Help Print this page 

Document 32009D0504

Title and reference
2009/504/ES,Euratom: Odločba Komisije z dne 28. maja 2009 o spremembi Odločbe 97/245/ES, Euratom o ureditvi, po kateri države članice Komisiji pošiljajo informacije v okviru sistema virov lastnih sredstev Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4072)
  • No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2016; implicitno zavrnjeno 32016D2366
OJ L 171, 1.7.2009, p. 37–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 224 - 232

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/504/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 28/05/2009
  • Date of effect: 29/05/2009; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 29/05/2009
  • Date of end of validity: 21/12/2016; implicitno zavrnjeno 32016D2366
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
Relationship between documents
Text

1.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/37


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. maja 2009

o spremembi Odločbe 97/245/ES, Euratom o ureditvi, po kateri države članice Komisiji pošiljajo informacije v okviru sistema virov lastnih sredstev Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4072)

(2009/504/ES, Euratom)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 2000/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti (2) in zlasti tretjega pododstavka člena 6(4) ter člena 17(3) in (5) Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za lastna sredstva iz člena 20 Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 97/245/ES, Euratom (3) določa vzorce za pripravo izkazov stanj lastnih sredstev držav članic, ki jih morajo slednje sporočati Komisiji.

(2)

Po vključitvi sporazumov, sklenjenih med urugvajskim krogom, v zakonodajo Skupnosti, ni več bistvene razlike med kmetijskimi in carinskimi dajatvami. Poleg tega Sklep 2007/436/ES, Euratom ne vsebuje tega razlikovanja. Iz vzorcev v prilogah I in III Odločbe 97/245/ES, Euratom je treba zato odpraviti to razlikovanje.

(3)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (4) je bila poleg drugih ukrepov uvedena tudi proizvodna dajatev, ki bi prispevala k financiranju stroškov, in dajatev za presežek, ki bi preprečila kopičenje presežnih količin. Pod nekaterimi pogoji se poleg tega za dodatne kvote za sladkor in nadomestne kvote za izoglukozo zaračunajo enkratni zneski. Ker so te dajatve lastna sredstva, je zato treba prilagoditi vzorce v prilogah I in III Odločbe 97/245/ES, Euratom.

(4)

Prav tako bi bilo treba izkoristiti izkušnje, ki so jih države članice pridobile pri pošiljanju poročil o računih iz člena 6(3)(a) in (b) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000, ter izboljšati prikaz obrazcev, ki so pripravljeni v skladu z vzorci v prilogah I in III Odločbe 97/245/ES, Euratom.

(5)

V Odločbi št. 97/245/ES, Euratom sta določena natančna ureditev za pošiljanje informacij in obrazec za uradna obvestila o primerih iz člena 17(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000.

(6)

Ob upoštevanju pridobljenih izkušenj pri pošiljanju ustreznih informacij je treba storiti vse potrebno, da se zagotovi, da ima Komisija na voljo vsa dejstva, potrebna za popolno proučitev primerov neizterljivosti, ki so jih sporočile države članice.

(7)

Sisteme za pošiljanje poročil in učinkovito upravljanje informacij bi bilo treba prilagoditi vse večjemu številu primerov neizterljivosti z uvedbo novega elektronskega sistema upravljanja in sporočanja, ki bi ga morale države članice uporabljati za elektronsko pošiljanje svojih poročil, v primerih, ko se zneski razglasijo ali štejejo za neizterljive.

(8)

Z Uredbo (ES, Euratom) št. 2028/2004 (5) se v Uredbo (ES, Euratom) št. 1150/2000 uvaja jasno razlikovanje med poročili o primerih, v katerih se določene pravice razglasijo ali štejejo za neizterljive, ki so omenjena v členu 17(3) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000, in letnimi poročili iz člena 17(5) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000. Zato je treba nadomestiti model, ki se mora uporabiti za navedena letna poročila, in pripraviti poseben model za navedena poročila.

(9)

Predvideti bi bilo treba tudi dovolj časa za začetek veljavnosti pošiljanja spremenjenih izkazov.

(10)

Odločbo 97/245/ES, Euratom bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 97/245/ES, Euratom se spremeni:

1.

v členu 3(1) se besedilo „iz členov 6(3)(a) in 3(b) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1552/89“ nadomesti z „iz prvega pododstavka točk (a) in (b) člena 6(4) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 (6).

2.

v členu 2(1) se besedilo „člen 6(4) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1552/89“ nadomesti s „člen 6(5) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1150/2000“;

3.

člen 3 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 3

1.   Države članice za letno poročilo iz člena 17(5) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 uporabljajo vzorec iz Priloge VI.

2.   Države članice v elektronski obliki pošiljajo poročila iz tretjega pododstavka člena 17(3) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 prek elektronskega sistema upravljanja in sporočanja.

3.   Priloga VII vsebuje vzorec poročil iz tretjega pododstavka člena 17(3) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000.“

4.

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej odločbi;

5.

Priloga III se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej odločbi;

6.

Priloga VI se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej odločbi;

7.

doda se Priloga VII iz Priloge IV k tej odločbi.

Člen 2

Izkazi, sestavljeni po vzorcih iz prilog I in III Odločbe 97/245/ES, Euratom, kot je spremenjena s to odločbo, bodo prvič predloženi za mesec junij 2009 v primeru mesečnega izkaza ter za drugo četrtletje 2009 v primeru četrtletnega izkaza.

Člen 3

Elektronski sistem upravljanja in sporočanja ter obrazec iz člena 3(2) in (3) Odločbe 97/245/ES, Euratom, kot jo spreminja ta odločba, se uporabljata od datuma, ki ga Komisija sporoči državam članicam.

Države članice do prejema tega sporočila uporabljajo obrazec, ki je določen v Prilogi VI k Odločbi 97/245/ES, Euratom, kot jo spreminja Odločba 2002/235/ES, Euratom (7).

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. maja 2009

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 163, 23.6.2007, str. 17.

(2)  UL L 130, 31.5.2000, str. 1.

(3)  UL L 97, 12.4.1997, str. 12.

(4)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(5)  UL L 352, 27.11.2004, str. 1.

(6)  UL L 130, 31.5.2000, str. 1.“;

(7)  UL L 79, 22.3.2002, str. 61.


PRILOGA I

„PRILOGA I

RAČUN ‚A‘ LASTNIH SREDSTEV EVROPSKIH SKUPNOSTI

Izkaz nastalih pravic  (1)

Država članica:

Mesec/leto:

(v nacionalni valuti)

VIR

Sklic države članice

(neobvezno)

Znesek nastalih pravic v mesecu (2)

(1)

Znesek izterjanih pravic, preknjiženih z ločenega računa

(2)

Popravki pravic, nastalih v predhodnih mesecih (3)

Bruto zneski

(5) = (1) + (2) + (3) – (4)

Neto zneski

(6)

+

(3)

(4)

1210

Carine (razen izravnalnih in protidampinških dajatev)

 

 

 

 

 

 

 

1230

Izravnalne in protidampinške dajatve na proizvode

 

 

 

 

 

 

 

1240

Izravnalne in protidampinške dajatve na storitve

 

 

 

 

 

 

 

12

CARINSKE DAJATVE

 

 

 

 

 

 

 

1100

Proizvodne dajatve za tržno leto 2005/2006 in prejšnja leta

 

 

 

 

 

 

 

1110

Dajatve za skladiščenje sladkorja

 

 

 

 

 

 

 

1130

Dajatve, odmerjene za neizvoženo proizvodnjo sladkorja C, izoglukoze C in inulinskega sirupa C, ter dajatve za nadomestni sladkor C in izoglukozo C

 

 

 

 

 

 

 

1170

Proizvodna dajatev

 

 

 

 

 

 

 

1180

Enkratni zneski za dodatne kvote za sladkor in nadomestne kvote za izoglukozo

 

 

 

 

 

 

 

1190

Dajatev za presežek

 

 

 

 

 

 

 

11

DAJATVE NA SLADKOR

 

 

 

 

 

 

 

12 + 11 skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

— 25 % stroški pobiranja

— 10 % stroški pobiranja (4)

 

 

 

Skupaj za plačilo ES

 

 


(1)  Vključno s pravicami, nastalimi na podlagi inšpekcijskih pregledov ter primerov goljufij in nepravilnosti.“

(2)  Vključno z računovodskimi popravki.

(3)  Popravki prvotnih pravic, zlasti naknadne izterjave in vračila. Za sladkor je treba pri popravkih za predhodna leta navesti, na katero leto se nanašajo.

(4)  10 % stopnja zadržanih sredstev se uporabi za zneske, ki bi morali biti v skladu s pravili Skupnosti na voljo pred 28. februarjem 2001.


PRILOGA II

„PRILOGA III

LASTNA SREDSTVA EVROPSKIH SKUPNOSTI – LOČENI RAČUN  (1)

Izkaz nastalih pravic, ki niso knjižene na računu ‚A‘

Država članica:

Četrtletje/leto:

(v nacionalni valuti)

VIR

Neporavnane pravice, prenesene iz prejšnjega četrtletja

(1)

Pravice, nastale v tekočem četrtletju

(2)

Popravki nastalih pravic (člen 8) (2)

(3)

Zneski, ki jih ni mogoče dati na razpolago (člen 17(2)) (3)

(4)

Skupaj

(1 + 2 ± 3 – 4)

(5)

Zneski, izterjani v četrtletju (4)

(6)

Neporavnane pravice na koncu tekočega četrtletja

(7) = (5) – (6)

1210

Carine (razen izravnalnih in protidampinških dajatev)

 

 

 

 

 

 

 

1230

Izravnalne in protidampinške dajatve na proizvode

 

 

 

 

 

 

 

1240

Izravnalne in protidampinške dajatve na storitve

 

 

 

 

 

 

 

12

CARINSKE DAJATVE

 

 

 

 

 

 

 

1100

Proizvodne dajatve za tržno leto 2005/2006 in prejšnja leta

 

 

 

 

 

 

 

1110

Dajatve za skladiščenje sladkorja

 

 

 

 

 

 

 

1130

Dajatve, odmerjene za neizvoženo proizvodnjo sladkorja C, izoglukoze C in inulinskega sirupa C, ter dajatve za nadomestni sladkor C in izoglukozo C

 

 

 

 

 

 

 

1170

Proizvodna dajatev

 

 

 

 

 

 

 

1180

Enkratni zneski za dodatne kvote za sladkor in nadomestne kvote za izoglukozo

 

 

 

 

 

 

 

1190

Dajatev za presežek

 

 

 

 

 

 

 

11

DAJATVE NA SLADKOR

 

 

 

 

 

 

 

12 + 11 skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena nastalih pravic, katerih izterjava je negotova (5)

 


(1)  Račun ‚B‘ se vodi v skladu s točko (b) tretjega odstavka člena 6 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000, vključno s pravicami, nastalimi na podlagi inšpekcijskih pregledov ali primerov goljufij in nepravilnosti.“

(2)  Popravek nastalih pravic zajema popravke, vključno s stornacijami zaradi popravka pravic, nastalih v prejšnjih četrtletjih. Po naravi se razlikujejo od tistih, vpisanih v stolpcu (4).

(3)  Vse primere je treba podrobno opisati v Prilogi IIIa, ki jo je treba poslati isto?asno s tem ?etrtletnim izkazom. Skupni znesek stolpca (4) in skupni znesek Priloge IIIa se morata ujemati.

(4)  Skupni znesek tega stolpca se mora ujemati z vsoto zneskov, navedenih v stolpcu (2) izkaza računa ‚A‘ za tri zadevne mesece.

(5)  Obvezno za izkaz zadnjega četrtletja vsakega leta. Če je ocena nič, je treba navesti besedo ‚nič‘.


PRILOGA III

„PRILOGA VI

LETNO POROČILO

iz člena 17(5) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000

20…

Država članica: …

1.   Inšpekcijski pregledi držav članic

Inšpekcijske dejavnosti

Število

Sprejete carinske deklaracije (glede na carinski režim ali carinsko rabo ali uporabo)

 

Preverjene carinske deklaracije po carinjenju, glede na carinski režim ali carinsko rabo ali uporabo (naknadno preverjanje deklaracij)

 

Skupno število osebja v carinarnicah na nacionalni ravni (1)

 

Skupno število osebja, določenega za naknadno preverjanje deklaracij na nacionalni ravni

 

2.   Načelna vprašanja

Seznam najpomembnejših vprašanj v zvezi z ugotavljanjem, knjiženjem in razpoložljivostjo pravic pri uporabi Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000, vključno z vprašanji v zvezi s spornimi zadevami.

(po potrebi nadaljujte v posebni prilogi z napotilom na to točko)


(1)  Skupno število carinskega osebja (izraženo kot število oseb na leto).


PRILOGA IV

„PRILOGA VII

Poročilo iz tretjega pododstavka člena 17(3) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000

Če ni drugače določeno, je treba zagotoviti vse obstoječe in ustrezne informacije. Vse zneske je treba navesti v valuti zadevne države članice v času poročanja.

1.   SPLOŠNI PODATKI

Država članica: …

Referenčna številka poročila: …

(koda države članice/leto poročanja/zaporedna številka v letu poročanja)

Napotilo na prej poslani obrazec s podatki v skladu s členom 6(5) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000: …

Utemeljitev nepredložitve napotila na zgoraj navedeni obrazec s podatki: …

Primer, ki se nanaša na inšpekcijski pregled Skupnosti (Da/Ne)

Napotilo na ustrezni inšpekcijski pregled Skupnosti: …

Skupni neizterljivi znesek: …

Organ, ki je zneske razglasil ali štel za neizterljive: …

Nacionalni sklic upravne odločbe o neizterljivosti: …

(glej drugi stolpec Priloge IIIa Odločbe 97/245/ES, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2006/246/ES  (1))

Datum upravne odločbe o neizterljivosti: …

Datum, na katerega se je znesek začel šteti za neizterljivega: …

2.   NASTANEK DOLGA

Datum ali obdobje, v katerem je nastal dolg: …

Pravna podlaga za nastanek dolga: …

(Pravne podlage pred Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92  (2) je treba navesti z uporabo ustreznega člena Uredbe (EGS) št. 2913/92)

Carinski status: …

(prevladujoči carinski postopek, stanje carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga ali storitev ob nastanku carinskega dolga)

Pri tranzitnih postopkih je treba navesti dodatne podatke: …

Datum(-i) sprejema carinske deklaracije: …

Države članice odhoda iz Skupnosti ali vstopa v Skupnost (koda ISO): …

Namembne ali izstopne države članice Skupnosti (koda ISO): …

Številka(-e) zvezka TIR: …

Vrsta preverjanja, ki je privedlo do določitve pravice: …

Preverjanja, ki niso povezana s sprejemom carinske deklaracije: …

Preverjanja carinske deklaracije med carinjenjem, vključno z vzorčenjem: …

Preverjanja po carinjenju, vendar pred zaključkom carinskega postopka: …

Preverjanja po zaključku carinskega postopka za blago: …

Preverjanja po carinjenju ali sprostitvi v prosti promet: …

Datum(-i) zaključka, ki ga (jih) je treba sporočiti v primeru carinskih statusov, ki navajajo odložilne ukrepe: …

Kratek opis dogodkov, ki vodijo k določitvi pravice: …

3.   MEDSEBOJNA POMOČ

Zadeva v zvezi z medsebojno pomočjo v smislu Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 (3), ki vključuje službe Komisije (Da/Ne)

Napotilo na sporočilo v zvezi z medsebojno pomočjo: …

Datum prejema: …

Pripombe (neobvezno): …

4.   DOLOČITEV PRAVICE

Urad določitve: …

Datum določitve: …

Računovodski sklic določitve (neobvezno): …

Datum vknjižbe na račun B (člen 6 Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000): …

Računovodski sklic računa B (neobvezno): …

Skupni določeni znesek: …

Znesek določenih carin in kmetijskih dajatev, ki ne vključujejo izravnalnih in protidampinških dajatev: …

Znesek določenih izravnalnih in protidampinških dajatev: …

Znesek določenih dajatev za sladkor/izoglukozo: …

Znesek določenih ustreznih nacionalnih trošarin in DDV (neobvezno): …

Skupni znesek popravka (dodatek ali odbitek), izvedenega po prvotni določitvi: …

Znesek popravka (dodatek ali odbitek) carin in kmetijskih dajatev po prvotni določitvi, ki ne vključuje izravnalnih in protidampinških dajatev: …

Znesek popravka (dodatek ali odbitek) izravnalnih in protidampinških dajatev, izvedenega po prvotni določitvi: …

Znesek popravka (dodatek ali odbitek) dajatev za sladkor/izoglukozo, izvedenega po prvotni določitvi: …

Znesek popravka (dodatek ali odbitek) ustreznih nacionalnih trošarin in DDV po prvotni določitvi (neobvezno): …

Skupni znesek zavarovanja: …

(Znesek, ki zajema lastna sredstva Skupnosti in po potrebi ustrezne nacionalne dajatve. Lahko je enak 0, kadar gre za opustitev ali če zavarovanje ni predloženo).

Del zavarovanja, ki ga je treba dodeliti lastnim sredstvom Skupnosti: …

Vrsta zavarovanja (obvezno, neobvezno, nepredvideno): …

Vrsta obveznega zavarovanja: …

Razlog, zaradi katerega predvideno zavarovanje ni bilo predloženo: …

Znesek zavarovanja, ki je dan na voljo Skupnosti: …

Datum, na katerega je bil znesek zavarovanja dan na voljo: …

5.   POSTOPEK IZTERJAVE

(Če je več dolžnikov za isti dolg, mora vsak dolžnik predložiti naslednje informacije:)

Glavni dolžnik ali skupno odgovorni dolžnik: …

Datum obvestila o dolgu: …

Datum(-i) opominov za plačilo: …

Določitev, zoper katero se sproži pritožbeni postopek v smislu člena 243(1) Uredbe (EGS) št. 2913/92 (Da/Ne)

Dosežene ravni pritožbenega postopka: …

Datum vložitve prve pritožbe: …

Datum uradnega obvestila dokončne odločbe: …

Pripombe (neobvezno): …

Odložitev izvršitve v smislu členov 222 in 244 Uredbe (EGS) št. 2913/92 ter člena 876a Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (4) (Da/Ne)

Zavarovanje, predloženo v primeru odložitve (Da/Ne)

Znesek zavarovanja v primeru odložitve: …

Razlog, zaradi katerega ni bilo predloženo zavarovanje v primeru odložitve: …

(Države članice morajo navesti, ali je bilo zavarovanje opuščeno zaradi predvidljivih gospodarskih in socialnih težav ali ne, in razloge za takšno odločitev.)

Plačilne olajšave v smislu člena 229 Uredbe (EGS) št. 2913/92 (ni zahteve/zavrnitev zahteve/odobritev zahteve)

Opis ureditve plačilnih olajšav: …

Predložitev zavarovanja na podlagi pravil o plačilnih olajšavah (Da/Ne)

Znesek zavarovanja na podlagi plačilnih olajšav: …

Razlog, zaradi katerega ni bilo predloženo zavarovanje v primeru plačilnih olajšav: …

(Države članice morajo navesti, ali je bilo zavarovanje opuščeno zaradi predvidljivih gospodarskih in socialnih težav ali ne, in razloge za takšno odločitev.)

Datum izdaje naloga za izvršbo: …

Uradno obvestilo o nalogu za izvršbo (Da/Ne)

Datum uradnega obvestila o nalogu za izvršbo: …

Pripombe o nalogu za izvršbo (neobvezno): …

Datum prvega plačila: …

Znesek prvega plačila: …

Datum zadnjega plačila: …

Znesek zadnjega plačila: …

Plačani znesek skupaj: …

Datum(-i) rubežev: …

Zarubljeni znesek: …

Pripombe v zvezi z rubežem (neobvezno): …

Datum začetka stečajnega postopka/postopka likvidacije/postopka zaradi plačilne nesposobnosti: …

Datum vknjižbe zahtevka v postopku: …

Datum zaključka stečajnega postopka/postopka likvidacije/postopka zaradi plačilne nesposobnosti: …

Znesek lastnih sredstev, izterjan v okviru stečajnega postopka/postopka likvidacije/postopka zaradi plačilne nesposobnosti: …

Vzajemna pomoč drugih držav članic pri izterjavi (Direktiva Sveta 2008/55/ES (5) ali Direktiva Sveta 76/308/EGS (6)) (Da/Ne)

Napotilo na vzajemno pomoč pri izterjavi: …

Pozvana država članica: …

Datum zahtevka: …

Izterjani znesek: …

Datum odgovora: …

Pripombe na odgovor (zlasti če se pozvana država članica ni odzvala na zahtevek): …

6.   RAZLOGI, ZARADI KATERIH SE JE IZTERJAVA PREOSTALEGA ZNESKA IZKAZALA ZA NEMOGOČO

(V tem delu bi morala država članica na primer jasno navesti vse sprejete konkretne izvršilne ukrepe in razloge, zakaj znesek, prejet v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma v postopku zaradi plačilne nesposobnosti, ne zadošča za poplačilo dolga, oziroma zakaj krije samo del dolga.)

(Državam članicam ni treba ponovno predložiti informacij, ki so jih že zagotovile v točkah 1 do 5.)

7.   DRUGE INFORMACIJE


(1)  UL L 89, 28.3.2006, str. 46.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(3)  UL L 82, 22.3.1997, str. 1.

(4)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(5)  UL L 150, 10.6.2008, str. 28.

(6)  UL L 73, 19.3.1976, str. 18.“


Top