EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0735

2009/735/ES: Sklep Sveta z dne 24. septembra 2009 o podaljšanju obdobja uporabe ukrepov iz Sklepa 2007/641/ES o zaključku posvetovanj z Republiko Fidži na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in člena 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje

OJ L 262, 6.10.2009, p. 43–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 120 P. 278 - 284

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/735/oj

6.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 262/43


SKLEP SVETA

z dne 24. septembra 2009

o podaljšanju obdobja uporabe ukrepov iz Sklepa 2007/641/ES o zaključku posvetovanj z Republiko Fidži na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in člena 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje

(2009/735/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 (1) in revidiranega v Luxembourgu 25. junija 2005 (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-ES), in zlasti člena 96 Sporazuma,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o ukrepih in postopkih, ki jih je treba sprejeti in upoštevati pri izvajanju Sporazuma o partnerstvu AKP-ES (3), ter zlasti člena 3 Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (4) (v nadaljnjem besedilu: Instrument za razvojno sodelovanje) in zlasti člena 37 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kršeni so bili bistveni elementi iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES.

(2)

Kršene so bile vrednote iz člena 3 Instrumenta za razvojno sodelovanje.

(3)

V skladu s členom 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in členom 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje so se 18. aprila 2007 začela uradna posvetovanja z državami AKP in Republiko otokov Fidži, med katerimi so fidžijski organi dali posebne zaveze za odpravo težav, ki jih je ugotovila Evropska unija, ter za uresničitev teh zavez.

(4)

V zvezi z nekaterimi zavezami, omenjenimi v uvodni izjavi 3, so se začele izvajati nekatere pomembne pobude. Vendar pa ne le da številne pomembne zaveze glede bistvenih elementov Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in Instrumenta za razvojno sodelovanje še niso bile izvedene, ampak je izvajanje številnih ključnih zavez nedavno tudi znatno nazadovalo, kot na primer razveljavitev ustave in nadaljnje precejšne zamude pri izvedbi volitev.

(5)

Sklep 2007/641/ES (5) preneha veljati 1. oktobra 2009.

(6)

Zaradi tega je primerno podaljšati veljavnost Sklepa 2007/641/ES –

SKLENIL:

Člen 1

Sklep 2007/641/ES se spremeni:

1.

V členu 3 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Veljati preneha 31. marca 2010. Redno se pregleda vsaj vsakih šest mesecev, nemudoma pa, če pride do sprememb v Republiki otokov Fidži ali če se v novih uradnih posvetovanjih z državami AKP in Republiko otokov Fidži sprejmejo posebne zaveze, ki bi to upravičile.“

2.

Priloga se nadomesti s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 24. septembra 2009

Za Svet

Predsednica

M. OLOFSSON


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 287, 28.10.2005, str. 4.

(3)  UL L 317, 15.12.2000, str. 376.

(4)  UL L 378, 27.12.2006, str. 41.

(5)  UL L 260, 5.10.2007, str. 15.


PRILOGA

Njegova Ekscelenca Ratu Epeli Nailatikau

Vršilec dolžnosti predsednika Republike otokov Fidži

Suva

Republika otokov Fidži

Vaša Ekscelenca,

Evropska unija pripisuje velik pomen členu 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES (v nadaljnjem besedilu: Sporazum iz Cotonuja) in členu 3 Instrumenta za razvojno sodelovanje. Partnerstvo AKP-ES temelji na spoštovanju človekovih pravic, demokratičnih načel in načel pravne države, ki so bistveni elementi Sporazuma iz Cotonouja in so temelj naših medsebojnih odnosov.

Svet Evropske unije je 11. decembra 2006 obsodil vojaški prevzem oblasti na Fidžiju.

Na podlagi člena 96 Sporazuma iz Cotonouja in ob upoštevanju dejstva, da je vojaški prevzem oblasti 5. decembra 2006 pomenil kršitev bistvenih elementov iz člena 9 Sporazuma, je Evropska unija (v nadaljnjem besedilu: EU) povabila Fidži k posvetovanjem, da bi, kot določa navedeni Sporazum, temeljito proučila položaj in, če bi se izkazalo za potrebno, sprejela ukrepe za njegovo izboljšanje.

Uradni del teh posvetovanj se je začel 18. aprila 2007 v Bruslju. EU je bila zadovoljna, da je začasna vlada takrat potrdila vrsto ključnih zavez glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanja demokratičnih načel in načela pravne države, kot je navedeno spodaj, in predlagala pozitivne ukrepe glede njihovega izvajanja.

Žal je odtlej položaj nazadoval, zlasti aprila 2009, tako da Fidži zdaj krši več svojih zavez. To se nanaša zlasti na razveljavitev ustave, zelo velike zamude pri izvedbi parlamentarnih volitev in na kršitve človekovih pravic. Čeprav so pri uresničitvi zavez nastale velike zamude, je večina teh zavez glede na trenutni položaj Fidžija še vedno zelo pomembnih in so zato priložene temu pismu. Odločitev Fidžija za prelomitev več ključnih zavez je zanj povzročila izgubo razvojnih sredstev.

Vendar je EU v duhu partnerstva, ki je temeljni kamen Sporazuma iz Cotonouja, izrazila pripravljenost za začetek novih uradnih posvetovanj, čim bo mogoče razumno predvideti uspešen zaključek tovrstnih posvetovanj. Začasni predsednik vlade je nedavno predstavil časovni načrt reform in volitev. EU želi razpravljati o tem časovnem načrtu in je pripravljena razmisliti, ali bi ga bilo mogoče uporabiti kot podlago za nova posvetovanja. EU se je v skladu s tem odločila, da podaljša obstoječe ustrezne ukrepe za Fidži, da bi ustvarila priložnost za nova posvetovanja. Ker so nekateri ustrezni ukrepi zdaj zastareli, je bilo odločeno, da bi bilo primerneje, če EU nadalje prouči možnosti za nova posvetovanja s Fidžijem, kot pa da enostransko posodobi obstoječe ukrepe. Zato je še posebej pomembno, da se začasna vlada zaveže domačemu političnemu dialogu, ki bo vključeval vse strani, in da s prožnostjo prouči možni razpored predlaganega časovnega načrta. Čeprav stališče EU vedno upošteva bistvene elemente revidiranega sporazuma iz Cotonouja in njegova temeljna načela, zlasti osrednjo vlogo dialoga in izpolnjevanje medsebojnih obveznosti, pa želi poudariti, da s stališča EU izid prihodnjih posvetovanj ni že vnaprej odločen.

Če bo Fidži po novih posvetovanjih sprejel pomembne zaveze, se bo EU zavzela za hiter, pozitiven pregled teh ustreznih ukrepov. Nasprotno pa, če se položaj na Fidžiju ne izboljša, se ne bo mogoče izogniti nadaljnjim izgubam razvojnih sredstev.

EU poziva Fidži, naj do začetka novih posvetovanj nadaljuje in še stopnjuje okrepljeni politični dialog.

Ustrezni ukrepi so naslednji:

humanitarna pomoč in neposredna pomoč civilni družbi se lahko nadaljujeta,

dejavnosti sodelovanja, ki že potekajo ali so v pripravi, zlasti v okviru 8. in 9. Evropskega razvojnega sklada (v nadaljnjem besedilu: ERS), se lahko nadaljujejo,

končni pregled 9. ERS se lahko nadaljuje,

dejavnosti sodelovanja, ki bi pripomogle k povratku demokracije in izboljšale javno upravljanje, se lahko izvajajo, razen v izrednih okoliščinah,

izvajanje spremljevalnih ukrepov za reformo sladkornega sektorja za leto 2006 se lahko nadaljuje. Sporazum o financiranju je Fidži na tehnični ravni podpisal 19. junija 2007. Upoštevati je treba, da sporazum o financiranju vključuje klavzulo o odložitvi,

sprejetje poročila neodvisnih volilnih strokovnjakov Foruma pacifiških otokov z dne 7. junija 2007, ki ga je začasna vlada izvedla 19. junija 2007, je v skladu z zavezo št. 1, dogovorjeno med začasno vlado in EU 18. aprila 2007. Zato se lahko nadaljuje priprava in morebitni podpis večletnega okvirnega programa spremljevalnih ukrepov za reformo sladkornega sektorja za obdobje 2008–2010,

dokončno oblikovanje, podpis na tehnični ravni in izvajanje državnega strateškega dokumenta in nacionalnega indikativnega programa za 10. ERS z dodeljenim finančnim okvirom ter morebitna dodelitev motivacijskega deleža v višini do 25 % tega zneska bodo odvisni od spoštovanja zavez, danih v zvezi s človekovimi pravicami in pravno državo: da začasna vlada potrdi ustavo, da se v celoti spoštuje neodvisnost sodstva in se čim prej odpravijo ukrepi za izredne razmere, ki so bili ponovno sprejeti 6. septembra 2007, da se v skladu z različnimi postopki in forumi po zakonih Fidžija opravi preiskava ali obravnava vseh obtožb o kršitvi človekovih pravic in da si bo začasna vlada po najboljših močeh prizadevala, da prepreči izjave varnostnih agencij, ki so namenjene zastraševanju,

dodeljena kvota za sladkor za leto 2007 je nič,

za leto 2008 bo dodeljena kvota za sladkor na voljo pod pogojem, da bodo zagotovljeni dokazi o verodostojni in pravočasni pripravi volitev v skladu z dogovorjenimi zavezami, zlasti glede popisa prebivalstva, ponovne določitve meja in volilne reforme v skladu z ustavo, da bodo do 30. septembra 2007 sprejeti ukrepi, s katerimi se bo zagotovilo delovanje volilnega urada, vključno z imenovanjem volilnega nadzornika, v skladu z ustavo,

za leto 2009 bo dodeljena kvota za sladkor na voljo pod pogojem, da bo vzpostavljena legitimna vlada,

kvota za sladkor za leto 2010 bo odvisna od napredka pri izvajanju dodeljene kvote za leto 2009 in nadaljevanja demokratičnega procesa,

za pripravo in izvajanje ključnih zavez, zlasti v podporo pripravi in/ali izvajanju volitev, je mogoče proučiti možnosti za dodatno podporo, ki bo presegala, kar je opisano v tem pismu,

regionalno sodelovanje in udeležba Fidžija v njem ostane nespremenjeno,

sodelovanje z Evropsko investicijsko banko in Centrom za razvoj podjetništva se lahko nadaljuje ob pogoju pravočasnega izpolnjevanja danih zavez.

Spremljanje zavez bo potekalo v skladu z zavezami o spremljanju v obliki rednega dialoga, sodelovanja z misijami in poročanja, kot je določeno v Prilogi.

Poleg tega EU pričakuje, da bo Fidži v celoti sodeloval s Forumom pacifiških otokov pri izvajanju priporočil skupine uglednih oseb, ki so jih sprejeli zunanji ministri Foruma na srečanju v Vanuatuju 16. marca 2007.

Evropska unija bo še naprej spremljala razmere na Fidžiju. Na podlagi člena 8 Sporazuma iz Cotonouja bo s Fidžijem potekal okrepljen politični dialog, da se zagotovi spoštovanje človekovih pravic, obnova demokracije in spoštovanje načela pravne države, ki se bo zaključil, ko bosta obe strani ugotovili, da je okrepljeni dialog dosegel svoj namen.

Če bo začasna vlada upočasnila ali prekinila izvajanje danih zavez ali pri tem nazadovala, si EU pridržuje pravico, da prilagodi ustrezne ukrepe.

EU poudarja, da so privilegiji Fidžija pri njegovem sodelovanju z EU odvisni od spoštovanja bistvenih elementov Sporazuma iz Cotonouja in vrednot iz Instrumenta za razvojno sodelovanje. Če želite prepričati EU, da je začasna vlada v celoti pripravljena izvesti dane zaveze, je bistvenega pomena, da izvajanje dogovorjenih zavez v kratkem zelo napreduje.

S spoštovanjem,

V Bruslju,

Za Komisijo

Za Svet

Priloga k Prilogi

ZAVEZE, DOGOVORJENE Z REPUBLIKO OTOKOV FIDŽI

A.   Spoštovanje demokratičnih načel

Zaveza št. 1

Svobodne in poštene parlamentarne volitve bodo izvedene v 24 mesecih od 1. marca 2007, ob upoštevanju ugotovitev ocene, ki jo bodo izvedli neodvisni presojevalci, ki jih bo imenoval sekretariat Foruma pacifiških otokov. Postopki priprave in izvajanja volitev se bodo skupaj spremljali, prilagajali in popravljali, kot bo potrebno, na podlagi vzajemno dogovorjenih meril. To pomeni zlasti:

da bo začasna vlada do 30. junija 2007 sprejela časovni načrt z datumi za izvedbo različnih ukrepov, ki jih je treba izvesti v pripravah na nove parlamentarne volitve,

da ta načrt določa časovne okvire za popis prebivalstva, ponovno določitev meja in volilno reformo,

da se ponovna določitev meja in volilna reforma izvedeta v skladu z ustavo,

da bodo do 30. septembra 2007 sprejeti ukrepi, s katerimi se bo zagotovilo delovanje volilnega urada, vključno z imenovanjem volilnega nadzornika, v skladu z ustavo,

da bo imenovanje podpredsednika opravljeno v skladu z ustavo.

Zaveza št. 2

Začasna vlada bo pri sprejemanju pomembnih zakonodajnih, proračunskih in drugih političnih pobud in sprememb upoštevala posvetovanja s civilno družbo ter vsemi drugimi zainteresiranimi stranmi.

B.   Pravna država

Zaveza št. 1

Začasna vlada si bo po najboljših močeh prizadevala, da prepreči izjave varnostnih agencij, ki so namenjene zastraševanju.

Zaveza št. 2

Začasna vlada bo podprla ustavo iz leta 1997 ter jamčila nemoteno in neodvisno delovanje ustavnih institucij, kot so fidžijska komisija za človekove pravice, Komisija za javne službe, Komisija za ustavne naloge. Ohranjena bo bistvena neodvisnost in delovanje Velikega sveta poglavarjev.

Zaveza št. 3

Neodvisnost sodstva se bo v celoti spoštovala in omogočeno bo njegovo nemoteno delovanje, njegove odločitve pa bodo upoštevale vse zainteresirane strani, zlasti:

začasna vlada se zaveže, da bo sodišče v skladu z oddelkom 138(3) ustave imenovano do 15. julija 2007,

vsakršna imenovanja in/ali razrešitve sodnikov bodo odslej potekala ob strogem upoštevanju ustavnih določil in postopkovnih pravil,

vojska, policija ali začasna vlada se v nobenem primeru in v nikakršni obliki ne bodo vmešavale v sodni postopek, vključno s polnim spoštovanjem pravnega poklica.

Zaveza št. 4

Vsi kazenski postopki, povezani s korupcijo, se bodo obravnavali po ustreznih pravosodnih poteh in vsak drug organ, ki bo morda vzpostavljen za preiskavo domnevnih primerov korupcije, bo deloval v okviru ustavnih določil.

C.   Človekove pravice in temeljne svoboščine

Zaveza št. 1

Začasna vlada bo sprejela vse potrebne ukrepe, da se bodo preiskave ali obravnave vseh obtožb o kršitvi človekovih pravic opravljale v skladu z različnimi postopki in forumi po zakonih Fidžija.

Zaveza št. 2

Začasna vlada namerava v maju 2007 odpraviti ukrepe za izredne razmere, če ne bo groženj nacionalni varnosti, javnemu redu in varnosti.

Zaveza št. 3

Začasna vlada si bo prizadevala zagotoviti, da bo fidžijska komisija za človekove pravice delovala povsem neodvisno ter v skladu z ustavo.

Zaveza št. 4

Svoboda izražanja in svoboda medijev v vseh oblikah se polno spoštujeta, kot to zagotavlja ustava.

D.   Spremljanje izvajanja zavez

Zaveza št. 1

Začasna vlada se zavezuje, da bo ohranila reden dialog, ki bo omogočal potrjevanje doseženega napredka, organom/predstavnikom EU in ES pa dala popoln dostop do vseh informacij, povezanih s človekovimi pravicami, mirno obnovitvijo demokracije in pravno državo na Fidžiju.

Zaveza št. 2

Začasna vlada v celoti sodeluje z morebitnimi misijami EU in ES za oceno in spremljanje napredka.

Zaveza št. 3

Začasna vlada vsake tri mesece od 30. junija 2007 naprej pošilja poročila o napredku glede bistvenih elementov Sporazuma iz Cotonouja in glede zavez.

Ugotavlja se, da je nekatera vprašanja mogoče učinkovito obravnavati zgolj s pragmatičnim pristopom, ki priznava dejansko stanje razmer in je usmerjen v prihodnost.


Top