Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0355

Uredba Komisije (ES) št. 355/2008 z dne 21. aprila 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1239/95 v zvezi z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev v postopkih, ki potekajo na Uradu Skupnosti za rastlinske sorte (Besedilo velja za EGP)

OJ L 110, 22.4.2008, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/355/oj

22.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 355/2008

z dne 21. aprila 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1239/95 v zvezi z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev v postopkih, ki potekajo na Uradu Skupnosti za rastlinske sorte

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (1) in zlasti člena 114 Uredbe,

po posvetovanju z Upravnim svetom Urada Skupnosti za rastlinske sorte,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pravila iz Uredbe Komisije (ES) št. 1239/95 z dne 31. maja 1995 o uvedbi izvedbenih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 v zvezi s postopki, ki potekajo na Uradu Skupnosti za rastlinske sorte (2), je treba poenostaviti, zlasti z omogočanjem uporabe elektronskih komunikacijskih sredstev.

(2)

Po eni strani je primerno poenostaviti vložitve prijav, ugovorov ali pritožb, in po drugi strani vročitve dokumentov Urada Skupnosti za rastlinske sorte (v nadaljnjem besedilu „urad“) z omogočanjem uporabe elektronskih komunikacijskih sredstev. Poleg tega je treba uradu omogočiti izdajo spričeval žlahtniteljskih pravic v Skupnosti v elektronski obliki. Treba je tudi omogočiti elektronsko objavo informacij glede žlahtniteljskih pravic v Skupnosti. Prav tako je treba z elektronskim shranjevanjem datotek v zvezi s postopki izboljšati učinkovitost.

(3)

Predsednika urada je treba pooblastiti, da določi vse potrebne podrobnosti glede uporabe elektronskih komunikacijskih sredstev ali sredstev shranjevanja.

(4)

Uredbo (ES) št. 1239/95 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za žlahtniteljske pravice Skupnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1239/95 se spremeni:

1.

V členu 2 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Naslovi vsebujejo vse ustrezne upravne informacije, vključno z imenom države, kjer ima stranka v postopku stalno bivališče, sedež ali podjetje. Priporoča se samo en naslov za vsako stranko v postopku; kadar je navedenih več naslovov, se upošteva samo prvi omenjeni naslov, razen kadar stranka v postopku navede enega od drugih naslovov kot svoj službeni naslov.

Predsednik urada določi podrobnosti v zvezi z naslovom, vključno z vsemi ustreznimi podrobnostmi drugih komunikacijskih povezav.“

2.

Člen 16 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Prijava za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti se vloži pri uradu ali pri določenih nacionalnih agencijah ali poduradih, ki so ustanovljeni v skladu s členom 30(4) osnovne uredbe.

Kadar se prijava vloži pri uradu, se lahko izpolni na papirju ali elektronsko. Kadar se vloži pri nacionalnih agencijah ali poduradih, se izpolni na papirju v dveh izvodih.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Urad zagotovi naslednje brezplačne obrazce:

(a)

obrazec prijave in tehnični vprašalnik, ki sta namenjena vložitvi prijave za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti;

(b)

obrazec za pošiljanje informacij iz odstavka 2, v katerem so navedene posledice v primeru, če informacije niso poslane.

4.   Obrazce iz odstavka 3 izpolni in podpiše prijavitelj. Kadar se prijava predloži elektronsko, se podpiše v skladu z drugim pododstavkom člena 57(3).“

3.

Člen 28 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 28

Predlog imena sorte

Predlog imena sorte se podpiše in vloži na uradu ali v dveh izvodih, če je predlog priložen v prijavi za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti, vloženo pri določeni nacionalni agenciji ali poduradu, ustanovljenim v skladu s členom 30(4) osnovne uredbe.

Obrazec za predlog imena sorte urad zagotovi brezplačno.

Kadar se predlog za imena sorte predloži elektronsko, se podpiše v skladu z drugim pododstavkom člena 57(3).“

4.

V členu 36 se črta zadnji stavek odstavka 1, doda pa se naslednji odstavek 4:

„4.   Kadar se predlog za spremembo imena sorte predloži elektronsko, se podpiše v skladu z drugim pododstavkom člena 57(3).“

5.

V členu 52 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   V treh mesecih po zaključku ustne obravnave se strankam v pritožbenem postopku odločitev o pritožbi pošlje v pisni obliki na kateri koli način, določen v členu 64(3).“

6.

V odstavku 2 člena 53 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Pozneje se strankam v postopku vroči pisna odločitev v skladu s členom 64.“

7.

V členu 54(3) se beseda „kopijo“ nadomesti z besedo „izvod“.

8.

Člena 57 in 58 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 57

Dokumenti, ki jih vložijo stranke v postopku

1.   Kakršni koli dokumenti, ki jih predloži stranka v postopku, se pošljejo po pošti, se dostavijo osebno ali pošljejo elektronsko.

Podrobnosti, v zvezi z elektronskim pošiljanjem, določi predsednik urada.

2.   Za datum prejema katerega koli dokumenta strank v postopku se šteje datum, ko je dokument dejansko prispel na urad, ali če je bil vložen elektronsko, ko je dokument prispel v urad elektronsko.

3.   Z izjemo priloženih dokumentov morajo stranke v postopku ali njihovi zastopniki podpisati vse dokumente, ki jih predložijo.

Kadar se dokument uradu predloži elektronsko, je elektronsko podpisan.

4.   Če dokument ni bil pravilno podpisan ali je predloženi dokument nepopoln ali nečitljiv ali urad dvomi o točnosti dokumenta, urad pošiljatelja ustrezno obvesti in ga pozove, da predloži original dokumenta, podpisan v skladu z odstavkom 3, ali v roku enega meseca ponovno pošlje izvod originala.

Kadar je zahteva izpolnjena v določenem roku, se za datum prejema podpisanega dokumenta ali ponovne predložitve šteje datum prejema prvega dokumenta. Kadar zahteva ni izpolnjena, se šteje, da dokument ni bil prejet.

5.   Take dokumente je treba poslati drugim strankam v postopku ter zadevnemu uradu za preskušanje sort, ali pa se dokumentacija, ki zadeva dve prijavi ali več za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti ali pravico izkoriščanja, vloži v zadostnem številu izvodov. Stroške za manjkajoče izvode krijejo stranke v postopku.

Prvi pododstavek se ne uporablja za dokumente, ki se predložijo elektronsko.

Člen 58

Listinski dokazi

1.   Dokazila o končnih sodbah ali odločbah, razen odločb urada, ali druge listinske dokaze, ki jih morajo predložiti stranke v postopku, se lahko pošljejo s predložitvijo neoverjenega izvoda.

2.   Kadar urad dvomi v istovetnost dokazil iz odstavka 1, lahko zahteva predložitev originala ali overjenega izvoda“.

9.

Člen 64 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 64

Splošne določbe o vročitvi

1.   V postopku pred uradom sleherna vročitev dokumentov urada stranki v postopku obsega originalni dokument, neoverjen izvod originalnega dokumenta ali računalniški izpis. Dokumenti drugih strank v postopku se lahko vročijo v obliki neoverjenih izvodov.

2.   Če je ena ali več strank v postopku imenovala zastopnika, se vročitev izvede v skladu z določbami odstavka 1.

3.   Vročitev se izvrši:

(a)

po pošti v skladu s členom 65;

(b)

osebna vročitev v skladu s členom 66;

(c)

z javno objavo v skladu s členom 67 ali

(d)

elektronsko ali s katerim koli drugim tehničnim sredstvom v skladu z drugim pododstavkom tega odstavka.

Podrobnosti v zvezi z elektronsko vročitvijo določi predsednik urada.

4.   Dokumenti ali izvodi dokumentov, ki zadevajo ukrepe, za katere se izvede vročitev po členu 79 osnovne uredbe, se vročijo s priporočenim pismom z obvestilom pošte o prispetju priporočene pošiljke; lahko se vročijo tudi elektronsko v skladu z določili predsednika urada.“

10.

V členu 65 se črta odstavek 1.

11.

V členu 67 se besede „členom 65(1)“ nadomestijo z besedami „členom 64(4)“.

12.

V členu 71 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Če rok preteče na dan splošne prekinitve ali poznejših motenj pri dostavi pošte v državi članici ali med državo članico in uradom, se rok podaljša do prvega dne, ki sledi zaključku obdobja motene ali prekinjene dostave pošte za stranke v postopku, ki imajo stalno bivališče ali sedež ali podjetje v zadevni državi članici ali so imenovale zastopnika, ki ima sedež v navedeni državi. Če je država članica tista država, v kateri se nahaja urad, ta določba velja za vse stranke v postopku. Trajanje obdobja prekinitve ali motenj je tako, kot ga navaja in posreduje predsednik urada.

Glede elektronsko predloženih dokumentov se prvi pododstavek uporablja smiselno v primerih prekinitve zveze urada z elektronskimi komunikacijskimi sredstvi.“

13.

V členu 78(3) se doda naslednji pododstavek:

„Predsednik urada določi obliko registrov. Registri se lahko ohranijo v obliki elektronske podatkovne zbirke.“

14.

V členu 79 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Kateri koli prenos žlahtniteljskih pravic v Skupnosti se vpiše v register žlahtniteljskih pravic v Skupnosti na podlagi listinskih dokazov o prenosu ali na podlagi uradnih dokumentov, ki prenos potrjujejo, ali na podlagi izvlečkov iz dokumentov, ki tak prenos potrjujejo. Urad ohrani izvod navedenih listinskih dokazov v svojih spisih.

Predsednik urada določi obliko in pogoje shranjevanja navedenih listinskih dokazov v spisih urada.“

15.

Člen 83 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 83

Hranjenje spisov

1.   Dokumenti, v obliki originalov ali izvodov, ki se nanašajo na postopke, se shranjujejo v mapah, vsak postopek se označi z evidenčno številko, razen tistih dokumentov, ki se nanašajo na izključitev ali predloge za izločitev članov odbora za pritožbe ali na osebje zadevnega urada za preglede, ki se hranijo posebej.

2.   Urad hrani en izvod spisa iz odstavka 1 (izvod spisa), ki velja za pravi in popoln izvod spisa. Urad za preskušanje sort lahko obdrži izvod dokumentacije takih postopkov (izvod preskušanja sort), vendar pa zagotovi vračanje navedenih originalov, ki jih urad ne hrani.

3.   Originalni dokumenti, ki jih vložijo stranke v postopku in tvorijo podlago za kakršne koli elektronske datoteke, se lahko po tem, ko so prispele na urad, po določenem obdobju uničijo.

4.   Predsednik urada določi podrobnosti glede oblike in obdobja hranjenja spisov ter obdobja iz odstavka 3.“

16.

V členu 87 se doda naslednji odstavek 3:

„3.   Predsednik urada določi način objave uradnega lista.“

17.

Odstavek 1 člena 91 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Pregled spisov v skladu s členom 91(1) osnovne uredbe obsega izvode spisov, ki jih izda urad izključno za naveden namen.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. aprila 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 227, 1.9.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 15/2008 (UL L 8, 11.1.2008, str. 2).

(2)  UL L 121, 1.6.1995, str. 37. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1002/2005 (UL L 170, 1.7.2005, str. 7).


Top