Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0887

2009/887/ES: Odločba Komisije z dne 30. novembra 2009 o nevključitvi bifentrina v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9196) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 318, 4.12.2009, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 146 - 147

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/887/oj

4.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/41


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 30. novembra 2009

o nevključitvi bifentrina v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9196)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/887/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(2) Direktive 91/414/EGS določa, da lahko država članica v obdobju dvanajstih let po notifikaciji navedene direktive registrira za dajanje v promet fitofarmacevtska sredstva z aktivnimi snovmi, ki niso uvrščene v Prilogo I k navedeni direktivi in so v prometu že dve leti po datumu notifikacije, medtem ko se navedene snovi postopno preučujejo v okviru delovnega programa.

(2)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 1490/2002 (3) določata podrobna pravila za izvajanje tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam vključuje bifentrin.

(3)

Vplivi bifentrina na zdravje ljudi in okolje so bili ocenjeni v skladu z določbami uredb (ES) št. 451/2000 in (ES) št. 1490/2002 za vrste uporab, ki jih je predlagal prijavitelj. Poleg tega navedeni uredbi določata države članice poročevalke, ki morajo Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1490/2002 predložiti ustrezna poročila o oceni in priporočila. Država članica poročevalka za bifentrin je bila Francija, vse ustrezne informacije pa so bile predložene 15. decembra 2005.

(4)

Poročilo o oceni so v okviru delovne skupine za ocenjevanje pregledali strokovnjaki držav članic in EFSA ter ga 30. septembra 2008 predložili Komisiji v obliki sklepa EFSA o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo bifentrin (4). To poročilo so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 12. marca 2009 v obliki poročila Komisije o pregledu glede bifentrina.

(5)

Med ocenjevanjem te aktivne snovi so se pojavili številni pomisleki. Na podlagi podatkov, ki jih je prijavitelj predložil v zakonskih rokih, zlasti ni bilo mogoče oceniti morebitnega onesnaženja podtalnice zaradi pomembnega proizvoda pri razgradnji v prsti (kislina TFP). Poleg tega so bili zaradi omejene količine razpoložljivih podatkov o ostankih in pomanjkanja preiskav o vzorcu metabolizma dveh izomerov, ki sestavljata bifentrin, izraženi pomisleki glede morebitne podcenjenosti tveganja za potrošnike. V zvezi z ekotoksikologijo tveganje za vodne vretenčarje ni prikazalo sprejemljivih uporab, še vedno pa obstaja negotovost glede učinkov bioakumulacije aktivne snovi v ribah. Poleg tega je bilo ugotovljeno visoko tveganje za sesalce (dolgotrajno tveganje in sekundarna zastrupitev), deževnike (dolgotrajno tveganje) in neciljne členonožce (naselitev), tveganje za neciljne rastline in neciljne talne makroorganizme pa ni bilo zadostno obravnavano. Zato na podlagi informacij, predloženih v predpisanih rokih, ni bilo mogoče ugotoviti, da bifentrin izpolnjuje pogoje za vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(6)

Komisija je prijavitelja pozvala, naj predloži pripombe o rezultatih strokovnega pregleda in sporoči, ali bo še naprej vztrajal pri vključitvi navedene snovi na seznam. Prijavitelj je predložil pripombe, ki so bile natančno pregledane. Toda kljub argumentom, ki jih je prijavitelj predložil, se navedenih pomislekov ni dalo odpraviti, po ocenah na podlagi predloženih informacij, preučenih na srečanjih strokovnjakov EFSA, pa ne kaže pričakovati, da bi lahko fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo bifentrin, pod predvidenimi pogoji uporabe na splošno izpolnjevala zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS.

(7)

Bifentrin se zato ne sme vključiti v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(8)

Sprejeti je treba ukrepe za zagotovitev, da se registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo bifentrin, prekličejo v predpisanem roku in se ne podaljšajo ali izdajo nove registracije takih sredstev.

(9)

Če države članice odobrijo podaljšanje roka za odstranjevanje, skladiščenje, dajanje v promet in uporabo obstoječih zalog fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo bifentrin, ga je treba omejiti na obdobje dvanajstih mesecev, da se omogoči uporaba obstoječih zalog v naslednji rastni sezoni, kar zagotavlja, da so fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo bifentrin, na voljo kmetom 18 mesecev od sprejetja te odločbe.

(10)

Ta odločba ne vpliva na predložitev zahtevka za bifentrin v skladu z določbami člena 6(2) Direktive 91/414/EGS, katere podrobna pravila za izvajanje so določena v Uredbi Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (5), zaradi morebitne vključitve v Prilogo I k navedeni direktivi.

(11)

Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali ni izdal mnenja o ukrepih iz te odločbe v roku, ki ga je določil njegov predsednik, zato je Komisija Svetu predložila predlog v zvezi s temi ukrepi. Ker po poteku obdobja iz drugega pododstavka člena 19(2) Direktive 91/414/EGS Svet ni niti sprejel predlaganih ukrepov niti jim ni nasprotoval, mora ukrepe sprejeti Komisija –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Bifentrin se ne vključi kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice zagotovijo, da:

(a)

se registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo bifentrin, prekličejo do 30. maja 2010;

(b)

se od datuma objave te odločbe nobene registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo bifentrin, ne odobrijo ali podaljšajo.

Člen 3

Morebitno podaljšanje roka, ki ga odobrijo države članice v skladu z določbami člena 4(6) Direktive 91/414/EGS, je čim krajše in traja največ do 30. maja 2011.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. novembra 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(4)  Znanstveno poročilo EFSA(2008) 186, Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo bifentrin (dokončano: 30. septembra 2008).

(5)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.


Top