Help Print this page 

Document 32009D0472

Title and reference
2009/472/ES: Sklep Sveta z dne 6. aprila 2009 o zaključku postopka posvetovanj z Islamsko republiko Mavretanijo na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES
  • No longer in force, Date of end of validity: 24/01/2010; razveljavil 32010D0073
OJ L 156, 19.6.2009, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/472(1)/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 06/04/2009
  • Date of effect: 06/04/2009; začetek veljavnosti datum dokumenta glej člen 3
  • Date of end of validity: 24/01/2010; razveljavil 32010D0073
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Sklep
Procedure
Relationship between documents
Text

19.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/26


SKLEP SVETA

z dne 6. aprila 2009

o zaključku postopka posvetovanj z Islamsko republiko Mavretanijo na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES

(2009/472/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu AKP-ES, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum o partnerstvu AKP-ES“), ter zlasti člena 96 Sporazuma,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o ukrepih in postopkih, ki jih je treba sprejeti in upoštevati pri izvajanju Partnerskega sporazuma med državami AKP in ES (1), ter zlasti člena 3 Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kršeni so bili bistveni elementi iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES.

(2)

V skladu s členom 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES so se 20. oktobra 2008 začela posvetovanja z državami AKP in Islamsko republiko Mavretanijo, na katerih predstavniki vojaške hunte na oblasti niso predstavili zadovoljivih predlogov in zavez. Kljub enomesečnemu podaljšanju roka ni bilo mogoče ugotoviti nobenega novega elementa –

SKLENIL:

Člen 1

Posvetovanja z Islamsko republiko Mavretanijo, začeta na podlagi člena 96 Sporazuma partnerstvu AKP-ES, so zaključena.

Člen 2

Ukrepi, določeni v priloženem pismu, so sprejeti kot ustrezni ukrepi v skladu s členom 96(2)(c) Sporazuma o partnerstvu AKP-ES.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Ta sklep preneha veljati 6. aprila 2011. Ta sklep se bo redno pregledoval vsaj vsakih šest mesecev na podlagi misij spremljanja, ki jih bosta skupaj izvajala predsedstvo Evropske unije in Komisija.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 6. aprila 2009

Za Svet

Predsednik

J. POSPÍŠIL


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 376.


PRILOGA

Spoštovani gospod general,

Evropska unija posveča veliko pozornost bistvenim elementom iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES, podpisanega 23. junija 2000 v Cotonouju (v nadaljnjem besedilu „Sporazum AKP-ES“), ki zadevajo spoštovanje človekovih pravic ter načel demokracije in pravne države, na katerih temelji partnerstvo AKP-ES.

Zato je Evropska unija vojaški državni udar, ki se je zgodil 6. avgusta 2008, takoj obsodila ter večkrat pozvala k spoštovanju demokracije in zakonitega institucionalnega okvira, ki je bil vzpostavljen od leta 2007. V skladu s členom 96 Sporazuma AKP-ES in ob upoštevanju dejstva, da je državni udar hudo kršenje bistvenih elementov iz člena 9 navedenega sporazuma, je Evropska unija začela politični dialog z organi na oblasti, ki je pripeljal do začetka posvetovanj, katerih namen je preučiti razmere in možne sporazumne rešitve za ponovno vzpostavitev ustavnega reda v čim krajšem času.

Na uvodnem srečanju teh posvetovanj, ki je potekalo v Parizu 20. oktobra 2008, Evropska unija od mavretanske strani ni dobila zadovoljivih predlogov. Evropska unija je v svoji pripravljenosti na dialog in ob dobrem poznavanju zapletenosti političnih razmer v Mavretaniji najprej predlagala, da posvetovanja ostanejo odprta za obdobje enega meseca in pri tem poudarila, da bi bilo mogoče organizirati novo posvetovalno srečanje, če bi mavretanska stran predstavila potencialno zadovoljivo rešitev. Poleg tega je mavretansko stran in stran AKP obvestila, da bodo brez novih elementov posvetovanja končana in da bodo sprejeti ustrezni ukrepi.

Na več srečanjih, ki jih je vodila Afriška unija, je Evropska unija skupaj s petimi mednarodnimi organizacijami, ki so oblikovale to mednarodno kontaktno skupino za Mavretanijo, jasno opredelila bistvene elemente sporazumne politične rešitve krize.

Mednarodna kontaktna skupina se je ponovno srečala 28. januarja 2009, in sicer tik pred dejansko izvedbo individualnih sankcij, ki jih je sprejela Afriška unija, ter še 20. februarja 2009, da bi se seznanila z vrsto predlogov za rešitev krize, med drugim s predlogom organov na oblasti, o katerem je menila, da je še vedno neustrezen. Mednarodna kontaktna skupina je mavretanske strani pozvala k vključujočemu političnemu dialogu na nacionalni ravni pod pokroviteljstvom predsednika Afriške unije, da bi zagotovili ponovno sporazumno vzpostavitev ustavnega reda.

Ustrezni spremljevalni ukrepi za ponovno vzpostavitev ustavnega reda

Na osnovi navedenega je Evropska unija sklenila posvetovanja zaključiti in sprejeti navedene ustrezne ukrepe v skladu s členom 96(2)(c) Sporazuma AKP-ES. Ti ustrezni ukrepi so glede na trenutne nezadovoljive razmere, pa tudi na že potekajočo zamrznitev večjega dela sodelovanja, namenjeni postopni ponovni vzpostavitvi sodelovanja, in sicer kot odziv na naslednje ukrepe za ponovno sporazumno vzpostavitev ustavnega reda:

1.

Trenutne razmere in sprejetje takojšnjih ukrepov.

2.

Sporazumna rešitev za izhod iz krize v skladu z bistvenimi elementi, ki jih je predlagala mednarodna skupnost, in v okviru vključujočega in odprtega dialoga vzpostavitev volilnega okvira, ki bo omogočal izvedbo svobodnih, preglednih in reprezentativnih predsedniških volitev, ki jih bodo organizirale verodostojne institucije pod okriljem nevtralne vlade.

3.

Dejanska in nepreklicna izvedba omenjene rešitve za izhod iz krize.

4.

Popolna ponovna vzpostavitev ustavnega reda v Mavretaniji. To bo doseženo, ko bo na oblasti legitimen vodja države ter bo ustava začela veljati in se bo tudi spoštovala.

1.   Trenutne razmere in sprejetje takojšnjih ukrepov

Sprejmejo se ukrepi, opisani v nadaljevanju. Ukrepi za omejevanje sodelovanja ne bodo vplivali niti na humanitarno pomoč niti na neposredno podporo mavretanskemu prebivalstvu in civilni družbi.

Z vsemi mavretanskimi stranmi bo še naprej potekal politični dialog v okviru člena 8 Sporazuma AKP-ES, in sicer vzporedno z ustreznimi ukrepi, ki so navedeni v členu 2(5)Priloge VII k Sporazumu AKP-ES. Ta dialog bo potekal v sodelovanju z mednarodno kontaktno skupino za Mavretanijo, okrepljen pa bo lahko takoj, ko bo sprejeta sporazumna rešitev za ponovno vzpostavitev ustavnega reda.

A.

Izvajanje tekočih projektov in okvirnega programa desetega ERS, z zgoraj omenjenimi izjemami in spremembami, je začasno ustavljeno in odvisno od morebitne postopne ponovne vzpostavitve sodelovanja na podlagi navedenih pogojev.

B.

Evropska komisija si pridržuje pravico, da takoj ponovno prevzame funkcije nacionalnega odredbodajalca ERS.

C.

V kolikor nadaljnji napredki in odločitve sektorskih politik, ki jih de facto in ne de iure izvajajo organi na oblasti, vplivajo na sodelovanje, ki še poteka, in v upanju, da se bo sodelovanje po rešitvi krize, ki bo sprejemljiva za mednarodno skupnost, lahko ponovno vzpostavilo, bodo službe Komisije še naprej sodelovale pri dialogu o sektorskih politikah v Mavretaniji, ki bo potekal na tehnični ravni, kar pa ne pomeni priznanja zakonitosti oblasti, ki je bila vzpostavljena po državnem udaru 6. avgusta 2008.

D.

Plačila za pogodbe, ki že veljajo, bodo izplačana v skladu z zadevnimi sklepi o financiranju. To so naslednji projekti:

cesti Rosso–Boghé in Kaedi–Gouaraye ter tehnična pomoč ministrstvu za promet,

projekt ureditve oaze Adrar (zaključek tekočih obveznosti),

preskrba z vodo, nadaljevanje treh obstoječih pogodb,

oskrba z energijo: nadaljevanje obstoječih pogodb,

program podpore nacionalnemu odredbodajalcu, ukrepi, potrebni za zaključek programa,

regionalni solarni program: nadaljevanje obstoječih pogodb z Mavretanijo,

program podpore civilni družbi, nadaljevanje izvajanja dejavnosti vodenja v okviru razpisov za zbiranje predlogov, ki jih neposredno upravlja Evropska komisija,

program za podporo nacionalnemu uradu za vzdrževanje cest (ENER): nadaljevanje v mejah obstoječih pogodbenih obveznosti,

pogodba o nepovratnih sredstvih v okviru sredstev B za sanacijo poplavljenih področij na območju reke Senegal,

podpora lokalnim skupnostim (izven ERS): projekt za izboljšanje komunalnega upravljanja vode v Nouakchottu in partnerstvo za podporo šolskega sistema občine Boustilla,

projekt sanacije Zazou (izven ERS, sofinanciranje NVO).

E.

Ob upoštevanju sporazumov o financiranju se bodo lahko sklenile nove pogodbe za naslednje programe:

objava lokalnih razpisov za zbiranje predlogov na področju „nedržavni akterji ter demokracija in človekove pravice“ (izven ERS); razpisi za zbiranje predlogov za lokalne skupnosti ostajajo začasno ustavljeni,

izvajanje projekta za podporo upravljanju migracijskih tokov s financiranjem iz regionalnih sredstev 9. ERS za AKP,

izvajanje projekta „podpora za vračanje beguncev“ v povezavi in usklajeno z Uradom za humanitarno pomoč Evropske komisije (ECHO), če bodo razmere v Mavretaniji to omogočale in ob upoštevanju predvidenih pogodbenih pogojev.

F.

Lahko se bodo preučili novi projekti na naslednjih področjih:

v okviru odziva na pomanjkanje hrane z uporabo regionalnih sredstev B desetega ERS bo mogoče predvideti ciljno usmerjeno posredovanje v višini 2 080 000 EUR v podporo prebivalcem, ki ga bo izvajala mednarodna organizacija in/ali NVO, a ne bo zajemalo neposredne podpore upravi, državi ali njenim agencijam,

načrtovanje porabe sredstev, namenjenih Mavretaniji v okviru nove „preskrbe s hrano“ in tematske vrstice „varnost preskrbe s hrano“ prek projektov za podporo kmetijstvu, ki jih bodo lahko izvajale mednarodne ali nevladne organizacije,

V okvirnem nacionalnem programu desetega ERS je bila predvidena okvirna vsota 40 milijonov EUR za proračunsko podporo. Tega projekta ne bo mogoče preučiti, dokler ne bo v celoti ponovno vzpostavljen ustavni red, kot je opisano v točki 4, ter hkrati upoštevani splošni pogoji za upravičenost, ki se zahtevajo za izvajanje tovrstnih programov,

Že zdaj pa je okvirni znesek za ta program znižan na 25 milijonov EUR. Od sproščenih 15 milijonov EUR jih bo 10 milijonov ostalo v rezervi za morebitno podporo za volitve v okviru ustavne rešitve krize v skladu z zahtevami mednarodne skupnosti. Preostalih 5 milijonov EUR pa bo ostalo v rezervi, med drugim za primere morebitne humanitarne krize zaradi kriznih razmer, ki so nastale zaradi državnega udara 6. avgusta 2008,

Program podpore upravljanju migracijskih tokov, za katerega okvirni nacionalni program predvideva 8 milijonov EUR, se bo izjemoma preučil, preden bo sodelovanje ponovno vzpostavljeno na podlagi ciljev in prednostnih nalog, ki še niso bili določeni.

2.   Sprejeta sporazumna rešitev

To pomeni, da med mavretanskimi stranmi dejansko obstaja sporazum, kot je opisano v uvodu k točki 2.

G.

Ponovno bodo stekli naslednji projekti:

pristanišče za rude v Nouadhibouju: pogajanja in podpis pogodbe za obnovo pristanišča, če bodo to omogočali veljavna zakonodaja in rezultati javnega razpisa. Ker je bil kot skrajni rok za izvedbo tega projekta, ki ga ni mogoče preložiti, določen 31. december 2011, dejansko obstaja nevarnost izgube sredstev za financiranje projekta (45 milijonov EUR). Komisija bo preučila vse možnosti, da bi bilo to tveganje čim manjše, čeprav se bo s časom povečalo,

preprogramiranje projekta za odstranitev ladijskih razbitin iz pristanišča v Nouadhibouju po prenosu za to predvidenih sredstev STABEX (23 milijonov EUR) v 10. ERS po 31. decembru 2008. Če ne bi prišlo do državnega udara, bi bila pogodba za ta projekt sklenjena pred koncem leta 2008. Postopki preprogramiranja in preučitve novega projekta se bodo nemudoma začeli, da se bo lahko čim prej začela faza izvajanja, in sicer takoj, ko bodo to omogočale politične razmere (sprejeta sporazumna rešitev),

objava lokalnih razpisov za zbiranje predlogov, namenjenih lokalnim skupnostim, ki so bili začasno ustavljeni.

3.   Izvajanje rešitve za izhod iz krize

To pomeni nepreklicno izvajanje sporazumne rešitve za izhod iz krize, kot je opisano v uvodu k točki (3).

H.

Ponovno bo vzpostavljeno dodatno sodelovanje. Zajemalo bo lahko:

morebitno podpiranje in spremljanje novih volitev,

nadaljevanje izvajanja programa za podporo sodstvu,

začetek izvajanja evropskega programa za krepitev institucij lokalnih skupnosti in njihovih služb,

začetek izvajanja programov in projektov, ki so bili podpisani ali predvideni v osmem ali devetem ERS, za katere pogodbe še niso bile sklenjene.

4.   Popolna ponovna vzpostavitev ustavnega reda

I.

Popolna ponovna vzpostavitev ustavnega reda v Mavretaniji bo omogočila odpravo vseh zgoraj naštetih omejitev v skladu s četrtim pododstavkom člena 96(2)(c) Sporazuma AKP-ES. S tem bo omogočeno izvajanje celotnega okvirnega programa desetega ERS (156 milijonov EUR), pri čemer pa se bodo upoštevale morebitne potrebe po reviziji tega programa zaradi negativnih družbenih, gospodarskih in političnih posledic državnega udara s 6. avgusta 2008.

Spremljanje ustreznih ukrepov

Evropska unija bo še naprej natančno spremljala razvoj dogodkov v Mavretaniji in bo po potrebi lahko podprla uveljavljanje sporazumne politične rešitve krize, v kolikor bo rešitev temeljila na zgoraj navedenih bistvenih elementih, v skladu z zahtevami mednarodne skupnosti. V ta namen bodo organizirane redne misije spremljanja.

Evropska unija si pridržuje pravico, da ponovno pregleda in spremeni navedene ukrepe, če bi bilo zaradi razvoja dogodkov v Mavretaniji to potrebno.

S spoštovanjem,

Za Komisijo

José Manuel BARROSO

Za Svet

J. POSPÍŠIL


Top