Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0093

2009/93/ES: Odločba Komisije z dne 12. decembra 2008 o sprejetju drugega posodobljenega seznama za Skupnost pomembnih območij v celinski biogeografski regiji v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 8039)

OJ L 43, 13.2.2009, p. 63–244 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2009; razveljavil 32010D0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/93(1)/oj

13.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/63


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. decembra 2008

o sprejetju drugega posodobljenega seznama za Skupnost pomembnih območij v celinski biogeografski regiji v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 8039)

(2009/93/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 4(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Celinska biogeografska regija iz člena 1(c)(iii) Direktive 92/43/EGS zajema ozemlje Luksemburga ter dele ozemlja Avstrije, Belgije, Bolgarije, Češke, Danske, Francije, Nemčije, Italije, Poljske, Romunije, Slovenije in Švedske, kakor je določeno na biogeografski karti, ki jo je 25. aprila 2005 odobril odbor, ustanovljen v skladu s členom 20 navedene direktive (v nadaljnjem besedilu „Odbor za habitate“).

(2)

Pri procesu, ki se je začel izvajati leta 1995, je treba doseči nadaljnji napredek pri dejanskemu vzpostavljanju omrežja Natura 2000, ki je bistveni element varstva biotske raznovrstnosti v Skupnosti.

(3)

Prvotni seznam in prvi posodobljeni seznam za Skupnost pomembnih območij v celinski biogeografski regiji v skladu z Direktivo 92/43/EGS je Komisija sprejela z odločbama 2004/798/ES (2) in 2008/25/ES (3). Na podlagi člena 4(4) in člena 6(1) Direktive 92/43/EGS zadevna država članica čim prej in najpozneje v šestih letih določi območja, ki so na seznamu za Skupnost pomembnih območij v celinski biogeografski regiji, za posebna ohranitvena območja ter opredeli prednostne naloge za ohranjanje in potrebne ohranitvene ukrepe.

(4)

V okviru dinamičnega prilagajanja omrežja Natura 2000 se pregledujejo seznami za Skupnost pomembnih območij. Seznam za celinsko biogeografsko regijo je zato treba drugič posodobiti.

(5)

Na eni strani je treba drugič posodobiti seznam za Skupnost pomembnih območij v celinski biogeografski regiji in vanj vključiti dodatna območja, ki so jih države članice od leta 2006 dalje predlagale kot za Skupnost pomembna območja v tej biogeografski regiji v skladu s členom 1 Direktive 92/43/EGS. Obveznosti iz člena 4(4) in člena 6(1) Direktive 92/43/EGS je treba izpolniti čim prej in najpozneje v šestih letih po sprejetju drugega posodobljenega seznama za Skupnost pomembnih območij v celinski biogeografski regiji.

(6)

Na drugi strani je treba drugič posodobiti seznam za Skupnost pomembnih območij v celinski biogeografski regiji in tako upoštevati spremenjene informacije o območjih, ki so jih predložile države članice po sprejetju prvotnega in prvega posodobljenega seznama Skupnosti. Drugi posodobljeni seznam za Skupnost pomembnih območij v celinski biogeografski regiji tako predstavlja prečiščeno različico seznama za Skupnost pomembnih območij v celinski biogeografski regiji. Vendar je treba poudariti, da je treba obveznosti iz člena 4(4) in člena 6(1) Direktive 92/43/EGS izpolniti čim prej in najpozneje v šestih letih po sprejetju prvotnega ali prvega posodobljenega seznama za Skupnost pomembnih območij v celinski biogeografski regiji, odvisno od tega, v kateri seznam je bilo za Skupnost pomembno območje prvič vključeno.

(7)

Za celinsko biogeografsko regijo so Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg, Poljska, Romunija, Slovenija in Švedska v skladu s členom 4(1) Direktive 92/43/EGS Komisiji med novembrom 2003 in januarjem 2008 poslali sezname območij, ki so jih predlagali kot za Skupnost pomembna območja v smislu člena 1 navedene direktive.

(8)

Seznamom predlaganih območij so priložili informacije o vsakem območju v obliki, predvideni v Odločbi Komisije 97/266/ES z dne 18. decembra 1996 o obliki informacij za predlagana območja Nature 2000 (4).

(9)

Te informacije obsegajo najnovejšo in dokončno karto območja, ki so jo poslale zadevne države članice, ime, lokacijo in obseg območja ter podatke, pridobljene ob upoštevanju meril iz Priloge III k Direktivi 92/43/EGS.

(10)

Na podlagi osnutka seznama, ki ga je v dogovoru z vsako zadevno državo članico pripravila Komisija in v katerem so določena tudi območja s prednostnimi naravnimi habitatnimi tipi ali prednostnimi vrstami, je treba sprejeti drugi posodobljeni seznam območij v celinski biogeografski regiji, izbranih kot pomembnih za Skupnost.

(11)

Poznavanje obstoja in razširjenosti naravnih habitatnih tipov in vrst se nenehno izboljšuje zaradi spremljanja stanja v skladu s členom 11 Direktive 92/43/EGS. Vrednotenje in izbira območij na ravni Skupnosti sta bila zato opravljena na podlagi najboljših trenutno razpoložljivih informacij.

(12)

Nekatere države članice niso predlagale zadostnega števila območij in s tem niso izpolnile zahtev iz Direktive 92/43/EGS za nekatere habitatne tipe in vrste. Za te habitatne tipe in vrste zato ni mogoče sklepati, da je omrežje dokončno oblikovano. Ob upoštevanju zamude pri prejemanju informacij in doseganju dogovora z državami članicami je treba sprejeti drugi posodobljeni seznam območij, ki ga bo treba pregledati v skladu s členom 4 Direktive 92/43/EGS.

(13)

Ker je poznavanje obstoja in razširjenosti nekaterih naravnih habitatnih tipov iz Priloge I in vrst iz Priloge II k Direktivi 92/43/EGS še vedno pomanjkljivo, se za omrežje ne sme sklepati, da je oblikovano dokončno ali nedokončno. Seznam je treba po potrebi pregledati v skladu s členom 4 Direktive 92/43/EGS.

(14)

Zaradi jasnosti in preglednosti je treba Odločbo 2008/25/ES nadomestiti.

(15)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za habitate –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Drugi posodobljeni seznam za Skupnost pomembnih območij v celinski biogeografski regiji je v skladu s tretjim pododstavkom člena 4(2) Direktive 92/43/EGS določen v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Odločba 2008/25/ES se razveljavi.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. decembra 2008

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

(2)  UL L 382, 28.12.2004, str. 1.

(3)  UL L 12, 15.1.2008, str. 383.

(4)  UL L 107, 24.4.1997, str. 1.


PRILOGA

Drugi posodobljeni seznam za Skupnost pomembnih območij v celinski biogeografski regiji

Vsako za Skupnost pomembno območje (SPO) se določi na podlagi informacij, vključno z ustrezno karto, ki so jih na obrazcu Natura 2000 poslali pristojni nacionalni organi v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1) Direktive 92/43/EGS.

V spodnji preglednici so navedene naslednje informacije:

A

:

oznaka SPO, ki je sestavljena iz devetih znakov, pri čemer sta prva dva oznaka ISO države članice;

B

:

ime SPO;

C

:

* = prisotnost najmanj enega prednostnega naravnega habitatnega tipa in/ali vrste v SPO v skladu s členom 1 Direktive 92/43/EGS;

D

:

površina SPO v hektarih ali dolžina v km;

E

:

zemljepisne koordinate SPO (zemljepisna širina in zemljepisna dolžina).

Vse informacije na spodnjem seznamu Skupnosti temeljijo na podatkih, ki so jih predlagali, poslali in potrdili Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija, Poljska, Romunija, Slovenija in Švedska.

A

B

C

D

E

Oznaka SPO

Ime SPO

*

Površina SPO

(ha)

Dolžina SPO

(km)

Zemljepisne koordinate SPO

 

 

 

 

 

Zemljepisna dolžina

Zemljepisna širina

AT1101112

Haidel bei Nickelsdorf

*

12

 

E 17 3

N 47 55

AT1102112

Zurndorfer Eichenwald und Hutweide

*

150

 

E 17 0

N 47 57

AT1103112

Parndorfer Heide

*

10

 

E 16 52

N 47 59

AT1104212

Frauenwiesen

*

30,2

 

E 16 32

N 47 55

AT1106218

Siegendorfer Pußta und Heide

*

31

 

E 16 35

N 47 46

AT1108813

Bernstein — Lockenhaus — Rechnitz

*

25 000

 

E 16 21

N 47 22

AT1109318

Hangwiesen Rohrbach-Schattendorf-Loipersbach einschließlich NSG Rohrbacher Kogel

*

15

 

E 16 27

N 47 43

AT1110137

Neusiedler See — Seewinkel

*

41 735

 

E 16 46

N 47 46

AT1114813

Südburgenländisches Hügel- und Terassenland

*

14 104,3

 

E 16 25

N 47 4

AT1115415

Naturwaldreservat Lange Leiten, Neckenmarkt

*

29

 

E 16 31

N 47 38

AT1122916

Lafnitzauen

*

713,6

 

E 16 5

N 47 13

AT1124823

Nordöstliches Leithagebirge

*

6 317

 

E 16 44

N 47 58

AT1201A00

Waldviertler Teich-, Heide- und Moorlandschaft

*

14 090

 

E 15 8

N 48 47

AT1202000

March-Thaya-Auen

*

8 975

 

E 16 56

N 48 32

AT1204000

Donau-Auen östlich von Wien

*

9 579

 

E 16 46

N 48 7

AT1205A00

Wachau

*

18 221

 

E 15 24

N 48 21

AT1206A00

Weinviertler Klippenzone

*

3 185

 

E 16 23

N 48 34

AT1207A00

Kamp- und Kremstal

*

14 724

 

E 15 40

N 48 31

AT1208A00

Thayatal bei Hardegg

*

4 417

 

E 15 50

N 48 50

AT1209A00

Westliches Weinviertel

*

2 938

 

E 15 49

N 48 42

AT1210A00

Steinfeld

*

3 011

 

E 16 17

N 47 54

AT1213000

Pannonische Sanddünen

*

2 522

 

E 16 44

N 48 17

AT1214000

Hundsheimer Berge

*

2 149

 

E 16 58

N 48 7

AT1215000

Bisamberg

*

362

 

E 16 22

N 48 19

AT1216000

Tullnerfelder Donau-Auen

*

17 586

 

E 15 57

N 48 21

AT1217A00

Strudengau — Nibelungengau

*

4 830

 

E 15 2

N 48 13

AT1218000

Machland Süd

*

1 636

 

E 14 46

N 48 10

AT1219000

Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse

*

7 370

 

E 15 16

N 48 11

AT1220000

Feuchte Ebene — Leitha-Auen

*

5 260

 

E 16 27

N 48 0

AT1301000

Nationalpark Donau-Auen (Wiener Teil)

*

2 258

 

E 16 31

N 48 10

AT1302000

Naturschutzgebiet Lainzer Tiergarten

*

2 259

 

E 16 13

N 48 10

AT1303000

Landschaftsschutzgebiet Liesing (Teil A, B und C)

*

639

 

E 16 14

N 48 8

AT1304000

Bisamberg (Wiener Teil)

*

340

 

E 16 24

N 48 18

AT2208000

Lafnitztal — Neudauer Teiche

*

1 045,56

 

E 16 5

N 47 10

AT2211000

Hartberger-Gmoos

 

67,01

 

E 15 58

N 47 16

AT2213000

Steirische Grenzmur mit Gamlitzbach und Gnasbach

*

2 238,05

 

E 16 1

N 46 40

AT2214000

Deutschlandsberger Klause

*

22,71

 

E 15 11

N 46 49

AT2218000

Feistritzklamm/Herberstein

*

124,89

 

E 15 48

N 47 13

AT2225000

Demmerkogel-Südhänge, Wellinggraben mit Sulm-, Saggau- und Laßnitzabschnitten und Pößnitzbach

*

2 032,43

 

E 15 27

N 46 46

AT2229001

Oberlauf der Pinka

*

17,25

 

E 16 3

N 47 28

AT2230000

Teile des südoststeirischen Hügellandes inklusive Höll und Grabenlandbäche

*

15 663,26

 

E 15 54

N 46 50

AT2242000

Schwarze und Weiße Sulm

*

220,22

 

E 15 7

N 46 47

AT3105000

Unterer Inn

*

864

 

E 13 15

N 48 17

AT3107000

Tanner Moor

*

120

 

E 14 51

N 48 30

AT3108000

Tal der Kleinen Gusen

*

346

 

E 14 28

N 48 23

AT3109000

Unteres Trauntal

*

213

 

E 14 8

N 48 10

AT3110000

Ettenau

*

574

 

E 12 47

N 48 3

AT3114000

Traun-Donau-Auen

*

664

 

E 14 21

N 48 15

AT3115000

Maltsch

*

348

 

E 14 35

N 48 37

AT3118000

Salzachauen

*

312

 

E 12 50

N 48 1

AT3119000

Auwälder am Unteren Inn

*

550

 

E 13 14

N 48 17

AT3120000

Waldaist und Naarn

*

4 158

 

E 14 40

N 48 25

AT3121000

Böhmerwald und Mühltäler

*

9 797

 

E 13 56

N 48 40

AT3122000

Oberes Donau- und Aschachtal

*

7 119

 

E 13 46

N 48 29

AT3123000

Wiesengebiete und Seen im Alpenvorland

*

1 375

 

E 13 11

N 48 2

AT3201014

Wallersee-Wengermoor

*

298,47

 

E 13 10

N 47 55

AT3223000

Salzachauen, Salzburg

*

601,89

 

E 12 56

N 47 56

AT3229000

Nordmoor am Mattsee

 

2,38

 

E 13 9

N 47 59

BE2200039

Voerstreek

*

1 592

 

E 5 50

N 50 44

BE32023B0

Vallée du Ruisseau d'Acoz (Châtelet)

*

19,27

0,16

E 4 31

N 50 22

BE32029B0

Haute vallée de la Thure (Sivry-Rance)

*

496,36

 

E 4 12

N 50 11

BE32030B0

Vallée de la Hante (Beaumont; Froidchapelle; Sivry-Rance)

*

457,53

0,35

E 4 18

N 50 10

BE32031C0

Bois de Vieux Sart et de Montbliart (Sivry-Rance)

*

940,11

 

E 4 10

N 50 8

BE32032C0

Forêts de Rance (Beaumont; Froidchapelle; Sivry-Rance)

*

977,28

 

E 4 15

N 50 9

BE32033B0

Sources de la Hante (Froidchapelle)

*

533,04

 

E 4 21

N 50 8

BE32034C0

Bois Massart et forêts de Sivry-Rance (Chimay; Froidchapelle; Sivry-Rance)

*

680,94

 

E 4 16

N 50 7

BE32035B0

La Fagne entre Bailièvre et Robechies (Chimay)

 

14,26

 

E 4 15

N 50 4

BE32036B0

Vallée de l'Eau blanche à Virelles (Chimay; Couvin; Froidchapelle)

*

950,45

0,06

E 4 21

N 50 4

BE32037B0

Massifs forestiers entre Momignies et Chimay (Chimay; Momignies)

*

1 866,82

 

E 4 13

N 50 1

BE32038B0

Bois de Bourlers et de Baileux (Chimay; Couvin)

*

1 202,81

 

E 4 24

N 50 1

BE32039B0

Vallées de l'Oise et de la Wartoise (Chimay; Momignies)

*

757,88

 

E 4 14

N 49 59

BE32040B0

Haute vallée de l'Eau noire (Chimay; Couvin)

*

712,6

 

E 4 24

N 49 58

BE33002B0

Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)

*

584,65

11,86

E 5 37

N 50 46

BE33003B0

Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)

*

241,48

 

E 5 40

N 50 46

BE33004B0

Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)

*

225,19

 

E 5 41

N 50 46

BE33005B0

Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)

*

49,03

 

E 5 45

N 50 39

BE33006B0

Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)

*

570

 

E 5 55

N 50 42

BE33007B0

Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren; Welkenraedt)

*

464,08

0,31

E 6 0

N 50 42

BE33008C0

Vallée de la Burdinale (Burdinne; Héron; Wanze)

*

289,95

 

E 5 6

N 50 34

BE33009B0

Vallée de la Mehaigne (Braives; Burdinne; Villers-le-Bouillet; Wanze)

*

224,9

 

E 5 11

N 50 35

BE33010C0

Vallée de la Meuse à Huy et vallon de la Solières (Amay; Huy; Wanze)

*

491,24

856

E 5 11

N 50 30

BE33011C0

Vallées du Hoyoux et du Triffoy (Clavier; Huy; Marchin; Modave; Ohey)

*

1 308,86

236

E 5 17

N 50 26

BE33012B0

Affluents de la Meuse entre Huy et Flémalle (Amay; Engis; Flémalle; Modave; Nandrin; Neupré)

*

534,8

1 158

E 5 25

N 50 33

BE33013B0

Bois de la Neuville et de la Vecquée (Flémalle; Neupré; Seraing)

*

388,3

 

E 5 31

N 50 33

BE33014B0

Vallée de l'Ourthe entre Comblain-au-Pont et Angleur (Chaudfontaine; Comblain-au-Pont; Esneux; Liège; Neupré; Sprimont)

*

695,15

1 229

E 5 35

N 50 33

BE33015B0

Bois d'Anthisnes et d'Esneux (Anthisnes; Comblain-au-Pont; Esneux; Nandrin; Neupré; Ouffet)

*

906,15

 

E 5 31

N 50 30

BE33016B0

Basse vallée de la Vesdre (Chaudfontaine; Fléron; Olne; Trooz)

*

336,91

2,01

E 5 40

N 50 35

BE33017B0

Basse vallée de l'Amblève (Aywaille; Comblain-au-Pont; Sprimont)

*

339,05

2,34

E 5 39

N 50 28

BE33018B0

Coteaux calcaires de Theux et le Rocheux (Theux)

*

68,69

 

E 5 48

N 50 31

BE33019B0

Vallée de la Vesdre entre Eupen et Verviers (Baelen; Dison; Limbourg; Verviers)

*

528,89

665

E 6 1

N 50 36

BE33020B0

Affluents du lac d'Eupen (Eupen; Raeren)

*

498,46

 

E 6 6

N 50 37

BE33021B0

Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)

*

402,92

 

E 6 6

N 50 38

BE33022B0

La Gileppe (Baelen; Jalhay; Limbourg)

*

1 155,7

 

E 5 59

N 50 34

BE33023C0

Vallée de la Soor (Baelen; Eupen)

*

447,18

 

E 6 3

N 50 34

BE33024C0

Vallée de la Helle (Baelen; Eupen; Waimes)

*

760,05

 

E 6 7

N 50 34

BE33025B0

Fagnes du Nord-Est (Eupen; Raeren; Waimes)

*

2 355,73

 

E 6 11

N 50 35

BE33026B0

Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont (Anthisnes; Comblain-au-Pont; Ferrières; Hamoir; Ouffet)

*

589,21

 

E 5 35

N 50 28

BE33027C0

Vallée de la Lembrée et affluents (Aywaille; Durbuy; Ferrières; Stoumont)

*

749,3

2

E 5 38

N 50 24

BE33028B0

Vallée de l'Amblève du Pont de Targnon à Remouchamps (Aywaille; Stoumont; Theux)

*

1 774,21

 

E 5 44

N 50 26

BE33029C0

Basse vallée de la Lienne (Stoumont)

*

396,05

 

E 5 44

N 50 23

BE33030C0

Vallée de l'Amblève de Chêneu au Pont de Targnon (Stoumont)

*

239,17

 

E 5 47

N 50 24

BE33031B0

Bois de la Géronstère (Spa)

 

451,32

 

E 5 52

N 50 28

BE33032B0

Fagnes de Malchamps et de Stoumont (Aywaille; Spa; Stoumont; Theux)

*

774,06

 

E 5 50

N 50 26

BE33033C0

Vallée du Wayai et affluents (Jalhay)

*

87,43

 

E 5 56

N 50 29

BE33034B0

Vallée de la Hoëgne (Jalhay)

*

502,2

 

E 5 57

N 50 31

BE33035C0

Plateau des Hautes-Fagnes (Baelen; Jalhay; Malmedy; Waimes)

*

3 990,27

 

E 6 6

N 50 31

BE33036B0

Fagnes de la Roer (Bütgenbach; Waimes)

*

1 295,85

 

E 6 10

N 50 30

BE33037C0

Camp militaire d'Elsenborn (Büllingen; Bütgenbach)

*

2 559,19

 

E 6 13

N 50 28

BE33038B0

Vallée de la Schwalm (Büllingen; Bütgenbach)

*

634,72

 

E 6 16

N 50 28

BE33039C0

Vallée de l'Olefbach (Büllingen)

*

714,75

 

E 6 19

N 50 27

BE33040B0

Fagnes de Stavelot et vallée de l'Eau rouge (Jalhay; Malmedy; Stavelot)

*

1 258,31

 

E 6 1

N 50 28

BE33041C0

Fagnes de la Polleur et de Malmedy (Malmedy; Waimes)

*

1 091,55

 

E 6 3

N 50 29

BE33042C0

Vallées de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville (Malmedy; Waimes)

*

461,43

241

E 6 5

N 50 27

BE33043B0

Vallée de la Warche entre Butgenbach et Robertville (Bütgenbach; Waimes)

*

157,45

 

E 6 13

N 50 26

BE33044B0

Sources de l'Amblève (Amel; Bütgenbach; Waimes)

 

53,54

 

E 6 11

N 50 24

BE33045B0

Sources de la Warchenne (Waimes)

*

17,21

 

E 6 9

N 50 24

BE33046B0

Vallée de la Warche en amont de Butgenbach (Büllingen; Bütgenbach)

*

296,77

 

E 6 18

N 50 22

BE33047C0

Vallée de la Holzwarche (Büllingen)

*

335,57

 

E 6 20

N 50 24

BE33048B0

Vallée de la Lienne et affluents entre Les Trous de Bras et Habiémont (Lierneux; Manhay; Stoumont; Trois-Ponts)

*

225,49

 

E 5 46

N 50 21

BE33049C0

Mardelles d'Arbrefontaine et vallons fangeux de Fosse (Lierneux; Trois-Ponts; Vielsalm)

*

215,62

 

E 5 50

N 50 20

BE33050C0

Fagne de la Gotale et affluents du ruisseau de Chavanne (Lierneux; Manhay)

*

177,67

 

E 5 42

N 50 19

BE33051C0

Vallée de l'Amblève entre Wanne et Coo (Stavelot; Trois-Ponts)

*

223,63

 

E 5 54

N 50 22

BE33052B0

Ma Campagne au sud de Malmedy (Malmedy)

*

47,74

 

E 6 1

N 50 24

BE33053B0

Noir Ru et vallée du Rechterbach (Malmedy; Sankt Vith; Stavelot; Trois-Ponts)

*

609,19

 

E 6 0

N 50 19

BE33054C0

Vallée de l'Amblève entre Montenau et Baugné (Amel; Malmedy; Waimes)

*

229,56

 

E 6 4

N 50 23

BE33055C0

Vallée de l'Emmels (Amel)

*

309,51

 

E 6 6

N 50 20

BE33056B0

Haute vallée de l'Amblève entre Heppenbach et Montenau (Amel)

*

384,77

 

E 6 12

N 50 20

BE33057B0

Vallée du Kolvenderbach (Amel; Büllingen)

*

185,25

 

E 6 16

N 50 20

BE33058C0

Vallée du Medemberbach (Büllingen)

 

258,11

 

E 6 18

N 50 20

BE33059B0

Sources de l'Our et de l'Ensebach (Büllingen)

*

258,47

 

E 6 22

N 50 20

BE33060C0

Haute vallée de la Lienne (Lierneux; Manhay)

*

383,62

 

E 5 46

N 50 18

BE33061C0

Affluents de l'Our entre Setz et Schoenberg (Amel; Sankt Vith)

*

235,93

 

E 6 12

N 50 18

BE33062C0

Vallée supérieure de l'Our et ses affluents (Amel; Büllingen; Sankt Vith)

*

396,05

 

E 6 15

N 50 17

BE33063C0

Vallée et affluents du Braunlauf (Burg-Reuland; Gouvy; Sankt Vith)

*

285,72

 

E 6 4

N 50 15

BE33064C0

Vallée de l'Ulf (Burg-Reuland; Gouvy)

*

290,56

 

E 6 1

N 50 12

BE33065B0

Vallée inférieure de l'Our et ses affluents (Burg-Reuland; Sankt Vith)

 

637,29

5

E 6 8

N 50 10

BE33066B0

Grotte Jaminon (Pepinster)

 

0,08

328

E 5 48

N 50 34

BE33067B0

Bois de Staneux (Spa; Theux)

*

492,11

 

E 5 50

N 50 30

BE34001C0

Vallée et affluents du Néblon (Clavier; Durbuy; Ouffet)

*

138,49

 

E 5 27

N 50 24

BE34002B0

Vallée de l'Ourthe entre Bomal et Hamoir (Durbuy; Ferrières; Hamoir)

*

618,4

9

E 5 32

N 50 23

BE34003B0

Vallée de l'Ourthe entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy; Hotton; Somme-Leuze)

*

1 539,17

949

E 5 24

N 50 19

BE34004B0

Massifs forestiers famenniens entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy; Erezée; Hotton)

*

1 755,29

 

E 5 27

N 50 18

BE34005B0

La Calestienne entre Barvaux et Bomal (Durbuy)

*

331,67

 

E 5 31

N 50 21

BE34006B0

La Calestienne entre Oppagne et Barvaux (Durbuy; Erezée)

*

260,77

 

E 5 30

N 50 19

BE34007B0

Basse vallée de l'Aisne (Durbuy; Erezée; Ferrières; Manhay)

*

1 912,06

568

E 5 37

N 50 20

BE34008B0

Camp militaire de Marche-en-Famenne (Hotton; Marche-en-Famenne; Somme-Leuze)

*

2 841,69

 

E 5 23

N 50 16

BE34009B0

La Calestienne entre Marenne et Hotton (Hotton)

*

282,9

 

E 5 25

N 50 15

BE34011B0

La Calestienne entre Hotton et Oppagne (Erezée; Hotton)

*

109,54

 

E 5 29

N 50 17

BE34012B0

Vallée de l'Ourthe entre La Roche et Hotton (Erezée; Hotton; La Roche-en-Ardenne; Rendeux)

*

606,27

 

E 5 28

N 50 15

BE34013B0

Haute vallée de l'Aisne (Erezée; La Roche-en-Ardenne; Manhay)

*

1 835,99

 

E 5 35

N 50 15

BE34014B0

Fagne de la Crépale et prairies de Malempré (Lierneux; Manhay)

*

175,66

 

E 5 44

N 50 16

BE34015B0

Fanges des sources de l'Aisne (Manhay)

*

603,9

 

E 5 41

N 50 14

BE34016B0

Fagnes de Samrée et de Tailles (Houffalize; La Roche-en-Ardenne; Vielsalm)

*

860,39

 

E 5 45

N 50 13

BE34017B0

Fagnes de Bihain (Gouvy; Houffalize; Vielsalm)

*

702,89

 

E 5 46

N 50 14

BE34018C0

Sources de la Lienne (Lierneux; Vielsalm)

*

199,1

 

E 5 48

N 50 15

BE34019B0

Ennal et Grand Fond (Trois-Ponts; Vielsalm)

*

176,45

 

E 5 56

N 50 19

BE34020B0

Bassin supérieur de la Salm (Gouvy; Vielsalm)

*

759,17

15

E 5 58

N 50 14

BE34021B0

La Calestienne à Marche en Famenne (Marche-en-Famenne)

*

37,48

174

E 5 22

N 50 13

BE34022B0

Basse vallée de la Wamme (Marche-en-Famenne; Nassogne)

*

74,77

 

E 5 19

N 50 10

BE34023B0

Vallée de l'Ourthe entre Nisramont et La Roche (Houffalize; La Roche-en-Ardenne; Rendeux)

*

1 934,17

 

E 5 37

N 50 10

BE34024B0

Bassin inférieur de l'Ourthe orientale (Gouvy; Houffalize; La Roche-en-Ardenne)

*

2 116,77

 

E 5 49

N 50 9

BE34025B0

Haute-Wimbe (Beauraing; Daverdisse; Wellin)

*

1 238,72

 

E 5 0

N 50 2

BE34026B0

Massif forestier de Daverdisse (Daverdisse; Libin; Tellin; Wellin)

*

3 955,87

 

E 5 6

N 50 1

BE34027C0

Bassin de la Lomme de Poix-Saint-Hubert à Grupont (Libin; Saint-Hubert; Tellin)

*

3 632,42

 

E 5 16

N 50 2

BE34028B0

Vallée de la Lomme de Grupont à Rochefort (Nassogne; Rochefort)

*

157,75

1 606

E 5 17

N 50 6

BE34029C0

Haute-Wamme et Masblette (Nassogne; Saint-Hubert; Tellin; Tenneville)

*

7 338,12

 

E 5 23

N 50 5

BE34030C0

Forêt de Freyr (Libramont-Chevigny; Sainte-Ode; Saint-Hubert; Tenneville)

*

3 120,54

 

E 5 27

N 50 3

BE34031B0

Bassin moyen de l'Ourthe occidentale (Libramont-Chevigny; Sainte-Ode)

*

229,06

 

E 5 29

N 50 0

BE34032C0

Bassin inférieur de l'Ourthe occidentale (Bertogne; Houffalize; La Roche-en-Ardenne; Tenneville)

*

817,79

 

E 5 39

N 50 6

BE34033B0

Étangs de Longchamps et de Noville (Bastogne; Bertogne)

*

345,64

 

E 5 40

N 50 2

BE34034B0

Sources du ruisseau de Tavigny (Gouvy; Houffalize)

*

153,59

1 130

E 5 51

N 50 4

BE34035B0

Bassin supérieur de la Wiltz (Bastogne)

*

178,03

 

E 5 45

N 49 58

BE34036B0

Haute-Lesse (Bertrix; Daverdisse; Libin; Paliseul)

*

382,29

 

E 5 7

N 49 58

BE34037B0

Haute-Lomme (Libin; Libramont-Chevigny; Saint-Hubert)

*

1 845,13

 

E 5 20

N 49 58

BE34038B0

Bassin supérieur de l'Ourthe occidentale (Libramont-Chevigny)

*

1 402,73

 

E 5 26

N 49 57

BE34039B0

Haute-Sûre (Fauvillers; Léglise; Libramont-Chevigny; Neufchâteau; Vaux-sur-Sûre)

*

2 799,88

 

E 5 39

N 49 53

BE34040B0

Vallée de Villers-la-Bonne-Eau (Bastogne)

*

170,57

 

E 5 44

N 49 56

BE34041C0

Sûre frontalière (Fauvillers; Martelange)

*

152,69

 

E 5 45

N 49 51

BE34042B0

Bassin de la Semois de Bouillon à Alle (Bouillon; Vresse-sur-Semois)

*

1 675,01

350

E 5 1

N 49 49

BE34043C0

Bassin de la Semois du Maka à Bouillon (Bouillon)

*

889,9

 

E 5 8

N 49 46

BE34044B0

Vallée du ruisseau des Aleines (Bertrix; Bouillon; Paliseul)

*

484,73

62

E 5 10

N 49 50

BE34045C0

Forêts de Muno (Bouillon; Florenville)

*

561,07

 

E 5 11

N 49 44

BE34046B0

Bassin de la Semois de Florenville à Auby (Bertrix; Florenville; Herbeumont)

*

4 513,13

40

E 5 16

N 49 45

BE34047B0

Haute-Vierre (Bertrix; Herbeumont; Libramont-Chevigny; Neufchâteau)

*

464,15

 

E 5 22

N 49 50

BE34048B0

Bassin de la Semois de Jamoigne à Chiny (Chiny; Florenville; Herbeumont)

*

2 246,25

 

E 5 20

N 49 43

BE34049C0

Basse-Vierre (Chiny; Herbeumont; Léglise; Neufchâteau; Tintigny)

*

2 910,6

 

E 5 26

N 49 45

BE34050B0

Bassin de la Semois entre Tintigny et Jamoigne (Chiny; Habay; Léglise; Tintigny)

*

2 435,02

 

E 5 28

N 49 44

BE34051B0

Vallées du ruisseau de Mellier et de la Mandebras (Habay; Léglise; Neufchâteau)

*

1 202,89

 

E 5 32

N 49 45

BE34052C0

Forêt d'Anlier (Habay; Léglise; Martelange)

*

7 555,37

43

E 5 38

N 49 46

BE34053B0

Bassin de l'Attert (Attert)

*

1 178,58

 

E 5 47

N 49 47

BE34054B0

Bassin de la Marche (Chiny; Florenville; Meix-devant-Virton)

*

2 452,73

1 000

E 5 22

N 49 39

BE34055B0

Vallée du ruisseau de Breuvanne (Chiny; Tintigny)

*

621,34

 

E 5 27

N 49 40

BE34056B0

Bassin de la Semois de Étalle à Tintigny (Étalle; Habay; Tintigny)

*

2 030,42

 

E 5 34

N 49 41

BE34057B0

Marais de la Haute-Semois et bois de Heinsch (Arlon; Attert; Étalle; Habay)

*

1 356,44

 

E 5 43

N 49 41

BE34058C0

Camp militaire de Lagland (Arlon; Étalle; Saint-Léger)

*

2 536,1

 

E 5 42

N 49 39

BE34059B0

Vallées de l'Eisch et de Clairefontaine (Arlon)

*

154,27

 

E 5 51

N 49 40

BE34060B0

Bassin supérieur de la Chevratte (Meix-devant-Virton; Tintigny)

*

1 150,09

 

E 5 28

N 49 37

BE34061B0

Vallées de Laclaireau et du Rabais (Étalle; Saint-Léger; Virton)

*

2 106,31

 

E 5 36

N 49 37

BE34062B0

Bassin du ruisseau du Messancy (Arlon; Messancy)

*

322,08

 

E 5 44

N 49 37

BE34063B0

Vallées de la Chevratte (Meix-devant-Virton; Rouvroy)

*

266,55

 

E 5 28

N 49 35

BE34064B0

Vallées de la Vire et du Ton (Rouvroy; Virton)

*

288,51

 

E 5 35

N 49 33

BE34065B0

Bassin supérieur de la Vire et du Ton (Aubange; Messancy; Musson; Saint-Léger; Virton)

*

1 307,11

 

E 5 41

N 49 35

BE34066B0

Vallée du Ton et Côte bajocienne de Montquintin à Ruette (Rouvroy; Virton)

*

1 896,81

104

E 5 32

N 49 31

BE34067B0

Forêts et marais bajociens de Baranzy à Athus (Aubange; Musson)

*

815,46

60

E 5 43

N 49 32

BE34068C0

Bois de Famenne à Humain et Aye (Marche-en-Famenne)

*

540,97

 

E 5 15

N 50 13

BE34069B0

Mare de Frassem (Arlon)

 

6,61

 

E 5 49

N 49 41

BE35002B0

Vallée de l'Orneau (Gembloux; Jemeppe-sur-Sambre; Perwez)

*

317,04

 

E 4 40

N 50 30

BE35003B0

Vallée de la Sambre en aval de la confluence avec l'Orneau (Floreffe; Namur)

*

74,77

1

E 4 44

N 50 25

BE35004B0

Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames (Namur)

*

498,82

 

E 4 55

N 50 27

BE35005B0

Bassin du Samson (Andenne; Assesse; Gesves; Namur; Ohey)

*

1 241,91

 

E 5 1

N 50 24

BE35006B0

Vallée de la Meuse de Marche-les-Dames à Andenne (Andenne; Ohey)

*

365,32

 

E 5 7

N 50 28

BE35008B0

Vallée du Burnot (Anhée; Profondeville)

*

149,42

 

E 4 50

N 50 21

BE35009B0

Vallée de la Meuse d'Yvoir à Dave (Anhée; Assesse; Namur; Profondeville; Yvoir)

*

606,69

 

E 4 55

N 50 23

BE35010B0

Vallée du Bocq (Assesse; Hamois; Yvoir)

*

432,99

 

E 4 53

N 50 20

BE35011B0

Vallée de la Molignée (Anhée; Florennes; Mettet; Onhaye)

*

883,99

 

E 4 46

N 50 18

BE35012B0

Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir (Anhée; Dinant; Yvoir)

*

724,66

118

E 4 54

N 50 16

BE35013C0

Bois calcaires de Nettinne (Somme-Leuze)

*

208,87

 

E 5 16

N 50 17

BE35014C0

Bois de Famenne à Waillet (Marche-en-Famenne; Somme-Leuze)

 

457,79

 

E 5 19

N 50 15

BE35015B0

Vallée du Flavion (Anhée; Florennes; Onhaye)

*

690,92

234

E 4 47

N 50 15

BE35016B0

Vallée de la Chinelle (Florennes; Philippeville)

*

917,59

 

E 4 39

N 50 12

BE35017B0

Vallée du ruisseau de Féron (Florennes; Hastière; Onhaye)

*

209,74

 

E 4 47

N 50 13

BE35018B0

Bassin de l'Hermeton en aval de Vodelée (Doische; Florennes; Hastière; Philippeville)

*

989,3

 

E 4 46

N 50 12

BE35019B0

Vallée de la Meuse en amont d'Hastière (Beauraing; Doische; Hastière; Houyet)

*

1 359,53

 

E 4 50

N 50 10

BE35020B0

Vallée de la Meuse d'Hastière à Dinant (Dinant; Hastière; Onhaye)

*

862,44

329

E 4 53

N 50 12

BE35021B0

Vallée de la Lesse en aval de Houyet (Dinant; Houyet)

*

1 645,24

1,05

E 4 57

N 50 12

BE35022B0

Bassin de l'Iwène (Ciney; Houyet; Rochefort)

*

909,23

 

E 5 4

N 50 12

BE35023B0

Vallée de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Houyet (Houyet; Rochefort)

*

441,12

 

E 5 1

N 50 11

BE35024B0

Vallées des ruisseaux de Fenffe et du Vachau (Ciney; Houyet; Rochefort)

*

885,71

 

E 5 7

N 50 11

BE35025B0

La Famenne entre Eprave et Havrenne (Rochefort)

*

1 700,22

 

E 5 11

N 50 10

BE35026B0

Massif forestier de Cerfontaine (Cerfontaine; Chimay; Couvin; Froidchapelle; Philippeville)

*

2 938,46

480

E 4 23

N 50 6

BE35027B0

Vallée de l'Eau blanche entre Aublain et Mariembourg (Chimay; Couvin)

*

1 262,17

 

E 4 26

N 50 4

BE35028B0

Bassin fagnard de l'Eau blanche en aval de Mariembourg (Couvin; Doische; Philippeville)

*

1 362,63

 

E 4 33

N 50 7

BE35029B0

Bassin fagnard de l'Eau noire (Doische; Hastière; Philippeville)

*

3 460,3

 

E 4 38

N 50 8

BE35030B0

La Calestienne entre Frasnes et Doische (Couvin; Doische; Philippeville; Viroinval)

*

2 662,45

518

E 4 38

N 50 6

BE35031B0

Bassin ardennais de l'Eau noire (Couvin; Viroinval)

*

106,71

 

E 4 30

N 50 1

BE35032B0

Bassin ardennais du Viroin (Viroinval)

*

403,12

 

E 4 37

N 50 2

BE35033B0

Vallée du ruisseau d'Alisse (Viroinval)

*

23,91

0,70

E 4 39

N 49 59

BE35034B0

Vallées des ruisseaux de Rempeine et de la Scheloupe (Beauraing)

*

539,47

 

E 4 55

N 50 7

BE35035B0

Vallée de l'Ilèwe (Beauraing; Houyet)

*

753,85

 

E 4 59

N 50 8

BE35036B0

Vallée du Biran (Beauraing; Houyet)

*

374,01

 

E 5 2

N 50 6

BE35037B0

Vallée de la Wimbe (Beauraing; Rochefort; Wellin)

*

1 047,27

466

E 5 6

N 50 6

BE35038B0

Bassin de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Chanly (Nassogne; Rochefort; Tellin; Wellin)

*

2 284,49

307

E 5 11

N 50 7

BE35039B0

Vallée de la Houille en aval de Gedinne (Beauraing; Gedinne)

*

1 782,58

 

E 4 52

N 50 2

BE35040B0

Vallée de la Hulle (Gedinne)

*

1 512,79

 

E 4 49

N 49 58

BE35041B0

Bassin de la Houille en amont de Gedinne (Gedinne)

*

1 385,27

 

E 4 52

N 49 57

BE35042B0

Vallée de l'Almache en amont de Gembes (Bièvre; Daverdisse; Gedinne)

*

533,92

 

E 5 2

N 49 57

BE35043C0

Vallée du ruisseau de Saint-Jean (Gedinne)

*

450,91

 

E 4 52

N 49 56

BE35044C0

Bassin du ruisseau du Ru au Moulin (Bièvre; Gedinne; Vresse-sur-Semois)

*

499,13

 

E 4 55

N 49 53

BE35045B0

Vallée de la Semois en aval d'Alle (Bièvre; Vresse-sur-Semois)

*

1 801,06

 

E 4 54

N 49 51

BE35046B0

Vallée du ruisseau de Gros Fays (Bièvre)

*

92,83

 

E 4 59

N 49 51

BE35047C0

Vallée du ruisseau de Rebais (Vresse-sur-Semois)

*

517,34

110

E 4 56

N 49 49

BE35048B0

Vallée du ruisseau de la Goutelle (Vresse-sur-Semois)

*

100,77

 

E 4 52

N 49 48

BG0000104

Provadiisko-Royaksko plato

*

50 158,5877

 

E 27 15

N 43 10

BG0000106

Harsovska reka

*

36 756,7004

 

E 27 19

N 43 50

BG0000107

Suha reka

*

62 528,73

 

E 27 39

N 43 44

BG0000113

Vitosha

*

27 360

 

E 23 15

N 42 32

BG0000117

Kotlenska planina

*

69 058,9177

 

E 26 25

N 42 53

BG0000119

Trite bratya

*

1 021,99

 

E 27 17

N 42 42

BG0000130

Kraimorska Dobrudzha

*

6 520,74

 

E 28 20

N 43 37

BG0000132

Pobitite kamani

*

231,35

 

E 27 41

N 43 13

BG0000133

Kamchiiska i Eminska planina

*

63 678,468

 

E 27 30

N 42 55

BG0000134

Choklyovo blato

*

280,86

 

E 22 48

N 42 23

BG0000136

Reka gorna Luda Kamchiya

*

2 276,93

 

E 26 35

N 42 48

BG0000137

Reka dolna Luda Kamchiya

*

2 460,69741

 

E 27 6

N 42 52

BG0000138

Kamenitza

*

1 455,71

 

E 26 59

N 43 23

BG0000139

Luda Kamchiya

*

6 111,06

 

E 26 36

N 42 46

BG0000141

Reka Kamchiya

*

158,84

 

E 27 28

N 43 2

BG0000149

Rishki prohod

*

11 861,5

 

E 26 57

N 42 55

BG0000151

Aitoska planina

*

29 379,4

 

E 27 26

N 42 41

BG0000164

Sinite kamani

*

12 288,91

 

E 26 22

N 42 43

BG0000165

Lozenska planina

*

1 294,42

 

E 23 28

N 42 35

BG0000166

Vrachanski Balkan

*

35 981,25

 

E 23 27

N 43 10

BG0000167

Belasitza

*

11 587,7677

 

E 23 6

N 41 20

BG0000168

Ludogorie

*

59 447,4621

 

E 26 46

N 43 48

BG0000169

Ludogorie — Srebarna

*

5 223,8

 

E 27 7

N 44 1

BG0000171

Ludogorie — Boblata

*

4 836,45

 

E 26 36

N 43 53

BG0000173

Ostrovche

*

6 749,18515

 

E 26 28

N 43 25

BG0000178

Ticha

*

2 706,93

 

E 26 46

N 43 8

BG0000180

Boblata

*

3 216,87

 

E 26 35

N 44 0

BG0000181

Reka Vit

*

5 717,17

 

E 24 37

N 43 31

BG0000182

Orsoya

*

2 460,62

 

E 23 2

N 43 46

BG0000190

Vitata stena

*

2 630,19

 

E 25 14

N 42 56

BG0000192

Reka Tundzha 1

*

8 169,18

 

E 26 0

N 42 34

BG0000194

Reka Chaya

 

650,62

 

E 24 51

N 42 5

BG0000195

Reka Tundzha 2

*

5 953,32

 

E 26 32

N 42 16

BG0000196

Reka Mochuritza

*

6 910,57

 

E 26 44

N 42 37

BG0000198

Sredetzka reka

*

707,78

 

E 27 2

N 42 18

BG0000199

Tzibar

*

2 971,73

 

E 23 30

N 43 48

BG0000203

Tulovo

 

161,71

 

E 25 33

N 42 33

BG0000204

Vardim

*

1 104,89

 

E 25 28

N 43 37

BG0000205

Straldzha

*

882,02

 

E 26 46

N 42 36

BG0000206

Sadievo

*

516,67

4

E 26 1

N 42 33

BG0000211

Tvardishka planina

*

38 649,5295

 

E 26 3

N 42 50

BG0000212

Sakar

*

132 117,761

 

E 26 18

N 41 57

BG0000213

Tarnovski visochini

*

4 434,61

 

E 25 37

N 43 6

BG0000214

Dryanovski manastir

*

2 987,89

 

E 25 27

N 42 55

BG0000216

Emen

*

490,37

 

E 25 22

N 43 8

BG0000217

Zhdreloto na reka Tundzha

*

7 856,99

 

E 26 32

N 41 57

BG0000218

Derventski vazvisheniya 1

*

38 696,5012

 

E 26 42

N 42 2

BG0000219

Derventski vazvisheniya 2

*

55 036,13

 

E 27 3

N 42 7

BG0000224

Ograzhden-Maleshevo

*

27 373,5031

 

E 23 5

N 41 30

BG0000230

Fakiyska reka

*

4 104,72

 

E 27 17

N 42 17

BG0000231

Belenska gora

*

5 041,85

 

E 25 46

N 43 22

BG0000232

Batin

*

2 691,05

 

E 25 42

N 43 40

BG0000233

Studena reka

*

5 301,57

 

E 25 27

N 43 29

BG0000239

Obnova — Karaman dol

*

10 750,81

 

E 25 4

N 43 25

BG0000240

Studenetz

*

28 050,66

 

E 24 29

N 43 16

BG0000241

Srebarna

*

1 448,2

 

E 27 4

N 44 6

BG0000247

Nikopolsko plato

*

18 503,18

 

E 24 57

N 43 36

BG0000254

Besaparski vazvisheniya

*

6 743,06

 

E 24 24

N 42 5

BG0000255

Gradinska gora

 

439,9

 

E 25 10

N 42 9

BG0000261

Yazovir Koprinka

*

876,33

 

E 25 15

N 42 39

BG0000263

Skalsko

*

2 189,47

 

E 25 18

N 42 58

BG0000266

Peshtera Mandrata

*

1

 

E 24 31

N 43 3

BG0000269

Peshtera Lyastovitzata

 

1

 

E 24 10

N 43 1

BG0000275

Yazovir Stamboliyski

*

9 355,55

 

E 25 6

N 43 5

BG0000279

Stara reka

*

146,17

 

E 26 1

N 43 5

BG0000280

Zlatarishka reka

*

67,69

 

E 25 53

N 43 3

BG0000281

Reka Belitza

*

117,26

 

E 25 37

N 42 54

BG0000282

Dryanovska reka

*

183,16

 

E 25 30

N 42 57

BG0000287

Merichlerska reka

 

509,9

 

E 25 31

N 42 8

BG0000289

Trilistnik

*

616,95

 

E 24 52

N 42 13

BG0000291

Gora Shishmantzi

 

373,99

 

E 25 0

N 42 15

BG0000294

Karshalevo

*

6 307,08

 

E 22 35

N 42 21

BG0000295

Dolni Koriten

*

461,69

 

E 22 34

N 42 27

BG0000298

Konyavska planina

*

9 671,95

 

E 22 52

N 42 21

BG0000301

Cherni rid

*

858,45

 

E 23 42

N 42 24

BG0000304

Golak

*

10 930,5064

 

E 23 57

N 42 17

BG0000308

Verila

*

6 443,42181

 

E 23 17

N 42 23

BG0000313

Rui

*

1 706,67915

 

E 22 37

N 42 51

BG0000314

Rebro

*

213,39

 

E 22 45

N 42 44

BG0000322

Dragoman

*

21 357,18

 

E 23 4

N 42 55

BG0000334

Ostrov

*

3 439,55

 

E 24 4

N 43 41

BG0000335

Karaboaz

*

12 200,36

 

E 24 36

N 43 42

BG0000336

Zlatiya

*

3 194,78

 

E 23 31

N 43 43

BG0000339

Rabrovo

*

910,82

 

E 22 37

N 44 1

BG0000340

Tzar Petrovo

*

1 748,11

 

E 22 41

N 43 57

BG0000365

Ovchi halmove

*

1 309,66

 

E 24 22

N 42 19

BG0000366

Kresna-Ilindentzi

*

48 397,27

 

E 23 9

N 41 45

BG0000372

Tzigansko gradishte

*

9 555,74065

 

E 24 52

N 41 24

BG0000374

Bebresh

*

6 821,91

 

E 23 49

N 43 0

BG0000377

Kalimok — Brashlen

*

7 550,18

 

E 26 26

N 44 1

BG0000382

Shumensko plato

*

4 490,62

 

E 26 52

N 43 15

BG0000393

Ecocorridor Kamchiya — Emine

*

28 054,7924

 

E 27 0

N 42 57

BG0000396

Persina

*

22 404,52

 

E 25 5

N 43 39

BG0000399

Bulgarka

*

23 996,75

 

E 25 23

N 42 47

BG0000401

Sveti Iliyski vazvisheniya

*

8 464,27

 

E 26 12

N 42 23

BG0000402

Bakadzhitzite

*

4 504,87

 

E 26 43

N 42 25

BG0000418

Kermenski vazvisheniya

*

1 652,54

 

E 26 13

N 42 29

BG0000420

Grebenetz

*

9 884,53

 

E 26 33

N 42 40

BG0000421

Preslavska planina

*

14 060,01

 

E 26 38

N 43 9

BG0000424

Reka Vacha — Trakiya

 

550,32

 

E 24 32

N 42 6

BG0000425

Reka Sazliika

 

991,77

 

E 25 50

N 42 13

BG0000426

Reka Luda Yana

*

474,08

 

E 24 20

N 42 17

BG0000427

Reka Ovcharica

 

1 163,72

 

E 26 2

N 42 13

BG0000429

Reka Stryama

*

4 078,38

86

E 24 46

N 42 28

BG0000432

Golyama reka

*

7 451,74

 

E 26 9

N 43 12

BG0000434

Banska reka

*

77,3

 

E 25 31

N 42 1

BG0000435

Reka Kayakliika

 

71,4

 

E 25 20

N 42 3

BG0000436

Reka Mechka

*

3 310,7

 

E 25 5

N 41 56

BG0000437

Reka Cherkezitza

 

144,75

 

E 25 0

N 42 5

BG0000438

Reka Chinardere

*

1 155,56

 

E 25 3

N 41 58

BG0000440

Reka Sokolitza

*

141,54

15

E 26 1

N 42 8

BG0000441

Reka Blatnitza

*

1 079,1

36

E 26 4

N 42 26

BG0000442

Reka Martinka

*

722,68

 

E 25 36

N 42 8

BG0000443

Reka Omurovska

*

532,31

90

E 25 13

N 42 21

BG0000444

Reka Pyasachnik

*

1 879,97

 

E 24 39

N 42 18

BG0000487

Bozhite mostove

*

33,12

 

E 23 32

N 43 18

BG0000497

Archar

*

596,67

 

E 22 57

N 43 47

BG0000498

Vidbol

*

1 305,14

 

E 22 40

N 43 47

BG0000500

Voynitza

*

2 312,99

 

E 22 40

N 43 54

BG0000501

Golyama Kamchiya

*

216,69

245

E 27 3

N 43 6

BG0000503

Reka Lom

*

1 441,13

 

E 23 3

N 43 41

BG0000507

Deleina

*

2 257,54

 

E 22 41

N 44 3

BG0000508

Reka Skat

*

408,59

 

E 23 50

N 43 33

BG0000509

Tzibritza

*

962,68

 

E 23 21

N 43 37

BG0000513

Voinishki Bakadzhik

*

1 138,94

 

E 26 50

N 42 21

BG0000516

Chernata mogila

*

13,07

 

E 25 17

N 43 29

BG0000517

Portitovtsi-Vladimirovo

*

664,38

 

E 23 25

N 43 30

BG0000518

Vartopski dol

*

987,42

 

E 22 48

N 43 47

BG0000519

Mominbrodsko blato

 

26,61

 

E 23 13

N 43 47

BG0000521

Makresh

*

2 061,25

 

E 22 40

N 43 45

BG0000522

Vidinski park

*

1 578,79

 

E 22 44

N 43 53

BG0000523

Shishentzi

*

572,85

 

E 22 33

N 43 56

BG0000524

Orizishteto

*

475,74

 

E 22 51

N 44 0

BG0000525

Timok

*

494,97

 

E 22 38

N 44 11

BG0000526

Dolno Linevo

*

31,62

 

E 23 18

N 43 50

BG0000527

Kozlodui

*

125,38

 

E 23 35

N 43 47

BG0000528

Ostrovska step — Vadin

*

301,29

 

E 24 11

N 43 40

BG0000529

Marten — Ryahovo

*

1 172,74

 

E 26 8

N 43 58

BG0000530

Pozharevo — Garvan

*

5 886,27

 

E 26 48

N 44 4

BG0000532

Ostrov Bliznatzi

*

141,9

 

E 22 50

N 43 52

BG0000533

Ostrovi Kozlodui

*

605,76

 

E 23 44

N 43 47

BG0000534

Ostrov Chaika

*

245,68

 

E 27 9

N 44 7

BG0000539

Gora Topolyane

 

67,55

 

E 25 51

N 42 18

BG0000552

Ostrov Kutovo

*

119,32

 

E 22 59

N 44 0

BG0000553

Gora Topolchane

 

66,58

 

E 26 26

N 42 38

BG0000554

Gora Zhelio voivoda

 

71,99

 

E 26 28

N 42 37

BG0000567

Gora Blatetz

 

47,85

 

E 26 30

N 42 37

BG0000569

Kardam

*

918,92

 

E 28 4

N 43 45

BG0000570

Izvorovo — Kraishte

*

1 082,27

 

E 27 56

N 43 50

BG0000572

Rositza — Loznitza

*

1 811,98

 

E 27 54

N 43 57

BG0000576

Svishtovska gora

*

1 917,2

 

E 25 18

N 43 35

BG0000578

Reka Maritza

*

14 693,1

 

E 25 14

N 42 3

BG0000587

Varkan

 

1

 

E 22 40

N 43 59

BG0000589

Marina dupka

 

1

 

E 26 29

N 43 11

BG0000591

Sedlarkata

 

1

 

E 24 17

N 43 17

BG0000593

Bilernitzite

*

64,51

 

E 23 20

N 43 16

BG0000594

Bozhiya most — Ponora

*

227,9

 

E 23 33

N 43 18

BG0000601

Kalenska peshtera

*

377,38

 

E 23 46

N 43 14

BG0000602

Kabiyuk

*

286,87

 

E 26 57

N 43 20

BG0000605

Bozhkova dupka

*

1

 

E 26 20

N 43 39

BG0000607

Peshtera Mikre

*

1

 

E 24 31

N 43 3

BG0000608

Lomovete

*

32 488,93

 

E 26 8

N 43 38

BG0000609

Reka Rositza

*

1 440,86

 

E 25 24

N 43 12

BG0000610

Reka Yantra

*

13 900,41

 

E 25 40

N 43 20

BG0000611

Yazovir Gorni Dubnik

*

2 539,29

 

E 24 17

N 43 20

BG0000612

Reka Blyagornica

*

1 522,94

16

E 25 56

N 42 40

BG0000613

Reka Iskar

*

9 458

 

E 24 16

N 43 28

BG0000614

Reka Ogosta

*

1 253,24

 

E 23 51

N 43 42

BG0000615

Devetashko plato

*

14 997,07

 

E 24 55

N 43 11

BG0000616

Mikre

*

15 447,16

 

E 24 41

N 43 1

BG0000617

Reka Palakariya

*

3 006,7334

 

E 23 21

N 42 23

BG0000618

Vidima

*

1 823,05

 

E 24 55

N 42 56

BG0000622

Varnensko-beloslavski kompleks

 

178,196576

 

E 27 38

N 43 10

BG0000623

Taushan tepe

*

305,255897

 

E 27 18

N 43 17

BG0000624

Lyubash

*

1 267,04324

 

E 22 44

N 42 47

BG0001011

Osogovska planina

*

34 513,2448

 

E 22 39

N 42 9

BG0001012

Zemen

*

17 084,1884

 

E 22 42

N 42 27

BG0001013

Skrino

*

11 945,0264

 

E 22 55

N 42 9

BG0001014

Karlukovo

*

28 841,93

 

E 24 2

N 43 13

BG0001017

Karvav kamak

*

17 680,3729

 

E 22 31

N 42 40

BG0001022

Oranovski prolom — Leshko

*

13 245,47

 

E 22 59

N 41 55

BG0001023

Rupite — Strumeshnitza

*

10 458,7438

 

E 23 15

N 41 25

BG0001028

Sreden Pirin — Alibotush

*

68 408,2573

 

E 23 34

N 41 30

BG0001030

Rodopi — Zapadni

*

271 909,215

 

E 24 13

N 41 45

BG0001031

Rodopi — Sredni

*

154 845,526

 

E 25 3

N 41 49

BG0001032

Rodopi — Iztochni

*

217 352,95

 

E 25 47

N 41 30

BG0001033

Brestovitza

*

2 670,58

 

E 24 37

N 42 3

BG0001034

Ostar kamak

*

15 994,31

 

E 25 49

N 41 53

BG0001036

Balgarski izvor

*

2 618,99

 

E 24 17

N 43 3

BG0001037

Pastrina

*

3 551,58

 

E 23 19

N 43 25

BG0001039

Popintzi

*

20 906,7154

 

E 24 14

N 42 26

BG0001040

Zapadna Stara planina i Predbalkan

*

219 715,842

 

E 22 55

N 43 20

BG0001042

Iskarski prolom — Rzhana

*

22 693,26

 

E 23 29

N 43 1

BG0001043

Etropole — Baylovo

*

27 448,2536

 

E 23 52

N 42 43

BG0001307

Plana

*

2 785,72

 

E 23 27

N 42 31

BG0001375

Ostritza

*

4 429,5

 

E 23 3

N 42 32

BG0001386

Yadenitza

*

17 016,2128

 

E 24 0

N 42 6

BG0001389

Sredna gora

*

105 083,38

 

E 24 17

N 42 35

BG0001493

Tzentralen Balkan — buffer

*

129 409,065

 

E 24 40

N 42 48

CZ0110142

Blatov a Xaverovský háj

 

213,885

0

E 14 38

N 50 5

CZ0113001

Obora Hvězda

 

1,9125

0

E 14 19

N 50 5

CZ0113002

Milíčovský les

 

11,4163

0

E 14 32

N 50 1

CZ0113005

Lochkovský profil

*

34,3074

0

E 14 20

N 50 0

CZ0113773

Praha — Petřín

 

52,5905

0

E 14 24

N 50 4

CZ0113774

Praha — Letňany

 

75,167

0

E 14 31

N 50 7

CZ0114001

Radotínské údolí

*

109,4444

0

E 14 18

N 49 59

CZ0210008

Zámecký park Liblice

 

33,6751

0

E 14 34

N 50 18

CZ0210010

Housina

*

211,509

0

E 14 2

N 49 52

CZ0210011

Lounín

 

18,95

0

E 14 0

N 49 54

CZ0210034

Všetatská černava

*

10,9578

0

E 14 34

N 50 16

CZ0210152

Polabí u Kostelce

*

387,8208

0

E 14 33

N 50 14

CZ0210172

Hrabanovská černava

*

54,9573

0

E 14 50

N 50 13

CZ0210173

Slaná louka u Újezdce

*

1,2537

0

E 14 25

N 50 16

CZ0210186

Úpor — Černínovsko

*

873,8382

0

E 14 29

N 50 19

CZ0210409

Kulivá hora

*

37,7404

0

E 14 17

N 49 57

CZ0212001

Březinský rybník

 

4,083

0

E 13 46

N 49 31

CZ0212002

Červené dolíky

 

2,1671

0

E 13 57

N 50 12

CZ0212006

Drhleny

 

17,091

0

E 15 4

N 50 29

CZ0212008

Hadce u Hrnčíř

*

2,8299

0

E 14 51

N 49 35

CZ0212010

Hvožďanské Háje

 

3,0712

0

E 13 47

N 49 31

CZ0212012

Klokočka

 

2,5332

0

E 14 53

N 50 29

CZ0212016

Milská stráň

 

12,2152

0

E 13 52

N 50 14

CZ0212019

Smradovna

 

142,5055

0

E 13 53

N 50 16

CZ0212020

Rečkov

 

29,3347

0

E 14 54

N 50 29

CZ0212021

Slatinná louka u Velenky

 

1,344

0

E 14 54

N 50 9

CZ0212022

Slepeč

 

8,5125

0

E 14 47

N 50 17

CZ0212023

Písčina u Tišic

*

0,5997

0

E 14 33

N 50 15

CZ0213006

Valcha

 

2,1997

0

E 14 51

N 50 30

CZ0213008

Bezděkovský lom

 

1,1419

0

E 13 53

N 49 34

CZ0213009

Vlašimská Blanice

*

404,2066

0

E 14 50

N 49 37

CZ0213013

Březnice — Oblouček

 

17,0636

0

E 13 57

N 49 32

CZ0213014

Dlouhopolsko

 

9,636

0

E 15 19

N 50 10

CZ0213015

Dobříšský park

*

38,075

0

E 14 10

N 49 46

CZ0213017

Dražská Koupě

 

8,3782

0

E 13 54

N 49 30

CZ0213023

Hrdlička — Žďánská hora

*

68,0736

0

E 14 24

N 49 47

CZ0213028

Kalivody

 

13,0829

0

E 13 49

N 50 12

CZ0213029

Kalspot

 

4,2386

0

E 14 1

N 50 7

CZ0213036

Kotelský potok

 

30,9675

0

E 13 50

N 49 37

CZ0213038

Kyšice — Kobyla

 

32,4589

0

E 14 5

N 50 5

CZ0213039

Labe — Liběchov

 

116,9273

0

E 14 27

N 50 22

CZ0213042

Losinský potok

 

0,6669

0

E 15 1

N 49 47

CZ0213043

Třeštibok

*

29,0339

0

E 14 27

N 49 52

CZ0213044

Malý Drahlín

 

1,3301

0

E 13 57

N 49 43

CZ0213047

Minartice

 

2,7497

0

E 14 32

N 49 39

CZ0213048

Mydlovarský luh

 

3,9515

0

E 14 55

N 50 10

CZ0213050

Ohrazenický potok

 

1,623

0

E 13 56

N 49 45

CZ0213051

Oškobrh

 

94,1636

0

E 15 13

N 50 8

CZ0213052

Padrťský potok

*

45,1287

0

E 13 45

N 49 40

CZ0213053

Pařezový potok od soutoku

 

0,7373

0

E 13 53

N 49 55

CZ0213055

Podolí

 

0,2093

0

E 14 29

N 50 21

CZ0213058

Lom na Plachtě

 

0,7687

0

E 14 43

N 50 1

CZ0213059

Třebichovická olšinka

 

0,4477

0

E 14 4

N 50 11

CZ0213061

Týnecké mokřiny

 

77,0749

0

E 15 23

N 50 2

CZ0213063

Rakovník — za koupalištěm

 

9,9976

0

E 13 45

N 50 6

CZ0213064

Rožmitál pod Třemšínem

 

56,8823

0

E 13 52

N 49 35

CZ0213065

Roztoky u Křivoklátu

*

30,383

0

E 13 52

N 50 1

CZ0213066

Rybník Vočert a Lazy

 

22,9898

0

E 13 47

N 49 31

CZ0213067

Sázava

 

72,7629

0

E 15 11

N 49 43

CZ0213068

Dolní Sázava

 

398,0326

0

E 14 55

N 49 51

CZ0213069

Sedlečský potok

 

2,682

0

E 14 48

N 49 39

CZ0213070

Slánsko — Byseňský potok

*

26,2641

0

E 14 3

N 50 14

CZ0213071

Slavkov

 

4,6722

0

E 14 36

N 49 40

CZ0213072

Smečno

*

70,1981

0

E 14 1

N 50 11

CZ0213076

Štěpánovský potok

 

16,5449

0

E 15 1

N 49 44

CZ0213077

Suchdolský rybník

 

10,8745

0

E 14 38

N 49 30

CZ0213078

Trhovky

 

17,7027

0

E 14 10

N 49 34

CZ0213081

Vápenické jezero

 

8,3853

0

E 14 25

N 49 37

CZ0213082

Velký Raputovský rybník

 

19,8866

0

E 13 50

N 49 32

CZ0213083

Veltrusy

*

297,4323

0

E 14 20

N 50 17

CZ0213084

Vlčkovice — Dubský rybník

 

7,8193

0

E 14 43

N 49 37

CZ0213086

Aglaia

 

520,8221

0

E 14 11

N 49 48

CZ0213089

Žehuň

 

0,2374

0

E 15 20

N 50 8

CZ0213090

Žehuň — obora

 

900,2094

0

E 15 20

N 50 9

CZ0213512

Skočová — pískovna

 

2,5205

0

E 13 51

N 49 58

CZ0213600

Bělá pod Bezdězem — zámek

 

1,226

0

E 14 48

N 50 30

CZ0213601

Jungmannova škola v Berouně

 

0,2147

0

E 14 4

N 49 57

CZ0213602

Dobříšský zámek

 

0,4848

0

E 14 10

N 49 46

CZ0213610

Křivoklát — hrad

 

1,2208

0

E 13 52

N 50 2

CZ0213611

Ledce — hájovna

 

0,0283

0

E 15 4

N 50 21

CZ0213612

Loučeň — hotel Jivák

 

0,0325

0

E 14 59

N 50 16

CZ0213613

Malešov

 

0,0398

0

E 15 13

N 49 55

CZ0213615

Štola Jarnice

 

0,0399

0

E 14 20

N 49 35

CZ0213620

Štola Mořic

 

0,0398

0

E 14 49

N 49 36

CZ0213621

Štoly Velké Ameriky

 

36,1406

0

E 14 11

N 49 57

CZ0213626

Suchomasty — zámeček

 

0,0258

0

E 14 3

N 49 53

CZ0213628

Točník — hrad

 

0,4043

0

E 13 53

N 49 53

CZ0213629

Týnecká rotunda

 

0,0079

0

E 14 35

N 49 49

CZ0213630

Vysoký Újezd — kostel

 

0,0526

0

E 14 28

N 49 48

CZ0213631

Svatá Dobrotivá

 

0,44

0

E 13 50

N 49 45

CZ0213776

Bezděčín

 

81,178

0

E 14 53

N 50 23

CZ0213777

Bohostice

 

5,5192

0

E 14 7

N 49 36

CZ0213779

Břežanské údolí

*

496,5257

0

E 14 25

N 49 58

CZ0213783

Felbabka

 

11,3754

0

E 13 56

N 49 48

CZ0213784

Horní a Dolní obděnický rybník

 

31,6206

0

E 14 21

N 49 33

CZ0213785

Horní solopyský rybník

 

20,7986

0

E 14 23

N 49 39

CZ0213787

Hrachoviště

 

62,829

0

E 13 54

N 49 47

CZ0213789

Jablonná — mokřad

 

12,8579

0

E 14 9

N 49 39

CZ0213790

Jabůrek

 

16,4961

0

E 13 53

N 50 3

CZ0213791

Jezera

 

4,7252

0

E 14 25

N 49 36

CZ0213792

Kačina

*

196,7672

0

E 15 20

N 49 58

CZ0213794

Kerské rybníčky

 

9,2342

0

E 14 55

N 50 7

CZ0213796

Kolín — letiště

 

22,3596

0

E 15 10

N 50 0

CZ0213802

V hladomoří

*

144,3492

0

E 14 23

N 49 54

CZ0213814

Ledný potok

 

1,6149

0

E 13 42

N 49 42

CZ0213817

Obecnický potok

 

1,1052

0

E 13 57

N 49 42

CZ0213818

Octárna

 

15,0656

0

E 13 54

N 49 43

CZ0214002

Karlické údolí

*

524,9438

0

E 14 15

N 49 56

CZ0214003

Zlatý kůň

*

105,7205

0

E 14 4

N 49 54

CZ0214004

Černý Orel

 

226,7132

0

E 14 44

N 50 11

CZ0214005

Andělské schody

*

186,8343

0

E 14 13

N 49 49

CZ0214006

Milovice — Mladá

 

1 244,11

0

E 14 53

N 50 16

CZ0214007

Káraný — Hrbáčkovy tůně

*

361,2271

0

E 14 47

N 50 10

CZ0214008

Lánská obora

*

2 999,5048

0

E 13 55

N 50 5

CZ0214009

Libické luhy

*

1 478,7353

0

E 15 10

N 50 6

CZ0214010

Dománovický les

 

709,7175

0

E 15 20

N 50 6

CZ0214011

Týřov — Oupořský potok

*

1 341,2211

0

E 13 48

N 49 58

CZ0214012

Příhrazské skály

 

519,3091

0

E 15 3

N 50 31

CZ0214013

Kokořínsko

*

9 679,7813

0

E 14 34

N 50 26

CZ0214014

Podlesí

 

8,9029

0

E 14 51

N 49 37

CZ0214015

Vůznice

*

397,2324

0

E 13 59

N 50 1

CZ0214016

Želivka

*

1 329,2088

0

E 15 14

N 49 39

CZ0214017

Karlštejn — Koda

*

2 658,0248

0

E 14 8

N 49 57

CZ0214025

Údolí Plakánek

 

90,1266

0

E 15 8

N 50 29

CZ0214037

Kotýz

*

28,8913

0

E 14 3

N 49 54

CZ0310001

Fabián — Homolka

 

263,2859

0

E 14 59

N 49 1

CZ0310163

Žofínský prales — Pivonické skály

 

417,1228

0

E 14 41

N 48 39

CZ0310610

Červené blato

*

395,3683

0

E 14 48

N 48 52

CZ0310611

Široké blato

*

95,5628

0

E 14 59

N 48 54

CZ0312029

Bošice

*

0,3234

0

E 13 40

N 49 8

CZ0312030

Čistá hora

*

0,6985

0

E 13 46

N 49 7

CZ0312032

Háje

*

1,6967

0

E 13 46

N 49 6

CZ0312033

Hroby

*

0,7021

0

E 14 51

N 49 23

CZ0312034

Jaroškov

*

1,5069

0

E 13 40

N 49 6

CZ0312035

Kladrubská hora

 

12,5259

0

E 14 51

N 49 25

CZ0312036

Kozlovská stráň

*

1,3186

0

E 13 43

N 49 18

CZ0312038

Lomnický velký rybník

 

41,6304

0

E 14 42

N 49 5

CZ0312040

Malý Horusický rybník

 

4,9892

0

E 14 42

N 49 9

CZ0312043

Nad Zavírkou

*

3,393

0

E 13 39

N 49 7

CZ0312045

Polná

*

0,6404

0

E 14 9

N 48 47

CZ0312048

Štičí rybník

 

3,8105

0

E 14 47

N 48 59

CZ0312050

Úbislav

*

0,2557

0

E 13 39

N 49 7

CZ0312222

Kralovické louky

*

4,8294

0

E 14 5

N 49 0

CZ0312226

Svatý Kříž

*

8,3988

0

E 14 11

N 48 50

CZ0313092

Bedřichovský potok

 

1,1034

0

E 14 42

N 48 44

CZ0313094

Blatná

*

43,3607

0

E 13 52

N 49 25

CZ0313096

Čábuze

 

38,5459

0

E 13 42

N 49 7

CZ0313097

Cepská pískovna a okolí

 

141,1588

0

E 14 49

N 48 55

CZ0313098

Hliníř — Ponědrážka

 

164,3175

0

E 14 41

N 49 7

CZ0313099

Hlubocké hráze

 

67,1265

0

E 14 26

N 49 2

CZ0313101

Krvavý a Kačležský rybník

 

561,6693

0

E 15 6

N 49 6

CZ0313103

Lom Skalka u Sepekova

 

2,1662

0

E 14 26

N 49 26

CZ0313104

Luží u Lovětína

 

4,9515

0

E 15 3

N 49 12

CZ0313106

Lužnice a Nežárka

*

859,5027

0

E 14 42

N 49 14

CZ0313110

Moravská Dyje

 

167,6624

0

E 15 26

N 49 0

CZ0313113

Sokolí hnízdo a bažantnice

*

47,7426

0

E 14 46

N 48 47

CZ0313114

Onšovice — Mlýny

 

24,1455

0

E 13 45

N 49 6

CZ0313115

Boukal

 

4,6143

0

E 14 20

N 49 27

CZ0313116

Radomilická mokřina

 

47,4734

0

E 14 15

N 49 7

CZ0313117

Přesličkový rybník

 

8,4442

0

E 14 48

N 48 46

CZ0313119

Rašeliniště Radlice

 

4,7441

0

E 15 18

N 49 7

CZ0313120

Římov

*

2,042

0

E 14 30

N 48 51

CZ0313122

Štěkeň

 

6,0222

0

E 14 0

N 49 15

CZ0313123

Stropnice

 

1 257,2437

0

E 14 43

N 48 51

CZ0313125

Tábor — Zahrádka

 

30,0786

0

E 14 37

N 49 25

CZ0313128

Nadějská soustava

*

612,2595

0

E 14 44

N 49 7

CZ0313129

Purkrabský rybník a Točník

*

7,8973

0

E 14 54

N 48 56

CZ0313131

Třeboň

*

98,1217

0

E 14 46

N 48 59

CZ0313132

Tůně u Špačků

 

0,6413

0

E 14 29

N 48 56

CZ0313134

Újezdec — Planinský rybník a Kozor

 

20,4734

0

E 13 49

N 49 29

CZ0313137

Veverský potok

 

2,0661

0

E 14 47

N 48 45

CZ0313138

Vrbenské rybníky

*

315,9051

0

E 14 25

N 49 0

CZ0313140

Závišínský potok

 

9,3505

0

E 13 49

N 49 32

CZ0313141

Žofina Huť

 

45,0977

0

E 14 54

N 48 48

CZ0313513

Rašeliniště Kapličky

*

115,6438

0

E 14 13

N 48 35

CZ0313635

Kratochvíle — zámek

 

3,034

0

E 14 10

N 49 3

CZ0313805

Blanice

 

7,4356

0

E 13 56

N 49 0

CZ0313815

Malý Bukač

 

5,0877

0

E 15 9

N 49 9

CZ0313820

Prachatice — kostel

 

0,0776

0

E 13 59

N 49 0

CZ0314019

Velký a Malý Tisý

*

677,6577

0

E 14 43

N 49 3

CZ0314021

Borkovická blata

*

857,9093

0

E 14 38

N 49 13

CZ0314022

Horní Malše

*

1 619,3787

0

E 14 27

N 48 39

CZ0314023

Třeboňsko — střed

*

4 026,9314

0

E 14 53

N 48 55

CZ0314024

Šumava

*

171 958,713

0

E 13 38

N 48 56

CZ0314044

Opolenec

*

19,3426

0

E 13 47

N 49 5

CZ0314109

Ruda

*

77,7623

0

E 14 41

N 49 8

CZ0314123

Boletice

*

20 348,7325

0

E 14 5

N 48 50

CZ0314124

Blanský les

*

22 240,7473

0

E 14 17

N 48 54

CZ0314126

Hlubocké obory

 

3 257,0505

0

E 14 28

N 49 5

CZ0314634

Chýnovská jeskyně

 

0,0398

0

E 14 49

N 49 25

CZ0315002

Dolejší rybník

 

6,3927

0

E 13 49

N 49 25

CZ0315005

Řežabinec

 

2,7884

0

E 14 5

N 49 15

CZ0320140

Chejlava

*

375,0604

0

E 13 32

N 49 31

CZ0320180

Čerchovský les

*

2 300,0044

0

E 12 47

N 49 22

CZ0322055

Drahotínský les

 

16,2404

0

E 12 46

N 49 30

CZ0322057

Maňovický rybník

 

6,7339

0

E 13 36

N 49 27

CZ0322058

Pastviště u Fínů

*

8,8962

0

E 13 34

N 49 12

CZ0322059

Pohorsko

*

5,0202

0

E 13 37

N 49 9

CZ0322060

Vlkonice

*

4,5237

0

E 13 35

N 49 18

CZ0323142

Berounka

 

140,6366

0

E 13 35

N 49 55

CZ0323143

Blovice

 

10,4674

0

E 13 31

N 49 34

CZ0323144

Boječnice

 

1,5775

0

E 12 49

N 49 40

CZ0323145

Bradava

*

25,6249

0

E 13 38

N 49 36

CZ0323147

Darmyšl — pískovna

 

0,6784

0

E 12 52

N 49 38

CZ0323149

Kakejcov

 

3,4104

0

E 13 36

N 49 40

CZ0323150

Kamenec

 

15,6766

0

E 13 35

N 49 52

CZ0323151

Kateřinský a Nivní potok

 

980,1947

0

E 12 40

N 49 40

CZ0323155

Lopata

*

16,752

0

E 13 33

N 49 39

CZ0323156

Mešenský potok

*

1,0379

0

E 13 39

N 49 38

CZ0323157

Nemanický potok

 

2,1435

0

E 12 42

N 49 26

CZ0323158

Osek — rybník Labutinka

 

14,7062

0

E 13 35

N 49 46

CZ0323159

Plzeň — Zábělá

*

265,5001

0

E 13 26

N 49 46

CZ0323160

Pocinovice

 

0,916

0

E 12 57

N 49 35

CZ0323161

Přešínský potok

*

1,3296

0

E 13 36

N 49 33

CZ0323162

Přeštice — V Hlinkách

 

23,08

0

E 13 18

N 49 35

CZ0323163

Průhonský rybník

 

1,0769

0

E 13 33

N 49 28

CZ0323164

Rabí

 

2,804

0

E 13 37

N 49 17

CZ0323165

Radbuza

 

13,035

0

E 12 50

N 49 33

CZ0323166

Radbuza — Nový Dvůr — Pila

*

11,1974

0

E 12 39

N 49 33

CZ0323167

Rokycany — vojenské cvičiště

 

66,2522

0

E 13 34

N 49 43

CZ0323169

Stříbro — vojenské cvičiště

 

106,3958

0

E 12 58

N 49 45

CZ0323170

Zlatý potok

*

1,8703

0

E 13 24

N 49 31

CZ0323478

Třebýcinka u Bezděkova

 

1,2879

0

E 13 20

N 49 28

CZ0323636

Dolany — kostel

 

0,0502

0

E 13 14

N 49 26

CZ0323637

Štola Rohatiny I

 

0,0398

0

E 13 29

N 49 55

CZ0323638

Jeskyně Inků

 

0,0398

0

E 12 47

N 49 55

CZ0323639

Liblín — lihovar

 

0,0632

0

E 13 32

N 49 54

CZ0323640

Manětín — kostel

 

0,0548

0

E 13 13

N 49 59

CZ0323641

Předslav — kostel

 

0,0531

0

E 13 21

N 49 26

CZ0323642

Radnice — kostel

 

0,1037

0

E 13 36

N 49 51

CZ0323644

Štola Loreta

 

0,0398

0

E 13 16

N 49 21

CZ0323645

Štola Věra

 

0,0398

0

E 12 46

N 49 54

CZ0323646

Stříbro — štoly Dlouhý tah

 

0,0398

0

E 13 0

N 49 45

CZ0323647

Všeruby — kostel

 

0,0659

0

E 13 13

N 49 50

CZ0323648

Žihobce — zámek

 

0,1119

0

E 13 37

N 49 12

CZ0323812

Klabava

 

2,3534

0

E 13 42

N 49 43

CZ0323824

Ostružná

 

20,2674

0

E 13 23

N 49 15

CZ0324025

Kaňon Střely

*

358,4276

0

E 13 27

N 49 54

CZ0410021

Nadlesí

*

111,2594

0

E 12 45

N 50 9

CZ0410023

Blažejský rybník

 

50,4943

0

E 13 1

N 49 59

CZ0410150

Soos

*

452,641

0

E 12 24

N 50 9

CZ0410151

Vladař

*

237,2516

0

E 13 12

N 50 4

CZ0410155

Rudné

 

443,6366

0

E 12 40

N 50 21

CZ0410168

Vysoká Pec

*

210,3183

0

E 12 41

N 50 19

CZ0410176

Vysoký kámen

 

2,4716

0

E 12 24

N 50 18

CZ0410401

Krásenské rašeliniště

*

151,7351

0

E 12 45

N 50 6

CZ0410404

Bečovské lesní rybníky

 

50,8354

0

E 12 52

N 50 5

CZ0410413

Kaňon Ohře

*

339,5169

0

E 12 47

N 50 11

CZ0410414

Kladské rašeliny

*

2 672,8471

0

E 12 40

N 50 2

CZ0412065

Medvědí rozhledy

*

1,6242

0

E 12 41

N 50 4

CZ0412069

Pramenské pastviny

*

0,4994

0

E 12 43

N 50 3

CZ0412070

Raušenbašská lada

*

497,1617

0

E 12 44

N 50 2

CZ0412071

Skalka pod Tisovým vrchem

 

1,4596

0

E 12 50

N 50 2

CZ0413173

Bochov

 

20,1239

0

E 13 4

N 50 8

CZ0413174

Borecké rybníky

 

4,2023

0

E 12 57

N 50 19

CZ0413177

Bystřina — Lužní potok

 

1 129,5805

0

E 12 8

N 50 17

CZ0413179

Horní Kramolín

 

27,3054

0

E 12 48

N 49 58

CZ0413180

Horní Kramolín — Ovesné

 

18,1443

0

E 12 47

N 49 57

CZ0413181

Javorná

 

64,9831

0

E 12 56

N 50 7

CZ0413182

Krásno

 

36,6363

0

E 12 44

N 50 5

CZ0413184

Pískovna Erika

 

21,8527

0

E 12 36

N 50 12

CZ0413185

Matyáš

 

70,8804

0

E 12 37

N 50 12

CZ0413187

Odolenovice

 

8,2731

0

E 12 54

N 50 5

CZ0413188

Olšová vrata

 

46,1322

0

E 12 55

N 50 12

CZ0413190

Ostrovské rybníky

 

121,0345

0

E 12 55

N 50 17

CZ0413191

Pila

 

14,5389

0

E 12 55

N 50 10

CZ0413193

U sedmi rybníků

 

7,5571

0

E 12 20

N 50 9

CZ0413194

Střela

 

22,863

0

E 13 16

N 50 5

CZ0413195

Teplá s přítoky a Otročínský potok

 

27,5302

0

E 12 47

N 50 2

CZ0413196

Týniště

 

5,8321

0

E 13 11

N 50 8

CZ0414026

Úpolínová louka — Křížky

*

687,1829

0

E 12 45

N 50 3

CZ0414027

Lomnický rybník

*

109,6452

0

E 12 57

N 50 9

CZ0414110

Krušnohorské plató

*

11 779,5896

0

E 12 43

N 50 24

CZ0414127

Hradiště

*

33 159,0685

0

E 13 6

N 50 15

CZ0420012

Želinský meandr

*

259,4416

0

E 13 20

N 50 21

CZ0420014

Hora Říp

*

90,0487

0

E 14 17

N 50 23

CZ0420026

Bořeň

*

67,4043

0

E 13 45

N 50 31

CZ0420035

Na loučkách

*

1 015,1181

0

E 13 11

N 50 28

CZ0420144

Novodomské a polské rašeliniště

*

2 510,5968

0

E 13 12

N 50 30

CZ0420160

Podmilesy

*

237,5556

0

E 13 11

N 50 25

CZ0420165

Velký vrch — Černodoly

*

87,4069

0

E 13 50

N 50 22

CZ0420166

Velký rybník

*

88,8164

0

E 14 31

N 50 53

CZ0420171

Údolí Hačky

*

147,2456

0

E 13 21

N 50 28

CZ0420406

Křížové vršky, Malý vrch, Šibeník

*

18,3414

0

E 13 49

N 50 25

CZ0420416

Milešovka

*

490,1785

0

E 13 56

N 50 33

CZ0420507

Údolí Chřibské Kamenice

*

338,2513

0

E 14 32

N 50 50

CZ0420520

Lužickohorské bučiny

*

626,5169

0

E 14 36

N 50 51

CZ0422075

Borečský vrch

 

26,8992

0

E 13 59

N 50 30

CZ0422077

Kleneč

*

5,8451

0

E 14 15

N 50 23

CZ0422079

Královomlýnský rybník

 

0,6047

0

E 14 9

N 50 50

CZ0422081

Na spáleništi

 

3,8977

0

E 13 40

N 50 15

CZ0422084

Písčiny u Oleška

*

28,8457

0

E 14 12

N 50 28

CZ0422085

Soběchlebské terasy

 

4,8509

0

E 13 31

N 50 13

CZ0422087

V kuksu

 

20,5415

0

E 14 21

N 50 31

CZ0423198

Bezejmenný přítok Trojhorského potoka

*

0,7727

0

E 14 11

N 50 36

CZ0423201

Blšanský chlum

*

18,4263

0

E 13 50

N 50 20

CZ0423202

Březina

 

59,7704

0

E 13 53

N 50 32

CZ0423203

Černovice

 

13,6937

0

E 13 22

N 50 26

CZ0423206

Dobrná

 

7,7513

0

E 14 17

N 50 45

CZ0423209

Domaslavice

 

7,9883

0

E 13 42

N 50 38

CZ0423210

Doubravka

*

42,7414

0

E 13 51

N 50 38

CZ0423211

Háj u Oseka

 

12,9715

0

E 13 43

N 50 38

CZ0423212

Hořenec — Číčov

*

20,831

0

E 13 48

N 50 27

CZ0423213

Chomutov — zoopark

*

44,3752

0

E 13 25

N 50 28

CZ0423214

Jezerka

 

139,6679

0

E 13 28

N 50 32

CZ0423215

Kateřina — mokřad

 

9,851

0

E 13 54

N 50 39

CZ0423216

Kopistská výsypka

 

327,6803

0

E 13 35

N 50 32

CZ0423217

Krásný Dvůr

*

103,9765

0

E 13 21

N 50 14

CZ0423219

Luční potok — Třebušín

*

0,6592

0

E 14 13

N 50 36

CZ0423223

Petrohrad

*

34,2863

0

E 13 26

N 50 7

CZ0423224

Ploskovice

*

9,0081

0

E 14 12

N 50 33

CZ0423225

Radobýl

*

19,1173

0

E 14 5

N 50 31

CZ0423227

Sinutec — Dlouhý kopec

*

31,5786

0

E 13 47

N 50 27

CZ0423228

Strádovský rybník

 

4,167

0

E 13 55

N 50 41

CZ0423229

Údlické Doubí

 

43,8137

0

E 13 27

N 50 27

CZ0423232

Vrch Hazmburk

*

31,3901

0

E 14 0

N 50 25

CZ0423233

Vrch Milá

 

5,49

0

E 13 45

N 50 26

CZ0423236

Všechlapy — Kamýk

*

12,0851

0

E 13 50

N 50 27

CZ0423507

Horní Kamenice

 

185,6252

0

E 14 21

N 50 48

CZ0423510

Ohře

 

506,9112

0

E 14 9

N 50 27

CZ0423651

Držovice — rodinný dům

 

0,0385

0

E 14 19

N 50 36

CZ0423652

Chřibská — kostel

 

0,0649

0

E 14 28

N 50 51

CZ0423653

Jílové u Děčína — škola

 

0,0873

0

E 14 6

N 50 45

CZ0423654

Lobendava — kostel

 

0,0941

0

E 14 19

N 51 1

CZ0423656

Úštěk — kostel

 

0,0761

0

E 14 20

N 50 35

CZ0424030

Bezručovo údolí

*

1 378,7234

0

E 13 20

N 50 30

CZ0424031

České Švýcarsko

*

10 626,9066

0

E 14 21

N 50 52

CZ0424033

Raná — Hrádek

*

168,942

0

E 13 45

N 50 24

CZ0424034

Babinské louky

 

74,2738

0

E 14 7

N 50 35

CZ0424035

Bílé stráně

*

17,3929

0

E 14 7

N 50 33

CZ0424036

Běšický chochol

*

28,5255

0

E 13 22

N 50 22

CZ0424037

Lovoš

*

292,9447

0

E 14 1

N 50 32

CZ0424038

Holý vrch u Hlinné

*

102,9062

0

E 14 6

N 50 34

CZ0424039

Oblík — Srdov — Brník

*

335,1659

0

E 13 48

N 50 24

CZ0424111

Labské údolí

*

1 372,3885

0

E 14 12

N 50 50

CZ0424125

Doupovské hory

*

12 584,7153

0

E 13 13

N 50 17

CZ0510164

Kozlov — Tábor

*

304,2446

0

E 15 21

N 50 30

CZ0510191

Průlom Jizery u Rakous

*

1 062,1516

0

E 15 11

N 50 37

CZ0510400

Jizerskohorské bučiny

*

3 536,956

0

E 15 9

N 50 51

CZ0510402

Rašeliniště Jizerky

*

263,5663

0

E 15 19

N 50 49

CZ0510403

Quarré

*

2,3924

0

E 15 16

N 50 51

CZ0510405

Bukovec

*

120,3492

0

E 15 21

N 50 48

CZ0510408

Smědava

*

41,2445

0

E 15 16

N 50 50

CZ0510415

Rašeliniště Jizery

*

396,7996

0

E 15 20

N 50 51

CZ0510508

Klíč

 

322,8295

0

E 14 34

N 50 47

CZ0510509

Jezevčí vrch

*

95,9994

0

E 14 42

N 50 47

CZ0512100

Roverské skály

 

1 688,5811

0

E 14 27

N 50 34

CZ0513237

Česká Lípa — mokřad v nivě Šporky

 

20,2628

0

E 14 31

N 50 42

CZ0513238

Cihelenské rybníky

 

9,0536

0

E 14 29

N 50 41

CZ0513240

Janovické rybníky

 

1,8591

0

E 14 49

N 50 45

CZ0513244

Manušické rybníky

 

16,3831

0

E 14 30

N 50 42

CZ0513245

Mariánský rybník

 

2,7449

0

E 14 40

N 50 32

CZ0513247

Pelíkovice

 

2,3095

0

E 15 7

N 50 40

CZ0513249

Prácheň — Zicht

 

2,0807

0

E 14 29

N 50 46

CZ0513251

Rokytka

 

0,8442

0

E 14 57

N 50 46

CZ0513254

Luční potok

 

1,1835

0

E 15 4

N 50 43

CZ0513255

Slatinné vrchy

*

138,4586

0

E 14 42

N 50 33

CZ0513256

Smědá

 

143,1561

0

E 15 2

N 50 58

CZ0513257

Stružnické rybníky

 

17,5068

0

E 14 28

N 50 42

CZ0513258

Stvolínky — Kravaře

 

58,7815

0

E 14 25

N 50 37

CZ0513261

Vápenice — Basa

 

75,2612

0

E 14 59

N 50 42

CZ0513505

Dolní Ploučnice

 

779,2812

0

E 14 19

N 50 43

CZ0513506

Horní Ploučnice

*

837,3536

0

E 14 35

N 50 40

CZ0513508

Zahrádky

*

14,3914

0

E 14 31

N 50 38

CZ0513509

Svitavka

 

8,6356

0

E 14 40

N 50 47

CZ0513657

Bílá Desná — kanál protržené přehrady

 

0,0797

0

E 15 17

N 50 48

CZ0513658

Český Dub — základní umělecká škola

 

0,0545

0

E 14 59

N 50 39

CZ0513659

Doksy — zámek

 

0,5674

0

E 14 39

N 50 33

CZ0513662

Lemberk — zámek

 

0,2474

0

E 14 47

N 50 46

CZ0513663

Podhájí — chalupa

 

0,0215

0

E 15 14

N 50 31

CZ0513665

Skalice u České Lípy

 

0,0399

0

E 14 31

N 50 44

CZ0513666

Jeskyně Sklepy pod Troskami

 

0,0398

0

E 15 14

N 50 31

CZ0513668

Zdislava — kostel

 

0,0558

0

E 14 52

N 50 45

CZ0513822

Jizera a Kamenice

 

66,1447

0

E 15 18

N 50 37

CZ0514041

Suchý vrch — Naděje

 

187,7514

0

E 14 38

N 50 49

CZ0514042

Jestřebsko — Dokesko

*

6 950,3715

0

E 14 39

N 50 36

CZ0514113

Podtrosecká údolí

 

518,8954

0

E 15 13

N 50 31

CZ0514243

Velký a Malý Bezděz

*

73,6926

0

E 14 43

N 50 32

CZ0514667

Západní jeskyně

 

0,0399

0

E 14 53

N 50 47

CZ0520009

Perna

 

119,8724

0

E 15 15

N 50 17

CZ0520020

Hrádeček

 

119,8998

0

E 15 50

N 50 35

CZ0520022

Miletínská bažantnice

 

69,3921

0

E 15 39

N 50 23

CZ0520028

Babiččino údolí — Rýzmburk

*

65,4582

0

E 16 2

N 50 25

CZ0520030

Nechanice — Lodín

*

1 562,4649

0

E 15 35

N 50 13

CZ0520178

Březinka

*

161,4916

0

E 16 11

N 50 24

CZ0520184

Veselský háj

 

446,3919

0

E 15 28

N 50 19

CZ0520511

Žaltman

*

91,2073

0

E 16 2

N 50 33

CZ0520518

Broumovské stěny

 

1 357,1172

0

E 16 18

N 50 32

CZ0520519

Adršpašsko-teplické skály

*

1 715,7367

0

E 16 7

N 50 35

CZ0520600

Trčkov

 

432,0503

0

E 16 25

N 50 18

CZ0520603

Panský vrch

*

70,465

0

E 16 19

N 50 22

CZ0522127

Vražba

 

6,6499

0

E 15 49

N 50 20

CZ0522129

Zadní Machová

 

15,0387

0

E 16 7

N 50 9

CZ0523264

Bystřice

 

51,701

0

E 15 40

N 50 17

CZ0523265

Červená Třemešná — rybník

 

7,3056

0

E 15 38

N 50 24

CZ0523266

Slatinná louka u Roudničky

 

7,6345

0

E 15 49

N 50 10

CZ0523267

Divoká Orlice

 

20,2999

0

E 16 32

N 50 13

CZ0523268

Dubno — Česká Skalice

 

81,5925

0

E 16 4

N 50 24

CZ0523270

Halín

 

10,0187

0

E 16 7

N 50 18

CZ0523272

Chlumec — Karlova Koruna

*

19,1884

0

E 15 27

N 50 9

CZ0523273

Javorka a Cidlina — Sběř

 

307,292

0

E 15 28

N 50 18

CZ0523274

Libosad — obora

*

42,8739

0

E 15 22

N 50 26

CZ0523275

Kačerov

 

2,1101

0

E 16 22

N 50 14

CZ0523276

Kanice — lesní rybník

 

0,5467

0

E 15 35

N 50 18

CZ0523277

Labe — Hostinné

 

11,1501

0

E 15 41

N 50 33

CZ0523279

Lukavecký potok

 

0,6827

0

E 15 35

N 50 24

CZ0523280

Metuje a Dřevíč

 

46,2144

0

E 16 10

N 50 34

CZ0523282

Nadslav

 

6,746

0

E 15 15

N 50 25

CZ0523283

Olešnice

 

390,3914

0

E 15 25

N 50 9

CZ0523284

Opočno

*

68,329

0

E 16 6

N 50 15

CZ0523286

Rybník Smrkovák

 

6,9516

0

E 15 28

N 50 20

CZ0523287

Rybník Spáleniště

 

1,5954

0

E 16 14

N 50 16

CZ0523288

Stará Metuje

 

23,3818

0

E 15 56

N 50 20

CZ0523290

Týnišťské Poorličí

*

648,7489

0

E 16 2

N 50 10

CZ0523291

Uhřínov — Benátky

 

5,2976

0

E 16 19

N 50 13

CZ0523293

Víno

 

72,399

0

E 15 23

N 50 8

CZ0523669

Bílá Třemešná

 

0,0399

0

E 15 46

N 50 27

CZ0523675

Jičíněves — zámek

 

0,3731

0

E 15 20

N 50 22

CZ0523676

Josefov — pevnost

 

41,4312

0

E 15 55

N 50 20

CZ0523677

Kost

 

0,9432

0

E 15 8

N 50 29

CZ0523680

Pevnost Dobrošov

 

1,9725

0

E 16 11

N 50 24

CZ0523682

Staré Hrady — zámek

 

1,0308

0

E 15 12

N 50 23

CZ0523683

Štola Portál

 

0,0398

0

E 16 16

N 50 20

CZ0523823

Luční potok v Podkrkonoší

*

3,5621

0

E 15 47

N 50 35

CZ0524044

Krkonoše

*

54 979,5878

0

E 15 38

N 50 41

CZ0524045

Zbytka

*

79,4338

0

E 16 3

N 50 17

CZ0524046

Orlické hory — sever

*

941,6315

0

E 16 21

N 50 20

CZ0524047

Peklo

*

474,2282

0

E 16 11

N 50 22

CZ0524048

Byšičky

 

17,2989

0

E 15 36

N 50 24

CZ0524049

Orlice a Labe

*

2 683,18

0

E 16 10

N 50 7

CZ0530146

Králický Sněžník

*

1 726,2942

0

E 16 50

N 50 10

CZ0530149

Rychnovský vrch

*

353,3297

0

E 16 39

N 49 49

CZ0530174

Lanškrounské rybníky

*

41,5231

0

E 16 34

N 49 55

CZ0530500

Lichnice — Kaňkovy hory

*

451,24

0

E 15 35

N 49 52

CZ0532131

U Banínského viaduktu

 

0,9452

0

E 16 28

N 49 40

CZ0532132

Střemošická stráň

 

46,0594

0

E 16 4

N 49 53

CZ0533295

Běstvina

*

19,0903

0

E 15 34

N 49 50

CZ0533296

Boušovka

 

1,1297

0

E 15 47

N 49 52

CZ0533297

Buky u Vysokého Chvojna

*

29,5266

0

E 15 59

N 50 8

CZ0533300

Heřmanův Městec

*

62,5764

0

E 15 40

N 49 56

CZ0533301

Údolí Chrudimky

 

6,3788

0

E 15 58

N 49 44

CZ0533302

Choltická obora

*

69,5926

0

E 15 36

N 49 58

CZ0533303

Chrudimka

 

230,0122

0

E 15 40

N 49 48

CZ0533304

Chrudimka — Nasavrky

 

10,8292

0

E 15 48

N 49 52

CZ0533305

Chrudimka v Pardubicích

 

2,8163

0

E 15 47

N 50 1

CZ0533307

Kunětická hora

*

26,941

0

E 15 48

N 50 4

CZ0533308

Bohdanečský rybník a rybník Matka

 

251,3

0

E 15 40

N 50 5

CZ0533309

Pardubice

*

2,2371

0

E 15 46

N 50 2

CZ0533310

Hluboký rybník

*

6,5229

0

E 15 50

N 49 51

CZ0533312

Rybník Moře

 

2,2636

0

E 15 34

N 49 57

CZ0533314

Tichá Orlice

 

39,1703

0

E 16 36

N 50 2

CZ0533316

Uhersko

 

81,1644

0

E 16 1

N 49 59

CZ0533501

Slavická obora

*

7,4476

0

E 15 47

N 49 52

CZ0533684

Běstvina — krypta

 

0,0325

0

E 15 35

N 49 50

CZ0533685

Borová u Poličky

 

0,0378

0

E 16 10

N 49 43

CZ0533686

Bouda u Těchonína

 

0,0399

0

E 16 40

N 50 4

CZ0533687

Jeskyně Bětník

 

0,0398

0

E 16 4

N 49 56

CZ0533688

Jeskyně u Horního Újezda

 

0,0245

0

E 16 13

N 49 48

CZ0533691

Pařížov

 

0,0398

0

E 15 34

N 49 49

CZ0533693

Podolská a Páterova jeskyně

 

0,0398

0

E 15 39

N 49 53

CZ0533694

Vranová Lhota

 

0,0316

0

E 16 49

N 49 42

CZ0534050

Černý Nadýmač

 

24,3739

0

E 15 34

N 50 4

CZ0534051

Anenské údolí

*

39,3975

0

E 15 59

N 49 51

CZ0535012

Nový rybník

 

4,1155

0

E 15 49

N 49 48

CZ0535013

Ratajské rybníky

 

12,1793

0

E 15 56

N 49 46

CZ0610003

Vysoký kámen u Smrčné

 

242,0996

0

E 15 34

N 49 27

CZ0610145

Hroznětínská louka

*

18,7119

0

E 15 21

N 49 45

CZ0610159

Velký Špičák

*

168,8447

0

E 15 31

N 49 18

CZ0610170

Zhejral

*

154,1104

0

E 15 18

N 49 13

CZ0610175

Baba

 

82,298

0

E 15 51

N 49 27

CZ0610179

Jedlový les a údolí Rokytné

 

375,0377

0

E 15 58

N 49 3

CZ0610412

Ransko

*

263,9209

0

E 15 48

N 49 40

CZ0612133

Dědkovo

 

5,6337

0

E 16 22

N 49 32

CZ0612134

Dolní rybník u Újezda

 

9,2421

0

E 15 52

N 49 30

CZ0612135

Hodíškovský rybník

 

5,0387

0

E 16 2

N 49 30

CZ0612136

Kobylinec

 

0,6882

0

E 15 56

N 49 14

CZ0612137

Obecník

 

4,8872

0

E 16 8

N 49 24

CZ0612139

Pod Kamenným vrchem

 

12,1247

0

E 15 53

N 49 37

CZ0612140

Podvesník

 

20,6182

0