Help Print this page 

Document 32008R0497

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 497/2008 z dne 4. junija 2008 o odprtju in zagotovitvi upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za nekatere ribe in ribiške proizvode s poreklom iz Črne gore
  • In force
OJ L 146, 5.6.2008, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 005 P. 201 - 204

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/497/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 04/06/2008
  • Date of effect: 01/01/2008; uporaba glej člen 5
  • Date of effect: 05/06/2008; začetek veljavnosti datum objave glej člen 5
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

5.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 146/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 497/2008

z dne 4. junija 2008

o odprtju in zagotovitvi upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za nekatere ribe in ribiške proizvode s poreklom iz Črne gore

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 140/2008 z dne 19. novembra 2007 o nekaterih postopkih za izvedbo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani in Republiko Črno goro na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Črno goro na drugi strani (1) ter zlasti člena 2 uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani (v nadaljnjem besedilu „stabilizacijsko-pridružitveni sporazum“) je bil podpisan 15. oktobra 2007 v Luxembourgu. Postopek ratifikacije stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma še poteka.

(2)

15. oktobra 2007 je bil sklenjen Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Črno goro na drugi strani (2) („začasni sporazum“), ki je bil odobren s sklepom Sveta 2007/855/ES z dne 15. oktobra 2007 (3). Začasni sporazum določa predčasen začetek veljavnosti določb o trgovini in trgovinskih zadevah stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. Veljati začne 1. januarja 2008.

(3)

Začasni sporazum in stabilizacijsko-pridružitveni sporazum določata, da se nekatere ribe in nekateri ribiški proizvodi s poreklom iz Črne gore lahko uvozijo v Skupnost v mejah carinskih kvot Skupnosti po znižani carinski stopnji ali stopnji nič.

(4)

Tarifne kvote, določene v začasnem sporazumu in stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu, so letne in so bile določene za nedoločeno obdobje. Treba je odpreti tarifne kvote Skupnosti za leto 2008 in naslednja leta ter zagotoviti skupni sistem za njihovo upravljanje.

(5)

To skupno upravljanje mora zagotoviti, da imajo vsi uvozniki Skupnosti enak in stalen dostop do tarifnih kvot in da se stopnje, določene za kvote, uporabljajo neprekinjeno za ves uvoz zadevnih proizvodov v vse države članice, dokler se kvote ne porabijo. Za zagotavljanje učinkovitosti sistema morajo biti države članice pooblaščene, da iz kvot črpajo potrebne količine, ki ustrezajo dejanskemu uvozu. Potrebno je tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo, pri čemer mora biti slednja zlasti sposobna spremljati stopnjo, po kateri se kvote porabijo, in o tem obveščati države članice. Zaradi hitrosti in učinkovitosti mora komunikacija med državami članicami in Komisijo, če je mogoče, potekati po elektronski poti.

(6)

V skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti (4) je torej treba kvote, odprte s to uredbo, upravljati v skladu s sistemom za upravljanje tarifnih preferencialov v okviru tarifnih kvot, ki se dodelijo po kronološkem zaporedju sprejema carinskih deklaracij.

(7)

V skladu s stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom in začasnim sporazumom je treba obseg tarifnih kvot za pripravljene ali konzervirane sardele in za pripravljene ali konzervirane sardone 1. januarja četrtega leta po začetku veljavnosti začasnega sporazuma povečati na 250 ton, če je bilo vsaj 80 % skupne količine tarifne kvote prejšnjega leta porabljene do 31. decembra tega leta. Če se izvaja povečan obseg kvot, ga je treba uporabljati, dokler se podpisnice stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma in začasnega sporazuma ne dogovorijo drugače.

(8)

Začasni sporazum začne veljati 1. januarja 2008, zato je treba to uredbo uporabljati od istega datuma, v uporabi pa mora ostati tudi po začetku veljavnosti stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ribe in ribiške proizvode s poreklom iz Črne gore in naštete v prilogi, ki se dajo v prost promet v Skupnosti, velja znižana carinska stopnja ali stopnja nič, in sicer v okviru stopenj in letnih tarifnih kvot Skupnosti, navedenih v prilogi.

Zaradi uveljavljanja teh preferencialnih stopenj se navedenim proizvodom priloži dokazilo o poreklu, kakor ga določa protokol 3 k začasnemu sporazumu s Črno goro ali protokol 3 k stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu s Črno goro.

Člen 2

1.   Tarifne kvote iz člena 1 upravlja Komisija v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

2.   Komuniciranje v zvezi z upravljanjem carinskih kvot med državami članicami in Komisijo poteka po elektronski poti, kolikor je to mogoče.

Člen 3

1.   Tarifne kvote za pripravljene ali konzervirane sardele in za pripravljene ali konzervirane sardone, navedene v prilogi pod zaporednima številkama 09.1524 in 09.1525, se 1. januarja 2012 povečajo na 250 ton za leto 2012 in naslednja leta.

2.   Povečanje iz prejšnjega odstavka se lahko uporabi samo v primeru, če je bilo vsaj 80 % obsega tarifnih kvot, odprtih v preteklem letu, porabljenih v četrtem letu po začetku veljavnosti začasnega sporazuma.

Člen 4

Za zagotovitev skladnosti s to uredbo države članice in Komisija tesno sodelujejo.

Člen 5

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. junija 2008

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 43, 19.2.2008, str. 1.

(2)  UL L 345, 28.12.2007, str. 2.

(3)  UL L 345, 28.12.2007, str. 1.

(4)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).


PRILOGA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se besedilo poimenovanja proizvodov šteje za okvirno, pri čemer je preferencialna shema v smislu te priloge določena na podlagi tarifnih oznak KN. Kadar so navedene ex oznake KN, se preferencialna shema določi s skupno uporabo oznake KN in ustreznega poimenovanja.

RIBE IN RIBIŠKI PROIZVODI

Zaporedna št.

Oznaka KN

Pododdelek TARIC

Poimenovanje

Letni obseg tarifnih kvot

(v tonah neto mase)

Stopnja dajatve znotraj kvote

09.1516

0301 91 10

 

postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Onchorhynchus chrysogaster): žive; sveže ali ohlajene; zamrznjene; sušene, nasoljene ali v slanici, prekajene; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

20 ton

dajatve prosto

0301 91 90

 

0302 11 10

 

0302 11 20

 

0302 11 80

 

0303 21 10

 

0303 21 20

 

0303 21 80

 

0304 19 15

 

0304 19 17

 

ex 0304 19 19

30

ex 0304 19 91

10

0304 29 15

 

0304 29 17

 

ex 0304 29 19

30

ex 0304 99 21

11, 12, 20

ex 0305 10 00

10

ex 0305 30 90

50

0305 49 45

 

ex 0305 59 80

61

ex 0305 69 80

61

09.1518

0301 93 00

 

krapi: živi; sveži ali ohlajeni; zamrznjeni; sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

10 ton

dajatve prosto

0302 69 11

 

0303 79 11

 

ex 0304 19 19

20

ex 0304 19 91

20

ex 0304 29 19

20

ex 0304 99 21

16

ex 0305 10 00

20

ex 0305 30 90

60

ex 0305 49 80

30

ex 0305 59 80

63

ex 0305 69 80

63

09.1520

ex 0301 99 80

80

špar (Dentex dentex in Pagellus spp.): živ; svež ali ohlajen; zamrznjen; sušen, nasoljen ali v slanici, prekajen; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

20 ton

dajatve prosto

0302 69 61

 

0303 79 71

 

ex 0304 19 39

80

ex 0304 19 99

77

ex 0304 29 99

50

ex 0304 99 99

20

ex 0305 10 00

30

ex 0305 30 90

70

ex 0305 49 80

40

ex 0305 59 80

65

ex 0305 69 80

65

09.1522

ex 0301 99 80

22

brancin (Dicentrarchus labrax): živ; svež ali ohlajen; zamrznjen; sušen, nasoljen ali v slanici, prekajen; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

20 ton

dajatve prosto

0302 69 94

 

ex 0303 77 00

10

ex 0304 19 39

85

ex 0304 19 99

79

ex 0304 29 99

60

ex 0304 99 99

70

ex 0305 10 00

40

ex 0305 30 90

80

ex 0305 49 80

50

ex 0305 59 80

67

ex 0305 69 80

67

09.1524

1604 13 11

 

pripravljene ali konzervirane sardele

200 ton (1)

6 %

1604 13 19

 

ex 1604 20 50

10, 19

09.1525

1604 16 00

 

pripravljeni ali konzervirani sardoni

200 ton (1)

12,5 %

1604 20 40

 


(1)  1. januarja 2012 se obseg tarifne kvote za leto 2012 in naslednja leta poveča na 250 ton, če je bilo do 31. decembra zadevnega leta porabljenih vsaj 80 % kvote prejšnjega leta. Če se izvaja, se povečan obseg kvot uporablja, dokler se podpisnice ne dogovorijo drugače.


Top