Help Print this page 

Document 32009R0682

Title and reference
Uredba Sveta (ES) št. 682/2009 z dne 27. julija 2009 o zaključku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
  • In force
OJ L 197, 29.7.2009, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 267 - 268

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/682/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 27/07/2009
  • Date of effect: 30/07/2009; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
Procedure
Text

29.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 197/20


UREDBA SVETA (ES) št. 682/2009

z dne 27. julija 2009

o zaključku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 11(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije, predloženega po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

1.   Veljavni ukrepi

(1)

Svet je septembra 2006 z Uredbo (ES) št. 1425/2006 (2) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz med drugim Ljudske republike Kitajske. Uredba je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 189/2009 (3). Za osem družb z individualnimi dajatvami slednje znašajo od 4,3 % do 12,8 %. Za sodelujoče družbe brez individualnih dajatev znaša dajatev 8,4 %, preostala dajatev pa 28,8 %.

2.   Zahtevek za pregled

(2)

Komisija je 25. marca 2008 od enega proizvajalca izvoznika nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Ljudske republike Kitajske prejela zahtevek za delni vmesni pregled v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe.

(3)

Zahtevek je vložila družba CeDo Shanghai Limited („CeDo Shanghai“ ali „vložnik“).

(4)

Vložnik je med drugim trdil, da so se njegove izvozne cene nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas za Skupnost znatno povečale, in sicer bistveno bolj kot konstruirana normalna vrednost, ki temelji na vložnikovih proizvodnih stroških v Ljudski republiki Kitajski, ter da je to zmanjšalo ali odpravilo damping. Zato nadaljevanje izvajanja ukrepov na trenutnih ravneh, ki temeljijo na prej ugotovljeni stopnji dampinga, za preprečevanje dampinga ni več potrebno.

3.   Začetek

(5)

Po posvetovanju s svetovalnim odborom je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek delnega vmesnega pregleda, zato je z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (4), začela delni vmesni pregled v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe, po obsegu omejen na preiskavo dampinga v zvezi z družbo CeDo Shanghai.

(6)

Preiskava dampinga je zajela obdobje od 1. julija 2007 do 30. junija 2008.

(7)

Komisija je vložnika, predstavnike industrije Skupnosti in predstavnike države izvoznice uradno obvestila o začetku pregleda. Zainteresiranim strankam je bila dana možnost, da pisno izrazijo svoja stališča in zaprosijo Komisijo za zaslišanje v roku iz obvestila o začetku.

B.   ZADEVNI IZDELEK

(8)

Zadevni izdelek je bil isti kot izdelek v Uredbi (ES) št. 1425/2006, kakor je bila spremenjena, in sicer vreče in vrečke iz plastičnih mas, ki vsebujejo najmanj 20 mas. % polietilena, njihova debelina pa ne presega 100 mikrometrov (μm), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, uvrščene pod oznake KN ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 in ex 3923 29 90 (oznake TARIC 3923210020, 3923291020 in 3923299020).

C.   UMIK ZAHTEVKA IN ZAKLJUČEK POSTOPKA

(9)

S pismom Komisiji z dne 24. marca 2009 je CeDo Shanghai uradno umaknila svoj zahtevek za delni vmesni pregled protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz med drugim Ljudske republike Kitajske.

(10)

Premišljevalo se je, ali bi bilo upravičeno nadaljevati s preiskavo po uradni dolžnosti. Komisija je bila mnenja, da zaključek preiskave ne bi vplival na že veljaven protidampinški ukrep in da ne bi bil v nasprotju z interesi Skupnosti. Na podlagi tega je preiskavo treba zaključiti.

(11)

Zainteresirane stranke so bile obveščene glede načrtovanega zaključka preiskave ter imele možnost predložiti svoje pripombe. Vendar ni bila prejeta nobena pripomba, ki bi to odločitev lahko spremenila.

(12)

Zato se ugotavlja, da je treba pregled v zvezi z uvozom nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz med drugim Ljudske republike Kitajske zaključiti brez spremembe veljavnih protidampinških ukrepov –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Delni vmesni pregled protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz med drugim Ljudske republike Kitajske, začet v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 384/96, se zaključi brez spremembe veljavnih protidampinških ukrepov.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2009

Za Svet

Predsednik

C. BILDT


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1.

(2)  UL L 270, 29.9.2006, str. 4.

(3)  UL L 67, 12.3.2009, str. 5.

(4)  UL C 176, 11.7.2008, str. 9.


Top