Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0316

Sklep Sveta 2008/316/PNZ z dne 6. aprila 2009 o vzpostavitvi Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS) na podlagi člena 11 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ

OJ L 93, 7.4.2009, p. 33–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 199 - 214

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/316/oj

7.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/33


SKLEP SVETA 2008/316/PNZ

z dne 6. aprila 2009

o vzpostavitvi Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS) na podlagi člena 11 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31 in 34(2)(c) Pogodbe,

ob upoštevanju Okvirnega Sklepa Sveta 2009/315/PNZ z dne 26. februarja 2009 o organizaciji in vsebini izmenjave informacij iz kazenske evidence med državami članicami (1) in zlasti člena 11(4),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 29 Pogodbe o Evropski uniji je navedeno, da je cilj Unije zagotoviti državljanom visoko stopnjo varstva na območju svobode, varnosti in pravice. Da bi se ta cilj uresničil, je treba zagotoviti sistematično izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc med pristojnimi organi držav članic na način, ki bi zagotavljal enako razlago teh informacij in bi bil učinkovit.

(2)

Učinkovita izmenjava informacij o obsodbah, ki jih državljanom izrečejo druge države članice, na podlagi Konvencije Sveta Evrope o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah iz leta 1959 ni mogoča. Zato obstaja potreba po učinkovitejših in dostopnejših postopkih izmenjave takih informacij na ravni EU.

(3)

Izboljšanje izmenjave informacij o kazenskih obsodbah je bilo določeno kot prednostna naloga na Evropskem svetu 25. in 26. marca 2004 v Deklaraciji o boju proti terorizmu ter naknadno potrjena v Haaškem programu (3), in akcijskem načrtu (4) o njegovem izvajanju. Poleg tega je Evropski svet v svojih sklepih z dne 21. in 22. junija 2007 potrdil elektronsko povezovanje kazenskih evidenc na ravni EU kot politično prednostno nalogo.

(4)

Elektronsko povezovanje kazenskih evidenc je del projekta e-sodstvo, ki je bil leta 2007 večkrat potrjen kot prednostna naloga Evropskega sveta.

(5)

Trenutno se izvaja pilotni projekt z namenom povezave kazenskih evidenc. Pridobljeni rezultati predstavljajo dragoceno podlago za nadaljnje delo na področju elektronske izmenjave informacij na ravni Evropske unije.

(6)

Cilj tega sklepa o izvajanju okvirnega sklepa 2009/315/PNZ je uvedba elektronskega sistema za izmenjavo informacij o obsodbah med državami članicami. Tak sistem bi moral omogočati prejemanje informacij o obsodbah, ki jih bodo tudi zlahka razumele. Zato bi bilo treba oblikovati standardizirani format, ki bi omogočal izmenjavo informacij v enotni in elektronski obliki ter bi omogočil samodejni prevod informacij, sprejeti pa bi bilo treba tudi vse druge ukrepe, da bi se organizirala in olajšala elektronska izmenjava informacij o obsodbah med nacionalnimi organi držav članic.

(7)

Ta sklep temelji na načelih, ki so bila določena že v Okvirnem sklepu Sveta 2009/315/PNZ in ta načela še dopolnjuje in določa, kako se tehnično izvajajo v praksi.

(8)

Kategorije podatkov, ki jih je treba vnesti v sistem, nameni vnosa podatkov, merila za njihov vnos, organi, ki imajo dostop do podatkov, in nekateri posebni predpisi o varstvu osebnih podatkov so določeni v okvirnem sklepu 2009/315/PNZ.

(9)

Ne ta sklep ne Okvirni sklep 2009/315/PNZ ne določata nobenih obveznosti glede izmenjave informacij o nekazenskih sodbah.

(10)

Ker cilj tega sklepa ni uskladiti nacionalne sisteme kazenskih evidenc, državi članici, v kateri je bila obsodba izrečena, ni treba spremeniti notranjega sistema kazenskih evidenc za uporabo informacij za nacionalne namene.

(11)

Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS) je decentralizirani informacijski sistem. Podatke iz kazenskih evidenc bi bilo treba shranjevati samo v podatkovnih zbirkah zadevne države članice; do kazenskih evidenc drugih držav članic ne bi smelo biti neposrednega spletnega dostopa. Države članice bi morale biti odgovorne za delovanje nacionalnih podatkovnih zbirk kazenskih evidenc in za učinkovito izmenjavo informacij, pri kateri sodelujejo. Skupna komunikacijska infrastruktura bi moralo biti sprva omrežje s-TESTA. Vsi odhodki za skupno komunikacijsko infrastrukturo bi se morali poravnati iz splošnega proračuna Evropske unije.

(12)

Referenčne razpredelnice s kategorijami kaznivih dejanj in kazni ter kazenskih ukrepov iz prilog bi morale olajšati samodejni prevod in drugim uporabnikom omogočiti, da ob uporabi sistema oznak razumejo poslane informacije. Razpredelnice so rezultat analize potreb vseh 27 držav članic. Pri tej analizi so bili upoštevani kategorizacija iz pilotnega projekta in rezultati zbiranja različnih nacionalnih kaznivih dejanj in kazni ter kazenskih ukrepov. Poleg tega so bile pri razpredelnici kaznivih dejanj upoštevane tudi usklajene skupne opredelitve, ki obstajajo na evropski in mednarodni ravni, pa tudi podatkovni modeli Eurojusta in Europola.

(13)

Zaradi boljšega razumevanja in boljše preglednosti skupne kategorizacije bi morala vsaka država članica za vsako kategorijo iz razpredelnice predložiti seznam nacionalnih kaznivih dejanj in kazni ter kazenskih ukrepov. Države članice lahko predložijo opis kaznivih dejanj in kazni ter kazenskih ukrepov; ker bi bil takšen opis koristen, bi jih bilo treba spodbuditi, da to tudi storijo. Ti podatki bi morali biti dostopni državam članicam.

(14)

Referenčni razpredelnici s kategorijami kaznivih dejanj in kazni ter kazenskih ukrepov, ki sta navedeni v prilogi, nista namenjeni določitvi zakonitih enakovrednosti med kaznivimi dejanji in kaznimi ter kazenskimi ukrepi na ravni držav članic. Sta le orodje, s pomočjo katerega naj bi prejemnik bolje razumel dejstva in vrste kazni ter kazenskih ukrepov, ki jih vsebuje posredovana informacija. Država članica, ki sporoča informacije, ne more v celoti zagotoviti točnosti navedenih oznak, ki prav tako ne izključuje načina, na katerega si informacijo razlagajo pristojni organi v državi članici prejemnici.

(15)

Referenčne razpredelnice s kategorijami kaznivih dejanj in kazni ter kazenskih ukrepov bi bilo treba pregledati in posodobiti v skladu z običajnim postopkom za sprejem izvedbenih ukrepov v zvezi s sklepi, kakor je določeno v Pogodbi o Evropski uniji.

(16)

Države članice in Komisija bi se morale obveščati in posvetovati v okviru Sveta, v skladu z določili Pogodbe o Evropski uniji, da bi pripravili priročnik za uporabo v praksi, ki bi bil nezavezujoč, vključevati pa bi moral predvsem načine identifikacije storilcev, enotno razlago kategorij kaznivih dejanj in kazni ter kazenskih ukrepov, razlago problematičnih nacionalnih kaznivih dejanj ter postopke, ki urejajo izmenjavo informacij, in zagotovili ustrezno usklajevanje za razvoj in delovanje sistema ECRIS.

(17)

Zaradi pospeševanja razvoja ECRIS bi morala Komisija sprejeti število tehničnih ukrepov podpore državam članicam pri pripravi tehnične infrastrukture za medsebojno povezavo njihovih kazenskih evidenc. Komisija lahko zagotovi referenčno programsko opremo, torej programsko opremo, ki bi državam članicam omogočila medsebojno povezovanje in ki jo lahko uporabljajo namesto svoje lastne programske opreme za medsebojne povezave pri izvajanju skupnih protokolov, ki omogočajo izmenjave informacij iz podatkovnih baz teh kazenskih evidenc.

(18)

Pri elektronski izmenjavi informacij iz kazenskih evidenc držav članic bi se moral uporabljati Okvirni sklep 2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (5), s čimer bi zagotovili ustrezno raven varstva podatkov pri izmenjavi informacij med državami članicami in omogočili višje standarde na ravni držav članic.

(19)

Ker se cilja tega sklepa, tj. razvoja sistema za elektronski prenos informacij o obsodbah med državami članicami, ne more ustrezno doseči na ravni držav članic in bi se zato zaradi nujnosti usklajenega ukrepanja v Evropski uniji bolje dosegel na ravni Evropske unije, lahko Svet sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji in člena 5 Pogodbe o Evropski skupnosti. V skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski skupnosti, ta sklep ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.

(20)

Ta sklep upošteva temeljne pravice in spoštuje načela, ki jih priznava zlasti člen 6 Pogodbe o Evropski uniji in jih odraža Listina Evropske unije o temeljnih pravicah –

SKLENIL:

Člen 1

Vsebina

S tem sklepom se vzpostavi Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS).

Ta sklep določa elemente standardizirane oblike za elektronsko izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc med državami članicami, zlasti v zvezi s podatki o kaznivem dejanju, na podlagi katerega je bila izrečena obsodba, o vsebini obsodbe in drugimi splošnimi in tehničnimi izvedbenimi vidiki v zvezi z organiziranjem in omogočanjem izmenjave informacij.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene tega sklepa se uporabljajo opredelitve pojmov iz okvirnega sklepa 2009/315/PNZ.

Člen 3

Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS)

1.   ECRIS je decentraliziran informacijski sistem, ki temelji na podatkovnih zbirkah kazenskih evidenc vsake države članice in je sestavljen iz naslednjih elementov:

(a)

programske opreme za povezovanje, oblikovane v skladu s skupno zbirko protokolov, ki omogoča izmenjavo informacij med različnimi podatkovnimi zbirkami kazenskih evidenc;

(b)

skupne komunikacijske infrastrukture, ki zagotavlja kodirano omrežje.

2.   S tem sklepom naj se ne bi oblikovala centralizirana podatkovna zbirka kazenskih evidenc. Vsi podatki iz kazenskih evidenc so shranjeni samo v podatkovnih zbirkah, ki jih upravljajo posamezne države članice.

3.   Osrednji organi držav članic iz člena 3 okvirnega sklepa 2009/315/PNZ nimajo neposrednega spletnega dostopa do podatkovnih zbirk kazenskih evidenc drugih držav članic. Za zagotovitev zaupnosti in zanesljivosti podatkov iz kazenskih evidenc, poslanih v druge države članice, je treba uporabiti najboljše tehnike, ki so na voljo in ki so jih ob podpori Komisije skupaj določile države članice.

4.   Za delovanje programske opreme za povezovanje in podatkovne zbirke, ki hranijo, posredujejo in prejemajo informacije iz kazenskih evidenc, so odgovorne zadevne države članice.

5.   Skupna komunikacijska infrastruktura je komunikacijsko omrežje s-TESTA. Vsaka nova različica in vsa druga zavarovana omrežja zagotavljajo, da vzpostavljena skupna komunikacijska infrastruktura še naprej izpolnjuje pogoje iz odstavka 6.

6.   Komisija je odgovorna za delovanje skupne komunikacijske infrastrukture, ki izpolnjuje varnostne zahteve in v celoti zadovoljuje potrebe mehanizmov za izmenjavo informacij, določenih v tem sklepu.

7.   Za učinkovito delovanje sistema ECRIS zagotovi Komisija storitve splošne podpore in tehnične pomoči, vključno z zbiranjem in pripravo statističnih podatkov iz člena 6(2)(b)(i) ter uporabo reference.

8.   Ne glede na možnost uporabe finančnih programov EU v skladu z veljavnimi pravili vse države članice krijejo svoje stroške za izvajanje, upravljanje, uporabo in vzdrževanje nacionalnih podatkovnih zbirk kazenskih evidenc in programske opreme za povezovanje iz odstavka 1.

Komisija krije stroške za izvajanje, upravljanje, uporabo, vzdrževanje in nadgradnjo skupne komunikacijske infrastrukture ECRIS ter uporabo in nadgradnjo reference.

Člen 4

Oblika prenosa informacij

1.   Pri prenosu informacij iz člena 4(2) in (3) in člena 7 okvirnega sklepa 2009/315/PNZ v zvezi s poimenovanjem ali pravno klasifikacijo kaznivega dejanja in z veljavno pravno določbo države članice navedejo oznako, ki ustreza vsakemu kaznivemu dejanju, ki se sporoči, kakor je določeno v razpredelnici kaznivih dejanj v prilogi A. Če kaznivo dejanje ne sodi pod nobeno posebno oznako podkategorije, se za to kaznivo dejanje izjemoma navede oznaka „odprta kategorija“ ustrezne ali najbližje kategorije kaznivih dejanj ali, če ta ne obstaja, oznaka „druga kazniva dejanja“.

Države članice lahko poleg tega zagotovijo razpoložljive informacije o ravni(tako v razpredelnici) izvedbe kaznivega dejanja in ravni sodelovanja pri zagrešitvi kaznivega dejanja ter, po potrebi, o kazenski neodgovornosti ali delni kazenski odgovornosti oziroma povratništvu.

2.   Pri prenosu informacij iz člena 4(2) in (3) in člena 7 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ v zvezi z vsebino obsodbe, vključno s kaznijo ali kazenskim ukrepom, pa tudi kakršnimi koli dodatnimi kaznimi, kazenskimi ukrepi, varnostnimi ukrepi in naknadnimi odločitvami o spremembi izvršitve kazni ali kazenskih ukrepov, države članice navedejo oznako, ki ustreza vsaki od kazni ter kazenskih ukrepov, ki se sporoči, kot je določeno v razpredelnici kazni in ter kazenskih ukrepov v Prilogi B. Če kazen ne sodi pod nobeno posebno oznako podkategorije, se za to kazen izjemoma navede oznaka „odprta kategorija“ ustrezne ali najbližje kategorije kazni ali – če ta ne obstaja – oznaka „druge kazni“.

Države članice po potrebi zagotovijo tudi razpoložljive informacije v zvezi z naravo in/ali pogoji izvršitve izrečene kazni ali kazenskega ukrepa, kakor je določeno v parametrih v Prilogi B. Podatki o parametru „nekazenska sodba“ se v odgovoru na prejeto zahtevo sporočijo samo, če podatke o takšni sodbi prostovoljno predloži država članica, katere državljan je zadevna oseba.

Člen 5

Informacije o nacionalnih obsodbah, kaznih in kazenskih ukrepih

1.   Države članice sporočijo generalnemu sekretariatu Sveta naslednje podatke, zlasti z namenom priprave nezavezujočega priročnika za uporabo v praksi, kakor je predvideno v členu 6(2)(a):

(a)

seznam nacionalnih kaznivih dejanj iz vsake kategorije v razpredelnici kazni iz priloge A. Seznam vključuje naziv ali pravno klasifikacijo kaznivega dejanja in sklic na veljavno pravno določbo. Zajema lahko tudi kratek opis sestavnih elementov kaznivega dejanja;

(b)

seznam vrst kazni, morebitnih dodatnih kazni, varnostnih ukrepov in morebitnih poznejših odločitev o spremembi izvršitve kazni, kakor to določa nacionalno pravo, iz vsake kategorije v razpredelnici kazni ter kazenskih ukrepov iz priloge B. Zajema lahko tudi kratek opis specifične kazni ter kazenskega ukrepa.

2.   Države članice redno posodabljajo sezname in opise iz odstavka 1. Posodobljene informacije se pošljejo generalnemu sekretariatu Sveta.

3.   Generalni sekretariat Sveta sporoči državam članicam in Komisiji informacije, ki jih prejme v skladu s tem členom.

Člen 6

Izvedbeni ukrepi

1.   Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom s kvalificirano večino po potrebi sprejme vse morebitne spremembe prilog A in B.

2.   Predstavniki ustreznih upravnih služb držav članic in Komisije se v okviru Sveta obveščajo in posvetujejo glede:

(a)

priprave nezavezujočega priročnika za uporabo v praksi, v katerem je določen postopek izmenjave informacij v okviru ECRIS in ki obravnava zlasti načine identifikacije storilcev, pa tudi enotno razlago kategorij kaznivih dejanj in kazni ter kazenskih ukrepov, navedenih v prilogah A in B;

(b)

usklajevanja kakršnih koli ukrepov, potrebnih za razvoj in delovanje sistema ECRIS, zlasti glede:

(i)

vzpostavitve sistemov in postopkov beleženja, ki bi omogočali spremljanje delovanja ECRIS, ter statistik, ki ne vsebujejo osebnih podatkov, v zvezi z izmenjavo informacij iz kazenske evidence prek sistema ECRIS;

(ii)

tehničnih zahtev za izmenjavo podatkov, vključno z varnostnimi zahtevami, zlasti skupno zbirko protokolov;

(iii)

postopkov za preverjanje skladnosti nacionalne uporabniške programske opreme s tehničnimi zahtevami.

Člen 7

Poročilo

Službe Komisije redno objavljajo poročila o izmenjavi informacij iz kazenskih evidenc med državami članicami zlasti na podlagi statistik iz člena 6(2)(b)(i). To poročilo se prvič objavi leto po predložitvi poročila iz člena 13(3) Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ.

Člen 8

Izvajanje in roki

1.   Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za skladnost z določbami tega sklepa do 7. aprila 2012.

2.   Države članice uporabljajo obliko, določeno v členu 4, in upoštevajo načine za organiziranje in omogočanje izmenjave informacij, ki so določene v tem sklepu, od datuma uradno sporočenega v skladu s členom 11(6) Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ.

Člen 9

Začetek učinkovanja

Ta sklep začne učinkovati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 6. aprila 2009

Za Svet

Predsednik

J. POSPÍŠIL


(1)  Glej stran 23 tega Uradnega lista.

(2)  Mnenje z dne 9. oktobra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL C 53, 3.3.2005, str. 1.

(4)  UL C 198, 12.8.2005, str. 1.

(5)  UL L 350, 30.12.2008, str. 60.


PRILOGA A

Skupna razpredelnica kategorij kaznivih dejanj iz člena 4

Parametri

Raven dokončanja:

Dokončano dejanje

C

Poskus ali priprava

A

Ne-posredovani element

Ø

Raven sodelovanja:

Storilec

M

Pomočnik in soudeleženec ali pobudnik/organizator, zarotnik

H

Ne-posredovani element

Ø

Izključitev kazenske odgovornosti:

Neprištevnost ali zmanjšana odgovornost

S

Povratništvo

R


Oznaka

Kategorije in podkategorije kaznivih dejanj

0100 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja v pristojnosti mednarodnega kazenskega sodišča

0101 00

Genocid

0102 00

Zločini proti človeštvu

0103 00

Vojni zločini

0200 00

odprta kategorija

Sodelovanje v kriminalni združbi

0201 00

Vodenje kriminalne združbe

0202 00

Zavestno sodelovanje v kaznivih dejavnostih kriminalne združbe

0203 00

Zavestno sodelovanje v nekaznivih dejavnostih kriminalne združbe

0300 00

odprta kategorija

Terorizem

0301 00

Vodenje teroristične skupine

0302 00

Zavestno sodelovanje v dejavnostih teroristične skupine

0303 00

Financiranje terorizma

0304 00

Javno spodbujanje k terorističnemu kaznivemu dejanju

0305 00

Novačenje in usposabljanje za teroristične dejavnosti

0400 00

odprta kategorija

Trgovina z ljudmi

0401 00

Trgovina z ljudmi za namen izkoriščanja dela ali storitev

0402 00

Trgovina z ljudmi za namen izkoriščanja prostitucije drugih oseb oziroma drugih oblik spolnega izkoriščanja

0403 00

Trgovina z ljudmi za namen odstranitve organov ali človeškega tkiva

0404 00

Trgovina z ljudmi za namen suženjstva, dejavnosti, podobnih suženjstvu, ali hlapčevstva

0405 00

Trgovina z ljudmi za namen izkoriščanja dela ali storitev mladoletnih oseb

0406 00

Trgovina z ljudmi za namen izkoriščanja prostitucije mladoletnih oseb oziroma drugih oblik njihovega spolnega izkoriščanja

0407 00

Trgovina z ljudmi za namen odstranitve organov ali človeškega tkiva mladoletnih oseb

0408 00

Trgovina z ljudmi za namen suženjstva, dejavnosti, podobnih suženjstvu, ali hlapčevstva mladoletnih oseb

0500 00

odprta kategorija

Nezakonita trgovina (1) in druga kazniva dejanja v zvezi z orožjem, strelnim orožjem, njegovimi sestavnimi deli, strelivom in razstrelivom

0501 00

Nezakonita proizvodnja orožja, strelnega orožja, njegovih sestavnih delov, streliva in razstreliva

0502 00

Nezakonita proizvodnja orožja, strelnega orožja, njegovih sestavnih delov, streliva in razstreliva na nacionalni ravni (2)

0503 00

Nezakonit izvoz ali uvoz orožja, strelnega orožja, njegovih sestavnih delov, streliva in razstreliva

0504 00

Nedovoljeno posedovanje ali uporaba orožja, strelnega orožja, njegovih sestavnih delov, streliva in razstreliva

0600 00

odprta kategorija

Okoljski kriminal

0601 00

Uničenje ali poškodovanje zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst

0602 00

Nezakoniti izpusti ali izlitja onesnaževalnih snovi ali ionizirajočega sevanja v zrak, zemljo ali vodo

0603 00

Kazniva dejanja v zvezi z odpadki, vključno z nevarnimi odpadki

0604 00

Kazniva dejanja v zvezi s prepovedano trgovino (1) z zaščitenimi živalskimi in rastlinskimi vrstami ali njihovimi deli

0605 00

Nenamerno storjena okoljska kazniva dejanja

0700 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja v zvezi z drogami ali njihovimi predhodnimi sestavinami in druga kazniva dejanja proti javnemu zdravju

0701 00

Kazniva dejanja v zvezi z nezakonito trgovino (3) s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, ki niso izključno za osebno uporabo storilcev

0702 00

Nezakonito uživanje drog ter njihovo pridobivanje, posedovanje, izdelovanje ali proizvodnja izključno za osebno uporabo storilcev

0703 00

Pomoč drugim pri nezakonitem jemanju prepovedanih drog ali psihotropnih snovi ali spodbujanje drugih k temu

0704 00

Proizvodnja ali izdelovanje prepovedanih drog, ki niso izključno za osebno uporabo

0800 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper osebe

0801 00

Naklepni umor

0802 00

Hujše oblike naklepnega umora (4)

0803 00

Nenaklepni umor

0804 00

Naklepni umor novorojenčka, ki ga zagreši mati

0805 00

Nedovoljena prekinitev nosečnosti

0806 00

Nezakonita evtanazija

0807 00

Kazniva dejanja, povezana s samomorom

0808 00

Nasilje, ki povzroči smrt

0809 00

Povzročitev posebno hude telesne poškodbe, zmaličenja ali trajne invalidnosti

0810 00

Nenamerna povzročitev posebno hude telesne poškodbe, zmaličenja ali trajne invalidnosti

0811 00

Povzročitev lažje telesne poškodbe

0812 00

Nenamerna povzročitev manjše telesne poškodbe

0813 00

Izpostavljanje nevarnosti izgube življenja ali posebno hude telesne poškodbe

0814 00

Mučenje

0815 00

Opustitev nudenja pomoči

0816 00

Kazniva dejanja v zvezi z odstranitvijo organov ali tkiva brez dovoljenja ali privolitve

0817 00

Kazniva dejanja, povezana z nezakonito trgovino (3) s človeškimi organi in tkivi

0818 00

Nasilje ali grožnje v družini

0900 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper osebno svobodo, dostojanstvo in druge zaščitene interese, vključno z rasizmom in ksenofobijo

0901 00

Ugrabitev, ugrabitev zaradi odkupnine, nezakonito pridržanje

0902 00

Nezakonita aretacija ali odvzem prostosti s strani javnega organa

0903 00

Jemanje talcev

0904 00

Nezakonit zaseg letala ali ladje

0905 00

Žaljenje, klevetanje, obrekovanje, zaničevanje

0906 00

Grožnje

0907 00

Izsiljevanje, pritiski, zalezovanje, nadlegovanje ali psihološko ali čustveno nasilje

0908 00

Oderuštvo

0909 00

Hudo oderuštvo

0910 00

Nezakonit vstop na zasebno posest

0911 00

Vdor v zasebnost, ki ni nezakonit vstop na zasebno posest

0912 00

Kazniva dejanja zoper varstvo osebnih podatkov

0913 00

Nezakonito prestrezanje podatkov ali prisluškovanje

0914 00

Diskriminacija na podlagi spola, rase, spolne usmerjenosti, veroizpovedi ali etnične pripadnosti

0915 00

Javno spodbujanje k rasni diskriminaciji

0916 00

Javno spodbujanje k rasnemu sovraštvu

0917 00

Izsiljevanje

1000 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost

1001 00

Posilstvo

1002 00

Hudo posilstvo (5), ki ni posilstvo mladoletne osebe

1003 00

Spolno nasilje

1004 00

Napeljevanje k prostituciji ali spolnemu dejanju

1005 00

Nespodobno razkazovanje

1006 00

Spolno nadlegovanje

1007 00

Nagovarjanje prostitutke(-a)

1008 00

Spolno izkoriščanje otrok

1009 00

Kazniva dejanja v zvezi z otroško pornografijo ali nespodobnimi slikami mladoletnih oseb

1010 00

Posilstvo mladoletne osebe

1011 00

Spolni napad na mladoletno osebo

1100 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja proti družinskemu pravu

1101 00

Nedovoljeni spolni odnosi med ožjimi družinskimi člani

1102 00

Poligamija

1103 00

Izogibanje plačevanju preživnine ali izogibanje preživninskim obveznostim

1104 00

Zanemarjanje ali zapustitev mladoletne ali invalidne osebe

1105 00

Neizpolnitev odredbe o privedbi ali odstranitvi mladoletne osebe

1200 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper državo, javni red, izvedbo sodnega postopka ali javnega uradnika

1201 00

Vohunjenje

1202 00

Veleizdaja

1203 00

Kazniva dejanja v zvezi z volitvami in referendumom

1204 00

Poskus ogrožanja življenja ali zdravja voditelja države

1205 00

Žalitev države, naroda ali državnih simbolov

1206 00

Žalitev predstavnika javnega organa ali upiranje le-temu

1207 00

Oderuštvo in izsiljevanje predstavnika javnega organa ali pritisk nanj

1208 00

Grožnje predstavniku javnega organa ali nasilje nad njim

1209 00

Kazniva dejanja v zvezi z javnim redom, kršenje javnega miru

1210 00

Nasilje na športnih prireditvah

1211 00

Tatvina javnih ali upravnih dokumentov

1212 00

Oviranje ali preprečevanje dela sodišča, dajanje neresničnih izjav v kazenskem ali sodnem postopku, kriva izpovedba

1213 00

Nezakonito poosebljanje osebe ali organa

1214 00

Pobeg iz zapora

1300 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper javno premoženje ali javni interes

1301 00

Goljufija v zvezi z javnimi, socialno-varstvenimi ali družinskimi dodatki

1302 00

Goljufija, ki vpliva na evropske dodatke

1303 00

Kazniva dejanja v zvezi z nezakonitimi igrami na srečo

1304 00

Oviranje postopkov javnih razpisov

1305 00

Aktivna ali pasivna korupcija javnega uslužbenca ali osebe, ki opravlja javno funkcijo, ali javnega organa

1306 00

Poneverjanje, nezakonita prisvojitev ali druga zloraba lastnine s strani javnega uradnika

1307 00

Zloraba položaja s strani javnega uradnika

1400 00

odprta kategorija

Davčna in carinska kazniva dejanja

1401 00

Davčna kazniva dejanja

1402 00

Carinska kazniva dejanja

1500 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja v zvezi z gospodarstvom in trgovino

1501 00

Stečaj ali goljufiva nesolventnost

1502 00

Kršitev računovodskih predpisov, poneverjanje, utaja premoženja ali nezakonito povečanje obveznosti podjetja

1503 00

Kršitev pravil o konkurenci

1504 00

Pranje premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem

1505 00

Aktivna ali pasivna korupcija v zasebnem sektorju

1506 00

Razkritje skrivnosti ali kršenje obveznosti varovanja skrivnosti

1507 00

Trgovanje na podlagi notranjih informacij

1600 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper premoženje ali poškodovanje blaga

1601 00

Nezakonita prisvojitev

1602 00

Nezakonita prisvojitev ali preusmeritev energije

1603 00

Goljufija, ki vključuje sleparjenje

1604 00

Preprodaja ukradenega blaga

1605 00

Nezakonita trgovina (6) s kulturnimi dobrinami, vključno s starinami in umetniškimi deli

1606 00

Namerna poškodba ali uničenje lastnine

1607 00

Nenamerna poškodba ali uničenje lastnine

1608 00

Sabotaža

1609 00

Kazniva dejanja zoper industrijsko ali intelektualno lastnino

1610 00

Požig

1611 00

Požig, ki je povzročil smrt ali poškodbo oseb

1612 00

Gozdni požig

1700 00

odprta kategorija

Tatvina

1701 00

Tatvina

1702 00

Tatvina po nezakonitem vstopu na posest

1703 00

Tatvina z uporabo nasilja ali orožja ali uporabo groženj z nasiljem ali orožjem nad osebo

1704 00

Različne vrste velikih tatvin, pri katerih ni bilo uporabljeno nasilje ali orožje oziroma grožnja z nasiljem ali orožjem nad osebami

1800 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper informacijske sisteme in drug računalniški kriminal

1801 00

Nezakonit dostop do informacijskih sistemov

1802 00

Nezakonite motnje sistemov

1803 00

Nezakonito poseganje v podatke

1804 00

Proizvodnja, posedovanje, razširjanje računalniških naprav ali podatkov, ki omogočajo storitev računalniških kaznivih dejanj, ali trgovina z njimi

1900 00

odprta kategorija

Ponarejanje plačilnih sredstev

1901 00

Ponarejanje denarja, vključno z eurom

1902 00

Ponarejanje negotovinskih plačilnih sredstev

1903 00

Ponarejanje javnih fiduciarnih dokumentov

1904 00

Dajanje v obtok/uporaba ponarejenega denarja, negotovinskih plačilnih sredstev ali javnih fiduciarnih dokumentov

1905 00

Posedovanje naprave za ponarejanje denarja ali javnih fiduciarnih dokumentov

2000 00

odprta kategorija

Ponarejanje dokumentov

2001 00

Ponarejanje javnih ali upravnih dokumentov s strani fizične osebe

2002 00

Ponarejanje dokumenta s strani javnega uslužbenca ali javnega organa

2003 00

Dobava ali pridobivanje ponarejenega javnega ali upravnega dokumenta; dobava ali pridobivanje ponarejenega dokumenta s strani javnega uslužbenca ali javnega organa

2004 00

Uporaba ponarejenih javnih ali upravnih dokumentov

2005 00

Posedovanje naprave za ponarejanje javnih ali upravnih dokumentov

2006 00

Ponarejanje zasebnih dokumentov s strani fizične osebe

2100 00

odprta kategorija

Prometna kazniva dejanja ali prekrški

2101 00

Nevarna vožnja

2102 00

Vožnja pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog

2103 00

Vožnja brez vozniškega dovoljenja ali med izgubo vozniškega dovoljenja

2104 00

Nedovoljena zapustitev kraja nesreče

2105 00

Izogibanje cestni kontroli

2106 00

Kazniva dejanja v zvezi s cestnim prometom

2200 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper delovno pravo

2201 00

Nezakonito zaposlovanje

2202 00

Kazniva dejanja v zvezi s prejemki, vključno s prispevki za socialno varnost

2203 00

Kazniva dejanja v zvezi z delovnimi pogoji, zdravjem in varstvom pri delu

2204 00

Kazniva dejanja v zvezi z dostopom do poklicne dejavnosti ali z njenim opravljanjem

2205 00

Kazniva dejanja v zvezi z delovnim časom in časom za počitek

2300 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper migracijsko pravo

2301 00

Nedovoljen vstop ali bivanje

2302 00

Omogočanje nedovoljenega vstopa in bivanja

2400 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper vojaško obveznost

2500 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja v zvezi s hormonskimi snovmi in drugimi spodbujevalci rasti

2501 00

Nezakonit uvoz, izvoz ali dobava hormonskih snovi in drugih spodbujevalcev rasti

2600 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja v zvezi z jedrskim materialom ali drugimi nevarnimi radioaktivnimi snovmi

2601 00

Nezakonit uvoz, izvoz, dobava ali pridobitev jedrskih ali radioaktivnih materialov

2700 00

odprta kategorija

Druga kazniva dejanja

2701 00

Druga naklepna kazniva dejanja

2702 00

Druga nenaklepna kazniva dejanja


(1)  Razen, če v tej kategoriji ni določeno drugače, „trgovina“ pomeni uvoz, izvoz, pridobitev, prodajo, dobavo, premik ali prevoz.

(2)  Za namen te podkategorije trgovina vključuje pridobitev, prodajo, dostavo, premik ali prevoz.

(3)  Za namen te podkategorije trgovina vključuje uvoz, izvoz, pridobitev, prodajo, dobavo, premik ali prevoz.

(4)  Na primer: posebno težke okoliščine.

(5)  Na primer posilstvo na zelo okruten način.

(6)  Trgovina vključuje uvoz, izvoz, pridobitev, prodajo, dobavo, premik ali prevoz.


PRILOGA B

Skupna razpredelnica s kategorijami kazni

Oznaka

Kategorije in podkategorije kazni in kazenskih ukrepov

1000

odprta kategorija

Odvzem prostosti

1001

Zaporna kazen

1002

Doživljenjska zaporna kazen

2000

odprta kategorija

Omejevanje osebne svobode

2001

Prepoved zahajanja na določene kraje

2002

Omejitev potovanja v tujino

2003

Prepoved nahajanja na določenih krajih

2004

Prepoved obiska množične prireditve

2005

Prepoved stopiti v stik z določeno osebo prek kakršnih koli sredstev

2006

Elektronski nadzor (1)

2007

Obveznost javljanja določenemu organu ob določenem času

2008

Obveznost biti/prebivati na določenem mestu

2009

Obveznost biti ob določenem času v kraju stalnega prebivališča

2010

Obveznost spoštovanja spremljevalnih ukrepov, ki jih odredi sodišče, vključno z obveznostjo ostati pod nadzorom

3000

odprta kategorija

Prepoved posebne pravice ali zmožnosti

3001

Odvzem položaja

3002

Izguba/začasna ukinitev zmožnosti opravljanja javne funkcije ali imenovanja na javno funkcijo

3003

Izguba/začasna ukinitev pravice voliti ali biti izvoljen

3004

Nezmožnost sklepanja pogodb z javno upravo

3005

Izguba pravice do prejemanja javnih subvencij

3006

Prekinitev veljavnosti vozniškega dovoljenja (2)

3007

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja

3008

Prepoved vožnje določenih vozil

3009

Izguba/začasna ukinitev starševske pravice

3010

Izguba/začasna ukinitev pravice biti strokovnjak v sodnem postopku/pričati pod prisego/biti član porote

3011

Izguba/začasna ukinitev pravice zakonitega skrbništva (3)

3012

Izguba/začasna ukinitev pravice do odlikovanja ali naziva

3013

Prepoved izvajanja strokovne, trgovinske ali socialne dejavnosti

3014

Prepoved dela ali dejavnosti z mladoletnimi osebami

3015

Obveznost zapreti podjetje

3016

Prepoved posedovanja ali nošenja orožja

3017

Preklic lovskega/ribiškega dovoljenja

3018

Prepoved izdaje čekov ali uporabe plačilnih/kreditnih kartic

3019

Prepoved imeti živali

3020

Prepoved posedovanja ali uporabe določenih predmetov, ki niso orožje

3021

Prepoved določenih iger/športov

4000

odprta kategorija

Prepoved bivanja na določenem ozemlju ali izgon z njega

4001

Prepoved bivanja na nacionalnem ozemlju

4002

Izgon z nacionalnega ozemlja

5000

odprta kategorija

Osebne zahteve

5001

Napotitev na zdravljenje ali druge oblike terapije

5002

Vključitev v program za socialni nadzor nad pogojno obsojenimi osebami

5003

Obvezna oskrba/nadzor s strani družine

5004

Vzgojni ukrepi

5005

Socialno-sodni nadzor

5006

Obvezno usposabljanje/delo

5007

Obvezna zagotovitev določenih informacij pravosodnim organom

5008

Nujna objava sodbe

5009

Obveznost povrniti škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem

6000

odprta kategorija

Kazni v zvezi z osebno lastnino

6001

Zaplemba

6002

Rušenje

6003

Restavriranje

7000

odprta kategorija

Napotitev v institucijo

7001

Napotitev v psihiatrično bolnišnico

7002

Napotitev v institucijo za detoksifikacijo

7003

Napotitev v izobraževalno institucijo

8000

odprta kategorija

Denarne kazni

8001

Globa

8002

Globa, ki temelji na dnevnem osebnem dohodku (4)

8003

Globa v korist posebnega prejemnika (5)

9000

odprta kategorija

Delovne kazni

9001

Storitev ali delo v korist skupnosti

9002

Storitev ali delo v korist skupnosti, ki ga dopolnjujejo drugi omejevalni ukrepi

10000

odprta kategorija

Vojaške kazni

10001

Izguba vojaškega čina (6)

10002

Izgon iz poklicne vojaške službe

10003

Vojaški zapor

11000

odprta kategorija

Izključitev/odlog kazni, opozorilo

12000

odprta kategorija

Druge kazni in kazenski ukrepi


Parametri (določi se po potrebi)

ø

Kazen

m

Ukrep

a

Odložena kazen/ukrep

b

Delno odložena kazen/ukrep

c

Odložena kazen/ukrep, ki je pogojna/z nadzorom

d

Delno odložena kazen/ukrep, ki je pogojna/z nadzorom

e

Sprememba kazni/ukrepa

f

Alternativna kazen/ukrep, prvotno izrečen(-a) kot glavna kazen

g

Alternativna kazen/ukrep, prvotno izrečena za primer nespoštovanja glavne kazni

h

Razveljavitev odložene kazni/ukrepa

i

Naknadno oblikovanje splošne kazni

j

Prekinitev izvršbe/odložitev kazni/ukrepa (7)

k

Odpust kazni

l

Odpust odložene kazni

n

Konec kazni

o

Oprostitev

p

Amnestija

q

Pogojni izpust (izpust osebe pred koncem prestajanja kazni pod posebnimi pogoji)

r

Rehabilitacija (z izbrisom kazni/brez izbrisa kazni iz kazenske evidence)

s

Kazen za mladoletne osebe

t

Nekazenska sodba (8)


(1)  Stacionarni ali mobilni nadzor.

(2)  Za novo vozniško dovoljenje je potrebna ponovna vloga.

(3)  Zakoniti skrbnik osebe, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, ali mladoletne osebe.

(4)  Globa, izražena v enotah na dan.

(5)  Npr.: za institucijo, združenje, sklad ali žrtev.

(6)  Vojaška degradacija.

(7)  Ne vodi k preprečitvi izvršitve kazni.

(8)  Podatki o tem parametru se sporočijo samo, če zanje zaprosi država članica, katere državljan je zadevna oseba.


Top