi.

Tabela 3

Postopek

Opis

Pridobivanje metapodatkov o storitvi iskanja (Get Discovery Service Metadata)

Zagotavlja vse potrebne informacije o storitvi ter opisuje njene zmogljivosti.

Iskanje metapodatkov (Discover Metadata)

Postopek „iskanje metapodatkov“ omogoča, da se na podlagi poizvedbenega izraza ciljne storitve iskanja pridobijo metapodatkovni elementi INSPIRE o virih.

Zaradi zahteve po skladnosti s členom 12 Direktive 2007/2/ES storitev iskanja zagotavlja podporo postopkom iz tabele 4 v tej prilogi.

Tabela 4

Postopek

Opis

Objava metapodatkov (Publish Metadata)

Postopek „objava metapodatkov“ omogoča urejanje metapodatkovnih elementov INSPIRE o virih v storitvi iskanja (mehanizmi za dodajanje ali izrez metapodatkov). Urejanje pomeni vstavljanje, posodabljanje in brisanje.

Povezovanje storitve iskanja (Link Discovery Service)

Funkcija „povezovanje storitve iskanja“ omogoča določanje razpoložljivosti storitve iskanja za iskanje virov prek storitev iskanja držav članic, pri tem pa metapodatki vira ostanejo na lokaciji lastnika.

Parametri zahteve in odgovora vsakega postopka dopolnjujejo opis vsakega postopka in so sestavni del tehnične specifikacije storitve iskanja.

2.   POSTOPEK „PRIDOBITVANJE METAPODATKOV O STORITVI ISKANJA“

2.1   Zahteva „pridobitev metapodatkov o storitvi iskanja“

2.1.1   Parametri zahteve „pridobitev metapodatkov o storitvi iskanja“

Parameter zahteve „pridobitev metapodatkov o storitvi iskanja“ določa naravni jezik za vsebino odgovora „pridobitev metapodatkov o storitvi iskanja“.

2.2   Odgovor „pridobitev metapodatkov o storitvi iskanja“

Odgovor „pridobitev metapodatkov o storitvi iskanja“ vsebuje naslednje nabore parametrov:

metapodatki o storitvi iskanja,

metapodatki o postopkih,

jeziki.

2.2.1   Parametri „metapodatki o storitvi iskanja“

Parametri „metapodatki o storitvi iskanja“ obsegajo najmanj metapodatkovne elemente INSPIRE o storitvi iskanja.

2.2.2   Parametri metapodatkov o postopkih

Parameter metapodatkov o postopkih zagotavlja metapodatke o postopkih, ki jih opravi storitev iskanja. Ti parametri metapodatkov opisujejo posamezen postopek in:

1.

za metapodatke „objava“ navedejo vsaj, če je na voljo mehanizem za izrez ali mehanizem za dodajanje ali če sta na voljo oba;

2.

Opišejo posamezen postopek, vključno in najmanj z opisom izmenjanih podatkov in omrežnim naslovom.

2.2.3   Jezikovni parameter (Languages Parameter)

Zagotovita se dva jezikovna parametra:

parameter za jezik odgovora (Response Language), ki določa naravni jezik, uporabljen v parametrih odgovora „pridobitev metapodatkov o storitvi iskanja“,

parameter za podprte jezike (Supported Languages) s seznamom naravnih jezikov, ki podpirajo storitev iskanja.

3.   POSTOPEK „ISKANJE METAPODATKOV“

3.1   Zahteva „iskanje metapodatkov“

Zahteva „iskanje metapodatkov“ ima naslednje parametre:

jezik (Language),

poizvedba (Query).

3.1.1   Jezikovni parameter

Jezikovni parameter določa naravni jezik, ki se zahteva za vsebino odgovora „iskanje metapodatkov“.

3.1.2   Parameter poizvedbe

Parameter poizvedbe vsebuje kombinacijo iskalnih kriterijev, kot je določeno v delu A.

3.2   Odgovor „iskanje metapodatkov“

3.2.1   Parameter odgovora „iskanje metapodatkov“

Parameter odgovora „iskanje metapodatkov“ vsebuje najmanj metapodatkovne elemente INSPIRE o vsakem viru, ki se ujema s poizvedbo.

4.   POSTOPEK „OBJAVA METAPODATKOV“

Funkcija „objava metapodatkov“ omogoča objavo metapodatkovnih elementov INSPIRE o virih v storitvi iskanja. Obstajata dve možnosti:

mehanizem za dodajanje (Push): omogoča urejanje metapodatkovnih elementov INSPIRE o virih, ki so dostopni s storitvijo iskanja,

mehanizem za izrez (Pull): storitvi iskanja držav članic omogoča pridobivanje metapodatkovnih elementov INSPIRE o virih z oddaljene lokacije.

Podprta je najmanj ena od navedenih možnosti.

4.1   Mehanizem za dodajanje

4.1.1   Zahteva „urejanje metapodatkov“ (Edit Metadata)

4.1.1.1   Parameter zahteve „urejanje metapodatkov“

Parameter zahteve „urejanje metapodatkov“ zagotavlja vse informacije, ki so potrebne za vstavljanje, posodabljanje ali brisanje metapodatkovnih elementov INSPIRE o virih v storitvi iskanja.

4.2   Mehanizem za izrez

4.2.1   Zahteva „zbiranje metapodatkov“ (Collect Metadata)

4.2.1.1   Parameter zahteve „zbiranje metapodatkov“

Parameter zahteve „zbiranje metapodatkov“ (Collect Metadata) zagotavlja vse informacije o oddaljeni lokaciji, ki so potrebne za pridobitev razpoložljivih metapodatkov o virih. Vsebuje najmanj metapodatkovne elemente INSPIRE o namenskih storitvah v zvezi s prostorskimi podatki.

5.   POSTOPEK „POVEZOVANJE STORITVE ISKANJA“

Postopek „povezovanje storitve iskanja“ omogoča določanje razpoložljivosti storitve iskanja v skladu s to uredbo za iskanje virov prek storitev iskanja držav članic, pri čemer metapodatki vira ostanejo na lokaciji lastnika.

5.1   Zahteva „povezovanje storitve iskanja“

5.1.1   Parameter zahteve „povezovanje storitve iskanja“

Parameter zahteve „povezovanje storitve iskanja“ zagotavlja v skladu s to uredbo vse informacije o storitvi iskanja javnega organa ali tretje osebe, kar storitvi iskanja držav članic omogoča, da na podlagi kombinacije iskalnih kriterijev od storitve iskanja javnega organa ali tretje osebe pridobiva metapodatke o virih in da jih združuje z drugimi metapodatki o virih.


PRILOGA III

STORITVE PREGLEDOVANJA

DEL A

Postopki

1.   SEZNAM POSTOPKOV

Zaradi zahteve po skladnosti s členom 11(1) Direktive 2007/2/ES zagotavlja storitev pregledovanja postopkov iz tabele 1 v tej prilogi.

Tabela 1

Postopek

Opis

Pridobivanje metapodatkov o storitvi pregledovanja (Get View Service Metadata)

Zagotavlja vse potrebne informacije o storitvi ter opisuje njene zmogljivosti.

Pridobivanje karte (Get Map)

Vrne karto, ki vsebuje geografske in tematske informacije iz razpoložljivih zbirk prostorskih podatkov. Ta karta je prostorsko referencirana podoba.

Zaradi zahteve po skladnosti s členom 12 Direktive 2007/2/ES storitev pregledovanja zagotavlja podporo postopkom iz tabele 2 v tej prilogi.

Tabela 2

Postopek

Opis

Povezovanje storitve pregledovanja (Link View Service)

Javnemu organu ali tretji osebi omogoča, da storitev pregledovanja opredeli za pregledovanje svojih virov prek storitve pregledovanja držav članic, pri tem pa storitev pregledovanja ostaja na lokaciji javnega organa ali tretje osebe.

Parametri zahteve in odgovora vsakega postopka dopolnjujejo opis vsakega postopka in so sestavni del tehnične specifikacije storitve pregledovanja.

2.   POSTOPEK „PRIDOBIVANJE METAPODATKOV O STORITVI PREGLEDOVANJA“

2.1   Zahteva „pridobivanje metapodatkov o storitvi pregledovanja“

2.1.1   Parametri zahteve „pridobivanje metapodatkov o storitvi pregledovanja“

Parameter zahteve „pridobivanje metapodatkov o storitvi pregledovanja“ določa naravni jezik za vsebino odgovora „pridobitev metapodatkov o storitvi pregledovanja“.

2.2   Parametri odgovora „pridobivanje metapodatkov o storitvi pregledovanja“

Odgovor „pridobivanje metapodatkov o storitvi pregledovanja“ vsebuje naslednji nabor parametrov:

metapodatki o storitvi pregledovanja,

metapodatki o postopkih,

jeziki,

metapodatki o slojih.

2.2.1   Parametri „metapodatki o storitvi pregledovanja“

Parametri „metapodatki o storitvi pregledovanja“ vsebujejo najmanj metapodatkovne elemente INSPIRE o storitvi iskanja.

2.2.2   Parametri „metapodatki o postopkih“

Parameter „metapodatki o postopkih“ opisuje postopke storitve pregledovanja in vsebuje najmanj opis izmenjanih podatkov ter omrežni naslov vsakega postopka.

2.2.3   Jezikovni parametri

Zagotovita se dva jezikovna parametra:

parameter za jezik odgovora (Response Language), ki določa naravni jezik, uporabljen v parametrih odgovora „pridobivanje metapodatkov o storitvi pregledovanja“,

parameter za podprte jezike (Supported Languages) s seznamom naravnih jezikov, ki podpirajo storitev pregledovanja.

2.2.4   Parametri „metapodatki o slojih“ (Layers Metadata)

Za vsak sloj se zagotovijo metapodatkovni elementi iz tabele 3.

Tabela 3

Metapodatkovni elementi

Opis

Naslov vira

Naziv sloja, ki se uporablja pri sporazumevanju, za prikaz sloja, na primer v izbirniku

Povzetek vira

Povzetek sloja

Ključna beseda

Dodatne ključne besede

Geografski prostorski obseg

Najmanjši prostorski obseg v obliki pravokotnika v vseh podprtih referenčnih koordinatnih sistemih območja, ki ga sloj prekriva.

Enolična označba vira

Enolična označba vira, ki se uporablja za vzpostavitev sloja.

Za vsak sloj se zagotovijo parametri iz tabele 4.

Tabela 4

Parameter

Opis

Naziv

Usklajeno ime sloja

Referenčni koordinatni sistemi

Seznam referenčnih koordinatnih sistemov, v katerih je sloj na voljo.

Slogi (Styles)

Seznam opredelitev slogov, ki so na voljo za prikaz sloja.

Slog se sestoji iz naslova in enolične označbe.

URL legende

URL-naslov legende za vsak slog, jezik in parov dimenzij.

Pari dimenzij

Določa podprte pare dvodimenzionalnih osi za večdimenzionalne zbirke prostorskih podatkov in skupine zbirk prostorskih podatkov.

3.   POSTOPEK „PRIDOBIVANJE KARTE“

3.1   Zahteva „pridobivanje karte“

3.1.1   Parametri zahteve „pridobivanje karte“

Zagotovijo se parametri zahteve „pridobivanje karte“ iz tabele 5.

Tabela 5

Parameter

Opis

Sloji

Seznam imen slojev, ki se vključijo v karto.

Slogi (Styles)

Seznam slogov, ki se uporabljajo za vsak sloj.

Referenčni koordinatni sistem

Referenčni koordinatni sistem karte

Prostorski obseg

Štiri kotne koordinate dvodimenzionalnih kart za izbrani(!) par dimenzij in v izbranem referenčnem koordinatnem sistemu

Širina podobe

Širina karte v slikovnih pikah

Višina podobe

Višina karte v slikovnih pikah

Format podobe

Izhodni format podobe

Jezik

Jezik, ki se uporablja za odgovor

Par dimenzij

Dvodimenzionalna os, ki se uporablja za karto. Npr. geografska razsežnost in čas

4.   DEJANJE „POVEZOVANJE STORITVE PREGLEDOVANJA“

4.1   Zahteva „povezovanje storitve pregledovanja“

4.1.1   Parameter zahteve „povezovanje storitve pregledovanja“

Parameter zahteve „povezovanje storitve pregledovanja“ zagotavlja v skladu s to uredbo vse informacije o storitvi pregledovanja javnega organa ali tretje osebe, kar storitvi pregledovanja držav članic omogoča, da karto pridobi od storitve pregledovanja javnega organa ali tretje osebe in da jo združi z drugimi kartami.

DEL B

Druge značilnosti

Storitev pregledovanja ima naslednje značilnosti:

1.   Referenčni koordinatni sistemi

Sloji se pregledujejo hkrati prek enotnega referenčnega koordinatnega sistema, storitev pregledovanja pa podpira vsaj referenčne koordinatne sisteme iz točke 1 Priloge I k Direktivi 2007/2/ES.

2.   Format podobe

Storitev pregledovanja mora podpirati vsaj enega od naslednjih formatov podob:

format „Portable Network Graphics“ (PNG),

format „Graphics Interchange Format“ (GIF), brez stiskanja.


Top