EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0831

2009/831/ES: Odločba Sveta z dne 10. novembra 2009 o dovoljenju Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo v avtonomni pokrajini Madeira za lokalno proizveden in porabljen rum in likerje ter v avtonomni pokrajini Azori za lokalno proizvedene in porabljene likerje in žganja

OJ L 297, 13.11.2009, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/831/oj

13.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 297/9


ODLOČBA SVETA

z dne 10. novembra 2009

o dovoljenju Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo v avtonomni pokrajini Madeira za lokalno proizveden in porabljen rum in likerje ter v avtonomni pokrajini Azori za lokalno proizvedene in porabljene likerje in žganja

(2009/831/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 299(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Sveta 2002/167/ES z dne 18. februarja 2002 (2) je bila Portugalski dovoljena uporaba nižje trošarinske stopnje v avtonomni pokrajini Madeira za lokalno proizveden in porabljen rum in likerje ter v avtonomni pokrajini Azori za lokalno proizvedene in porabljene likerje in žganja. Uporaba znižane trošarinske stopnje za te proizvode se je štela za nujno za preživetje lokalne industrije, ki proizvaja in trži te proizvode. Glede na visoke stroške navedenih dejavnosti, ki so večinoma posledica dejavnikov, povezanih s položajem Madeire in Azorov kot najbolj oddaljenih regij (odročnost, otočna lega, majhnost, topografija in podnebje), se je štelo, da jim lahko samo znižanje trošarinske stopnje za lokalno proizvedene in porabljene zadevne proizvode omogoči, da so njihovi proizvodi še naprej v enakovrednem konkurenčnem položaju kot podobni proizvodi, ki se uvažajo ali dobavljajo iz drugih delov Skupnosti, in s tem zagotovi preživetje industrij. V skladu z isto odločbo je Portugalska za te proizvode lahko uporabila trošarinsko stopnjo, nižjo od polne stopnje za alkohol iz člena 3 Direktive Sveta 92/84/EGS (3) in nižjo od minimalne trošarinske stopnje za alkohol iz te direktive, toda ne več kot 75 % nižje od standardne nacionalne trošarine za alkohol. Ta ukrep se je uporabljal od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2008.

(2)

Portugalska je v zahtevkih z dne 16. junija 2008 in 20. junija 2008 zaprosila za dovoljenje pod istimi pogoji, in sicer za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2013.

(3)

Odobritev zahtevanega novega dovoljenja je utemeljena, saj se s tem prepreči ogrozitev razvoja teh najbolj oddaljenih regij. V lokalni industriji na Madeiri je zaposlenih okrog 130 delavcev, na Azorih pa okrog 90 delavcev. Pridelovanje in predelovanje sladkornega trsa in sadja na Madeiri zagotavlja delo za okrog 1 000 družinskih kmetijskih gospodarstev. Zaradi težav pri izvažanju iz teh regij so regionalni trgi edino možno tržišče za prodajo teh proizvodov.

(4)

Znižana trošarinska stopnja bi morala biti še naprej dovoljena na zahtevani ravni, da se omogoči izravnava neugodnega konkurenčnega položaja destiliranih alkoholnih pijač, proizvedenih na Madeiri in Azorih, ki je posledica visokih stroškov proizvodnje in trženja.

(5)

Surovine kmetijskega izvora so zaradi majhnosti, razdrobljenosti in nizke ravni mehanizacije kmetijskih gospodarstev dejansko dražje kot pod običajnimi pogoji proizvodnje. Poleg tega je v primeru Madeire donos predelovanja sladkornega trsa zaradi topografije, podnebja, zemlje in obrtne proizvodnje nižji od donosa v drugih najbolj oddaljenih regijah. Prevoz nekaterih surovin in embalažnih materialov, ki se ne proizvajajo lokalno, pomeni dodaten strošek v primerjavi s prevozom samo končnega proizvoda. Za Azore je njihova otoška lega še dodatna težava, ker so razdalje med otoki velike. Prevoz in namestitev opreme v teh odročnih in otoških regijah še zvišuje dodatne stroške. Enako velja za nekatera nujna potovanja in pošiljke na celino. Dodatni stroški nastanejo tudi zaradi skladiščenja končnih proizvodov, ker lokalna poraba ne more absorbirati proizvodnje neposredno, ampak skozi vse leto. Majhnost regionalnega trga zvišuje stroške na enoto na različne načine, zlasti zaradi neugodnega razmerja med fiksnimi stroški in donosom, v zvezi z opremo in stroški, potrebnimi za izpolnjevanje okoljskih norm. Poleg tega morajo proizvajalci ruma na Madeiri prevzeti stroške za ravnanje z odpadki pri predelovanju sladkornega trsa, medtem ko lahko proizvajalci v drugih regijah te proizvode reciklirajo. Zadevni proizvajalci imajo nenazadnje dodatne stroške, ki jih običajno prevzame lokalno gospodarstvo, zlasti višje stroške za delo in energijo.

(6)

Znižanje stopnje za 75 % ne presega okvirov, potrebnih za izravnavo dodatnih stroškov, ki jih povzročijo gospodarski subjekti zaradi navedenih posebnosti Madeire in Azorov kot najbolj oddaljenih regij.

(7)

Temeljita preučitev razmer je pokazala, da je nujno odobriti zahtevek Portugalske z namenom, da se ohrani industrija alkoholnih pijač v zadevnih najbolj oddaljenih regijah.

(8)

Ker je davčna ugodnost omejena na okvire, potrebne za izravnavo dodatnih stroškov, in ker je obseg zadevnih količin še naprej majhen, davčna ugodnost pa omejena na porabo v zadevnih regijah, ukrep ne ogroža celovitosti in povezanosti pravnega reda Skupnosti.

(9)

S primerjanjem potrebe po določitvi roka za davčna odstopanja s potrebo lokalnih gospodarskih subjektov, da ohranijo potrebno varnost za razvoj svojih poslovnih dejavnosti, je primerno odobriti dovoljenje za obdobje petih let.

(10)

Treba je zagotoviti, da lahko Portugalska uporabi zadevna znižanja od prenehanja veljavnosti analognega dovoljenja, odobrenega za prejšnje obdobje z Odločbo 2002/167/ES. Zato je novo zahtevano dovoljenje treba odobriti z začetkom veljavnosti od 1. januarja 2009.

(11)

Zahtevati bi bilo treba predložitev vmesnega poročila, da bo lahko Komisija ocenila, ali so še vedno izpolnjeni pogoji za upravičenost takšnega odstopanja.

(12)

Ta odločba ne posega v morebitno uporabo členov 87 in 88 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 90 Pogodbe se Portugalski dovoli uporaba trošarinske stopnje, nižje od polne stopnje za alkohol iz člena 3 Direktive 92/84/EGS v avtonomni pokrajini Madeira za lokalno proizveden in porabljen rum in likerje ter v avtonomni pokrajini Azori za lokalno proizvedene in porabljene likerje in žganja.

Člen 2

Odstopanje iz člena 1 je omejeno:

1.

na Madeiri

(a)

na rum, kot je opredeljen v kategoriji 1 v Prilogi II Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (4), z geografsko označbo „Rum da Madeira“ iz kategorije 1 v Prilogi III navedene uredbe;

(b)

na likerje in „crème de“, kot so opredeljeni v kategorijah 32 in 33 Priloge II Uredbe (ES) št. 110/2008, proizvedene iz regionalnih sadežev ali rastlin;

2.

na Azorih

(a)

na likerje in „crème de“, kot so opredeljeni v kategorijah 32 in 33 Priloge II Uredbe (ES) št. 110/2008, proizvedeni iz regionalnih sadežev ali surovin;

(b)

na žganja, proizvedena iz vina ali grozdnih tropin, z značilnostmi in kakovostmi, opredeljenimi v kategorijah 4 in 6 Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008.

Člen 3

Znižana trošarinska stopnja, ki se uporablja za proizvode iz člena 1, je lahko nižja od najnižje trošarinske stopnje za alkohol, določene z Direktivo 92/84/EGS, vendar ne sme biti več kot 75 % nižja od standardne nacionalne trošarinske stopnje za alkohol.

Člen 4

Portugalska najpozneje do 31. decembra 2011 Komisiji pošlje poročilo, da Komisija lahko oceni, ali še vedno obstajajo razlogi za upravičenost odobritve znižane stopnje.

Člen 5

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2013.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na Portugalsko republiko.

V Bruslju, 10. novembra 2009

Za Svet

Predsednik

A. BORG


(1)  Mnenje z dne 20. oktobra 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Odločba Sveta z dne 18. februarja 2002 o dovoljenju Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo v avtonomni pokrajini Madeira za lokalno proizveden in porabljen rum in likerje ter v avtonomni pokrajini Azori za lokalno proizvedene in porabljene likerje in žganja (UL L 55, 26.2.2002, str. 36).

(3)  Direktiva Sveta 92/84/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače (UL L 316, 31.10.1992, str. 29).

(4)  UL L 39, 13.2.2008, str. 16.


Top