EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0766

2009/766/ES: Odločba Komisije z dne 16. oktobra 2009 o usklajevanju frekvenčnih pasov 900 MHz in 1800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo vseevropske elektronske komunikacijske storitve v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 7801) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 274, 20.10.2009, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 041 P. 204 - 207

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/766/oj

20.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 274/32


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 16. oktobra 2009

o usklajevanju frekvenčnih pasov 900 MHz in 1 800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo vseevropske elektronske komunikacijske storitve v Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 7801)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/766/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o pravnem okviru za politiko radijskega spektra v Evropski skupnosti (Odločba o radijskem spektru) (1) in zlasti člena 4(3) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Frekvenčna pasova 890–915 in 935–960 MHz sta bila rezervirana in namenjena za javno storitev vseevropskih celičnih digitalnih mobilnih komunikacij, ki se zagotavlja v vsaki državi članici po enotni specifikaciji, določeni z Direktivo Sveta 87/372/EGS z dne 25. junija 1987 o frekvenčnih pasovih, ki jih je treba zadržati za usklajeno uvajanje javnih vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih komunikacij v Skupnosti (2), dopolnjeni s Priporočilom Sveta z dne 25. junija 1987 o usklajeni uvedbi javnih vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih komunikacij v Skupnosti (3) in Resolucijo Sveta z dne 14. decembra 1990 o zaključni fazi usklajene uvedbe javnih vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih komunikacij v Skupnosti (GSM) (4).

(2)

Direktiva 2009/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5) spreminja Direktivo 87/372/EGS in odpira frekvenčna pasova 880–915 MHz in 925–960 MHz (pas 900 MHz) univerzalnemu mobilnemu telekomunikacijskemu sistemu (UMTS) in drugim prizemnim sistemom, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve in lahko obstajajo sočasno z globalnim sistemom za mobilne komunikacije (GSM) v skladu s tehničnimi izvedbenimi ukrepi, sprejetimi v skladu z Odločbo št. 676/2002/ES (v nadaljnjem besedilu: Odločba o radijskem spektru). Sprejeti tehnični ukrepi bi morali zato dovoliti sočasen obstoj GSM in drugih sistemov v pasu 900 MHz.

(3)

Frekvenčna pasova 1 710–1 785 MHz in 1 805–1 880 MHz (pas 1 800 MHz) sta postala dostopna za GSM in ju sedaj uporabljajo sistemi GSM po vsej Evropi. Tudi pas 1 800 MHz bi moral biti odprt pod enakimi pogoji kot pas 900 MHz za druge prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve in lahko obstajajo sočasno s sistemi GSM.

(4)

Sedanjo uporabo GSM v pasu 1 800 MHz je treba ščititi v celotni Skupnosti, dokler bo obstajalo razumno veliko povpraševanje po storitvi, in sicer v skladu s pristopom iz Direktive 87/372/EGS za zaščito uporabe GSM v pasu 900 MHz.

(5)

Na podlagi člena 4(2) Odločbe o radijskem spektru je Komisija 5. julija 2006 dodelila mandat Evropski konferenci poštnih in telekomunikacijskih uprav (v nadaljnjem besedilu: CEPT), da razvije čim manj restriktivne tehnične pogoje za frekvenčne pasove, obravnavane v okviru WAPECS (politika brezžičnega dostopa za elektronske komunikacijske storitve), kamor spadata tudi pasova 900 MHz in 1 800 MHz.

(6)

Tehnološka nevtralnost in nevtralnost storitev sta cilja politike, ki so ju podprle države članice v mnenju Skupine za politiko radijskega spektra (v nadaljnjem besedilu: RSPG) o WAPECS z dne 23. novembra 2005, da se doseže bolj fleksibilna uporaba spektra. V mnenju RSPG o WAPECS je navedeno, da teh ciljev politike ne bi smeli uvajati nenadno, ampak postopoma, da bi se izognili motnjam na trgu. Komisija je izrazila svoje poglede o bolj fleksibilni uporabi spektra v sporočilu „Hiter dostop do spektra za brezžične elektronske komunikacijske storitve z večjo prilagodljivostjo“ (6), ki med drugim poudarja potrebo po dosledni in sorazmerni rešitvi za pasove mobilnih storitev druge in tretje generacije v kontekstu uvajanja fleksibilne uporabe spektra za elektronske komunikacijske storitve.

(7)

V skladu s pristopom iz Direktive 87/372/EGS glede odprtja pasu 900 MHz je treba pas 1 800 MHz, ki se sedaj uporablja za GSM, zato tudi določiti za GSM in druge prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve in lahko obstajajo sočasno s sistemi GSM, države članice pa bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe za zaščito neprekinjenega delovanja sistemov GSM pred škodljivimi motnjami.

(8)

Kateri koli drug sistem, ki se začne uporabljati v pasovih 900 MHz in 1 800 MHz, mora zagotoviti tehnično združljivost s sosednjimi omrežji, s katerimi upravljajo drugi imetniki pravic v teh pasovih, in z uporabo frekvenčnih pasov, ki mejijo na pasova 900 MHz in 1 800 MHz.

(9)

Študije o združljivosti, ki jih na zahtevo Komisije izvaja CEPT, dokazujejo tehnično združljivost usklajevalnih ukrepov iz Odločbe o radijskem spektru. Te študije bi morale pomagati pri opredelitvi tehničnih pogojev, potrebnih za sočasen obstoj rastočega števila prizemnih sistemov, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve. Pripraviti je treba seznam sistemov, ki izkazujejo takšno tehnično združljivost, ki ga po potrebi spremeni Komisija s pomočjo Odbora za radijski spekter po načelih WAPECS, in tako sčasoma povečati število sistemov z usklajenim dostopom do pasov 900 in 1 800 MHz.

(10)

Na podlagi tehničnih preiskav, zlasti poročil 82 in 96 Odbora za elektronske komunikacije (ECC) pri CEPT, ter kot odgovor na mandat z dne 5. julija 2006 v poročilu CEPT št. 19 je CEPT ugotovila, da se omrežja UMTS/900/1 800 lahko vzpostavijo v mestnih, primestnih in podeželskih območjih hkrati z že obstoječimi omrežji GSM/900/1 800, tako da se uporabijo ustrezne vrednosti za razmik med nosilci.

(11)

Rezultate mandata, dodeljenega CEPT, bi bilo treba uporabiti v Skupnosti in jih izvajati v državah članicah brez odlašanja zaradi povpraševanja trga po uvedbi UMTS v teh pasovih. Poleg tega bi morale države članice poskrbeti, da UMTS zagotovi ustrezno zaščito obstoječih sistemov v sosednjih pasovih.

(12)

Da se poveča fleksibilnost in hkrati ohrani potrebna vseevropska pokritost z elektronskimi komunikacijskimi storitvami v usklajenih pasovih, bi morale imeti države članice tudi možnost, da poleg sistema GSM in drugih navedenih prizemnih sistemov, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve, dovolijo uvedbo še drugih sistemov v pasova 900 MHz in 1 800 MHz, če zagotovijo sočasen obstoj takšnih prizemnih sistemov.

(13)

Tehnično upravljanje radijskega spektra vključuje usklajevanje in razporejanje radijskega spektra. To usklajevanje bi moralo odsevati zahteve splošnih načel politike, opredeljene na ravni Skupnosti. Vendar tehnično upravljanje radijskega spektra ne vključuje niti postopkov dodeljevanja in izdajanja dovoljenj (vključno z njihovim časovnim načrtovanjem) niti odločanja o tem, ali naj se za dodelitev radijskih frekvenc uporabljajo konkurenčni postopki izbiranja.

(14)

Razlike med razmerami v posameznih državah bi lahko povzročile izkrivljanje konkurence. Obstoječi regulativni okvir daje državam članicam vsa potrebna orodja za sorazmerno, nediskriminatorno in nepristransko obravnavanje teh težav v skladu z zakonodajo Skupnosti, vključno z Direktivo 87/372/EGS, Direktivo 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) (7) ter Direktivo 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (8).

(15)

Uporabo spektra urejajo določbe zakonodaje Skupnosti o varovanju javnega zdravja, zlasti Direktiva 2004/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (18. posamična direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (9), in Priporočilo Sveta 1999/519/ES z dne 12. julija 1999 o omejevanju izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim poljem (0 Hz do 300 GHz) (10). Varovanje zdravja pri radijski opremi se zagotavlja s skladnostjo takšne opreme z osnovnimi zahtevami Direktive 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme (11).

(16)

Da se zagotovi tudi dolgoročna učinkovita uporaba pasov 900 MHz in 1 800 MHz, bi morale uprave še naprej izvajati študije, ki bi povečale učinkovitost in inovativno rabo. S ciljem, da se ta odločba revidira, tako da bi vključevala dodatne tehnologije, bi lahko te in druge študije, ki jih bo opravila CEPT na podlagi nadaljnjih mandatov, pokazale, da lahko drugi sistemi, ki niso GSM in UMTS, zagotovijo prizemne elektronske komunikacijske storitve z vseevropskim pokritjem in z ustreznimi ukrepi zagotovijo tehnično združljivost z GSM in UMTS.

(17)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za radijski spekter –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Namen te odločbe je uskladiti tehnične pogoje glede razpoložljivosti in učinkovite uporabe pasu 900 MHz v skladu z Direktivo 87/372/EGS ter pasu 1 800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve.

Člen 2

V tej odločbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„sistem GSM“ pomeni elektronsko komunikacijsko omrežje, ki je skladno s standardi GSM, kakor jih je objavil ETSI, zlasti z EN 301 502 in EN 301 511;

(b)

„pas 900 MHz“ pomeni pasova 880–915 MHz in 925–960 MHz;

(c)

„pas 1 800 MHz“ pomeni pasova 1 710–1 785 MHz in 1 805–1 880 MHz.

Člen 3

Prizemni sistemi, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve in lahko obstajajo sočasno s sistemi GSM v pasu 900 MHz v skladu s členom 1(1) Direktive 87/372/EGS, so navedeni v Prilogi. Zanje veljajo pogoji in roki za izvedbo, navedeni v Prilogi.

Člen 4

1.   Pas 1 800 MHz se določi in da na voljo za sisteme GSM najpozneje 9. novembra 2009.

2.   Pas 1 800 MHz se določi in da na voljo za druge prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve, navedene v Prilogi, ob upoštevanju pogojev in rokov za izvedbo, navedenih v Prilogi.

Člen 5

1.   Države članice lahko določijo in dajo na voljo pasova 900 MHz in 1 800 MHz za druge prizemne sisteme, ki niso navedeni v Prilogi, če zagotovijo, da:

(a)

lahko takšni sistemi obstajajo sočasno s sistemi GSM;

(b)

lahko takšni sistemi obstajajo sočasno z drugimi sistemi iz Priloge na njihovem lastnem ozemlju ter na ozemlju sosednjih držav članic.

2.   Države članice zagotovijo, da drugi sistemi iz člena 3 in člena 4(2) ter odstavka 1 tega člena ustrezno ščitijo sisteme v sosednjih pasovih.

Člen 6

Države članice stalno spremljajo uporabo pasov 900 MHz in 1 800 MHz, da zagotovijo njuno učinkovito uporabo, in zlasti poročajo Komisiji, ali je treba Prilogo revidirati.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. oktobra 2009

Za Komisijo

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  UL L 108, 24.4.2002, str. 1.

(2)  UL L 196, 17.7.1987, str. 85.

(3)  UL L 196, 17.7.1987, str. 81.

(4)  UL C 329, 31.12.1990, str. 25.

(5)  Glej stran 25 tega Uradnega lista.

(6)  COM(2007) 50.

(7)  UL L 108, 24.4.2002, str. 21.

(8)  UL L 108, 24.4.2002, str. 33.

(9)  UL L 159, 30.4.2004, str. 1.

(10)  UL L 199, 30.7.1999, str. 59.

(11)  UL L 91, 7.4.1999, str. 10.


PRILOGA

SEZNAM PRIZEMNIH SISTEMOV IZ ČLENA 3 IN ČLENA 4(2)

Naslednji tehnični parametri se uporabljajo kot bistveni sestavni del pogojev, potrebnih za zagotovitev sočasnega obstoja, ko ni dvostranskih ali večstranskih sporazumov med sosednjimi omrežji, kar pa ne izključuje manj strogih tehničnih parametrov, če se o njih dogovorijo operaterji takšnih omrežij.

Sistemi

Tehnični parametri

Roki za izvedbo

UMTS, skladni s standardi UMTS, kakor jih je objavil ETSI, in zlasti z EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 in EN 301 908-11

1.

Razmik med nosilci je 5 MHz ali več med dvema sosednjima omrežjema UMTS

2.

Razmik med nosilci je 2,8 MHz ali več med sosednjima omrežjema UMTS in GSM

9. maj 2010


Top