Help Print this page 

Document 32009D0127

Title and reference
2009/127/ES: Sklep Sveta z dne 18. decembra 2008 o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo njihovim finančnim interesom
  • In force
OJ L 46, 17.2.2009, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 050 P. 274 - 275

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/127(1)/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 18/12/2008
  • Date of effect: 18/12/2008; začetek veljavnosti datum dokumenta
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Sklep
  • Additional information: CNS 2008/0234
Text

17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/6


SKLEP SVETA

z dne 18. decembra 2008

o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo njihovim finančnim interesom

(2009/127/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 280 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavkom člena 300(2) in prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 14. decembra 2000 pooblastil Komisijo za pogajanja s Švicarsko konfederacijo o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo finančnim interesom Skupnosti in njenih držav članic, vključno z davkom na dodano vrednost in trošarinami.

(2)

V skladu s Sklepom Sveta z dne 26. oktobra 2004 o podpisu v imenu Evropske skupnosti, Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo njihovim finančnim interesom in ob upoštevanju njegove poznejše sklenitve, je bil Sporazum podpisan dne 26. oktobra 2004.

(3)

Sporazum ustanavlja skupni odbor s pristojnostmi sprejemanja odločitev na določenih področjih, zato je treba natančno opredeliti, kdo bo v tem odboru predstavljal Skupnost.

(4)

Sporazum je treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo njihovim finančnim interesom (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“), in sklepna listina se odobrita v imenu Evropske skupnosti.

Besedilo Sporazuma in sklepna listina sta priložena temu sklepu (2).

Člen 2

V skupnem odboru, ki ga ustanavlja člen 39 Sporazuma, bo Skupnost v tistih zadevah, ki so v njeni izključni pristojnosti, zastopala Komisija.

Čeprav se pri glasovanju o stališčih, ki jih bo Skupnost zastopala pri izvajanju Sporazuma glede sklepov ali priporočil skupnega odbora, jih bo Svet na predlog Komisije sprejemal s kvalificirano večino. Pri glasovanju o stališču, ki pokriva področje, za katerega se zahteva soglasnost za sprejetje notranjih pravil, Svet odloča soglasno.

Člen 3

Predsednik Sveta v imenu Skupnosti pošlje uradno obvestilo iz člena 44(2) Sporazuma (3).

Predsednik Sveta v imenu Skupnosti uradno izjavi, da lahko Skupnost v okviru svojih pristojnosti uporablja Sporazum že pred začetkom njegove veljavnosti v odnosih z vsemi drugimi pogodbenicami, ki so podale enako izjavo, v skladu s členom 44(3) Sporazuma (4).

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. decembra 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  UL C 304 E, 1.12.2005, str. 106.

(2)  Glej stran 8 tega Uradnega lista.

(3)  Generalni sekretariat Sveta bo objavil datum začetka veljavnosti sporazuma v Uradnem listu Evropske unije.

(4)  Generalni sekretariat bo objavil datum začetka uporabe sporazuma med Skupnostjo in Švico v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 44(3) sporazuma.


SKLEPNA LISTINA

Pooblaščenci

KRALJEVINE BELGIJE,

ČEŠKE REPUBLIKE,

KRALJEVINE DANSKE,

ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,

REPUBLIKE ESTONIJE,

HELENSKE REPUBLIKE,

KRALJEVINE ŠPANIJE,

FRANCOSKE REPUBLIKE

IRSKE,

ITALIJANSKE REPUBLIKE,

REPUBLIKE CIPER,

REPUBLIKE LATVIJE,

REPUBLIKE LITVE,

VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG,

REPUBLIKE MADŽARSKE,

REPUBLIKE MALTE,

KRALJEVINE NIZOZEMSKE,

REPUBLIKE AVSTRIJE,

REPUBLIKE POLJSKE,

PORTUGALSKE REPUBLIKE,

REPUBLIKE SLOVENIJE,

SLOVAŠKE REPUBLIKE,

REPUBLIKE FINSKE,

KRALJEVINE ŠVEDSKE,

ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

EVROPSKE SKUPNOSTI

na eni strani in

ŠVICARSKE KONFEDERACIJE

na drugi strani,

zbranih dne 26. oktobra 2004 za podpis sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti goljufijam in drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo njihovim finančnim interesom, so sprejeli skupni deklaraciji, omenjeni v nadaljnjem besedilu in priloženi tej sklepni listini:

1.

Skupna deklaracija o pranju denarja;

2.

Skupna deklaracija o sodelovanju Švicarske konfederacije z Eurojustom in, če je možno, z Evropsko pravosodno mrežo.

Pooblaščenci držav članic Evropske unije in njenih držav članic ter pooblaščenci Švicarske konfederacije so nadalje sprejeli potrjeni zapisnik o pogajanjih, ki je priložen tej sklepni listini. Potrjeni zapisnik je zavezujoč.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tũkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage égalerment la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovinskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

Image

SKUPNA DEKLARACIJA O PRANJU DENARJA

Pogodbenici se strinjata, da člen 2(3) sporazuma o sodelovanju pri preprečevanju pranja denarja kot predhodne kršitve vključuje davčne goljufije ali profesionalno tihotapstvo po švicarskem pravu. Informacije, prejete na podlagi zaprosila, ki se nanašajo na pranje denarja, se lahko uporabijo v postopkih zaradi pranja denarja, razen v postopkih proti švicarskim osebam, če so bila vsa dejanja, povezana s kršitvijo, izvršena izključno v Švici.

SKUPNA DEKLARACIJA O SODELOVANJU ŠVICARSKE KONFEDERACIJE Z EUROJUSTOM IN, ČE JE MOŽNO, Z EVROPSKO PRAVOSODNO MREŽO

Pogodbenici se seznanita z željo Švicarske konfederacije, da bi proučili možnost sodelovanja Švicarske konfederacije pri delu Eurojusta in, če je možno, pri delu Evropske pravosodne mreže.

POTRJEN ZAPISNIK POGAJANJ O SPORAZUMU O SODELOVANJU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI TER ŠVICARSKO KONFEDERACIJO NA DRUGI STRANI, V BOJU PROTI GOLJUFIJAM IN VSEM DRUGIM NEZAKONITIM DEJAVNOSTIM, KI ŠKODIJO NJIHOVIM FINANČNIM INTERESOM

Pogodbene stranke so se dogovorile o naslednjem:

K členu 2(1)(a)

Izrazi „goljufija in vsako drugo nezakonito dejanje“ vključuje tudi tihotapljenje, korupcijo in pranje premoženjske koristi, ki jih zajema ta sporazum, ob upoštevanju člena 2(3).

Izrazi „menjava blaga, ki krši carinsko in kmetijsko zakonodajo“ se razumejo neodvisno od prehoda blaga (odhoda, namembnega kraja ali tranzita) ali ne preko ozemlja druge pogodbene stranke.

Izrazi „menjava, ki krši davčno zakonodajo na področju davka na dodano vrednost, posebnih davkov na porabo in trošarin“ se razumejo neodvisno od prehoda blaga ali storitev (odhoda, namembnega kraja ali tranzita) ali ne preko ozemlja druge pogodbene stranke.

K členu 15(2)

Izraz „sredstvo preiskave“ vključuje zaslišanje oseb, obiske in preiskave prostorov in transportnih sredstev, kopijo dokumentov, zahtevo podatkov in zaseg predmetov, dokumentov in vrednostnih predmetov.

K drugemu pododstavku člena 16(2)

Ta pododstavek pomeni tudi, da so lahko navzoče osebe pooblaščene za postavljanje vprašanj in predlaganje ukrepov za preiskave.

K členu 25(2)

Pojem večstranski sporazumi med pogodbenimi strankami vključuje zlasti sporazum od njegovega začetka veljavnosti med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o švicarski pridružitvi k izvajanju, uporabi in razvoju Schengenskega pravnega reda.

K členu 35(1)

Z „zahtevo po medsebojni pravni pomoči“ se prav tako razume posredovanje podatkov in dokazov pristojnemu organu pogodbene stranke prosilke.

K členu 43

Evropska komisija bo najpozneje v času podpisa sporazuma sporočila okvirno listo ozemelj, kjer se uporablja ta sporazum.


Top

17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/8


SPORAZUM

o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo njihovim finančnim interesom

EVROPSKA SKUPNOST,

KRALJEVINA BELGIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MADŽARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA

na eni strani in

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“, STA –

OB UPOŠTEVANJU tesnih odnosov med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani,

V ŽELJI, da bi bili učinkoviti v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo finančnim interesom pogodbenic,

OB UPOŠTEVANJU potrebe po okrepitvi upravne pomoči na teh področjih,

PREPRIČANI, da mora biti pravna pomoč, ki vključuje preiskave in odvzeme, usklajena, vključno z vsemi primeri tihotapstva in izogibanja posrednemu obdavčevanju, zlasti davka na dodano vrednost, carin in trošarin,

OB PRIZNAVANJU pomena boja proti pranju denarja –

ODLOČILI SKLENITI NASLEDNJI SPORAZUM:

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet

Predmet tega sporazuma je širitev upravne in pravne pomoči na kazenskem področju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti nezakonitim dejanjem, predvidenim v členu 2.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta sporazum se uporablja za:

(a)

upravno in kazensko preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje, zasledovanje in pregon goljufij in vseh drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom pogodbenic, kar zadeva:

blagovno menjavo, ki krši carinsko in kmetijsko zakonodajo,

trgovanje z blagom ali storitvami, ki krši davčno zakonodajo na področju davka na dodano vrednost, posebnih davkov na potrošnjo in trošarin,

pobiranje ali zadržanje sredstev – vključno s porabo teh sredstev v druge namene, za katere so bila prvotno odobrena – ki izhajajo iz proračuna pogodbenic ali proračuna, ki ga le-te upravljajo, ali jih upravljajo za njihov račun, kot so subvencije in nadomestila,

postopke oddaje javnih naročil s strani pogodbenic;

(b)

zaseg in izterjava dolžnih ali nezakonito prejetih zneskov, ki izvirajo iz nezakonitih dejanj iz točke (a).

2.   Sodelovanja v smislu naslova II (upravna pomoč) in naslova III (pravna pomoč) ni možno zavrniti samo iz razloga, da se zahteva nanaša na kršitev, ki jo zaprošena pogodbenica opredeli kot davčno kršitev, ali da zakonodaja zaprošene pogodbenice ne pozna določene vrste dajatev ali izdatkov oziroma ne vsebuje enakih predpisov ali enake pravne kvalifikacije dejanj kot zakonodaja pogodbenice prosilke.

3.   Področje uporabe tega sporazuma vključuje pranje premoženjskih koristi iz dejanj, ki jih zajema ta sporazum, pod pogojem, da se dejanja, ki predstavljajo predhodno kršitev, kaznujejo v skladu s pravom obeh pogodbenic z najvišjo zagroženo kaznijo odvzema prostosti ali z varnostnim ukrepom omejevanja prostosti, ki traja najmanj šest mesecev.

4.   Neposredni davki so izvzeti s področja uporabe tega sporazuma.

Člen 3

Primeri majhne vrednosti

1.   Organ zaprošene pogodbenice lahko zavrne zahtevo za sodelovanje, če domnevni znesek, ki ni bil plačan ali je bil utajen, ne presega 25 000 EUR, ali če domnevna vrednost blaga, ki je bilo uvoženo ali izvoženo brez dovoljenja, ne presega 100 000 EUR, razen če pogodbenica prosilka ne meni, da je zadeva, zaradi okoliščin ali osebe, osumljene prestopka, zelo resna.

2.   Organ zaprošene pogodbenice nemudoma obvesti organ pogodbenice prosilke o razlogih zavrnitve zahteve za sodelovanje.

Člen 4

Javni red

Sodelovanje se lahko zavrne, če zaprošena pogodbenica oceni, da bi izvršitev zahteve lahko škodovala suverenosti, varnosti, javnemu redu ali drugim bistvenim interesom zaprošene pogodbenice.

Člen 5

Posredovanje informacij in dokazov

1.   Za informacije in dokaze, sporočene ali prejete v kateri koli obliki na podlagi tega sporazuma, velja poklicna tajnost in uživajo zaščito, ki jo podobnim informacijam zagotavlja nacionalna zakonodaja pogodbenice, ki jih je prejela, in ustrezne določbe, ki se uporabljajo za institucije Skupnosti.

Zlasti se takšne informacije in dokazi ne smejo razkriti drugim osebam kakor osebam v institucijah Evropskih skupnosti, državah članicah ali Švicarski konfederaciji, katerih funkcija zahteva poznavanje teh informacij, niti se ne smejo uporabljati v druge namene kakor tiste, ki spadajo na področje uporabe tega sporazuma.

2.   Informacije in dokazi, ki jih pridobi pogodbenica prosilka po tem sporazumu, se lahko posredujejo vsaki pogodbenici, če ta pogodbenica vodi preiskavo, za katero sodelovanje ni izključeno, ali če obstajajo konkretni pokazatelji, da bi ta pogodbenica lahko koristno vodila tako preiskavo. Tako posredovanje se ne sme uporabiti za nobene druge namene razen za tiste, predvidene s tem sporazumom.

3.   Posredovanje informacij in dokazov, pridobljenih na podlagi tega sporazuma, drugi pogodbenici ali več pogodbenicam, ne sme biti predmet pritožbe pri prvotno zaprošeni pogodbenici.

4.   Vsaka pogodbenica, ki se ji v skladu z odstavkom 2 posredujejo informacije in dokazi, spoštuje omejitve njihove uporabe, ki jih postavi zaprošena pogodbenica pogodbenici prosilki prvega posredovanja.

5.   Pogodbenica, ki na podlagi tega sporazuma pridobljene informacije in dokaze posreduje tretji državi, mora za to predhodno pridobiti dovoljenje pogodbenice, od katere te informacije in dokazi izvirajo.

Člen 6

Zaupnost

Pogodbenica prosilka lahko zahteva od zaprošene pogodbenice zagotovilo, da bosta zahteva in njena vsebina ostali zaupni, razen v primeru, ko to ni združljivo z izpolnitvijo zahteve. Če zaprošena pogodbenica ne more izpolniti zahtev o zaupnosti, o tem predhodno obvesti organ pogodbenice prosilke.

NASLOV II

UPRAVNA POMOČ

POGLAVJE 1

Splošne določbe

Člen 7

Povezava z drugimi sporazumi

Ta naslov ne vpliva na določbe, ki se uporabljajo za pravno pomoč na kazenskem področju, niti na širše obveznosti na področju upravne pomoči, ali ugodnejše določbe dvo- ali večstranskih dogovorov o sodelovanju med pogodbenicama, zlasti ne na Dodatni protokol z dne 9. junija 1997 o carinskem sodelovanju in medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah.

Člen 8

Obseg

1.   Pogodbenici si nudita medsebojno pomoč v boju proti nezakonitim dejanjem, predvidenim v tem sporazumu, zlasti pri preprečevanju in odkrivanju operacij in drugih dejanj ter opustitev, ki so v nasprotju z ustrezno zakonodajo, ter pri vodenju s tem povezanih preiskav.

2.   Pomoč iz tega naslova zadeva vsak pristojni upravni organ pogodbenic, ki deluje v okviru pooblastil na področju upravnih preiskav ali kazenskega pregona, vključno kadar izvajajo pooblastila na zahtevo sodnih organov.

Če kazensko preiskavo opravlja ali vodi sodni organ, ta določi, ali so zahteve po medsebojni pomoči ali sodelovanju predloženi na podlagi določb o pravni pomoči na kazenskem področju, ali na podlagi tega naslova.

Člen 9

Pristojnosti

1.   Organi pogodbenic uporabljajo določbe tega naslova v okviru pristojnosti, ki so jim dodeljene na podlagi njihove nacionalne zakonodaje. Nobene določbe tega naslova si ni mogoče razlagati kot spremembo pristojnosti, ki so bile po nacionalni zakonodaji dodeljene organom pogodbenic v smislu tega naslova.

Postopajo, kot da bi delovali v svojem imenu ali na zahtevo drugega organa iste pogodbenice. V ta namen izvajajo vsa pravna pooblastila, s katerimi razpolagajo v okviru svoje nacionalne zakonodaje, da ugodijo zahtevi.

2.   Zahteve, naslovljene na organe, ki niso pristojni, se brez odlašanja posredujejo pristojnemu organu.

Člen 10

Sorazmernost

Organ zaprošene pogodbenice lahko zavrne zahtevo za sodelovanje, če je očitno, da:

(a)

število in vrsta zahtev, ki jih je vložila pogodbenica prosilka v danem obdobju, predstavlja za organ zaprošene pogodbenice nesorazmerne upravne stroške;

(b)

organ pogodbenice prosilke ni izčrpal običajnih virov informacij, ki bi jih lahko glede na okoliščine uporabil za pridobitev zahtevanih informacij, ne da bi ogrozil doseganje želenih rezultatov.

Člen 11

Centralne službe

1.   Vsaka pogodbenica določi eno ali več centralnih služb, pristojnih za obravnavo zahtev za upravno pomoč v smislu tega naslova.

Te službe se za izvedbo zahtevane pomoči povežejo z vsemi pristojnimi upravnimi organi.

2.   Centralne službe komunicirajo neposredno med seboj.

3.   Dejavnost centralnih služb ne izključuje, zlasti v nujnih primerih, neposrednega sodelovanja med ostalimi pristojnimi organi pogodbenic na področjih uporabe tega sporazuma. Centralne službe so obveščene o vsakem dejanju, ki poziva k takemu neposrednemu sodelovanju.

4.   Pogodbenici ob uradnem obvestilu iz člena 44(2) sporočita, kateri organi se štejejo za centralne službe v smislu tega člena.

POGLAVJE 2

Pomoč po zaprosilu

Člen 12

Zaprosila za informacije

1.   Po zaprosilu organa pogodbenice prosilke organ zaprošene pogodbenice tej v mejah področja uporabe tega sporazuma sporoči vse informacije, ki jih ima na razpolago sam ali drugi organi iste pogodbenice in organu pogodbenice prosilke omogočajo preprečevanje, raziskovanje in kaznovanje nezakonitih dejanj v smislu tega sporazuma ali so potrebni za izterjavo terjatve. Organ zaprošene pogodbenice opravi vse potrebne upravne poizvedbe za pridobitev teh informacij.

2.   Posredovanim informacijam je treba priložiti poročila in druge dokumente ali overjene kopije ali izvlečke teh poročil in dokumentov, na katerih temeljijo posredovane informacije in s katerimi razpolagajo organi zaprošene pogodbenice ali so bili pripravljeni ali pridobljeni za ugoditev zaprosilu za informacije

3.   S soglasjem med organom pogodbenice prosilke in organom zaprošene pogodbenice ter v skladu z natančnimi navodili slednjega ima od organov pogodbenice prosilke pooblaščeno osebje dostop v urade organov zaprošene pogodbenice, do dokumentov in informacij v smislu odstavka 1, ki se nanašajo na natančno določena nezakonita dejanja s področja uporabe tega sporazuma ter jih posedujejo organi te pogodbenice. To osebje je pooblaščeno za izdelovanje kopij navedene dokumentacije.

Člen 13

Zaprosilo za nadzor

Na zahtevo organa pogodbenice prosilke organ zaprošene pogodbenice izvaja v mejah možnosti nadzor nad menjavo blaga, ki krši zakonodajo, navedeno v členu 2. Ta nadzor se lahko nanaša na osebe, za katere obstaja razlog za utemeljen sum, da so sodelovale ali sodelujejo pri izvajanju teh nezakonitih dejavnosti ali pri pripravah za njihovo izvedbo, tako kot na nadzor lokacij, transportnih sredstev in blaga, ki so povezani s temi dejavnostmi.

Člen 14

Vročitev in posredovanje po pošti

1.   Na zahtevo organa pogodbenice prosilke organ zaprošene pogodbenice naslovniku vroči ali naroči, da se temu v skladu z nacionalnimi določbami zaprošene pogodbenice vročijo vsi dokumenti ali odločitve pristojnih organov pogodbenice prosilke, ki so s področja uporabe tega sporazuma.

2.   Zahtevkom za vročitev, v katerih mora biti naveden predmet dokumenta ali odločitve, ki jo je treba vročiti, je priložen prevod v uradnem jeziku zaprošene pogodbenice ali v jeziku, sprejemljivem za to pogodbenico.

3.   Pogodbenici lahko neposredno po pošti udeleženim, ki jih zadeva tretja in četrta alinea člena 2(1)(a) in prebivajo na ozemlju druge pogodbenice, pošiljata akte vročitve in zaprosila za posredovanje informacij in dokumentov.

Te osebe lahko zahtevkom ugodijo in dostavijo dokumente in ustrezne informacije v obliki, ki jih predvidevajo pravila in dogovori, v skladu s katerimi so bila sredstva odobrena.

Člen 15

Zahteve za preiskavo

1.   Na zahtevo pogodbenice prosilke zaprošena pogodbenica začne ali sproži potrebne preiskave glede dejanj ali vedenj, ki so nezakonita dejanja, opredeljena v tem sporazumu, ali ki pri organu pogodbenice prosilke vzbujajo utemeljeni sum, da so bila takšna nezakonita dejanja storjena.

2.   Zaprošena pogodbenica uporabi vsa sredstva preiskave, ki so na razpolago v njenem pravnem redu, pod pogoji, pod katerimi bi lahko uporabila ta sredstva, če bi delovala v svojem imenu ali na zahtevo katerega drugega notranjega organa, vključno z vključitvijo ali po potrebi s pooblastilom sodnih organov.

Ta določba ne vpliva na dolžnost sodelovanja gospodarskih subjektov v smislu člena 17.

Organ zaprošene pogodbenice sporoči rezultate preiskave organu pogodbenice prosilke. Smiselno se uporabi člen 12(2).

3.   Organ zaprošene pogodbenice razširi pomoč na vse okoliščine, predmete in osebe, ki so v očitni zvezi s predmetom zaprosila za pomoč, dodatno zaprosilo pri tem ni potrebno. V primeru dvoma organ zaprošene pogodbenice najprej naveže stik z organom pogodbenice prosilke.

Člen 16

Prisotnost pooblaščenih uslužbencev pristojnega organa pogodbenice prosilke

1.   Po sporazumu med organom pogodbenice prosilke in organom zaprošene pogodbenice so lahko uslužbenci, ki jih določi organ pogodbenice prosilke, prisotni pri preiskavah iz prejšnjega člena. Za to prisotnost ni potrebno soglasje osebe ali gospodarskega subjekta, pri katerem preiskava poteka.

2.   Uslužbenci organa zaprošene pogodbenice v vsakem trenutku zagotovijo vodenje preiskave. Uslužbenci organa pogodbenice prosilke ne morejo na lastno pobudo izvrševati pooblastil, ki so dodeljena uslužbencem organa zaprošene pogodbenice.

Nasprotno pa imajo dostop do istih prostorov in do istih dokumentov kot uslužbenci organa zaprošene pogodbenice, z njihovim posredovanjem in izključno za potrebe tekoče preiskave.

3.   Dovoljenje je lahko omejeno s pogoji.

4.   Informacije, dane v vednost organu pogodbenice prosilke, se ne smejo uporabljati kot dokazi, dokler ni dovoljeno posredovanje dokumentov, ki se nanašajo na obravnavo.

Člen 17

Dolžnost sodelovanja

Gospodarski subjekti morajo sodelovati pri izvedbi zaprosila za upravno pomoč tako, da omogočijo dostop do svojih prostorov, prevoznih sredstev in dokumentacije, ter s posredovanjem vseh ustreznih informacij.

Člen 18

Oblika in vsebina zaprosil za pomoč

1.   Zaprosila za pomoč se vložijo pisno. Priloženi so jim dokumenti, potrebni za njihovo obravnavo.

V nujnih primerih so sprejemljiva ustna zaprosila, vendar morajo biti ta potrjena pisno, takoj ko je to mogoče.

2.   Zaprosilom so priloženi naslednji podatki:

(a)

organ prosilec;

(b)

zaprošeni ukrep;

(c)

predmet in razlog zaprosila;

(d)

zakonodaja, predpisi in drugi pravni elementi;

(e)

čimbolj natančni in popolni podatki o fizičnih ali pravnih osebah, o katerih teče preiskava;

(f)

povzetek ustreznih dejstev in že opravljenih poizvedb, razen v primerih, predvidenih v členu 14.

3.   Zaprosila je treba predložiti v uradnem jeziku zaprošene pogodbenice ali v jeziku, ki je za to pogodbenico sprejemljiv.

4.   Nepravilne ali nepopolne zahteve se lahko popravijo ali dopolnijo. Medtem se lahko odredijo ukrepi, potrebni za obravnavanje zaprosila.

Člen 19

Uporaba informacij

1.   Pridobljene informacije se uporabljajo izključno za namene tega sporazuma. Če ena od pogodbenic zahteva uporabo takšnih informacij v druge namene, mora zaprositi za predhodno pisno dovoljenje organ, ki je te informacije priskrbel. Za uporabo teh informacij potem veljajo omejitve, ki jih določi ta organ.

2.   Odstavek 1 ne izključuje uporabe informacij v sodnih ali upravnih postopkih, sproženih zaradi nespoštovanja zakonodaje, navedene v zaprosilu za upravno pomoč, če so za te postopke na razpolago ista sredstva pomoči. Pristojni organ pogodbenice, ki je te informacije pridobil, je nemudoma obveščen o takšni uporabi.

3.   Pogodbenici lahko zbrane informacije in dokumente, v katere sta imeli vpogled, v skladu z določbami tega sporazuma uporabljata kot dokazno sredstvo v svojih dokaznih spisih, poročilih, pri zasliševanju prič ter v postopkih in tožbah, ki tečejo pred sodišči.

POGLAVJE 3

Pomoč na lastno pobudo

Člen 20

Pomoč na lastno pobudo

1.   Oblike sodelovanja iz prejšnjega poglavja lahko potekajo brez predhodne zahteve druge pogodbenice.

2.   Organ pogodbenice, ki posreduje informacije, lahko v skladu z nacionalno zakonodajo dopolni s pogoji način uporabe teh informacij s strani organa pogodbenice, ki so ji namenjene.

3.   Vsi organi pogodbenic so vezani na te pogoje.

POGLAVJE 4

Posebne oblike sodelovanja

Člen 21

Skupni ukrepi

1.   Pri uvozu, izvozu in tranzitu blaga, ko obseg transakcij in tveganja, ki iz tega izhajajo glede davkov in subvencij, lahko povzročijo pomembne izgube v proračunu pogodbenic, se lahko ti dogovorita o skupnih čezmejnih ukrepih za preprečevanje in pregon nezakonitih dejanj, ki spadajo v področje uporabe tega sporazuma.

2.   Usklajevanje in načrtovanje čezmejnih ukrepov sta v pristojnosti centralne službe ali urada, ki ga ta določi.

Člen 22

Posebne skupne preiskovalne skupine

1.   Organi več držav članic lahko na podlagi vzajemnega dogovora ustanovijo posebno skupno preiskovalno skupino, ki ima sedež v eni od držav članic.

2.   Preiskovalna skupina izvaja težje preiskave, ki zahtevajo mobilizacijo znatnih sredstev, in usklajuje skupne ukrepe.

3.   Sodelovanje v taki ekipi predstavnikom organov pogodbenice, ki jo sestavljajo, ne daje nobenih pooblastil za posredovanje na ozemlju pogodbenice, kjer se preiskave izvajajo.

Člen 23

Uradniki za zvezo

1.   Pristojni organi pogodbenic se lahko dogovorijo o napotitvi uradnikov za zvezo ene pogodbenice k pristojnim službam druge pogodbenice za določen ali nedoločen čas s ciljem zagotavljanja vzajemne podpore pri izvajanju upravne pomoči.

2.   Naloga uradnikov za zvezo je svetovanje in pomoč. Nimajo pooblastila za ukrepanje na ozemlju pogodbenice, ki jih je sprejela. S soglasjem ali na zahtevo pristojnih organov pogodbenic lahko:

(a)

olajšajo in pospešijo izmenjavo informacij;

(b)

nudijo pomoč pri preiskavah;

(c)

sodelujejo pri obravnavi zaprosil za pomoč;

(d)

svetujejo in pomagajo pogodbenici gostiteljici pri pripravi in izvajanju čezmejnih ukrepov;

(e)

izvajajo vse ostale naloge, o katerih se lahko pogodbenici med seboj dogovorita.

3.   Pristojni organi pogodbenic določijo podrobnosti s skupnim dogovorom.

4.   Uradniki za zvezo lahko zastopajo interese ene ali več pogodbenic.

POGLAVJE 5

Izterjava

Člen 24

Izterjava

1.   Na zahtevo pogodbenice prosilke zaprošena pogodbenica začne postopek izterjave terjatev, ki spadajo v področje uporabe tega sporazuma, kot če bi šlo za njene lastne terjatve.

2.   Zahtevku za izterjavo terjatve mora biti priložena uradna ali overjena kopija dokumenta, ki predstavlja izvršilni naslov, ki jo izda pogodbenica prosilka in, če je to potrebno, izvirnik ali overjena kopija drugih dokumentov, ki so potrebni za izterjavo.

3.   Zaprošena pogodbenica za zagotovitev izterjave terjatve uporabi previdnostne ukrepe.

4.   Organ zaprošene pogodbenice nakaže organu pogodbenice prosilke znesek terjatve, ki jo je izterjal. S soglasjem pogodbenice prosilke lahko od zneska odtegne odstotek, ki ustreza nastalim administrativnim stroškom.

5.   Kljub prvemu odstavku pa terjatve, ki jih je treba izterjati, ne uživajo nujno prednostnega statusa primerljivih terjatev, nastalih pri zaprošeni pogodbenici.

NASLOV III

PRAVNA POMOČ

Člen 25

Povezava z drugimi sporazumi

1.   Določbe tega naslova naj bi dopolnile Evropsko konvencijo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 20. aprila 1959 in Konvencijo o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, z dne 8. novembra 1990 ter olajšale njuno uporabo med pogodbenicama.

2.   Te določbe ne vplivajo na ugodnejše določbe, ki izhajajo iz dvo- ali večstranskih sporazumov med pogodbenicama.

Člen 26

Postopki, v katerih je odobrena pravna pomoč

1.   Pravna pomoč se prav tako odobri v:

(a)

postopkih zaradi dejanj, ki so kazniva po nacionalnem pravu ene od dveh pogodbenic ali obeh pogodbenic in jih kot kršitve predpisov preganjajo upravni organi, zoper odločbo katerih je možen postopek pred sodiščem, pristojnim za kazenske zadeve;

(b)

civilnih tožbah v zvezi s kazenskimi postopki, dokler kazensko sodišče še ni dokončno odločilo v kazenskem postopku;

(c)

za dejanja ali kršitve, za katere je lahko odgovorna pravna oseba pogodbenice prosilke.

2.   Pravna pomoč je prav tako odobrena za preiskave in postopke, ki zadevajo zaseg in zaplembo premoženjske koristi, pridobljene s kršitvijo, in sredstev, uporabljenih pri njeni povzročitvi.

Člen 27

Pošiljanje zaprosil

1.   Zaprosila na podlagi tega naslova predloži organ pogodbenice prosilke ali pa se predložijo preko pristojnega osrednjega organa zaprošene pogodbenice ali neposredno pri organu pogodbenice, pristojnem za obravnavanje zaprosila pogodbenice prosilke. Organ pogodbenice prosilke in po potrebi organ zaprošene pogodbenice pošljeta kopijo zaprosila svojemu osrednjemu organu v vednost.

2.   Vsaka listina v zvezi z zaprosilom ali njegovo obravnavo se lahko pošlje na enak način. Poslana je, vsaj kot kopija, neposredno organu pogodbenice prosilke.

3.   Če organ pogodbenice, ki prejme zaprosilo, ni pristojen za dodelitev pravne pomoči, jo nemudoma prenese pristojnemu organu.

4.   Napačna ali nepopolna zaprosila se ne glede na njihove poznejše popravke s strani organa pogodbenice prosilke obravnavajo, kolikor vsebujejo bistvene informacije za obravnavo. Organ zaprošene pogodbenice o pomanjkljivostih opozori organ pogodbenice prosilke in mu določi rok za popravek.

Organ zaprošene pogodbenice nemudoma pošlje organu pogodbenice prosilke vsak drug podatek, ki bi slednjemu lahko omogočil dopolnitev zaprosila ali njegovo razširitev na druge ukrepe.

5.   Pogodbenici sporočita ob uradnem obvestilu iz člena 44(2), kateri osrednji organi so pristojni za namene tega člena.

Člen 28

Posredovanje po pošti

1.   V postopkih v zvezi z nezakonitimi dejanji v smislu tega sporazuma pošljeta pogodbenici osebam, ki se nahajajo na ozemlju druge pogodbenice, procesne listine praviloma neposredno po pošti.

2.   Če organ pogodbenice, ki je izdal listino, ve ali upravičeno domneva, da naslovnik razume samo neki drug jezik, je treba listino ali vsaj pomembnejše dele listine prevesti v ta drugi jezik.

3.   Organ pogodbenice pošiljateljice opozori prejemnika, da na ozemlju druge pogodbenice ne more neposredno izvršiti nobenega prisilnega ukrepa ali sankcije.

4.   Vsem procesnim listinam je priložen zaznamek z navedbo, da lahko naslovnik od organa, navedenega v zaznamku, pridobi informacije o njegovih pravicah in dolžnostih v zvezi z listino.

Člen 29

Začasni ukrepi

1.   V mejah svoje nacionalne zakonodaje in svojih zadevnih pristojnosti ter po zaprosilu organa pogodbenice prosilke pristojni organ zaprošene pogodbenice odredi potrebne začasne ukrepe za vzdrževanje obstoječega stanja, zaščito ogroženih pravnih interesov ali za ohranitev dokaznih sredstev, če zaprosilo za pravno pomoč ni očitno nedopustno.

2.   Preventivna zamrznitev in zaseg se odredita za premoženjsko korist, pridobljeno s kršitvijo, zaradi katere se zaprosi za pravno pomoč, in za sredstva, uporabljena pri njeni povzročitvi. Če premoženjska korist, pridobljena s kršitvijo, ne obstaja več v celoti ali delno, se ti ukrepi odredijo za premoženje na ozemlju zaprošene pogodbenice, ki ustreza vrednosti zadevne premoženjske koristi.

Člen 30

Prisotnost organov pogodbenice prosilke

1.   Zaprošena pogodbenica na zaprosilo pogodbenice prosilke predstavnikom njenih organov dovoli, da so prisotni pri obravnavanju zaprosila za pravno pomoč. Za to prisotnost ni potrebno soglasje osebe, ki jo ukrep zadeva.

Dovoljenje je lahko omejeno s pogoji.

2.   Prisotne osebe imajo dostop do istih prostorov in do istih dokumentov kot predstavniki organa zaprošene pogodbenice, z njihovim posredovanjem in izključno za potrebe obravnave zaprosila za pravno pomoč. Lahko so še zlasti pooblaščene za postavljanje vprašanj ali predlaganje ukrepov v zvezi s preiskavo.

3.   Ta prisotnost ne sme povzročiti, da za dejstva s kršitvijo uradne tajnosti ali pravic zadevne osebe zvedo druge osebe, ki niso pooblaščene na podlagi predhodnih odstavkov. Informacije, dane v vednost organu pogodbenice prosilke, se ne morejo uporabiti kot dokazno sredstvo, dokler odločitev o prenosu listin v zvezi z obravnavo ni pravnomočna.

Člen 31

Preiskave in zaseg predmetov

1.   Pogodbenici ne pogojujeta dopustnosti zaprosila za pravno pomoč za preiskavo ali zaseg z drugimi pogoji kot:

(a)

da se dejanje, v zvezi s katerim je bilo poslano zaprosilo za pravno pomoč, po zakonodaji obeh pogodbenic kaznuje z najvišjo zagroženo kaznijo odvzema prostosti ali z varnostnim ukrepom omejitve prostosti v trajanju najmanj šest mesecev, ali da se kaznuje po zakonodaji ene od pogodbenic z enakovredno kaznijo in ga po zakonodaji druge pogodbenice kot kršitev predpisov preganjajo upravni organi, zoper odločbe katerih je možen postopek pred sodiščem, ki je pristojno predvsem za kazenske zadeve;

(b)

izvršitev zaprosila za pravno pomoč je skladna z zakonodajo zaprošene pogodbenice.

2.   Zaprosila za pravno pomoč pri preiskavi in zasegu zaradi pranja denarja, ki spada v področje uporabe tega sporazuma, so prav tako dopustna pod pogojem, da se dejanja, ki predstavljajo predhodno kršitev, po pravu obeh pogodbenic kaznujejo z najvišjo zagroženo kaznijo odvzema prostosti ali z varnostnim ukrepom omejitve prostosti v trajanju najmanj šest mesecev.

Člen 32

Zaprosilo za bančne in finančne podatke

1.   Če so izpolnjeni pogoji člena 31, zaprošena pogodbenica obravnava zaprosila za pravno pomoč, ki zadevajo pridobitev in posredovanje bančnih in finančnih podatkov, vključno s:

(a)

poizvedovanji in informacijami o bančnih računih, odprtih v bankah, ustanovljenih na njenem ozemlju in katerih imetniki ali pooblaščenci so osebe v preiskavi ali izvajajo kontrolo, ter o informacijah v zvezi s temi bančnimi računi;

(b)

poizvedovanji in informacijami o bančnih poslih in operacijah, ki se izvajajo iz, na ali preko enega ali več bančnih računov ali s strani določenih oseb v določenem času, ter o informacijah v zvezi s temi bančnimi posli.

2.   V okviru tega, kar je dovoljeno na podlagi njenega kazenskega procesnega prava pri primerljivih notranjih primerih, lahko zaprošena pogodbenica odredi, da se v točno določenem obdobju izvaja nadzor nad bančnimi posli, ki se opravljajo iz, na ali preko bančnih računov ali s strani določenih oseb, ter sporočanje rezultatov pogodbenici prosilki. Odločitev o nadzoru nad posli in sporočanju rezultatov sprejmejo pristojni organi zaprošene pogodbenice za vsak posamezen primer in mora biti v skladu z nacionalno zakonodajo te pogodbenice. O praktičnih ukrepih nadzora se dogovorijo pristojni organi pogodbenice prosilke in zaprošene pogodbenice.

3.   Vsaka pogodbenica izvede potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da finančne institucije zadevni stranki in tretjim ne razkrijejo, da se izvajajo ukrepi po zaprosilu pogodbenice prosilke ali da je v teku preiskava, dokler je to potrebno, da se ne ogrozi njihov rezultat.

4.   Organ pogodbenice, ki je izdal zaprosilo:

(a)

določi razloge, zaradi katerih meni, da bi zahtevane informacije lahko bile bistvenega pomena za preiskavo glede kršitve;

(b)

natančno določi razloge, zaradi katerih domneva, da banke, ki se nahajajo na ozemlju zaprošene pogodbenice, vodijo zadevne račune, ter v okviru razpoložljivih dokazov navede, katere banke bi to lahko zadevalo;

(c)

sporoči vsako informacijo, ki bi lahko olajšala obravnavo zaprosila.

5.   Pogodbenica se ne sklicuje na bančno tajnost kot na razlog za zavrnitev sodelovanja v zvezi z zaprosilom za pravno pomoč druge pogodbenice.

Člen 33

Nadzorovane dobave

1.   Pristojni organ zaprošene pogodbenice se zavezuje, da bodo na zaprosilo organa pogodbenice prosilke na njegovem ozemlju lahko dovoljene nadzorovane dobave v okviru kazenskih preiskav o kršitvah, ki bi lahko povzročile izročitev.

2.   Odločitev o izvajanju nadzorovanih dobav sprejmejo pristojni organi zaprošene pogodbenice za vsak primer posebej ob upoštevanju svojega nacionalnega prava.

3.   Nadzorovane dobave se vršijo v skladu s postopki, predvidenimi z zakonodajo zaprošene pogodbenice. Pooblastilo za delovanje, vodenje in nadzor delovanja imajo njeni pristojni organi.

Člen 34

Izročitev zaradi zaplembe ali vrnitve

1.   Na zaprosilo pogodbenice prosilke so lahko predmeti, dokumenti, denarna sredstva ali druge vrednosti, ki so bile zaplenjene iz previdnosti, izročeni zaradi zaplembe ali vrnitve tistemu, ki ima do njih pravico.

2.   Zaprošena pogodbenica ne more zavrniti izročitve z utemeljitvijo, da denarna sredstva ustrezajo davčnemu ali carinskemu dolgu.

3.   Pravice, ki jih tretja oseba v dobri veri uveljavlja do teh predmetov, ostanejo pridržane.

Člen 35

Pospešitev medsebojne pomoči

1.   Organ zaprošene pogodbenice obravnava zaprosilo za pravno pomoč takoj, ko je mogoče, pri čemer skrbno upošteva roke postopka, ki jih določi organ pogodbenice prosilke, ali druge roke. Slednji pojasni razloge za roke, ki jih je določil.

2.   Če zaprosilo ne more biti obravnavano ali ne more biti obravnavano v celoti v skladu z zahtevami organa pogodbenice prosilke, organ zaprošene pogodbenice o tem nemudoma obvesti organ pogodbenice prosilke in navede pogoje, pod katerimi bi zaprosilo lahko bilo obravnavano. Oba organa se lahko naknadno dogovorita o nadaljnjem postopku pri obravnavi zaprosila ter to, če je potrebno, podredita upoštevanju navedenih pogojev.

Če je možno predvideti, da roka, ki ga je določil organ pogodbenice prosilke za obravnavo svojega zaprosila, ne bo mogoče upoštevati in če razlogi, navedeni v drugem stavku odstavka 1, jasno kažejo, da bo vsaka zamuda znatno ovirala postopek, ki ga vodi ta organ, organ zaprošene pogodbenice nemudoma navede predvideni čas, potreben za obravnavo zaprosila. Organ pogodbenice prosilke nemudoma navede, ali kljub temu še vztraja pri zahtevi. Oba organa se lahko nato dogovorita o nadaljnjem reševanju zaprosila.

Člen 36

Uporaba informacij in dokaznih sredstev

Informacije in dokazna sredstva, posredovana v okviru postopka pravne pomoči, se lahko razen v postopku, za katerega je bila zagotovljena pravna pomoč, uporabijo še v:

(a)

kazenskem postopku pri pogodbenici prosilki, ki se vodi proti ostalim osebam, ki so sodelovale pri povzročitvi kršitve, za katero je bila odobrena pravna pomoč;

(b)

primerih, ko dejanja, na katerih temelji zaprosilo, predstavljajo kršitev, za katero bi morala biti pravna pomoč prav tako odobrena;

(c)

postopkih v zvezi z zaplembo premoženjske koristi, pridobljene s kršitvijo, za katero bi morala bila odobrena pravna pomoč, in sredstev, uporabljenih pri njeni povzročitvi, ter v odškodninskih postopkih v zvezi z dejanji, za katera je bila zagotovljena pravna pomoč.

Člen 37

Posredovanje dokazov na lastno pobudo

1.   V mejah svoje nacionalne zakonodaje in svojih pristojnosti lahko sodni organi pogodbenice na lastno pobudo posredujejo informacije in dokazna sredstva sodnemu organu druge pogodbenice, če ocenijo, da bi organu pogodbenice prejemnice lahko koristili pri uvedbi ali vodenju preiskav ali postopkov, ali pa bi te informacije in dokazna sredstva lahko povzročile, da bi ta organ vložil zaprosilo za pravno pomoč.

2.   Organ pogodbenice, ki posreduje informacije in dokazna sredstva, lahko v skladu s svojo nacionalno zakonodajo pri uporabi teh informacij in dokaznih sredstev organu pogodbenice prejemnice postavi pogoje.

3.   Vsi organi pogodbenic so vezani na te pogoje.

Člen 38

Postopki pri zaprošeni pogodbenici

Zaprosilo po pravni pomoči ne posega v pravice, ki bi za pogodbenico prosilko lahko izhajale iz njenega položaja civilne stranke v notranjih kazenskih postopkih pred organi zaprošene pogodbenice.

NASLOV IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 39

Skupni odbor

1.   Ustanovi se Skupni odbor, sestavljen iz predstavnikov pogodbenic, ki je odgovoren za pravilno uporabo tega sporazuma. V ta namen sestavlja priporočila in sprejema odločitve v primerih, predvidenih s sporazumom. Odloča soglasno.

2.   Skupni odbor sprejme svoj poslovnik, ki med ostalimi določbami vsebuje načine sklica sej, imenovanja svojega predsednika in določitve njegovih funkcij.

3.   Skupni odbor se sestane po potrebi in najmanj enkrat na leto. Vsaka pogodbenica lahko zahteva sklic seje.

4.   Skupni odbor lahko odloči ustanoviti delovno skupino ali skupino strokovnjakov, ki mu pomaga pri izvajanju njegovih nalog.

Člen 40

Reševanje sporov

1.   Vsaka pogodbenica lahko skupnemu odboru predloži spor, ki se nanaša na razlago ali uporabo tega sporazuma, zlasti ko meni, da druga pogodbenica večkrat zaporedoma ne ugodi zahtevam za sodelovanje, ki so ji bile poslane.

2.   Skupni odbor si prizadeva rešiti spor v najkrajšem času. Skupnemu odboru se dajo na razpolago vse koristne informacije, ki omogočajo poglobljeno obravnavo zadeve pri iskanju sprejemljive rešitve. V ta namen skupni odbor preveri vse možnosti, ki omogočajo nadaljnje dobro delovanje tega sporazuma.

Člen 41

Vzajemnost

1.   Organ zaprošene pogodbenice lahko zavrne zahtevo za sodelovanje, če pogodbenica prosilka večkrat zaporedoma ne ugodi zahtevi za sodelovanje v podobnih primerih.

2.   Pred zavrnitvijo zahteve za sodelovanje na podlagi vzajemnosti je skupni odbor obveščen, tako da ima priložnost, da se o vprašanju izreče.

Člen 42

Spremembe

Če ena od pogodbenic želi spremembo tega sporazuma, predloži v ta namen predlog Skupnemu odboru, ki oblikuje priporočila, zlasti glede začetka pogajanj.

Člen 43

Ozemeljska veljavnost

Ta sporazum se uporablja na ozemlju Švicarske konfederacije na eni strani in na ozemljih, kjer se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti pod pogoji, predvidenimi s to pogodbo, na drugi strani.

Člen 44

Začetek veljavnosti

1.   Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.

2.   Pogodbenici ratificirata ali odobrita Sporazum v skladu s svojimi postopki. Veljati začne prvi dan drugega meseca po zadnjem uradnem obvestilu o listinah o ratifikaciji ali odobritvi.

3.   Do začetka veljavnosti tega sporazuma lahko vsaka pogodbenica pri uradnem obvestilu iz odstavka 2 ali kadar koli pozneje izjavi, da se ta sporazum zanjo uporablja v njenih odnosih z vsako drugo pogodbenico, ki je podala enako izjavo. Te izjave začnejo veljati devetdeset dni po datumu prejema uradnega obvestila.

Člen 45

Odstop

Evropska skupnost ali Švicarska konfederacija lahko odstopita od tega sporazuma z uradnim obvestilom o svoji odločitvi drugi pogodbenici. Odstop začne veljati šest mesecev po datumu prejema obvestila o odstopu.

Člen 46

Časovna uporaba

Določbe tega sporazuma se uporabljajo za zaprosila v zvezi z nezakonitimi dejanji, storjenimi najmanj šest mesecev po datumu njegovega podpisa.

Člen 47

Razširitev sporazuma na nove države članice EU

1.   Vsaka država, ki postane država članica Evropske unije, lahko z uradnim pisnim obvestilom pogodbenicama postane pogodbenica tega sporazuma.

2.   Besedilo sporazuma v jeziku nove pridružene države članice, ki ga sestavi Svet Evropske unije, se potrdi na podlagi izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo. Velja kot verodostojno besedilo v smislu člena 48.

3.   Ta sporazum začne veljati za vsako novo državo članico, ki vstopi v Evropsko unijo, devetdeset dni po prejemu uradnega obvestila o njeni listini o pristopu ali na dan začetka veljavnosti sporazuma, če ta še ni začel veljati ob izteku omenjenega roka devetdesetih dni.

4.   Če ta sporazum še ni začel veljati ob uradnem obvestilu o listinah o pristopu novih držav članic, se za njih uporablja člen 44(3).

Člen 48

Jeziki

1.   Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, malteškem, madžarskem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

2.   Različico v malteškem jeziku bodo pogodbenice overile na podlagi izmenjave pisem. Ta različica bo enako verodostojna kot različice v jezikih, ki so našteti v prejšnjem odstavku.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovinskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

Image

Top