Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0629

Uredba Komisije (ES) št. 629/2008 z dne 2. julija 2008 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (Besedilo velja za EGP)

OJ L 173, 3.7.2008, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 192 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/629/oj

3.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 173/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 629/2008

z dne 2. julija 2008

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminante v hrani (1) in zlasti člena 2(3) uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 (2) določa mejne vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih, vključno z mejnimi vrednostmi za kovine, kot so svinec, kadmij in živo srebro.

(2)

Za varovanje javnega zdravja je bistveno ohraniti takšne vrednosti onesnaževal, ki ne bodo predstavljale nevarnosti za zdravje. Mejne vrednosti za svinec, kadmij in živo srebro morajo biti varne in tako nizke, kot je razumno še mogoče glede na dobro proizvodno prakso in kmetijsko/ribiško prakso.

(3)

Iz novih podatkov izhaja, da dobra kmetijska in ribiška praksa ne omogočata ohranjanja vrednosti svinca, kadmija in živega srebra pri nekaterih vodnih vrstah in gobah na tako nizki ravni, kot je zahtevano v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1881/2006. Zato je treba ponovno pregledati mejne vrednosti, določene za ta onesnaževala, pri tem pa ohraniti visoko raven varovanja zdravja potrošnikov.

(4)

V nekaterih prehranskih dopolnilih iz člena 2 Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (3) so bile ugotovljene visoke ravni svinca, kadmija in živega srebra in bile prijavljene po sistemu hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF). Dokazano je bilo, da lahko ta prehranska dopolnila občutno prispevajo k izpostavljenosti človeka svincu, kadmiju in živemu srebru. Za varovanje javnega zdravja je zato primerno, da se določijo mejne vrednosti za svinec, kadmij in živo srebro v prehranskih dopolnilih. Te mejne vrednosti morajo biti varne in tako nizke, kot je razumno še mogoče glede na dobro proizvodno prakso.

(5)

Morske alge po naravnem procesu kopičijo kadmij. Prehranska dopolnila, ki sestojijo izključno ali pretežno iz posušenih morskih alg ali izdelkov, pridobljenih iz morskih alg, lahko zato vsebujejo višje vsebnosti kadmija kot drugi prehranski dodatki. Da bi to upoštevali, je treba določiti višje mejne vrednosti za kadmij za prehranska dopolnila, ki sestojijo izključno ali pretežno iz morskih alg.

(6)

Državam članicam in nosilcem živilske dejavnosti je treba zagotoviti čas za prilagoditev na nove mejne vrednosti za prehranska dopolnila. Uporabo mejnih vrednosti za prehranska dopolnila je torej treba odložiti.

(7)

Treba je spremeniti opombo 1 v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1881/2006, da se pojasni, da mejne vrednosti za sadje ne veljajo za orehe.

(8)

S Priporočilom Komisije 2007/196/ES z dne 28. marca 2007 o spremljanju prisotnosti furana v živilih (4) in Priporočilom Komisije 2007/331/ES z dne 3. maja 2007 o spremljanju ravni akrilamida v živilih (5) so bila uvedena nova priporočila za spremljanje. Določbe o spremljanju in poročanju iz Uredbe (ES) št. 1881/2006 je zato treba dopolniti glede na navedena nova priporočila. Spremljanje policikličnih aromatskih ogljikovodikov, predvideno v Priporočilu Komisije 2005/108/ES (6), je bilo zaključeno. Zato se sklicevanje na navedeno priporočilo za spremljanje lahko črta.

(9)

Uredbo (ES) št. 1881/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1881/2006 se spremeni:

1.

V členu 9 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Države članice Komisiji sporočijo ugotovitve v zvezi z aflatoksini, dioksini, dioksinu podobnimi PCB, PCB, ki niso podobni dioksinu, v skladu z Odločbo Komisije 2006/504/ES (7) in Priporočilom Komisije 2006/794/ES (8). Države članice Evropski agenciji za varno hrano (EFSA) sporočijo ugotovitve v zvezi z akrilamidom in furanom v skladu s Priporočilom Komisije 2007/196/ES (9) in Priporočilom Komisije 2007/331/ES (10).

2.

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Mejne vrednosti iz točk 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 in 3.3.3 Priloge se uporabljajo od 1. julija 2009. Ne uporabljajo se za proizvode, ki so bili zakonsko dani v promet pred 1. julijem 2009. Nosilec živilske dejavnosti dokaže, kdaj so bili proizvodi dani v promet.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. julija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 37, 13.2.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 364, 20.12.2006, str. 5. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1126/2007 (UL L 255, 29.9.2007, str. 14).

(3)  UL L 183, 12.7.2002, str. 51. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2006/37/ES (UL L 94, 1.4.2006, str. 32).

(4)  UL L 88, 29.3.2007, str. 56.

(5)  UL L 123, 12.5.2007, str. 33.

(6)  UL L 34, 8.2.2005, str. 43.

(7)  UL L 199, 21.7.2006, str. 21.

(8)  UL L 322, 22.11.2006, str. 24.

(9)  UL L 88, 29.3.2007, str. 56.

(10)  UL L 123, 12.5.2007, str. 33.“


PRILOGA

Priloga k Uredbi (ES) št. 1881/2006 se spremeni:

1.

V pododdelku 3.1 (svinec) se točka 3.1.11 nadomesti z naslednjim in doda se nova točka 3.1.18:

„3.1.11

Kapusnice, listnata zelenjava in naslednje gobe (27): Agaricus bisporus (dvotrosni kukmak), Pleurotus ostreatus (bukov ostrigar), Lentinula edodes (šitake)

0,30

3.1.18

Prehranska dopolnila (1)

3,0

2.

Pododdelek 3.2 (Kadmij) se nadomesti z naslednjim:

„3.2

Kadmij

 

3.2.1

Meso (razen drobovine) govedi, ovac, svinj in perutnine (6)

0,050

3.2.2

Konjsko meso razen drobovine (6)

0,20

3.2.3

Jetra govedi, ovac, svinj, perutnine in konjev (6)

0,50

3.2.4

Ledvice govedi, ovac, svinj, perutnine in konjev (6)

1,0

3.2.5

Mišičnina rib (24)(25) razen vrst iz točk 3.2.6, 3.2.7 in 3.2.8

0,050

3.2.6

Mišičnina naslednjih rib (24)(25):

 

palamida (Sarda sarda)

 

frater (Diplodus vulgaris)

 

jegulja (Anguilla anguilla)

 

cipelj (Chelon labrosus)

 

šuri (Trachurus species)

 

vahnja (Luvarus imperialis)

 

skuša (Scomber scombrus)

 

sardela (Sardina pilchardus)

 

sardele (Sardinops species)

 

tun (Thunnus speciesm, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

 

klinasti list (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

Mišičnina naslednjih rib (24)(25):

trupec (Auxis species)

0,20

3.2.8

Mišičnina naslednjih rib (24)(25):

 

sardoni (Engraulis species)

 

mečarica (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9

Raki razen rjavega mesa rakovic ter mesa glave in prsi jastoga ter podobnih velikih rakov (Nephropidae in Palinuridae) (26)

0,50

3.2.10

Školjke (26)

1,0

3.2.11

Glavonožci (brez notranjih organov) (26)

1,0

3.2.12

Žita razen otrobov, kalčkov, pšenice in riža

0,10

3.2.13

Otrobi, kalčki, pšenica in riž

0,20

3.2.14

Soja

0,20

3.2.15

Zelenjava in sadje razen listnate zelenjave, svežih zelišč, gob, stebelne zelenjave, korenovk in krompirja (27)

0,050

3.2.16

Stebelna zelenjava, korenovke in krompir razen gomoljne zelene (27). Pri krompirju se mejna vrednost uporablja za olupljeni krompir.

0,10

3.2.17

Listnata zelenjava, sveža zelišča, gomolja zelena in naslednje gobe (27): Agaricus bisporus (dvotrosni kukmak), Pleurotus ostreatus (bukov ostrigar), Lentinula edodes (šitake)

0,20

3.2.18

Gobe razen vrst iz točke 3.2.17 (27)

1,0

3.2.19

Prehranska dopolnila (2) razen prehranskih dopolnil iz točke 3.2.20

1,0

3.2.20

Prehranska dopolnila (2), ki sestojijo izključno ali pretežno iz posušenih alg ali proizvodov, pridobljenih iz alg.

3,0

3.

V pododdelku 3.3 (živo srebro) se točka 3.3.2 nadomesti z naslednjim in doda se nova točka 3.3.3:

„3.3.2

Mišičnina naslednjih rib (24)(25):

 

morska spaka (Lophius species)

 

atlantski ostrigar (Anarhichas lupus)

 

palamida (Sarda sarda)

 

jegulja (Anguilla anguilla)

 

cesar, oranžna sluzoglavka, sredozemska sluzoglavka (Hoplostethus species)

 

okroglonosi repak (Coryphaenoides rupestris)

 

navadni jezik (Hippoglossus hippoglossus)

 

kapski huj (Genypterus capensis)

 

jadrovnice (Makaira species)

 

krilati romb (Lepidorhombus species)

 

bradač (Mullus species)

 

rožnati huj (Genypterus blacodes)

 

ščuka (Esox lucius)

 

bela palamida (Orcynopsis unicolor)

 

molič (Trisopterus minutus)

 

morska mačka (Centroscymnes coelolepis)

 

raže (Raja species)

 

rdeči okun (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

pacifiška pahljačasta mečarica (Istiophorus platypterus)

 

morski meč in črni morski meč (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

orada, riboni (Pagellus species)

 

morski pes (vse vrste)

 

kačja skuša (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

jeseter (Acipenser species)

 

mečarica (Xiphias gladius)

 

tun (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Prehranska dopolnila (3)

0,10

4.

V opombi (1) se doda naslednji stavek:

„Mejne vrednosti za sadje ne veljajo za lupinarje.“

5.

Opomba (8) se nadomesti z naslednjim:

„(8)

Živila iz te kategorije, kakor so opredeljena v Direktivi Komisije 2006/141/ES (UL L 401, 30.12.2006, str. 1).“


(1)  Mejna vrednost se uporablja za prehranska dopolnila, kakor se prodajo.“

(2)  Mejna vrednost se uporablja za prehranska dopolnila, kakor se prodajo“.

(3)  Mejna vrednost se uporablja za prehranska dopolnila, kakor se prodajo.“


Top