Help Print this page 

Document 32009D0494

Title and reference
2009/494/ES: Odločba Komisije z dne 25. junija 2009 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 na Hrvaškem in v Švici (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4977) (Besedilo velja za EGP)
  • No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2013; razveljavil 32013D0657
OJ L 166, 27.6.2009, p. 74–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 112 - 114

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/494/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 25/06/2009
  • Date of effect: 26/06/2009; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of effect: 01/07/2009; uporaba glej člen 3
  • Date of notification: 26/06/2009
  • Date of end of validity: 14/11/2013; razveljavil 32013D0657
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

27.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 166/74


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 25. junija 2009

o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 na Hrvaškem in v Švici

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4977)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/494/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

op upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, ter o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS in 90/675/EGS (1) ter zlasti člena 18(1) in (7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (2), in zlasti člena 22(1) in (6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (3) določa pogoje za izdajo veterinarskih spričeval za uvoz perutnine in nekaterih perutninskih proizvodov v Skupnost ter tranzit navedenih proizvodov skozi Skupnost. Zaradi jasnosti in doslednosti predpisov Skupnosti je primerno, da se za namene te odločbe upoštevajo opredelitve perutnine in valilnih jajc iz navedene uredbe.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 318/2007 z dne 23. marca 2007 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Skupnost in pogojih za karanteno teh ptic (4) določa pogoje zdravstvenega varstva živali za uvoz nekaterih ptic v Skupnost iz tretjih držav in njihovih delov. Zaradi jasnosti in doslednosti predpisov Skupnosti je primerno, da se za namene te odločbe upošteva opredelitev ptic iz navedene uredbe.

(3)

Odločba Komisije 2006/265/ES z dne 31. marca 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s sumom na visoko patogeno aviarno influenco v Švici (5) in Odločba Komisije 2006/533/ES z dne 28. julija 2006 o nekaterih prehodnih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco na Hrvaškem (6) sta bili sprejeti po pozitivnih ugotovitvah visoko patogene aviarne influence podtipa H5N1 pri prosto živečih pticah v obeh navedenih tretjih državah. V skladu z navedenima odločbama morajo države članice začasno ustaviti uvoz žive perutnine, ratitov, gojene pernate divjadi ter pernate divjadi in nekaterih drugih živih ptic, vključno z ljubiteljskimi vrstami ptic in valilnimi jajci navedenih vrst, ter nekaterih proizvodov iz ptic iz nekaterih delov Hrvaške in Švice. Odločbi 2006/265/ES in 2006/533/ES sta bili prečiščeni v enem pravnem aktu, trajanje ukrepov pa je bilo z Odločbo Komisije 2008/555/ES z dne 26. junija 2008 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 na Hrvaškem in v Švici (7) podaljšano do 30. junija 2009.

(4)

Odločba Komisije 2006/415/ES z dne 14. junija 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v Skupnosti (8) določa nekatere ukrepe biološke varnosti in omejitev za preprečitev prenosa navedene bolezni, vključno z vzpostavitvijo območij A in B po sumu izbruha ali potrjenem izbruhu bolezni pri perutnini.

(5)

Odločba Komisije 2006/563/ES z dne 11. avgusta 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri prosto živečih pticah v Skupnosti (9) določa nekatere zaščitne ukrepe za preprečitev prenosa navedene bolezni s prosto živečih ptic na perutnino vključno z, na podlagi ocene tveganja, vzpostavitvijo območij nadzora in spremljanja ob upoštevanju epidemioloških, geografskih in ekoloških dejavnikov po sumu ali potrditvi pozitivne ugotovitve navedene bolezni pri prosto živečih pticah.

(6)

Hrvaška je Komisijo obvestila, da pristojni organi navedene tretje države uporabljajo zaščitne ukrepe, enakovredne tistim, ki jih uporabljajo pristojni organi držav članic, kakor določa Odločba 2006/563/ES, kadar obstaja sum ali potrditev visoko patogene aviarne influence podtipa H5N1 pri prosto živečih pticah, in da bo Komisiji nemudoma sporočila kakršne koli prihodnje spremembe zdravstvenega stanja živali, vključno zlasti pozitivne ugotovitve navedene bolezni pri prosto živečih pticah.

(7)

Švica je Komisijo obvestila, da pristojni organi navedene tretje države uporabljajo zaščitne ukrepe, enakovredne tistim, ki jih uporabljajo pristojni organi držav članic, kakor določata odločbi 2006/415/ES in 2006/563/ES, kadar obstaja sum ali potrditev visoko patogene aviarne influence podtipa H5N1 pri perutnini ali prosto živečih pticah, in da bo Komisiji nemudoma sporočila kakršne koli prihodnje spremembe zdravstvenega stanja živali, vključno zlasti izbruhe ali pozitivne ugotovitve navedene bolezni pri perutnini ali prosto živečih pticah. Upoštevati je treba tudi Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (10).

(8)

Komisija bo države članice nemudoma seznanila z vsemi informacijami, ki jih bo prejela od hrvaških in švicarskih pristojnih organov, ter jim jih tudi posredovala.

(9)

Zaradi trenutnega epidemiološkega stanja v zvezi visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 v Skupnosti in tretjih državah in na podlagi jamstev Hrvaške je primerno, da se ob pozitivni ugotovitvi navedene bolezni pri prosto živečih pticah na ozemlju Hrvaške zaščitni ukrepi Skupnosti za navedeno državo uporabijo samo v tistih delih Hrvaške, v katerih pristojni organ navedene države uporabi zaščitne ukrepe, enakovredne ukrepom iz Odločbe 2006/563/ES.

(10)

Na podlagi jamstev Švice je primerno, da se ob pozitivni ugotovitvi visoko patogene aviarne influence podtipa H5N1 pri prosto živečih pticah ali ob izbruhu navedene bolezni pri perutnini na ozemlju Švice zaščitni ukrepi za navedeno državo uporabijo samo v tistih delih Švice, v katerih pristojni organ navedene države uporabijo zaščitne ukrepe, enakovredne ukrepom iz odločb 2006/415/ES in 2006/563/ES.

(11)

Odločba Komisije 2007/777/ES z dne 29. novembra 2007 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom ter vzorcih spričeval za uvoz iz tretjih držav nekaterih mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi (11) določa seznam tretjih držav, iz katerih lahko države članice odobrijo uvoz mesnih izdelkov ter obdelanih želodcev, mehurjev in črev, ter predpisuje načine obdelave, ki veljajo za učinkovite pri inaktivaciji zadevnih patogenov. Za preprečitev nevarnosti prenosa bolezni s takimi proizvodi je treba uporabiti ustrezen način obdelave, ki je odvisen od zdravstvenega stanja v državi porekla in vrst, iz katerih je pridobljen proizvod. Zato je primerno, da se dovoli odstopanje od določb o začasni ustavitvi uvoza proizvodov iz mesa pernate divjadi s poreklom iz Hrvaške in Švice, če so bili obdelani pri temperaturi najmanj 70 °C v celotnem proizvodu.

(12)

Odločba 2008/555/ES velja do 30. junija 2009. Zaradi trenutnega epidemiološkega stanja je primerno podaljšati predvidene ukrepe do 31. decembra 2010.

(13)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Države članice začasno ustavijo uvoz ali vnos v Skupnost iz tistega dela ozemlja Hrvaške, navedenega v odstavku 2(a), in iz tistega dela ozemlja Švice, navedenega v odstavku 2(b), naslednjega blaga:

(a)

perutnine, kakor je opredeljena v členu 2(1) Uredbe (ES) št. 798/2008;

(b)

valilnih jajc, kakor so opredeljena v členu 2(2) Uredbe (ES) št. 798/2008;

(c)

ptic, kakor so opredeljene v členu 3(a) Uredbe (ES) št. 318/2007, in njihovih valilnih jajc;

(d)

mesa, mletega mesa, mehansko izkoščenega mesa pernate divjadi;

(e)

mesnih proizvodov, ki so sestavljeni iz mesa pernate divjadi ali ga vsebujejo;

(f)

surove hrane za hišne živali in nepredelanih krmil, ki vsebujejo katere koli dele pernate divjadi;

(g)

neobdelanih lovskih trofej katerih koli ptic.

2.   Začasna ustavitev iz odstavka 1 velja za uvoz ali vnos v Skupnost iz:

(a)

v zvezi s Hrvaško, vseh območij ozemlja Hrvaške, za katera pristojni organi Hrvaške uradno uporabljajo zaščitne ukrepe, ki so enakovredni ukrepom iz Odločbe 2006/563/ES;

(b)

v zvezi s Švico, vseh območij ozemlja Švice, za katera pristojni organi Švice uradno uporabljajo zaščitne ukrepe, ki so enakovredni ukrepom iz odločb 2006/415/ES in 2006/563/ES.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1(e) države članice odobrijo uvoz in vnos v Skupnost mesnih proizvodov, ki so sestavljeni iz mesa pernate divjadi ali ga vsebujejo, kadar je bilo meso teh vrst obdelano na enega od posebnih načinov iz točk B, C ali D dela 4 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES.

Člen 2

Države članice nemudoma sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to odločbo, in jih objavijo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od 1. julija 2009 do 31. decembra 2010.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. junija 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

(2)  UL L 24, 31.1.1998, str. 9.

(3)  UL L 226, 23.8.2008, str. 1.

(4)  UL L 84, 24.3.2007, str. 7.

(5)  UL L 95, 4.4.2006, str. 9.

(6)  UL L 212, 2.8.2006, str. 19.

(7)  UL L 179, 8.7.2008, str. 14.

(8)  UL L 164, 16.6.2006, str. 51.

(9)  UL L 222, 15.8.2006, str. 11.

(10)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.

(11)  UL L 312, 30.11.2007, str. 49.


Top