Help Print this page 

Document 32009D0952

Title and reference
Odločba Komisije z dne 14. decembra 2009 o spremembi Odločbe 2008/855/ES glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9909) (Besedilo velja za EGP)
OJ L 328, 15.12.2009, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 197 - 198

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/952/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 14/12/2009
  • Date of effect: 15/12/2009; začetek veljavnosti datum dokumenta
  • Date of effect: 01/01/2010; uporaba delna uporaba
  • Date of notification: 01/01/1001
  • Date of end of validity: 15/12/2013; razveljavil 32013D0764
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

15.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/76


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 14. decembra 2009

o spremembi Odločbe 2008/855/ES glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9909)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/952/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2008/855/ES (3) določa nekatere nadzorne ukrepe, ki se uporabljajo pri klasični prašičji kugi v državah članicah ali njihovih regijah, kot je določeno v Prilogi k navedeni odločbi.

(2)

Člen 7 Odločbe 2008/855/ES določa, da se sveže prašičje meso z gospodarstev na območjih, navedenih v delu III Priloge k navedeni Odločbi, ter mesni pripravki in mesni izdelki, ki so sestavljeni iz takega mesa ali ga vsebujejo, odpošiljajo v druge države članice iz zadevnih držav članic z navedenimi območji.

(3)

Odločba 2008/855/ES se uporablja do 31. decembra 2009. Zaradi stanja bolezni na nekaterih območjih Bolgarije, Nemčije, Francije, Madžarske in Slovaške je primerno podaljšati čas uporabe navedene odločbe do 31. decembra 2011.

(4)

Da bi se preprečilo širjenje klasične prašičje kuge iz Romunije v druge države članice, je bila sprejeta Odločba Komisije 2006/779/ES z dne 14. novembra 2006 glede prehodnih ukrepov za nadzor zdravstvenega varstva živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v Romuniji (4). Navedena odločba se uporablja do 31. decembra 2009.

(5)

Romunija je Komisiji predložila podatke, iz katerih je razvidno, da se je stanje klasične prašičje kuge v navedeni državi članici precej izboljšalo. Glede na razpoložljive podatke pa je treba v Romuniji še naprej uporabljati dodatne nadzorne ukrepe za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo. Zato je primerno vključiti Romunijo v del III Priloge k Odločbi 2008/855/ES. Vključitev Romunije v del III Priloge k Odločbi 2008/855/ES je treba pregledati na podlagi izida inšpekcijskega pregleda Unije, ki ga je treba opraviti v Romuniji v prvem polletju 2010.

(6)

Da se zagotovi varnost svežega prašičjega mesa ter mesnih pripravkov in mesnih izdelkov iz svežega mesa ali z njegovo vsebnostjo, ki vstopajo na območja, navedena v delu III Priloge k Odločbi 2008/855/ES, z območij, ki v njem niso navedena, mora pristojni organ odobriti obrate, v katerih se taki izdelki proizvajajo, skladiščijo ali predelujejo, in te je treba priglasiti Komisiji. Poleg tega se morajo tako meso in mesni izdelki ali pripravki proizvajati, skladiščiti in predelovati ločeno od drugih izdelkov, ki so sestavljeni iz mesa z drugih gospodarstev, ki ležijo na območjih iz dela III Priloge k navedeni odločbi, ali ga vsebujejo.

(7)

Sveže prašičje meso ter mesne pripravke in mesne izdelke, ki so sestavljeni iz svežega mesa ali ga vsebujejo, je treba ustrezno označiti, da se zagotovi sledljivost mesa ter mesnih pripravkov in mesnih izdelkov, ki vstopajo na območja, navedena v delu III Priloge k Odločbi 2008/855/ES, z območij, ki niso v njem navedena. Zato je sveže prašičje meso treba označiti z oznako zdravstvene ustreznosti iz poglavja III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (5). Mesne pripravke in mesne izdelke, ki vsebujejo tako prašičje meso, je treba označiti z identifikacijsko oznako iz oddelka I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (6).

(8)

Zato je treba Odločbo 2008/855/ES ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2008/855/ES se spremeni:

1.

Vstavi se člen 8a:

„Člen 8a

Odpošiljanje svežega prašičjega mesa ter mesnih pripravkov in mesnih izdelkov, ki so sestavljeni iz takega mesa ali ga vsebujejo, z območij zunaj območij iz dela III Priloge v druge države članice

1.   Zadevne države članice z območji iz dela III Priloge k tej odločbi lahko v druge države članice dovolijo odpošiljanje svežega prašičjega mesa, pridobljenega iz prašičev z gospodarstev zunaj območij iz dela III Priloge, ter mesnih pripravkov in mesnih izdelkov, ki so sestavljeni iz takega mesa ali ga vsebujejo, če se meso, mesni pripravki in mesni izdelki proizvajajo, skladiščijo in predelujejo v obratih:

(a)

ki jih za ta namen odobri pristojni organ in se priglasijo Komisiji;

(b)

v katerih so proizvodnja, skladiščenje in predelava ločeni od drugih izdelkov, ki so sestavljeni iz mesa z gospodarstev, ki ležijo na območjih iz dela III Priloge, ali ga vsebujejo.

2.   Sveže prašičje meso iz odstavka 1 se označi v skladu s poglavjem III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004.

Mesni pripravki in mesni izdelki iz odstavka 1 se označijo v skladu z oddelkom I Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.“

2.

V členu 15 se datum „31. decembra 2009“ nadomesti z „31. decembra 2011“.

3.

V delu III Priloge se vstavi naslednji vnos:

Romunija

celotno ozemlje Romunije.“

Člen 2

Točka 3 člena 1 se uporablja od 1. januarja 2010.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. decembra 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  UL L 302, 13.11.2008, str. 19.

(4)  UL L 314, 15.11.2006, str. 48.

(5)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(6)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.


Top