Help Print this page 

Document 32009D0412

Title and reference
Sklep političnega in varnostnega odbora EUPOL COPPS/1/2009 z dne 27. maja 2009 o ustanovitvi odbora sodelujočih držav za policijsko misijo Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS)
  • In force
OJ L 132, 29.5.2009, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/412/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 27/05/2009
  • Date of effect: 27/05/2009; začetek veljavnosti datum dokumenta glej člen 7
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Politični in varnostni odbor
  • Form: Sklep
Text

29.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/18


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA EUPOL COPPS/1/2009

z dne 27. maja 2009

o ustanovitvi odbora sodelujočih držav za policijsko misijo Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS)

(2009/412/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 25 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2005/797/SZVP z dne 14. novembra 2005 o Policijski misiji Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS) (1) in zlasti člena 12(3) Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 12(3) Skupnega ukrepa 2005/797/SZVP je Svet pooblastil Politični in varnostni odbor (PVO), da sprejme ustrezne odločitve glede ustanovitve Odbora sodelujočih držav za EUPOL COPPS.

(2)

V sklepih z zasedanja Evropskega sveta iz Göteborga z dne 15. in 16. junija 2001 so bila določena vodilna načela in podrobnosti za prispevek tretjih držav v policijskih misijah. Svet je 10. decembra 2002 odobril dokument, naslovljen „Posvetovanja in modalitete o prispevku držav nečlanic EU v operacijah civilnega kriznega upravljanja EU“, ki je nadgradil dogovore o sodelovanju tretjih držav v operacijah civilnega kriznega upravljanja, vključno z vzpostavitvijo Odbora sodelujočih držav.

(3)

Odbor sodelujočih držav za EUPOL COPPS bi moral imeti ključno vlogo pri tekočem upravljanju misije. Biti bi moral glavni forum za razpravo o vseh problemih, povezanih s tekočim upravljanjem misije. PVO, ki misijo politično nadzoruje in jo strateško vodi, bi moral upoštevati stališča Odbora sodelujočih držav –

SKLENIL:

Člen 1

Ustanovitev

Ustanovi se odbor sodelujočih držav (OSD) za policijsko misijo Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS).

Člen 2

Naloge

1.   OSD lahko izraža mnenja. PVO ta mnenja upošteva ter misijo politično nadzoruje in jo strateško vodi.

2.   Pooblastila OSD so določena v dokumentu, naslovljenem „Posvetovanja in modalitete o prispevku držav nečlanic EU v operacijah civilnega kriznega upravljanja EU“.

Člen 3

Sestava

1.   Vse države članice EU imajo pravico prisostvovati razpravam OSD. Vendar pri tekočem upravljanju misije sodelujejo le države, ki za misijo zagotavljajo svoj prispevek. Predstavniki tretjih držav, ki sodelujejo v misiji, se lahko udeležijo sestankov OSD. Sestankov OSD se lahko prav tako udeleži predstavnik Komisije Evropskih skupnosti.

2.   Vodja misije redno obvešča OSD.

Člen 4

Predsedovanje

Za EUPOL COPPS, v skladu s pooblastili iz člena 2(2) OSD predseduje predstavnik generalnega sekretarja/visokega predstavnika v tesnem posvetovanju s predsedstvom.

Člen 5

Sestanki

1.   Sestanke OSD redno sklicuje njegov predsednik. Če tako zahtevajo okoliščine, se lahko na pobudo predsedujočega ali na zahtevo predstavnika sodelujoče države skličejo nujni sestanki.

2.   Predsedujoči vnaprej razdeli začasni dnevni red in dokumente, ki se nanašajo na sestanek. Predsedujoči je odgovoren, da PVO posreduje zaključke razprav OSD.

Člen 6

Zaupnost

1.   Za sestanke in delo OSD se v skladu s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 (2) uporabljajo predpisi Sveta o varovanju tajnosti. Zlasti predstavniki v OSD morajo biti ustrezno varnostno preverjeni.

2.   Za posvetovanja OSD velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti.

Člen 7

Začetek učinkovanja

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 27. maja 2009

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

I. ŠRÁMEK


(1)  UL L 300, 17.11.2005, str. 65.

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.


Top