Help Print this page 

Document 32008R0748

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 748/2008 z dne 30. julija 2008 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot za zamrznjene rebrne dele trebušnih prepon govejih živali, ki spadajo v tarifno oznako KN 02062991 (Prenovitev)
  • In force
OJ L 202, 31.7.2008, p. 28–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 263 - 271

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/748/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 30/07/2008
  • Date of effect: 10/08/2008; začetek veljavnosti DAT܂ + 20 glej člen 11
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 748/2008

z dne 30. julija 2008

o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot za zamrznjene rebrne dele trebušnih prepon govejih živali, ki spadajo v tarifno oznako KN 0206 29 91

(Prenovitev)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v Seznamu CXL, sestavljenem po zaključku pogajanj v okviru člena XXIV.6 GATT (1), in zlasti člena 1(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 996/97 z dne 3. junija 1997 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot za zamrznjene vampe govejih živali, ki spadajo v tarifno oznako KN 0206 29 91 (2), je bila večkrat bistveno spremenjena (3). Ker so predvidene nadaljnje spremembe, jo je treba zaradi jasnosti prenoviti.

(2)

V skladu s Seznamom CXL je Skupnost sklenila odpreti letno uvozno tarifno kvoto 1 500 ton zamrznjenih delov trebušnih prepon govejih živali, ki spadajo v oznako KN 0206 29 91. To kvoto je treba odpreti na večletni podlagi in določiti podrobna pravila uporabe za dvanajstmesečna obdobja, ki se začnejo 1. julija.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 376/2008 (4) določa podrobna pravila za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode. Uredba Komisije (ES) št. 382/2008 (5) določa podrobna pravila za izvajanje režima uvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (6), se uporablja pri uvoznih dovoljenjih za obdobja uvozne tarifne kvote, ki se začnejo 1. januarja 2007.

(5)

Za zagotovitev učinkovitega upravljanja uvoza mesa, ki ima poreklo v Argentini in prihaja iz Argentine, mora ta država izdati potrdila o pristnosti, ki jamčijo poreklo teh proizvodov. Določiti je treba obliko teh potrdil in postopke njihove uporabe.

(6)

Potrdila o pristnosti mora izdajati organ v Argentini. Ta organ mora zagotoviti vsa potrebna jamstva, da bo ta ureditev delovala pravilno.

(7)

Za zagotovitev učinkovitega upravljanja uvoza zmrznjenih delov trebušnih prepon, ki imajo poreklo v Argentini in prihajajo iz Argentine, je treba določiti, da je za izdajanje uvoznih dovoljenj med drugim potrebno preverjanje informacij v potrdilih o pristnosti.

(8)

Za druge države je treba kvoto upravljati le na podlagi uvoznih dovoljenj Skupnosti, v nekaterih primerih z odstopanjem od pravil, ki se uporabljajo.

(9)

Poskrbeti je treba, da bodo države članice pošiljale informacije o takem uvozu.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za urejanje skupnih kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uvozna tarifna kvota za zamrznjene dele trebušnih prepon govejih živali, ki spadajo v tarifno oznako KN 0206 29 91, se vsako leto odpre v letni višini 1 500 ton za obdobje od 1. julija do 30. junija naslednjega leta, v nadaljnjem besedilu „obdobje uvozne tarifne kvote“.

Ta kvota ima zaporedno številko 09.4020.

2.   Carina ad valorem za kvoto iz odstavka 1 znaša 4 %.

3.   Letna kvota se dodeli kot sledi:

(a)

700 ton, ki imajo poreklo in prihajajo iz Argentine;

(b)

800 ton, ki imajo poreklo in prihajajo iz drugih tretjih držav.

4.   Na podlagi te kvote se lahko uvažajo samo celi deli trebušnih prepon.

5.   Za namene te uredbe štejejo za „zamrznjene dele trebušnih prepon“ le deli trebušnih prepon, ki so zamrznjeni in imajo ob vstopu na carinsko območje Skupnosti notranjo temperaturo – 12 °C ali manj.

6.   Za uvozni režim iz odstavka 3(a) tega člena se uporabljajo določbe Uredbe (ES) št. 376/2008, poglavja III Uredbe (ES) št. 1301/2006 in Uredbe (ES) št. 382/2008, razen če ni drugače določeno v tej uredbi.

Za uvozni režim iz odstavka 3(b) tega člena se uporabljajo določbe uredb (ES) št. 376/2008, (ES) št. 1301/2006 in (ES) št. 382/2008, razen če ni drugače določeno v tej uredbi.

Člen 2

1.   Zahtevki za dovoljenja in sama dovoljenja vsebujejo naslednje vnose:

(a)

v polju 8, državo porekla in za količino iz člena 1(3)(a) odkljukano polje „da“;

(b)

v polju 20 najmanj eno od navedb iz Priloge I.

2.   Z odstopanjem od člena 2(1) Uredbe (ES) št. 382/2008 veljajo uvozna dovoljenja do konca obdobja uvozne tarifne kvote.

Člen 3

1.   Potrdilo o pristnosti, ki ga mora izdati Argentina, mora biti sestavljeno iz izvirnika in najmanj ene kopije na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz Priloge II.

Obrazec meri približno 210 x 297 milimetrov. Papir tehta najmanj 40 gramov na kvadratni meter.

2.   Obrazci so natisnjeni in izpolnjeni v enem od uradnih jezikov Skupnosti in po želji tudi v uradnem jeziku Argentine.

3.   Vsako potrdilo o pristnosti mora imeti svojo zaporedno številko, ki jo dodeli organ, ki izdaja potrdila, kot je razvidno iz Priloge III (v nadaljevanju „organ izdajatelj“). Kopije morajo imeti enako zaporedno številko kot izvirnik.

4.   Izvirnik in njegove kopije so lahko natipkani ali napisani z roko. V slednjem primeru se izpolnijo s črnilom in velikimi tiskanimi črkami.

Člen 4

1.   Potrdila o pristnosti so veljavna le, če jih organ izdajatelj pravilno izpolni in potrdi v skladu z navodili iz Priloge II.

2.   Potrdilo o pristnosti je pravilno potrjeno, če je opremljeno z datumom in krajem izdaje, pečatom pristojnega organa in podpisom osebe ali oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje.

Na izvirniku potrdila o pristnosti in kopijah se lahko pečat nadomesti s tiskano izjavo.

Člen 5

1.   Potrdila o pristnosti veljajo tri mesece od dneva izdaje.

Vendar pa se po 30. juniju po datumu izdaje potrdila ne morejo več predložiti pristojnim nacionalnim organom.

2.   Izvirnik potrdila o pristnosti, izpolnjen v skladu s členi 3, 4 in 6, in kopija se predložita pristojnemu državnemu organu skupaj z zahtevkom za prvo uvozno dovoljenje, ki se nanaša na potrdilo o pristnosti.

Potrdilo o pristnosti se lahko uporabi za izdajo več kot enega uvoznega dovoljenja za celotno količino, ki ne presega količine, zapisane na potrdilu. Če se izda več kot eno dovoljenje v zvezi s potrdilom, pristojni nacionalni organ v potrdilo o pristnosti vnese dodeljeno količino.

Pristojni nacionalni organi lahko izdajajo uvozna dovoljenja šele potem, ko je potrjeno, da informacije na potrdilu ustrezajo tistim, ki jih v zvezi s tem vsak teden prejmejo od Komisije. Uvozna dovoljenja se izdajo takoj zatem.

3.   Ne glede na tretji pododstavek odstavka 2 lahko pristojni nacionalni organi v izjemnih primerih in s pravilno utemeljenimi zahtevki izdajo uvozna dovoljenja na podlagi ustreznih potrdil o pristnosti, preden prejmejo informacije od Komisije. V takih primerih znaša varščina za uvozna dovoljenja 50 EUR na 100 kg čiste teže. Potem ko države članice prejmejo informacije v zvezi s potrdilom, nadomestijo znesek varščine z 12 EUR na 100 kg čiste teže.

Člen 6

1.   Organ izdajatelj:

(a)

mora biti kot tak priznan s strani Argentine;

(b)

se mora obvezati, da bo preveril podatke na potrdilih o pristnosti;

(c)

se mora obvezati, da na zahtevo predloži Komisiji in državam članicam informacije, ki bodo omogočile preverjanje podatkov na potrdilih o pristnosti.

2.   Komisija revidira Prilogo III, če organ izdajatelj ni več priznan ali če ne izpolnjuje svojih obveznosti oziroma če je določen nov organ izdajatelj.

Člen 7

Za izpolnjevanje pogojev uvoznega režima iz člena 1(3)(b) se zahtevki za dovoljenja, ki jih vložijo vlagatelji, lahko nanašajo največ na 80 ton.

Člen 8

1.   Zahtevki za dovoljenja iz člena 7 se lahko vložijo samo v prvih 10 dneh vsakega obdobja uvozne tarifne kvote.

2.   Sedmi delovni dan po roku za vložitev zahtevkov države članice najpozneje do 16:00 po bruseljskem času Komisijo uradno obvestijo o skupni količini iz zahtevkov po državi porekla.

3.   Uvozna dovoljenja se izdajo od 7. in najpozneje 16. delovnega dne po roku za obvestilo iz odstavka 2.

Člen 9

1.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice obvestijo Komisijo:

(a)

najpozneje do 31. avgusta po koncu vsakega obdobja uvozne tarifne kvote o količinah proizvodov, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, za katere so bila izdana uvozna dovoljenja v prejšnjem obdobju tarifne kvote;

(b)

najpozneje do 31. oktobra po koncu vsakega obdobja uvozne tarifne kvote o količinah proizvodov, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, ki so zajeta v neuporabljenih ali delno uporabljenih uvoznih dovoljenjih in ustrezajo razliki med količinami, označenimi na hrbtni strani uvoznih dovoljenj, in količinami, za katere so bila dovoljenja izdana.

2.   Najpozneje do 31. oktobra po koncu vsakega obdobja uvozne tarifne kvote države članice obvestijo Komisijo o količinah proizvodov, ki so bile dejansko dane v prosti promet v prejšnjem obdobju uvozne tarifne kvote.

Vendar pa za obdobje uvozne tarifne kvote, ki se začne 1. julija 2009, države članice predložijo Komisiji podatke o količinah proizvodov, danih v prosti promet od 1. julija 2009, v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1301/2006.

3.   V obvestilih iz odstavkov 1 in 2 tega člena se količine izrazijo v kilogramih mase proizvoda in po kategoriji proizvoda, kot je določeno v Prilogi V k Uredbi (ES) št. 382/2008.

Obvestila o količinah iz člena 1(3)(a) te uredbe se oblikujejo tako, kot je določeno v prilogah IV, V in VI k tej uredbi.

Člen 10

Uredba (ES) št. 996/97 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi VIII.

Člen 11

Ta uredba začne veljati deseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. julija 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

(2)  UL L 144, 4.6.1997, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 962/2007 (UL L 213, 15.8.2007, str. 6).

(3)  Glej Prilogo VII.

(4)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 514/2008 (UL L 150, 10.6.2008, str. 7).

(5)  UL L 115, 29.4.2008, str. 10. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 514/2008.

(6)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).


PRILOGA I

Navedbe iz člena 2(1)(b)

:

V bolgarščini

:

Месести части от диафрагмата (Регламент (ЕО) № 748/2008),

:

V španščini

:

Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 748/2008],

:

V češčini

:

Okruží a bránice (nařízení (ES) č. 748/2008),

:

V danščini

:

Mellemgulv (forordning (EF) nr. 748/2008),

:

V nemščini

:

Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 748/2008),

:

V estonščini

:

Vahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 748/2008),

:

V grščini

:

Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2008],

:

V angleščini

:

Thin skirt (Regulation (EC) No 748/2008),

:

V francoščini

:

Hampe [règlement (CE) no 748/2008],

:

V italijanščini

:

Pezzi detti „hampes“ [regolamento (CE) n. 748/2008],

:

V latvijščini

:

Liellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 748/2008),

:

V litovščini

:

Plonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 748/2008),

:

V madžarščini

:

Sovány dagadó (748/2008/EK rendelet),

:

V malteščini

:

Falda rqiqa (Regolament (KE) Nru 748/2008),

:

V nizozemščini

:

Omloop (Verordening (EG) nr. 748/2008),

:

V poljščini

:

Cienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 748/2008),

:

V portugalščini

:

Diafragma [Regulamento (CE) n.o 748/2008],

:

V romunščini

:

Fleică [Regulamentul (CE) nr. 748/2008],

:

V slovaščini

:

Bránica (Nariadenie (ES) č. 748/2008),

:

V slovenščini

:

Vampi (Uredba (ES) št. 748/2008),

:

V finščini

:

Kuveliha (asetus (EY) N:o 748/2008),

:

V švedščini

:

Mellangärde (förordning (EG) nr 748/2008),


PRILOGA II

Image


PRILOGA III

SEZNAM ORGANOV V ARGENTINI, POOBLAŠČENIH ZA IZDAJO POTRDIL O PRISTNOSTI

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA):

za dele trebušnih prepon s poreklom iz Argentine, kot je določeno v členu 1(3)(a).


PRILOGA IV

Uradno obvestilo o uvoznih dovoljenjih (izdanih) – Uredba (ES) št. 748/2008

Država članica: …

Uporaba člena 9 Uredbe (ES) št. 748/2008

Količine proizvodov, za katere so bila izdana uvozna dovoljenja

Od: … do: …


Zaporedna št.

Kategorija ali kategorije proizvoda (1)

Količina

(v kilogramih mase proizvoda)

09.4020

 

 


(1)  Kategorija ali kategorije proizvoda, kot so navedene v Prilogi V k Uredbi (ES) št. 382/2008.


PRILOGA V

Uradno obvestilo o uvoznih dovoljenjih (neuporabljene količine) – Uredba (ES) št. 748/2008

Država članica: …

Uporaba člena 9 Uredbe (ES) št. 748/2008

Količine proizvodov, za katere niso bila uporabljena uvozna dovoljenja

Od: … do: …


Zaporedna št.

Kategorija ali kategorije proizvoda (1)

Neuporabljene količine

(v kilogramih mase proizvoda)

09.4020

 

 


(1)  Kategorija ali kategorije proizvoda, kot so navedene v Prilogi V k Uredbi (ES) št. 382/2008.


PRILOGA VI

Uradno obvestilo o količinah proizvodov, danih v prosti promet – Uredba (ES) št. 748/2008

Država članica: …

Uporaba člena 9 Uredbe (ES) št. 748/2008

Količine proizvodov, dane v prosti promet:

Od: … do: … (obdobje uvozne tarifne kvote).


Zaporedna št.

Kategorija ali kategorije proizvoda (1)

Količina, dana v prosti promet

(v kilogramih mase proizvoda)

09.4020

 

 


(1)  Kategorija ali kategorije proizvoda, kot so navedene v Prilogi V k Uredbi (ES) št. 382/2008.


PRILOGA VII

Razveljavljena uredba z njenimi zaporednimi spremembami

Uredba Komisije (ES) št. 996/97

(UL L 144, 4.6.1997, str. 6).

 

Uredba Komisije (ES) št. 2048/97

(UL L 287, 21.10.1997, str. 10).

Samo v zvezi s sklicem na Uredbo (ES) št. 996/97 v členu 1

Uredba Komisije (ES) št. 260/98

(UL L 25, 31.1.1998, str. 42).

Samo člen 6

Uredba Komisije (ES) št. 1266/98

(UL L 175, 19.6.1998, str. 9).

 

Uredba Komisije (ES) št. 649/2003

(UL L 95, 11.4.2003, str. 13).

Samo člen 3

Uredba Komisije (ES) št. 1118/2004

(UL L 217, 17.6.2004, str. 10).

Samo člen 3

Uredba Komisije (ES) št. 1965/2006

(UL L 408, 30.12.2006, str. 27).

Samo člen 3 in Priloga III

Uredba Komisije (ES) št. 568/2007

(UL L 133, 25.5.2007, str. 15).

 

Uredba Komisije (ES) št. 962/2007

(UL L 213, 15.8.2007, str. 6).

 


PRILOGA VIII

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 996/97

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2(2)

Člen 2(1)

Člen 2(3)

Člen 2(2)

Členi 3 do 8

Členi 3 do 8

Člen 9

Člen 10

Člen 12

Člen 11

Priloga I

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Priloga III

Priloga I

Priloga IV

Priloga V

Priloga VI

Priloga VII

Priloga VIII


Top