EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1024

Uredba Komisije (ES) št. 1024/2008 z dne 17. oktobra 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost

OJ L 277, 18.10.2008, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 202 - 208

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1024/oj

18.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1024/2008

z dne 17. oktobra 2008

o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (1) in zlasti člena 5(9) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Akcijski načrt EU za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT) (2) določa ukrepe za odpravljanje nezakonite sečnje in s tem povezane trgovine. Akcijski načrt predlaga vzpostavitev sheme izdajanja dovoljenj za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (v nadaljnjem besedilu: shema izdajanja dovoljenj FLEGT), ki naj bi zagotovila, da se iz dežel, ki sodelujejo v shemi, uvaža samo zakonito posekan les.

(2)

V okviru te sheme želi Skupnost z državami in regionalnimi organizacijami (države partnerice FLEGT) skleniti prostovoljne sporazume o partnerstvu. Za lesne proizvode, izvožene iz držav partneric FLEGT v Skupnost, mora dovoljenje FLEGT izdati pristojni urad zadevne države. Dovoljenje FLEGT mora zagotavljati, da so zadevni lesni proizvodi zakoniti, kot je predvideno v ustreznih prostovoljnih sporazumih o partnerstvu FLEGT.

(3)

Uredba (ES) št. 2173/2005 določa postopke EU za izvajanje sheme izdajanja dovoljenj FLEGT in vključuje zahtevo, da je za uvoz lesenih proizvodov s poreklom iz držav partneric FLEGT v Skupnost potrebno dovoljenje FLEGT.

(4)

Da bi zagotovili učinkovitost sheme izdajanja dovoljenj FLEGT, morajo pristojni organi preveriti, ali je bilo za lesne proizvode, deklarirane za sprostitev v prosti promet v Skupnosti, izdano dovoljenje FLEGT. Dovoljenje FLEGT je treba priznati, če so izpolnjeni določeni pogoji.

(5)

Zato je treba pogoje za priznavanje dovoljenj FLEGT natančno določiti.

(6)

Da bi zagotovili enotno obravnavanje dovoljenj FLEGT s strani organov v državah članicah, je treba določiti informacije, ki se vključijo v dovoljenje. Poleg tega je treba izdelati standardizirano obliko za dovoljenja FLEGT, da se zagotovi njihovo ustrezno preverjanje.

(7)

Zaradi konkurenčnosti mednarodne trgovine z lesom izvajanje sheme izdajanja dovoljenj FLEGT zahteva, da postopki za dajanje lesnih proizvodov z dovoljenjem FLEGT v prosti promet ne povzročajo nepotrebnih zamud pri uvoznih postopkih. Zato morajo biti postopki za preverjanje in priznanje dovoljenja FLEGT čim bolj enostavni in praktični, vendar pri tem ne sme biti ogrožena verodostojnost sistema.

(8)

Skupnost in države članice so se v okviru lizbonske agende zavezale povečati konkurenčnost družb, ki poslujejo v Evropi. V skladu s Sklepom 2004/387/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o interoperabilnem zagotavljanju vseevropskih e-vladnih storitev javnim upravam, podjetjem in državljanom (IDABC) (3) morajo Komisija in države članice zagotavljati uspešne, učinkovite ter interoperabilne informacijske in komunikacijske sisteme za izmenjavo informacij med javnimi upravami in državljani Skupnosti.

(9)

Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ureja Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (4), ki se v celoti uporablja pri obdelavi osebnih podatkov za namene te uredbe, zlasti kar zadeva obdelavo osebnih podatkov v dovoljenjih.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

VSEBINA IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Ta uredba določa podrobna pravila za uporabo sistema uvoza lesnih proizvodov, določenega v členu 5 Uredbe (ES) št. 2173/2005.

Člen 2

V tej uredbi se poleg opredelitev iz Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„pošiljka“ pomeni količino lesnih proizvodov, določenih v prilogah II in III Uredbe (ES) št. 2173/2005, za katere se izda dovoljenje FLEGT, ki jo pošlje pošiljatelj ali odpravnik iz države partnerice in je pri carinskem uradu deklarirana za sprostitev v prosti promet;

2.

„elektronsko dovoljenje“ pomeni dovoljenje FLEGT v digitalni obliki, ki je lahko elektronsko predloženo ali obdelano in vsebuje vse uporabne informacije po področjih, kakor so opredeljena v Prilogi;

3.

„dovoljenje v papirni obliki“ pomeni dovoljenje FLEGT, ki ustreza obliki, določeni v Prilogi;

4.

„pristojni organi“ so organi, ki jih države članice določijo za prejemanje, priznavanje in preverjanje dovoljenj FLEGT.

POGLAVJE II

ZAHTEVE V ZVEZI Z DOVOLJENJI FLEGT

Člen 3

1.   Dovoljenje FLEGT, v nadaljevanju „dovoljenje“, je lahko v papirni ali elektronski obliki.

2.   Komisija bo posredovala vzorec ali tehnično specifikacijo dovoljenja, ki ga pripravi posamezna država partnerica, pristojnim in carinskim organom vsake države članice.

Člen 4

Uporaba dovoljenja ne posega v druge formalnosti v zvezi s pretokom blaga znotraj Skupnosti.

Člen 5

Pristojni ali carinski organi države članice, v kateri je pošiljka deklarirana za sprostitev v prosti promet, lahko zahtevajo, da mora biti dovoljenje prevedeno v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov navedene države članice.

Zadevne stroške krije uvoznik.

POGLAVJE III

PRIZNANJE IN PREVERJANJE

Člen 6

1.   Dovoljenje se predloži pristojnim organom države članice, v kateri je pošiljka, za katero se izda dovoljenje, deklarirana za sprostitev v prosti promet.

2.   Pristojni organi iz odstavka 1 v skladu z veljavnimi nacionalnimi postopki obvestijo carinske organe takoj, ko je dovoljenje priznano.

3.   Dovoljenje je neveljavno, če je predloženo po roku veljavnosti, ki je naveden v njem.

4.   Dovoljenje, ki je predloženo pred prihodom pošiljke, za katero je izdano, se lahko prizna, če izpolnjuje vse zahteve iz člena 7 in ni potrebno nadaljnje preverjanje v skladu s členom 10(1).

5.   Če je potrebno nadaljnje preverjanje dovoljenja ali pošiljke v skladu s členoma 9 in 10, se dovoljenje prizna šele, ko je to nadaljnje preverjanje zadovoljivo zaključeno.

Člen 7

1.   Dovoljenja v papirni obliki ustrezajo ustreznemu vzorcu dovoljenja.

2.   Dovoljenja v papirni in elektronski obliki zagotavljajo informacije iz Priloge v skladu z navodili iz navedene priloge.

Člen 8

1.   Kakršen koli izbris ali sprememba v dovoljenju se prizna samo, če je takšen izbris ali spremembo potrdil organ za izdajo dovoljenja.

2.   Podaljšanje veljavnosti dovoljenja se prizna samo, če je podaljšanje potrdil organ za izdajo dovoljenja.

3.   Dvojnik ali nadomestno dovoljenje se prizna samo, če ga je izdal in potrdil organ za izdajo dovoljenja.

4.   Dovoljenje se ne prizna, če je bilo po morebitni predložitvi dodatnih informacij v skladu s členom 9 ali po nadaljnjem pregledu v skladu s členom 10 ugotovljeno, da ne ustreza pošiljki.

Člen 9

Če obstajajo dvomi, ali se dovoljenje, dvojnik ali nadomestno dovoljenje lahko prizna, lahko pristojni organi od organa za izdajo dovoljenja iz države partnerice zahtevajo dodatne informacije.

Skupaj z zahtevkom se lahko predloži kopija zadevnega dovoljenja, dvojnika ali nadomestnega dovoljenja.

Člen 10

1.   Če je potrebno nadaljnje preverjanje pošiljke, preden lahko pristojni organi odločijo, ali se dovoljenje prizna, se lahko izvedejo pregledi, da se ugotovi, ali je zadevna pošiljka v skladu z informacijami iz dovoljenja in, kjer je to potrebno, z evidencami v zvezi z zadevnim dovoljenjem, ki jih vodi organ za izdajo dovoljenja.

2.   Če se količina ali teža lesnih proizvodov v pošiljki, deklarirani za sprostitev v prosti promet, ne razlikujeta za več kot 10 % od količine ali teže, navedenih v ustreznem dovoljenju, se šteje, da pošiljka ustreza informacijam iz dovoljenja, kar zadeva količino ali težo.

Člen 11

1.   V okencu 44 enotne upravne listine, ki se uporabi za deklariranje za sprostitev v prosti promet, se navede številka dovoljenja za lesne proizvode, ki so predmet carinske deklaracije.

Če je carinska deklaracija narejena s pomočjo tehnike za obdelavo podatkov, se to navede v ustreznem okencu.

2.   Lesni proizvodi se sprostijo v prosti promet šele, ko je zaključen postopek iz člena 6(2).

Člen 12

Če pristojni organi niso carinski organi, lahko države članice prenesejo posebne naloge pristojnih organov na carinske organe.

Ta prenos se priglasi Komisiji.

Člen 13

Postopki, opisani v tem poglavju, se izvedejo v sodelovanju med pristojnimi in carinskimi organi.

POGLAVJE IV

ELEKTRONSKI SISTEMI

Člen 14

1.   Države članice lahko uporabljajo elektronske sisteme za izmenjavo in evidentiranje podatkov iz dovoljenj.

2.   Elektronski sistemi iz odstavka 1 omogočajo izmenjavo podatkov med pristojnimi in carinskimi organi držav članic ter med pristojnimi in carinskimi organi na eni strani ter Komisijo ali organom za izdajo dovoljenj iz držav partneric na drugi.

3.   Države članice pri vzpostavljanju takšnih sistemov upoštevajo medsebojno dopolnjevanje, usklajenost in interoperabilnost. Upoštevajo tudi navodila Komisije.

Člen 15

Elektronski sistemi iz člena 13(1) lahko med drugim zajemajo:

(a)

postopek za prejemanje in evidentiranje podatkov iz dovoljenj;

(b)

postopek za izmenjavo podatkov iz dovoljenj;

(c)

sredstva za shranjevanje podatkov iz dovoljenj;

POGLAVJE V

VARSTVO PODATKOV

Člen 16

Ta uredba ne posega v raven varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in v nobenem primeru ne vpliva nanjo v skladu z določbami zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje, še zlasti ne spreminja obveznosti in pravic iz Direktive 95/46/ES. Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov se zagotovi zlasti kar zadeva kakršno koli razkritje ali sporočanje osebnih podatkov iz dovoljenja.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 17

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od dne, ko se začne uporabljati prva sprememba Priloge I Uredbe (ES) št. 2173/2005, ki je bila sprejeta v skladu s členom 10 navedene uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2008

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 347, 30.12.2005, str. 1.

(2)  COM(2003) 251 konč.

(3)  UL L 144, 30.4.2004, str. 65.

(4)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.


PRILOGA

(Obrazec iz člena 2(3))

Image

Image

Image


Top